Referat fra 18. september 2017

MØTEREFERAT FRA SENTRALT BRUKERRÅD

Dato: Arkivkode: 20.09.2017

Møtedato: 18. september 2017 Tilstede: Unni P. Einerkjær (NFU), Sissel Mette Nyberg (NFU), Geir Hanssen(LUPE), Lars Ole Bolneset (tilrettelegger brukerrådsarbeid) Heidi Hesselberg (seksjonsleder), Vibeke Rosenvinge (tjenesteleder), Bente Moe Eriksen (boligkoordinator) Forfall: Beate Lien (LUPE) Neste møte: 20. november 2017 kl. 16.00 Møtested: Kommunegården, møterom C, 2. etg
Referent: Bente Moe Eriksen Oppfølgingsansvarlig 1.
Referatet fra 29.05.17 godkjent, men med følgende oppfølgingspunkter;

– Fellesareal. Hva er godt nok, og bruk av det? NFU og LUPE kommer tilbake til hva de tenker om fellesareal i bofellesskapene. Det kan utvides med å få tilbakemelding også fra tjenesten og rådgivningsgruppen på hva det tenkes rundt fellesareal.

– Videre prosess knyttet til midler etter salg av tomter på Emma Hjorth: Det inviteres på bakgrunn av salget til 1. dialogmøte med Akershus Fylkeskommune, NFU og LUPE for å drøfte rammeverket for bruk av midlene. Dialogmøte finner sted i kunnskapssenteret, 27.09.17 fra kl.1517. Videre vil det inviteres til idedugnad for videre konkretisering av midlene.

2. 4 3
Ernæringsarbeid i kommunen og i boligene:

Seksjonsleder informerte om hva som er blitt gjort i kommunen vedr ernæringsarbeid; – Storkjøkkenet etablert 2004/2005. Viktig bit vedr ernæringsinnhold i boligene. – Opplæring i ernæring og bruk av verktøy for å identifisere ernæringsproblemer i perioden 2008 – 2012. – Bærum arbeidssenter hadde kurs i ernæring for sine arbeidstakere – 2011/2012. – Oppskriftskort ble laget i 2013, opplæring og veiledning i alle boligene. – Forutsetning for å få oppskriftskortene var at det skulle være kostholdkontakt i bolig. – Ernæringsfysiolog ved Storkjøkkenet har bidratt i enkelt saker, likeså fastlegene. – Ernæringsfilmer ( 2017 ) + fakta ark – Ernæringsprosedyre ligger i PLO´s kvalitetshåndbok

2

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/erneringsarbeidi-helse-og-omsorgstjenesten/idbank-for-a-styrke-erneringskompetansen

Tjenesten har meldt behov for nøkkelkost til Storkjøkkenet. Hva kan Storkjøkkenet tilby, og hva kan tjenesten selv ta ansvar fr sammen med den enkelte beboer.

Revitalisering av kostkontaktene med faste møter, informasjon og opplæring.

E-læring knyttet til ernæring. Obligatorisk opplæring for ansatte.

Deltagelse fra 2018 i forskningsprosjekt om utvikling av screeningsverktøy for vurdering av ernæringsrisiko hos voksne utviklingshemmede. 2 – 3 boliger, 10 – 15 beboere.

Foreldre bør også følge opp ernæringsråd.

Tjenesteleder og ernæringsfysiolog på Storkjøkkenet inviteres på et møte i Sentralt brukerråd.

3. Informasjon ved seksjonsleder:

Status byggesaker: – Tokesvei 2 ( 8 beboere ), ombygg. Videre vurderes følgene steder i forhold til omsorgsboliger: – Kolsås ( 12 ) – Elgfaret ( Hosle ) ( 12 ) Ombygg, 3 nåværende boenheter slås sammen – Meglergården ( Bekkestua ) (12 ) – En skjermet boenhet i nærheten til eksisterende Brekkeski ( Rykkinn ) – Vøyenenga – Fornebo – Gullhaug – Vallerveien Alle boligprosjektene er avhengig av at kommunen får det godkjent i Husbanken.

4. Pårørendeskole og seniorkurs:

Pårørende skole « Aldring og helse « , 4 kurskvelder høst 2017. 17 pårørende har meldt sin interesse hvor 14 møtte til 1. kurskveld. Tilbakemeldinger fra denne kvelden var at dette er nyttig.

Seniorkurs for beboere fra 40 +. 11 har meldt seg på dette kurset.

5. Informasjon fra brukerrådsarbeid:

Lars Ole informerte fra brukerrådsarbeidet og SAR ; Miljøregler, kutt av aktivitetsturer, reduksjon i antall timer til støttekontakt, valg, visningsleilighet vedr velferdsteknologi på Emma Hjort, brannsikkerhet og øvelse, fra nøkkel til nøkkelkort, reduksjon i bostøtte, forberede temakveld på nyåret « hvordan man kan bo « , her bør også pårørende inviteres til å være med.

