Nr. 496 – Referat fra 10. september 2019

Referat fra 10. september 2019

Tilstede:             Frøydis Jakobsen, Tove Kjevik, Merete Bjørke,
Erik Songstad og Cora Galucio

Ikke tilstede:     Gro Sjønnesen

Møte-leder:        Cora Galucio

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:                Mathilde Falch
1 tilretteleggere fra kl. 14.00 til 15.00

Neste møte:     

Vedlegg:

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Merete leste fra referatet fra sentralt brukerråd mandag 26. august.
Vi tar opp noen av sakene på SAR.

 

Avis-utklipp og andre nyheter

Erik hadde med oversikt over valglokaler i Bærum fra Bæringen.
Vi må starte å planlegge politiker-stafetten snart.

 

 

Beskjeder og informasjon

Tur til Solknatten på søndag laget av NFU Bærum lokallag.

Kurs for vernepleier-studenter
i Sandvika 22. oktober drar Cora, Gro og Tove.
og på Kjeller 5. november drar Frøydis, Merete og Erik.

 

@   E-post og beskjeder

Ingen e-post.
Sendt e-post til ViVil for å finne ut
når det skal være julebord i år.

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

NFU skal arrangere en konferanse i Oslo fredag 8.november.
På konferansen skal de ta opp spørsmålet om
å bli fratatt sin samtykkekompetanse
fordi man har en verge.

 

Erik, Frøydis, Cora, Mathilde og Lars Ole har meldt seg på.
Tove og Gro tenker på saken.

Vi tar opp saken på SAR-møtet.

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

Neste SAR-møte er 24. september, flyttet fra 10. september.

Vi har laget forslag til saksliste.

Se vedlegg til dagens referat og på hjemmesiden.

 

 

BA-rådet, Sentralt brukerråd og andre råd

Intet nytt.

 

 

Saker til SAR:

Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.

 

Salg av tomter på Emma Hjorth
Se på forsalg fra Sentralt brukerråd.

 

Frøydis har forslag om trenings-gruppe med jenter.
Bruk anlegget på BIP.

Tas opp på SAR.

 

Konferanse i Oslo 8. november om samtykke-kompetanse.

 

 

Annet:  Hva skal være tema på neste Tema-kveld?

Temaer fra Helsetilsynets veileder.

Et forslag er brukerstyrt personlig assistanse – BPA.

Et annet forslag er Individuell plan – IP.

 

SAKER  

 

 

07/18     Det gjelder livet – lettlest rapport
         På grunn av arbeidet med Helsetilsynets veileder,
må vi fortsatt utsette denne saken.

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

 

01/19     Veileder Helsedirektoratet
Vi er ferdig med livsløps-overganger.
Fortsetter med vold og overgrep,
samt alkohol og andre rusmidler

Vedtak:     Vi fortsetter 8. oktober
Siste timen på møtet ble brukt sammen med Arild
som er tilrettelegger på Åsbråtan.

Arild: Vi skal ha møte neste torsdag.
Vi har byttet fra onsdag, for at vi skal få bedre tid.

På hver onsdage har vi fortsatt et møte (kl. 18.15 til kl. 19.00)
hvor vi planlegger felles middager og felles aktiviteter i helgen.

 

 

Godkjenning av referat nummer 496

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møte.

 

 

EVENTUELT

Ingen ting.

Nr. 495 – Referat fra 03. september 2019

Referat fra 3. september 2019

Tilstede:             Frøydis Jakobsen, Tove Kjevik, Gro Sjønnesen,
Merete Bjørke, Erik Songstad og Cora Galucio

Ikke tilstede:    

Møte-leder:        Gro Sjønnesen

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:                4 tilretteleggere fra kl. 13.00 til 15.00

Neste møte:      Noen tilretteleggere som ikke kom i dag

Vedlegg:            1/495  Saksliste til SAR-møte 24. september

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Frøydis og Lars Ole har vært på tur til Danmark
for å jobbe med Nordisk samarbeide.
Martin og Marlene er valgt som norske representanter
til et prøve-styre (interim-styre).
Møte i sentralt brukerråd mandag 26. august.
Avis-utklipp og andre nyheter

Gro viste oss august-utgaven av BANG-avisen.

