Nr. 484 – Referat fra 04. desember 2018

Referat fra 4. desember 2018

Tilstede:             Frøydis Jakobsen, Tove Kjevik, Erik Songstad,
Gro Sjønnesen, Merete Bjørke, John-Harald Wangen
og Cora Galucio

Ikke tilstede:    

Møte-leder:        Erik Songstad

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 12.00

Besøk:

Vedlegg:            Ingen

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Frøydis og Lars Ole var på litteraturhuset i går.
Vi feiret FN dagen for funksjonshemmede.

 

Avis-utklipp og andre nyheter

Ingen avisutklipp.

 

 

Beskjeder og informasjon

Vi har laget

 

Brev til gruppen

Ingen brev.

 

 

 

@   E-post og beskjeder

Ingen e-poster denne gangen.
 

Internett, hjemmeside og Facebook

Det har kommet et nytt nettsted
som forteller om down-syndrom.
Du finner stedet på www.oppsiden.no

 

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

 

BA-rådet

Vi har sett på referatet fra BA-rådet.

De tar opp en sak om en Jobb-messe for utviklingshemmede
som skal være i Asker i mai 2019.
Den skal arrangeres sammen med «Helt med».

 

 

 

Saker til SAR:

Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.

 

Vi har laget en plan for hvordan vi kan stemme over forslagene
til hva pengene fra salget av tomter på Emma Hjorth
kan brukes til.
Lars Ole lager ferdig forslaget.

 

Annet:

Laget årshjul for 2019

 

 

Hva skal være tema på neste Tema-kveld?

Temaer fra Helsetilsynets veileder

Et forslag er BPA.

Et annet forslag er Individuell plan (IP).

 

 

 

 

 

 

SAKER  

 

 

02/18     Tur til Grunden i Sverige
På neste møte ser vi på film fra turen.

Vedtak:     Utsatt til neste møte

 

 

07/16     Frivillighet i Bærum

Vedtak:     Vi venter på svar fra Harald om sykehjemmet på Stabekk.

 

 

07/18     Det gjelder livet – lettlest rapport
         Kom til midt på side 13.

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

Godkjenning av referat nummer 484

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møte.

 

 

 

EVENTUELT

 • Vi har første møte 15. januar 2019.
 • Fortsette med å gjøre ferdig års-rapporten for 2017.
 • Velferdsteknologi – utsatt

SAR 07/2016 – Frivillighet i Bærum

20. november 2018

Harald fortalte om hvordan det er jobbet med
at frivillige kan hjelpe utviklingshemmede
eller at utviklingshemmede kan være frivillige.

På aktivitetsdagen på Emma Hjorth i juni
er det ansatte i et firma som er frivillige og hjelper til.
Idrettslag, Lions og Kiwanis er også frivillige grupper.

Vi så på en film hvor en mann med utviklingshemming
hjalp en eldre mann som bodde på et sykehjem.
De gikk tur, spiste og pratet sammen.

Etter filmen var det flere som rakk opp hånden
når Harald spurte om det var noen
som kunne tenke seg å være besøksvenn.

Vedtak: Harald skal sjekke om sykehjemmet på Stabekk
trenger besøksvenner.

SAR-møte 20. november 2018

Referat fra møte i SAR

SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd i bolig, på arbeid og for fritid

Tirsdag 20. november 2018

Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.

 

Møteleder:         John-Harald

Referent:           Lars Ole

Vedlegg:          Referat fra gruppearbeidet på temakveldene

Besøk:              Harald Waugh og Helen Røstad-Tollefsen
Heidi Hesselberg og Britta Iversen

Tilstede:           16 brukere (B), 6 tilretteleggere (T)

Er her for første gang:

Trine Eriksen jobber i Bærum kommune

Helen Røstad-Tollefsen

Harald Waughn

 

 

Diverse:            Ingen ting.
Sak 1:   Runde rundt bordet

Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?

 

 

 1. Gjettum / Skytterdalen / Levrestien / Bærums verk

Ikke tilstede – beskjed gitt.

 

 

 1. Jernbaneveien – Anne L, (B)

Skal på teater i morgen.

Skal ha julebord 15. desember.

Har ikke hatt møte siden sist.

 

 

Fornebu – Mathilde, Kathrine og Martin (B) – Cendy (T)

Hadde husmøte 25. oktober.

Snakket om hva vi skal gjøre i desember.

Skal ha juletrefest i fellesleiligheten, pynte tre, bake pepperkaker

og ha juleverksted.
Se på julefilmer,

Ønsker å ha mobbekurs neste år.

