Referat fra 17. desember 2018

  1. desember 2018

Sissel Mette Nyberg (NFU), Unni Einerkjær (NFU), Geir Hanssen (LUPE),  Lars Ole Bolneset (tilrettelegger brukerrådsarbeid) Heidi Hesselberg (seksjonsleder), Vibeke Rosenvinge (tjenesteleder), Bente Moe Eriksen (boligkoordinator)

Merete Bjørk

  1. januar 2019

16.00 – 18.00

Kommunegården, møterom C

Bente Moe Eriksen

1.

 

Godkjent referat fra 22.10.18.

 

2. Informasjon fra seksjonsleder

 

Helgeavlastning i gruppe

–          Det er satt i gang et prøveprosjekt på individuell helgeavlastning i gruppe. Lokalene til dagtilbudet, avdeling Hegnatun, blir benyttet til denne avlastningen. Ordningen er helt frivillig, og den er tilpasset den enkelte bruker.

 

Tanken bak dette er fokus på sosialt samvær og samhold, etablere bekjentskaper, samt gode rammer for å gjøre aktiviteter sammen med andre. Det er i tillegg ett aspekt ifh til rettsikkerhet. Hegnatun har forskjellige aktiviteter, tilrettelagte lokaler som er vurdertegnet for helgeavlastningen. Bygget er godkjent for overnatting og det gis opplæring i brannrutiner m.m. til alle som har ansvar under helgeavlsatningen.

Erfaringene så langt er positive.

 

Saker som var oppe i Sektorutvalget Bistand og omsorg (BIOM), 12.12.18

Valgfrihet om å eie eller leie sin omsorgsbolig.

Politikerne i BIOM besluttet at i nye boligprosjekter innføres det en mulighet til å velge mellom leie eller eie sin omsorgsbolig etter borettslagsmodellen.  Etter tre år skal denne valgfriheten tas opp til vurdering: om den skal videreføres, eller avvikles.

 

Gjengsleie

Representant fra partiet Høyre, Siw Wikan, ba Rådmannen komme med en rapport vedrørende gjengsleie. Fungerer ordningen med gjengsleie slik den skal gjøre?

Sentralt brukerråd ønsker at politikerne skal behandle gjengsleie på nytt.

 

Tjenestetilbudet til mennesker med utviklingshemming.

Tjenestetilbudet og diagnose rapportering ble beskrevet i et eget notat til utvalgsmøtet

 

Enkelt vedtak.

Vi drøftet enkeltvedtak. Timebaserte enkeltvedtak er ønskelig fra brukerorganisasjonene. Fleksibilitet er viktig sett i sammenheng med utførsel av tjenestene. Noen ganger kan det brukes mer tid enn vedtatt, andre ganger mindre tid.

 

3. Beslutning av ny beskrivelse og nytt navn på Sentralt brukerråd.

Navnet Sentralt Brukerråd ble besluttet opprettholdt, etter noen drøftinger. Beskrivelsen ble godkjent, sendes ut med referatet.

 

4. Årlig evaluering av Sentralt Brukerråd. Hvordan gjør vi det?

Boligkoordinator kommer med et forslag til evaluering til neste møte i januar 2019.

 

5. Informasjon fra Brukerrådsarbeid

Det gjelder livet – lettlest rapport
Går igjennom rapporten, snakker om innholdet og ser på lettlesthet.

Kosthold – Samarbeid med Helen Røstad-Tollefsen
På møtet 23. oktober hadde vi besøk av Helen som jobber med ernæring i kommunen.
Hun ble invitert til å komme på besøk i SAR

BPA (brukerstyrt personlig assistanse) – Snakket litt om hva det er og muligheter.
Et mulig tema for en temakveld.

Frivillighet – Harald Waughn
Besøk av Harald på møte 6. november.
Han ble invitert til SAR-møtet.

Tilretteleggere for brukerråd
Var med på den siste timen av vårt møte 6. november.
Det fungerte fint.  Snakket om sakene.

 

SAR-møte 20. november 2018

Delt ut to hefter på møtet (vise frem hefter) Brukerråd for medarbeidere og beboere og Brukermedvirkning for utviklingshemmede i Pleie- og omsorg.

Penger fra salg av tomer på området Emma Hjorth.
Gikk i gjennom listen og snakket om å dele inn forslagene i hvor mye de koster å gjennomføre.
Stemme over forslag på neste SAR-møte som er 12. februar.
Husmøter og brukerråd må ha jobbet med saken fra nyttår og frem til SARmøtet.

