Nr. 486 – Referat fra 29. januar 2019

Referat fra 29. januar 2019

Tilstede:             Frøydis Jakobsen, Tove Kjevik, Erik Songstad,
Gro Sjønnesen, Merete Bjørke og Cora Galucio

Ikke tilstede:    

Møte-leder:        Merete Bjørke

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:                Ingen

Vedlegg:            Ingen

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Merete har vært på møte i sentralt brukerråd mandag 28. januar.

Helen var på besøk og snakket om kosthold
og Sarhad var på besøk og snakket om EmmaMedLiv.

Referat kommer senere.
Avis-utklipp og andre nyheter

Ingen avis-utklipp eller andre nyheter.

 

 

Beskjeder og informasjon

Erik er borte 7. mai og Gro er borte 9. april.
Arba skal ha åpen dag 9. mars fra kl. 10.00 til kl. 14.00.
Brev til gruppen

Ingen brev.

 

 

 

@   E-post og beskjeder

Ingen e-poster eller beskjeder.

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

Ikke noe spesielt på sidene vi sjekker.

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

 

BA-rådet

Skal ha møte 31. januar.

 

 

Saker til SAR:

Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.

 

Vi har laget en arbeidsplan for SAR-møtet

og fordelt oppgaver.

 

 

Annet:

 

 

Hva skal være tema på neste Tema-kveld?

Temaer fra Helsetilsynets veileder.

Et forslag er BPA.

Et annet forslag er Individuell plan (IP).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAKER  

 

 

02/18     Tur til Grunden i Sverige
På neste møte ser vi på film fra turen.

Vedtak:     Utsatt til neste møte

 

 

07/16     Frivillighet i Bærum
Vi venter på svar fra Harald om sykehjemmet på Stabekk.
Vedtak:     Har sendt e-post med purring

 

 

07/18     Det gjelder livet – lettlest rapport
        

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

Godkjenning av referat nummer 486

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møte.

 

 

 

EVENTUELT

  • Fortsette med å gjøre ferdig års-rapporten for 2017 og 2018.
  • Velferdsteknologi – utsatt

SAR 12. februar 2019

Vedlegg til RGB referat 1/485
Saksliste til møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Tirsdag 12. februar 2019 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. En til tre medlemmer fra hvert av bruker-rådene i Bærum, og en tilrettelegger hvis behov. Brukerrådene skal på forhånd ha jobbet med det som er skrevet med rød skrift. For flere sakspapirer, se hjemmesiden til RGB, under SAR Samarbeidsrådet.

Sak 1: Runde rundt bordet (45 minutter) Eget hjelpeark – se vedlegg nr. 1 Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå? Hvert bruker-råd forbereder et innlegg på inntil 5 minutter.

Sak 02/17 Oppskrift på brukerråd (15 minutter) Vi skal gå igjennom og godkjenne heftet Brukerråd – for medarbeidere og beboere i løpet av 2019. Alle brukerrådene ser på sidene 3 (Hva er et brukerråd), 4 (Hvordan opprette ) og 5 (Hvordan arbeider et brukerråd og tar med sine innspill og forslag på møtet.

Sak 03/18 Informasjon om brukermedvirkning i Bærum (10 minutter) Vise frem hefte med bilder og dele ut til brukerrådene.

Sak 04/18 Bruk av penger fra salg av tomter på området Emma Hjorth (30 minutter) Tyy9y877776 Alle brukerrådene har med svar fra sitt tjenestested

Sak 07/16 Frivillighet i Bærum (10 minutter) Hvordan går det med denne saken? RGB forteller.

Eventuelt (15 minutter) – Møteplan for 2019, neste SAR-møte er 7. mai 2019. – Nye forslag til Tema-kvelder

Viktig Meld fra til Lars Ole på mobil 90 10 03 90 eller e-post lars.bolneset@baerum.kommune.no om hvem som kommer fra dere og om dere har saker til eventuelt.

Nr. 485 – Referat fra 15. januar 2019

Referat fra 15. januar 2019

Tilstede:             Frøydis Jakobsen, Tove Kjevik, Erik Songstad,
Gro Sjønnesen, Merete Bjørke og Cora Galucio

Ikke tilstede:    

Møte-leder:        Gro Sjønnesen

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 12.00

Besøk:                Tilretteleggere – se eget referat

Vedlegg:            Ingen

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Ingen andre møter på grunn av juleferien.
 