Avisen forteller om hva som skjer på Wøyen arbeidssenter.

 

 

Beskjeder og informasjon

Vi deler opp Tilrettelegger-møtet,
slik at de to siste RGB-møtene før et SAR-møte

er den siste timen satt av til tilretteleggerne.

De kommer når det passer best.
@   E-post og beskjeder

Vi har fått e-post fra TV BRA
om at de har fått vår e-post
hvor vi skriver at vi allerede i 2012
kom med innspill til Meld. St. 45 – Frihet og likeverd.

 

Therese i Helsedirektoratet
har sendt oss forslag til T-skjorter
og informasjon om mulighet for å få dekket kr. 250.-

for å spise ute.
Vi har svart på e-posten og kommet med forslag til bilde.

 

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

Ikke fått tid til å se på dette.

 

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

Neste SAR-møte er 24. september, flyttet fra 10. september.

 

Vi har laget forslag til saksliste.

Se vedlegg til dagens referat og på hjemmesiden.

 

 

BA-rådet, Sentralt brukerråd og andre råd

Intet nytt.

 

 

Saker til SAR:

Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.

 

Salg av tomter på Emma Hjorth
Se på forsalg fra Sentralt brukerråd.

 

Frøydis har forslag om treningsgruppe med jenter.
Bruk anlegget på BIP.

Tas opp på SAR.

 

 

Annet: 

 

Hva skal være tema på neste Tema-kveld?

Temaer fra Helsetilsynets veileder.

Et forslag er brukerstyrt personlig assistanse – BPA.

Et annet forslag er Individuell plan – IP.

 

 

 

 

SAKER  

 

 

07/18     Det gjelder livet – lettlest rapport
         På grunn av arbeidet med Helsetilsynets veileder,
må vi fortsatt utsette denne saken.

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

 

01/19     Veileder Helsedirektoratet
Begynt å snakke om livs-overganger.

Vedtak:     Vi fortsetter 10. september
Godkjenning av referat nummer 495

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møte.

 

 

EVENTUELT

Ingen ting.

Nr. 494 – Referat fra 20. august 2019

Referat fra 20. august 2019

Tilstede:             Frøydis Jakobsen, Tove Kjevik, Gro Sjønnesen,
Merete Bjørke, Erik Songstad og Cora Galucio

Ikke tilstede:    

Møte-leder:        Erik Songstad

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:                Helen kl. 12.00 til kl. 12.30

Neste møte:      Tirsdag 3. september med tilretteleggere fra kl. 13

Vedlegg:            Ingen vedlegg

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Ingen møter på grunn av sommeren.
Avis-utklipp og andre nyheter

Intet spesielt.

 

 

Beskjeder og informasjon

Gro og Cora har vært kurs med Helen om mat og helse.
@   E-post og beskjeder

Oversikt over høsten fritidsaktiviteter fra Kaj.

 

 

 

 

 

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

Ikke noe spesielt denne gangen.

 

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

Neste SAR-møte er 24. september, flyttet fra 10. september.

 

 

 

BA-rådet, Sentralt brukerråd og andre råd

Intet nytt.

 

 

 

Saker til SAR:

Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.

 

Salg av tomter på Emma Hjorth
Vi har noen spørsmål til forslag nr. 6 om Solknatten.

 

Frøydis har forslag om treningsgruppe med jenter.
Bruk anlegget på BIP.

Tas opp på SAR.

 

 

 

Annet: 

 

Hva skal være tema på neste Tema-kveld?

Temaer fra Helsetilsynets veileder.

Et forslag er BPA.

Et annet forslag er Individuell plan (IP).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helen kom for å informere oss om prosjektet;

Kosthold for bedre helse
for mennesker med utviklingshemming i kommunale boliger

– «Mat til begjær, ikke besvær»

Helen har fått nødvendige svar på spørsmål
for å komme i gang med undersøkelsen og kurset.