Snakket også om frivillighet og kosthold.

 

Ekstra:

Informerte kort om planlagt jobbmesse i 27. mai i Asker sentrum.
Mer informasjon kommer senere.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Status boligprosjekter

Ingen store endringer siden sist.

–          Ny stjernebolig, Busoppveien/Rykkinn, 8 enheter. Planlagt ferdigstillelse i 2021.

–          Vallerveien. Mixed Housing (ref politisk sak BIOM 12.12.18)

o   Det er en ny modell for utvikling av boligområder for å ivareta kommunens behov for omsorgsboliger og boliger til førstegangskjøpere under 35 år, samt i kombinasjon med ordinære boliger til åpent salg. Det planlegges for 10 – 12 boliger til mennesker med utviklingshemming. Planlagt ferdigstillelse 2023.

–          Brynsveien 153 går som planlagt. Planlagt ferdigstillelse 2. kvartal 2020.

–          Sauebukken 19, innflytting fra 01.01.19.

–          Tokesvei 2. Kontrakt skrevet med byggherre.

–          Meglergården. Planlagt ferdigstillelse 2020.

 

7. Eventuelt

–          Det er besluttet at 5,1 årsverk innenfor Pleie- og omsorg ikke skal kuttes i 2019. Spørsmål fra NFU; Er det nok ansatte i boligene? Det skal gis forsvarlige tjenester, men det er viktig å være kreative i forhold til hvordan oppgavene kan løses på en smidig og effektiv måte.

I en bolig er det kuttet ett årsverk på grunn av at tjenestene gis på en mer effektiv og forsvarlig måte, etter at man har bodd seg til i en større enhet.

 

–          Rekruttering.

Det er utfordring med å få tak i fagpersoner til våre tjenester, spesielt vernepleiere. Dette settes opp som tema på et av møtene i 2019.

 

–          Seksjonsleder jobber med sine tjenesteledere med formålet og visjon;

«Sammen skaper vi god liv». Fokus på selvbestemmelse, mestring og deltakelse.

 

–          Kriselager/ beredskapsliste. Alle som bor i kommunale omsorgsboliger bør ha et kriselager av mat, vann, medisiner etc dersom det skulle inntreffe en katastrofe. Hvem har ansvaret for at dette blir fulgt opp i de enkelte boligene. Må avklares og det kommes tilbake til saken.

 

 

Møte plan for 2019, alle møter fra kl. 16.00 – 18.00, møterom C.

28.01.19. Tema i dette møtet vil bl.a. være; Forskningsprosjekt på ernæring

Emma MeDLiv og plan videre.

–          18.03.19

–          20.05.19.

–          26.08.19

–          28.10.19

–          09.12.19

 

Oppfølgingssaker.

–          Seksjonsleder sjekker ut varigheten på forsøket med helgeavlastning, og alder på de som benytter denne helgeavlastningen.

–          Pleie- og omsorg mot 2024. Hva innebærer det?

–          Rekruttering.

–          Informasjon og beslutninger med «Sammen skaper vi gode liv».

–          Juridisk avklaring på hvem som har ansvar for et kriselager til beboerne.

–          Turnusordninger.

–          Invitere valgstyret til møte 20.05.19.

 

 

 

Referat fra 6. november 2018

Referat fra tilretteleggerforum tirsdag 6. november 2018 kl. 14-16 på Ramma, Emma Hjorthsvei 74

 

Tilstede:          Rykkinn/Lommedalen – Gro Lunderby / Ruth Skaar Johansen

                        Rykkinn – Arild Johansen / Fredrik Warhuus Andersen – Åsbråtan

                        Fagnatun – Marianne Klykken eller Soriba Bangoula

Bærum arbeidssenter – Christian Fosmo / Kim Iversen / Kristin Barhaugen

Emma Hjorth – Aurelija Nilsson eller ?

Bjerkelunden – Helen Nilsen eller ?

                        Hegnatun aktivitetssenter Heidi Skeie

 

Ikke tilstede:  Kastet Dagsenter – Hilde Waade / Anne-Karin Melbye

Rud/Vøyenenga – Marie Skistad / Mette Slettheim og Eli Ommedal

REGA – Anne Grete Steinveg / Kristin Myrland Ellevold

                        Sandvika/Stabekk Caroline Platou-Jensen eller Cindy Castanares

Skaret Dagsenter – ?