Avis-utklipp og andre nyheter

Ingen avis-utklipp.

 

 

Beskjeder og informasjon

Fritidskalenderen har kommet på nettet og på e-post.
Flere har måttet be om hjelp for å få skrevet ut denne.
Haug musikkorps arrangerer dansegalla
på Ramstad skole lørdag 26. januar kl. 17.00 til kl. 20.00.

Send påmelding til haug.musikkorps@gmail.com
og koster kr. 150.- som betales i døren.
Ledsager går gratis hvis du har med ledsagerbevis.

 

Brev til gruppen

Ingen brev.

 

 

 

@   E-post og beskjeder

Vi har fått beskjed om at vi har fått kr. 9.500.-

til å feire 25-års jubileet – hurra.

 

Internett, hjemmeside og Facebook

Ikke nett til å sjekke hjemmesider.

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

 

BA-rådet

Ikke møte i 2019 ennå.

 

 

Saker til SAR:

Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.

 

Vi har laget en plan for hvordan vi kan stemme over forslagene
til hva pengene fra salget av tomter på Emma Hjorth kan brukes til.
Lars Ole lager ferdig forslaget.

 

Annet:

 

 

Hva skal være tema på neste Tema-kveld?

Temaer fra Helsetilsynets veileder

Et forslag er BPA.

Et annet forslag er Individuell plan (IP).

 

 

 

 

SAKER  

 

 

02/18     Tur til Grunden i Sverige
På neste møte ser vi på film fra turen.

Vedtak:     Utsatt til neste møte

 

 

07/16     Frivillighet i Bærum

Vedtak:     Vi venter på svar fra Harald om sykehjemmet på Stabekk.

 

 

07/18     Det gjelder livet – lettlest rapport
        

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

Godkjenning av referat nummer 485

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møte.

 

 

 

EVENTUELT

  • Fortsette med å gjøre ferdig års-rapporten for 2017 og 2018.
  • Velferdsteknologi – utsatt

Nr. 484 – Referat fra 04. desember 2018

Referat fra 4. desember 2018

Tilstede:             Frøydis Jakobsen, Tove Kjevik, Erik Songstad,
Gro Sjønnesen, Merete Bjørke, John-Harald Wangen
og Cora Galucio

Ikke tilstede:    

Møte-leder:        Erik Songstad

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 12.00

Besøk:

Vedlegg:            Ingen

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Frøydis og Lars Ole var på litteraturhuset i går.
Vi feiret FN dagen for funksjonshemmede.

 

Avis-utklipp og andre nyheter

Ingen avisutklipp.

 

 

Beskjeder og informasjon

Vi har laget

 

Brev til gruppen

Ingen brev.

 

 

 

@   E-post og beskjeder

Ingen e-poster denne gangen.
 

Internett, hjemmeside og Facebook

Det har kommet et nytt nettsted
som forteller om down-syndrom.
Du finner stedet på www.oppsiden.no

 

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

 

BA-rådet

Vi har sett på referatet fra BA-rådet.

De tar opp en sak om en Jobb-messe for utviklingshemmede
som skal være i Asker i mai 2019.
Den skal arrangeres sammen med «Helt med».

 

 

 

Saker til SAR:

Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.

 

Vi har laget en plan for hvordan vi kan stemme over forslagene
til hva pengene fra salget av tomter på Emma Hjorth
kan brukes til.
Lars Ole lager ferdig forslaget.

 

Annet:

Laget årshjul for 2019

 

 

Hva skal være tema på neste Tema-kveld?

Temaer fra Helsetilsynets veileder

Et forslag er BPA.

Et annet forslag er Individuell plan (IP).

 

 

 

 

 

 

SAKER  

 

 

02/18     Tur til Grunden i Sverige
På neste møte ser vi på film fra turen.

Vedtak:     Utsatt til neste møte

 

 

07/16     Frivillighet i Bærum

Vedtak:     Vi venter på svar fra Harald om sykehjemmet på Stabekk.

 

 

07/18     Det gjelder livet – lettlest rapport
         Kom til midt på side 13.

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

Godkjenning av referat nummer 484

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møte.

 

 

 

EVENTUELT

  • Vi har første møte 15. januar 2019.
  • Fortsette med å gjøre ferdig års-rapporten for 2017.
  • Velferdsteknologi – utsatt