SAR 25. februar 2020

Saksliste til møte i SAR
SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Tirsdag 25. februar 2020 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.
En til tre medlemmer fra hvert av bruker-rådene i Bærum, og en tilrettelegger hvis behov.
Brukerrådene skal på forhånd ha jobbet med det som er skrevet med rød skrift.
For flere sakspapirer, se hjemmesiden til RGB, under SAR Samarbeidsrådet.

 

Sak 1: Runde rundt bordet (45 minutter)
Eget hjelpeark – se vedlegg nr. 1
Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?
Hvert bruker-råd forbereder et innlegg på inntil 5 minutter.

 

Sak 2: 03/19 Tilbakemelding på kvalitet
RGB har forsøkt å lage skjemaet mer lett lest.
Er skjemaet lett å forstå?

Sak 3: 02/19 Tema-kveld om IP og BPA (15 min)
Hva kan vi om brukerstyrt personlig assistanse – BPA
og individuell plan – IP? Når skal vi ha tema-kveld?

Sak 4: 07/16 Frivillighet i Bærum (5 minutter)
Hvordan går det med denne saken?

Sak 5: 01/19 Godt for meg (15 minutter)
Helen kommer for å informere oss om prosjektet;
Kosthold for bedre helse for
mennesker med utviklingshemming i kommunale boliger.

Eventuelt (30 minutter)
– Besøk av studenter
– Utsending av Fritids-kalenderen (Kai?)
– Bruk av Mentimeter (sukker)
– Neste SAR-møte er 12. mai 2020

Viktig Meld fra til Lars Ole på mobil 90 10 03 90
eller e-post lars.bolneset@baerum.kommune.no
om hvem som kommer fra dere og om dere har saker til eventuelt.

Hjelpe-ark til SAR-møter Vedlegg 1

 

Runde rundt bordet liste

Forberedelse til runden på SAR-møtet
Ditt brukerråd har inntil 5 minutter
på å fortelle de andre på SAR-møtet
hva dere har jobbet med siden sist.

Bestem på forhånd hvem som skal fortelle
og lag en liste over hva som skal fortelles.

Det er lurt at den som skal fortelle
kan få hjelp av en tilrettelegger til å lage listen.

Fortell kort om hva dere holder på med.
Hvilke saker tar dere opp osv.

 

Rekkefølge på runden rundt bordet:

1. Brukerråd Gjettum / Bærums Verk (pr. e-post)
2. Husmøte Jernbaneveien og Fornebu
3. Husmøte Per Skreddersvei
4. Brukerråd Emma Hjorth boliger
5. Brukerråd RUVE – (Hauger Park, Vangkroken,
Vanningsveien og Tanumveien)
6. Husmøte Åsbråtan 71
7. BA–rådet
8. Fredags-styret
9. REGA-rådet
10. RGB

 

Forberedelse til saker
Snakk om hva dere mener om
sakene på saks-listen til SAR-møtet
Ta det gjerne opp på hus-møtene også.

Det som er skrevet med rødt
er oppgaver dere skal forberede til SAR-møtet.

Er det andre saker dere vil at SAR skal ta opp
og jobbe med?

Nr. 502 – Referat fra 21. januar 2020

Referat fra 21. januar 2020

Tilstede:             Frøydis Jakobsen, Tove Kjevik, Merete Bjørke,
Erik Songstad og Gro Sjønnesen

Ikke tilstede:     Cora Galucio

Møte-leder:        Gro Sjønnesen

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:                Studenter Linn Martine og Adrian

Neste møte:       4. februar

Vedlegg:            1/502 Saksliste SAR-møte 25. februar 2020

 

 

Vi har hatt en liten presentasjon av seg selv

og blitt litt kjent med studentene.

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Ingen møter siden sist.

 

 

Avis-utklipp og andre nyheter

I siste nummer av Bæringen er det en artikkel
om Kasper, Petter, Philip og Henrik fra Bærum arbeidssenter
som jobber i kommunens kantine i Eyvind Lyches vei.
 

Beskjeder og informasjon

Alle er velkomne til Fagtorget i Asker kulturhus
torsdag 23. 13-19 og fredag 24. januar 13-16
for å lære mer om mestringsteknologi.
Se www.mtekforalle.no/adminfagtorget

 

 

@   E-post og beskjeder

Vi har fått svar fra Kai og sendt et nytt spørsmål tilbake.

 

Vi har også fått e-post fra Mette Rambøl
som er sekretær for ordføreren.
Hun vil at vi ringer
og lager en avtale for overlevering av stafett-pinnen.