Viktig å melde fra hvis man drar av gårde,
slik at personalet vet hvor mange som er hjemme hvis det skulle bli en brann.

 

 

 1. Per Skreddersvei – (B) og (T)

Ikke tilstede – beskjed gitt.

 

 

 1. Husmøte Belsetveien boliger – (B) og (T)

Ikke tilstede – ingen beskjed gitt.

 

 

 1. Emma Hjorth boliger – Gro, Rune, Victoria og Cora (B) – (T).

Ansatte kan dra sammen med brukerne og besøke Emma MedLiv.

Mulighet for å besøke EmmeMedLiv etter klokken 16.00.

 

 

 1. RUVE (Hauger Park, Vangkroken, Gl. Lommedalsvei og Vanningsveien) – Martin (B) (T)

Julebord i kantinene i kommunegården på fredag.

Julekos og god mat, samt musikk.

Har ikke forberedt saker til SAR.

 

 

 1. Husmøte Åsbråtan 71 – John-Harald, Aleksander og Torstein (B) – Arild (T)

Har forberedt seg til SAR.

Har snakket om frivillighet i Bærum kommune.

Har forslag til tema for temakveld: seksuelle overgrep i forhold til bolig.

Snakket om å lage en førjuls-familefest.

 

 

 1. BA–rådet – Martin og Herman (B) – (T)

Har snakket om at det skal være likt med pauser på alle verkstedene.

 

 

 1. Fredag-styret – (B) 0 (T)
  Ikke tilstede.

 

 

 1. REGA-rådet – Ingebjørg (B) 0 (T)
  Ingen møter siden sist.

Ønsker å rekruttere flere som kan være medlemmer i rådet.

 

 

 1. RGB – John-Harald, Erik, Gro, Merete, Cora, Frøydis og Tove

(B) -Lars Ole (T)

 

Siden siste møte i september så har vi:
– Besøk av Helen om kosthold og Harald om frivillighet
– Forelest for nærmere 250 vernepleierstudenter
– Jobber med heftet det lettleste heftet «Det gjelder livet»

 

 

 

Vi jobber også med

 • Få flere medlemmer i gruppen
 • Velferdsteknologi

 

 

 

 

Pause kl. 13.15 til 13.30

 

 

 

 

 

 

 

Sak 2:   SAR 02/17 Oppskrift på brukerråd

Delt ut to hefter til brukerrådene (i samme mappe).
Heftet som heter «Brukerråd for medarbeidere og beboere»

skal alle brukerrådene teste ut til neste gang.
Dette er et hefte som skal brukes i rådene.

 

Vedtak:     Alle brukerrådene tester ut det står i heftet:

Brukerråd for medarbeidere og beboere.
Dette heftet ligger på hjemmesiden til Rådgivningsgruppen.

 

 

 

 

Sak 3:   SAR 03/18 Informasjon om brukermedvirkning

             i Bærum kommune

                  Heftet «Brukermedvirkning for utviklingshemmede i Pleie og omsorg»                 ligger på hjemmesiden til rådgivningsgruppen.

 

Heftet ble delt ut i en mappe sammen med heftet:
«Brukerråd for medarbeidere og beboere».

 

Vedtak:     Heftet skal deles ut til alle.
Skal gjøres kjent i brukerrådene og på husmøter.

 

 

 

 

Sak 4:   SAR 04/18 Bruk av penger fra salg av tomter

             på området Emma Hjorth        

Vi gikk igjennom alle forslagene og snakket om de.

 

Det er laget en liste hvor alle forslagene
med priser for hva de vil koste å gjennomføre.
Vi lager en tre-delt liste,
slik at det blir lettere å se hva oppleggene koster.

Husmøtene må stemme over forslagene i januar,
og brukerrådene må ta med resultatene til SAR.

 

Vedtak:     Det vil bli informert om hvordan stemming skal foregå.
Vi stemmer over forslagene på møte 12. februar 2019.

 

 

Sak 5:   SAR 07/16 Frivillighet i Bærum kommune

Harald fortalte om hvordan det er jobbet med
at frivillige kan hjelpe utviklingshemmede
eller at utviklingshemmede kan være frivillige.

 

På aktivitetsdagen på Emma Hjorth i juni
er det ansatte i et firma som er frivillige og hjelper til.

Idrettslag, Lions og Kiwanis er også frivillige grupper.