 

Informert:      Bjarne Skausvei – Geir Indseth

Gjettum/Bærums Verk – Hege Rysstad

PLO – Heidi Hesselberg og Bente Moe Eriksen

Bærum arbeidssenter – Lene Valaker, Tina Moer og Kristin Barhaugen

 

Neste møte:   I slutten av januar 2019.

 

Runde i forhold til hva den enkelte gjør for å styrke brukermedvirkningen
og selvbestemmelsen på sitt tjenestested.

Hvordan involvere de som er svakere fungerende i brukerrådsarbeid,
for eksempel på dagsenter/aktivitetssenter.

 

VI snakket litt om hvilke utfordringer det er når de som følger brukerne ikke kjenner de så godt og når det ofte er forskjellige som kommer.

 

 

Forberedelse til SAR-møtet tirsdag 20. november

Viktig at tilretteleggerne forbereder de som stiller som representant fra sitt brukerråd.

Forberedelse innebærer å lage en liste over hvilke saker som skal deles med SAR.  Dette gjelder ikke de sakene som står på sakslisten, men hva som ellers skjer i brukerrådet.  Det skal være punkter og ikke et helt referat som leses opp.

I tillegg til å forberede brukerrådets representant som deltar på SAR-møtet i forhold til å fortelle om brukerrådets arbeid generelt i tiden fra siste SAR-møte, skal representanten være forberedt på å presentere brukerrådets holdning til de sakene som til enhver tid står på dagsorden til SAR.

 

Tilrettelegger behøver ikke stille på SAR-møtet, med mindre representanten ønsker dette.

 

Gjennomgang av og tips til forberedelse av saker

Som skal opp på SAR-møtet:

 

Sak 02/17 Oppskrift på brukerråd
RGB har oversatt en veileder som er laget av ULF i Danmark.  Denne sendes ut til alle tilretteleggerne og deles ut til  brukerrådene som kommer på SAR.

Til det andre SAR-møte i 2019 så tester brukerrådene denne ut.

 

 

Sak 03/18 Informasjon om brukermedvirkning i Bærum

Se på hefte med bilder og dele ut til brukerrådene.

 

 

Sak 04/18 Penger fra salg av tomter på området Emma Hjorth
Vise frem liste over forslag.

 

 

Sak 07/16 Frivillighet i Bærum
Informasjonssak – Harald Waugh forteller om arbeid med frivillighet.

Usikkert hvordan vi skal jobbe med denne saken videre.

 

 

Informasjon fra Lars Ole

 

Brukerrådsportalen

Kom gjerne med konkrete innspill eller ønsker til portalen.

Det kommer jevnlig nye deltakere på portalen, så følg med.

 

 

Diverse
Varaperson, hvis man selv er forhindret fra å møte!

Skaret, Emma Hjorth og Bjerkelunden mangler varaperson.

Navn på varaperson sendes Lars Ole så snart det er avklart.

 

KalenderenRGBs hjemmeside
Alle oppfordres til å bruke denne aktivt og fortelle andre om at den finnes.

 

 

Faglig påfyll

Ønsker fra deltagerne i forumet om at Lars Ole eller andre forbereder et innlegg på forumet. Ingen spesielle ønsker kom frem!

 

 

Diverse og eventuelt

Ta runden med ball for å oppfordre alle til å være mere aktive i møtet.

Ble ikke prøvd, prøves ut neste gang.

 

SAR 20. november 2018

                                                             Vedlegg til RGB referat 1/482

Saksliste til møte i SAR

SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

 

Tirsdag 20. november 2018 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.

En til tre medlemmer fra hvert av bruker-rådene i Bærum, og en tilrettelegger hvis behov.

Brukerrådene skal på forhånd ha jobbet med det som er skrevet med rød skrift.

For flere sakspapirer, se hjemmesiden til RGB, under SAR Samarbeidsrådet.

 

Sak 1:  Runde rundt bordet (45 minutter)
Eget hjelpeark – se vedlegg nr. 1

Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?
Hvert bruker-råd forbereder et innlegg på inntil 5 minutter.

 

 

Sak 02/17  Oppskrift på brukerråd  (15 minutter)

Tilretteleggerne jobber med oppskriften.
Vi deler ut et forslag som alle brukerrådene skal se på
til neste møte i februar 2019.

 

Sak 03/18  Informasjon om brukermedvirkning
i Bærum  (15 minutter)

Vise frem hefte med bilder og dele ut til brukerrådene.
Kanskje sendt ut i forkant hvis ferdig i tide.

 

Sak 04/18  Bruk av penger fra salg av tomter på området Emma Hjorth  (15 minutter)

Vise frem listen over forslag.
Har noen spørsmål til listen?