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

Vi har sett på filmen om Bærum arbeidssenter.
Der forteller arbeidstakerne om hvorfor jobben er viktig.

 

 

 

Brukerrådsarbeid -”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR
Neste SAR-møte er 25. februar.
Tilretteleggerne kommer på RGB-møte enten i dag
eller 4. februar fra kl. 14.00 til kl. 15.00.

 

Gjort ferdig saksliste til SAR-møtet.

 

 

BA-rådet, Sentralt brukerråd og andre råd

Ingen andre referater siden siste møte.

 

 

 

Saker til SAR:

Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.

 

Frøydis har forslag om trenings-gruppe med jenter.
Bruk anlegget på BIP. Tas opp på SAR.

 

 

 

 

 

 

 

 

Annet:  Hva skal være tema på neste Tema-kveld?

Temaer fra Helsetilsynets veileder.

Et forslag er brukerstyrt personlig assistanse – BPA.

Et annet forslag er Individuell plan – IP.
Vi jobber med saken.

 

 

Nordisk paraply

Intet nytt siden sist.

 

 

 

 

SAKER  

 

07/18     Det gjelder livet – lettlest rapport
         På grunn av arbeidet med årsrapporten,
må vi fortsatt utsette denne saken.

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

 

01/19     Veileder Helsedirektoratet
Fredag 13. mars kl. 15.30 møtes vi på togstasjonen i Sandvika.

Så reiser vi felles inn til Oslo for å spise middag.
Vi regner med å være tilbake i Sandvika senest kl. 19.00.

Lars Ole dobbelt-sjekker om noen andre vil være med.

Vedtak:     Vi drar på en indisk restaurant som heter Jaipur

 

 

02/19     Tema-kveld om IP og BPA

Vi har invitert Karin Sjølinder til møte 3. mars
for å starte arbeidet med å lage tema-kvelden.

Vedtak:     Vi fortsetter saken på SAR og i RGB

 

 

 

03/19     Politiker-stafetten 2020

Frøydis har ordnet med pinne.
Lars Ole maler denne rød.
Frøydis og Merete besøker ordføreren i rådhuset.

Vedtak:     Vi møter ordføreren torsdag 6. februar kl. 15.15 til kl. 15.45.

 

 

05/19     Skjema for «Tilbakemelding på kvalitet»

Vi har sett på skjemaet og lager forslag til enklere tekst.

Vi har tatt kontakt med Tone Rokseth
og spurt om hun vil komme på neste SAR-møte.

Vårt forslag ligger på hjemmesiden
under saker vi jobber med i SAR.

Vedtak:     Vi fortsetter saken på neste møte

 

 

Godkjenning av referat nummer 502

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møte.

 

 

 

       EVENTUELT

Begynt å lage årsrapport for 2019.

SAR-møte 9. desember 2019

MØTEREFERAT FRA SENTRALT BRUKERRÅD

Dato: Arkivkode: 16.01.2020

Møtedato: 9. desember 2019 Tilstede: Sissel Mette Nyberg (NFU), Unni Einerkjær (NFU), Lars Ole Bolneset (tilrettelegger brukerrådsarbeid) Heidi Hesselberg (seksjonsleder), Vibeke Rosenvinge (tjenesteleder), Bente Moe Eriksen (boligkoordinator) Forfall: Geir Hanssen Neste møte: 27.01.2020 kl. 16.00 – 18.00 Møtested: Eivind Lyches vei 10, møterom Tilliten
Referent: Bente Moe Eriksen Oppfølgingsansvarlig 1.

2.

Referat fra 09.12.19 ble godkjent.

Informasjon fra seksjonsleder.

Seksjonsleder orienterte om «Pleie og Omsorg 2024», omstillingsarbeid.

Hvorfor gjør vi dette? Hvordan blir fremtiden, og hva vil endre seg? Hvordan vil behovet for omsorg være i årene 2034-2060? De økonomiske rammene blir trangere (mindre penger å disponere), flere eldre og færre yrkesaktive til å forsørge dem, ca. 180 nye boenheter til mennesker med utviklingshemming innen år 2038.

En gruppe med interne ansatte fra ulike tjenesteområder (blant annet Strategi og utvikling, Pleie og omsorg, Samfunnsmedisin, økonom, Enhet for helseinformatikk) skal jobbe med disse spørsmålene, og i tillegg er det to innleide konsulenter. Seksjonsleder bruker ca 20% av sin stilling til dette arbeidet. Viktig at ledere, medarbeidere, brukerrådene, brukerorganisasjonene, Råd for personer med funksjonsnedsettelse bidrar med innspill, ideer etc. til omstillingsarbeidet «Pleie og omsorg 2024».