 

Vi så på en film hvor en mann med utviklingshemming

hjalp en eldre mann som bodde på et sykehjem.
De gikk tur, spiste og pratet sammen.

Etter filmen var det flere som rakk opp hånden
når Harald spurte om det var noen
som kunne tenke seg å være besøksvenn.

 

Vedtak:     Harald skal sjekke om sykehjemmet på Stabekk
trenger besøksvenner.

 

 

 

 

Eventuelt
–   Neste sar-møte er tirsdag 12. februar 2019.

 

 • Forslag om temakveld hvor vi kan snakke om
  hva som bør stå i Helsetilsynets
  veileder som skal handle om hvordan kommunen gir tjenester til oss

 

 • Hjelp til bedre kosthold Helen

Ernærings-fysiolog kan mye om sunn mat og hva som skjer i kroppen

Forske – gjøre noe og måle om det virker

Reise rundt til alle tjenestestedene og fortelle om opplegg.

Skal lage kurs og opplæring

To grupper, en som gjør noe og andre som gjør det de pleier

Fortell andre at Helen kommer

 

 • Vi så på bilder fra konferansen 2002 – Hvem bestemmer i mitt liv?

Nr. 483 – Referat fra 06. november 2018

483-06.11.2018.doc
Referat fra 6. november 2018

Tilstede:             Frøydis Jakobsen, Tove Kjevik, Erik Songstad,
Gro Sjønnesen, Merete Bjørke, John-Harald Wangen
og Cora Galucio

Ikke tilstede:    

Møte-leder:        Frøydis Jakobsen

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:                Harald kl. 11.00 til 11.45

                            Tilretteleggere kl.14.00

Vedlegg:            Ingen

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Lars Ole har vært på konferanse med ULF i Danmark.

Temaet var prosjektet «Dine egne penger».
Avis-utklipp og andre nyheter

Tove har ordnet med brukernavn og passord til Budstikka på nett.

 

Beskjeder og informasjon

Vi har fått svar fra Kai om følgebrev på e-post.

Vi har sendt tilbake et spørsmål om hva som skjer
med de som ikke har

eller klarer å bruke e-post.
Vil de ikke få kalenderen lenger?
Brev til gruppen

Ingen brev.

 

@   E-post og beskjeder

Ingen e-poster denne gangen.
Internett, hjemmeside og Facebook

Det har kommet et nytt nettsted
som forteller om down-syndrom.
Du finner stedet på www.oppsiden.no

 

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

 

BA-rådet

Ingen møter siden sist.

 

 

Saker til SAR:

Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.

 

 

Annet:

Den siste timen av dagens møte
hadde vi sammen med tilretteleggerne for brukerrådene.

 

Vi snakket om sakslisten og hvordan forberede sakene.

Tilretteleggerne ble lit bedre kjent med oss
og vi ble bedre kjent med de.

 

 

Hva skal være tema på neste Tema-kveld?

Et forslag er BPA.

Et annet forslag er Individuell plan (IP).

 

 

 

 

 

 

 

 

SAKER  

 

 

02/18     Tur til Grunden i Sverige
På neste møte ser vi på film fra turen.

Vedtak:     Utsatt til neste møte

 

 

07/16     Frivillighet i Bærum
Harald fortalte oss litt
om hvordan kommunen jobber med frivillighet.

              Hva er frivillighet
og hva er viktig å tenke på når man er frivillig.

Vi kjenner frivillig arbeid fra idretten eller eldre.
Mange kjenner til ViVil eller Haug skoles musikkorps.

Utviklingshemmede kan også være frivillige for andre.

ULF har laget et kurs for utviklingshemmede
som kan tenke seg å være frivillige.
Er dette noe vi kan bruke i Bærum?

Vedtak:     Harald lager en kort presentasjon til neste SAR-møte.
Lars Ole sjekker med ULF om kurs-opplegget.

 

 

06/18     Forelesning for vernepleierstudenter
                   Gro, Erik og Merete skal forelese på Kjeller mandag 12. november.

Vedtak:     Vi møtes hos Merete kl. 9.00 på mandagen for å forberede oss.

 

 

07/18     Det gjelder livet – lettlest rapport
         Kom til midt på side 13.

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

 

Godkjenning av referat nummer 483

Referatet ble godkjent.

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møte.

 

 

 

EVENTUELT

 • Vi har første møte 15. januar 2019.
 • Fortsette med å gjøre ferdig års-rapporten for 2017.
 • Velferdsteknologi – utsatt