Det har tatt tid,
fordi det er mange som skal vite om hvordan det skal gjøres.

Holder nå på å gjøre ferdig kost-kurset.

Skal sende ut invitasjon til alle,
men for å være med,
så skal noen ting finnes ut av
før man kan få delta.

Det skal måles høyde, vekt og blodtrykk.
Helene skal også se i din journal
for å være sikker på at det er greit at du er med på kurset.

Det handler om spesielle ting
som kan gjøre at du ikke kan være med-

Helene skal informere på SAR-møte og i boliger,
eventuelt på arbeidsplassene.

Det er 50 – 60 plasser og det blir arrangert to kurs.

Det ene kurset starter våre 2020
og det andre høsten 2020.

Kurset skal senere kunne være for alle som har lyst.

 

 

 

 

SAKER  

 

 

07/18     Det gjelder livet – lettlest rapport
        

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

 

01/19     Veileder Helsedirektoratet
Snakket ferdig om kropp og seksualitet,
og personlig assistanse.

Vedtak:     Vi fortsetter 3. september
Godkjenning av referat nummer 494

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møte.

 

 

 

 

EVENTUELT

Ingen ting.

 

Nr. 493 – Referat fra 04. juni 2019

Referat fra 4. juni 2019

Tilstede:            Frøydis Jakobsen, Tove Kjevik, Gro Sjønnesen
Merete Bjørke, Erik Songstad og Cora Galucio

Ikke tilstede:    

Møte-leder:       Frøydis Jakobsen

Tilretteleggere:         Lars Ole Bolneset

         Sted:                          Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:        Kl. 09.00 til kl. 11.00, så forberede og ha sommer-fest.

Besøk:               Victoria Marie Jansson

Neste møte:      Tirsdag 20. august

Vedlegg:

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Ingen møter.
Avis-utklipp og andre nyheter

Avis-utklipp fra Budstikka om ViVil-lekene.
Det sto også litt om jobbmesssen.

 

 

Beskjeder og informasjon

Vi har sendt spørsmål til Morodalsfestivalen om praktiske ting.
@   E-post og beskjeder

Ingen e-poster.

 

 

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

Ikke noe spesielt denne gangen.

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

 

BA-rådet, Sentralt brukerråd og andre råd

Intet nytt.

 

 

Saker til SAR:

Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.

 

Vi har laget ferdig referatet fra SAR-møtet 7. mai.
Det er lagt ut på hjemmesiden under Referat fra SAR.

 

 

Annet:  Hva skal være tema på neste Tema-kveld?

Temaer fra Helsetilsynets veileder.

Et forslag er BPA.

Et annet forslag er Individuell plan (IP).

 

 

 

 

SAKER  

 

 

07/18     Det gjelder livet – lettlest rapport
        

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

 

01/19     Veileder Helsedirektoratet
Vi begynte å snakke om kropp og seksualitet.
Dette er et vanskelige tema å snakke om.

Må også snakke om personlig assistanse.
Vedtak:     Vi fortsetter 20. august.
 

Planlegge stands på Morodalsfestivalen

Vaktliste:  Merete, Erik, Tove og Frøydis

Brosjyrer, rollup, stemmekort og hatt, stafettpinne,
mobbeplakater og t-skjorter.

Vi skal snakke om:  25-år, andre råd i kommunen,
andre kommuneråd og i Sverige og Norge.

Når og hvor vi skal stå.  Parkering.

 

Sommer-avslutning
Vi ønsker å invitere ordføreren, utvalgsleder i hovedutvalg for bistand
og omsorg, rådmannen og kommunalsjef
– ingen kunne komme denne gangen.

SAR-medlemmer, tilretteleggere, sentralt brukerråd, Hedda og Britta.
Cecilie og John-Harald.

 

 

 

Godkjenning av referat nummer 493

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møte.

 

 

 

 

EVENTUELT

Ingen ting.