Det jobbes med å få laget en kort film, som presenterer «Hvorfor Pleie- og omsorg 2024»-budskapet.

Alle foilene som ble vist frem under presentasjonen ble sendt 10.12.19.

Kommunebarometeret: Kommunebarometeret er en sammenligning av landets kommuner innenfor ulike sektorer; grunnskole, barnehage, pleie og omsorg, etc. Bærum kommune er samlet sett på 33. plass. Det er vanskelig å se hvordan tjenester/områder til mennesker med utviklingshemming slår ut på kommunebarometret siden det ligger sammen med alle tjenester/områder i Pleie og omsorg og ikke er skilt ut spesifikt.

2

3.

Oppfølging: Forslag at omstillingsarbeidet «Pleie og omsorg 2024» er et fast punkt på møtet i Sentralt brukerråd, slik at det gis fortløpende informasjon og status.

Oppfordring til NFU, LUPE, brukerrådene: tenker over til neste møte og komme med forslag til hvordan dere kan bidra med innspill i «Pleie og omsorg 20204».

Informasjon fra brukerrådsarbeid v/Merete.

RGB – 3 møter siden sist og SAR-møte, hvor vi hadde besøk av 10 personer fra Fredrikstad. Frivillighet Intet nytt, men jobber videre med saken.

Ny veileder Ferdig med helsehjelp og tannhelse. Ut og spise på nyåret sammen med fokusgruppen, og kanskje fokusgrupper fra Skedsmo, Gjøvik og Sarpsborg. Lunsjmøte med helsedirektoratet når veilederen er ferdig.

Paraply-organisasjon for de Nordiske landene Martin Sletten Eriksen fra Bærum er med i interim styret.

Besøk fra Helsetilsynet Silja Angellsen besøkte oss for å få innspill til et kurs, som Helsetilsynet skal holde for Fylkesmennene. Kurset skal handle om hvordan tilrettelegge for gode samtaler med personer som har vedtak om tvang og makt.

Eksempel på noe av det vi foreslo; Sende informasjon om hvem som kommer. Hva det skal snakkes om på forhånd. Kan bruke Skype. Lettlest informasjon om tvang og makt. Bruker spør bruker.

Tilbakemelding på kvalitet Se på og komme med tilbakemeldinger på skjemaet.

Politiker-stafetten Politiker-stafetten starter over nyttår.

IP og BPA Jobber med en temakveld på nyåret.

Juleavslutning Planlagt avslutningen med koldtbord hos Frøydis 17. desember.
3

4.

5.

6.
Informasjon fra NFU: Arrangerer seminar 11.01.2020 med følgende temaer; – Etikk, tvang og makt – Ernæring v/Helen Røstad-Tollefsen – «Friskis & Svettis», trening/aktivisering

Skuffet over at den politiske saken i BIOM, 04.12.19, om gjengsleie var lite relatert til mennesker med utviklingshemming. NFU og LUPE følger opp denne saken. Lager eksempler; som viser hvordan gjengsleie slår ut økonomisk beboere/personer med utviklingshemming i omsorgsboliger

Informasjon fra LUPE: Jobber med veileder for helse- og omsorgstjenestene til utviklingshemmede.

Signo gir tegnspråktilbud til døve, hørselshemmede og døvblinde. Virksomheten omfatter skole, arbeid og helse- og omsorgstjenester. Dersom kommunene ikke har tilsvarende kompetanse, kan det oppstå kommunikasjonsproblemer for brukere som er avhengige av tegnspråk kompetanse.

Status boligprosjekter og planlagt ferdigstillelse: Brynsveien Q2 2020 Gabbroveien Q3 2020 Tokesvei Q4 2020 J.A. Lippestadvei Q4 2020 Elias Smiths plass q4 2020/Q1 2021 Elgefaret/Eiksveien Q1 2021 Meglergården Q2 2022 Busoppveien Q 4 2022 Gullhaug Q4 2022 Bjørnegårdsvingen 2021 (privat prosjekt)

Vallerveien 2023/2024 Fornebu 2024

Eventuelt: Lars-Ole: Seminar om mestringsteknologi i Asker Kulturhus 23.01.12020 og 24.01.2020.

NFU ønsker informasjon hvordan «gangen» mellom brukerrådene og administrasjonen henger sammen. Lars-Ole presenterer dette på neste møte.

Møteplan 2020:
27.01, 16.03, 25.05, 24.08, 26.10, 07.12. Oppfølgingssaker: Strategisk arbeid «Sammen skaper vi gode liv» – Rekruttering, arbeidstidsordninger