3

Stortingsvalg 2017: – Valgdeltagelse fra Bærum arbeidssenter og Aurora viser at det er mange fler enn 1 av 5 som stemte ved årets valg.

– Noen uheldige episoder i forbindelse med å stemme ved stortingsvalget i år.Hvordan kan det løses alle utviklingshemmede som ønsker å stemme ved valg får gjort det? Møte med valgstyret.

Lager 3 plakater om mobbing, som kan vises på bl.a. på Smart Board.

6. Representant fra brukerne i Sentralt brukerråd: – Kan være en prøveordning – Kom med innspill og forslag til representant
7. Arbeid og aktivitet: Foilene vedlegges referatet.

8. Eventuelt: – Bortfall av stønad ved bilkjøp. Dette tilhører NAV og ikke kommunen. – Redusert støtte til TT-kjøring. Dette tilhører Akershus Fylkeskommune. – Betaling for praksisplasser på arbeid for de som går på videregående skole. Bekymring fra foreldre at de skal betale for dette. Foreldre skal ikke betale for praksisplasser. Det er ikke besluttet ennå om også Bærum arbeidssenter skal ta betaling for praksisplasser på lik linje som ARBA
9. Neste møte; 20.11.2017 kl. 16.00, møterom C.

10. Oppfølgingssaker: – Tilbakemelding fra NFU og LUPE på hva er et godt fellesareal og bruk av det. – Ernæring. Storkjøkkenet v/ tjenesteleder og ernæringsfysiolog inviteres til møte i sentralt brukerråd. – Møte med valgstyret når neste valgstyret besettes om 2 år. – Brobyggerprosjektet Referat fra sentralt brukerråd 18.09.2017

Nr.07/2017 – Brosjyre om Brobyggerprosjektet

28.mars 2017 – møte nr. 457

Vedtak: Begynner på brosjyren på neste møte

 

28.mars 2017 – møte nr. 458

Vi har begynt på teksten i brosjyren.
Alle har understreket ord de synes var vanskelige.

Vedtak: Vi fortsetter med brosjyren på neste møte

 

25.april 2017 – møte nr. 459

Vi har gjort ferdig teksten i brosjyren.
Det var en tekst med mange vanskelig ord og setninger.

På forsiden mangler det noe om skole og det å bli gammel. Vi skjønte ikke hva de som vinker skal forestille. Kanskje noen grantrær i stedet for palmer på side 2! Jenten på side 3 ser ensom ut. Hvis hun skal være i sentrum, må det synliggjøres bedre. Hvis bildene på baksiden skal brukes, så må de forklares med tekst. Skriftstørrelse 14 punkter og font Ariel.

Vedtak: Sender forslaget til Kirsten Skretting

Nr.06/2017 – Flytting mot eget ønske

28.mars 2017 – møte nr. 457

Vi har snakket om hvordan den enkelte har det i forhold til der de bor.

Noen kan tenke seg å flytte, andre kan tenke seg å fortsette å bo der de bor.

Vedtak: Utsatt til neste møte

 

18.april 2017 – møte nr. 458

Vi har ikke fått noe svar fra Heidi ennå.

Vedtak: Utsatt til neste møte

 

25.april 2017 – møte nr. 459

Noen har opplevd det vanskelig når man blir spurt om å flytte.

Hva betyr det egentlig?

Er det et tilbud, et ønske fra kommunen!

Hva kan vi gjøre for å bli trygge i denne situasjonen.

Hva er kommunens regler på området?
Vi har snakket med Bente Moe Eriksen som kommer på neste møte.
Vi forbereder saken sammen med henne fra kl. 11.30 til 12.00.

Så tar vi opp saken på SAR-møtet.

Vedtak: Fortsetter på neste møte.

 

23.mai 2017 – møte nr. 460

Vi tok opp saken på SAR-møtet 9. mai.
Bente Moe Eriksen var med fra administrasjonen.

Det kom frem mange synspunkter i diskusjonen.
Bente skrev de ned og hun og Lars Ole skal møtes
for å lage et forslag
til hvordan vi skal jobbe videre med denne saken.

Vedtak: Lars Ole møter Bente

 

Nr.05/2017 – Skedsmo foredrag

14.mars 2017 – møte nr. 456

Cecilie leste opp det hun skrevet.

I tillegg viser vi hjemmesiden og fra kommunenes side.

Vedtak: Har sendt svar til Anlaug.

 

28.mars 2017 – møte nr. 457

Cecilie, Gro og Karoline var på Skedsmo rådhus og fortalte om vårt arbeid. Vi viste frem hvilke saker vi har jobbet med og årshjulet. Snakket om samarbeide med Danmark og Sverige. Det var 30-40 deltakere, både brukere og tilretteleggere.

Vedtak: Ingen vedtak