 

  Sak 07/16  Frivillighet i Bærum (30 minutter)
Harald Waugh forteller om arbeid med frivillighet.
Eventuelt (15 minutter)
– Møteplan for 2019, neste SAR-møte er 12. februar 2019.

– Nye forslag til Tema-kvelder

– se på bilder fra «Hvem bestemmer i mitt liv?» i 2002
– Video med fugler og John-Harald som forteller om EHH
– Hjelp til bedre kosthold (Helen)

 

Viktig         Meld fra til Lars Ole på mobil 90 10 03 90
eller e-post lars.bolneset@baerum.kommune.no

                   om hvem som kommer fra dere og om dere har saker til eventuelt.

Referat fra 22. oktober 2018

Sissel Mette Nyberg (NFU), Unni Einerkjær (NFU), Geir Hanssen (LUPE),  Lars Ole Bolneset (tilrettelegger brukerrådsarbeid) Heidi Hesselberg (seksjonsleder), Vibeke Rosenvinge (tjenesteleder), Merete Bjørke (brukerrepresentant), Bente Moe Eriksen (boligkoordinator)

Bente Moe Eriksen

1.

 

Godkjenning og kommentar til referatet fra 17.09.18;

–          Sak om eie vs leie er ytterligere utsatt. Det gis beskjed når den skal opp til politisk behandling.

  • Prinsipper på størrelsen av bofellesskap.

Det har ikke skjedd noe mer vedr «prinsipper på størrelsen av bofellesskap», jfr møte i Sentralt brukerråd 04.06.18. Seksjonsleder har forespurt andre kommuner (ASSS-nettverk) og vurderer å ta kontakt med Storby forskning for å høre om det kan være aktuelt å forske på dette teamet. Kommer tilbake med mer informasjon når vi er kommet lenger med dette.

2. Informasjon fra seksjonsleder

 

Bruk av midlene etter salg av tomter på Emma Hjorth og hvordan vi går fram.

–          Innkommet mange forslag. Noen er i strid med kriteriene, noen av forslagene utelukkes på grunn av at det ikke er penger nok til det. Kan det da søkes om midler fra andre steder? Kan det tipses om til andre som kan være interessert i gjennomføring?

–          Innspillene ordnes mer etter kriteriene. Sees også mot det vi har av tilbud etc i dag. Kan det for eksempel være mer samkjøring? Eksempel bruk av båt, der vi alt har 2 båter, her kan vi se på hvordan og når disse benyttes.

–          Alle forslag og de forslagene som det kan tenkes å gå videre med sendes ut til NFU, LUPE og brukerrådene.

–          Siste runde for brukerne tas i Samarbeidsrådet (SAR) i slutten av februar 2019.

–          Etter det får politikerne, i Bistand og omsorg og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne en sak om hvordan kommunen mener at midlene skal brukes.

Beskrivelsen av Sentralt brukerråd og endring av navn.

–          Vedlegger beskrivelsen etter godkjente endringer.

–          Det bør være en konkret vurdering årlig av Sentralt brukerråd.

–          Drøftet nytt navn for Sentralt brukerråd. Forslag på å endre det til

«Sentralt råd for brukere og pårørende».  Beslutning tas i møte 17.12.18.

 

Forskningsprosjekt på ernæring.

Det er sendt søknad til Forskningsrådet, men seksjonsleder har ikke fått svar på søknaden. Dersom det ikke gis midler gjennom Forskningsrådet, vil seksjonsleder søke midler gjennom andre steder, det er besluttet å gjennomføre uavhengig av om kommunen får midler. Ernæringsfysiolog ved Bærum Storkjøkken skal begynne å jobbe med dette ernæringsprosjektet etter jul. Varighet 3 år.

 

Handlingsprogrammet (HP) 2019-2022, tenke langt – handle nå.

–          Seksjonsleder presenterte det som berører Pleie og omsorg i handlingsprogrammet 2019-2022.

–          Seksjonsleder uttrykte at det var positivt at pårørende møtte opp i sektorutvalget Bistand og omsorg 10.10.18 og kom med sine innspill til handlingsprogrammet.

–          De, som ønsker å komme med innspill til politikerne, sjekker selv når fristen er.

–          Pleie og omsorg ønsker i tillegg å se mot 2024. Seksjonsleder vil komme tilbake til dette.

–          Vi må omstille oss. Gjøre oppgavene på en annen måte. Tjenestene må samordnes mer. Tenke helhetlig. Ett Bærum.

–          Foilene sendes med referatet

 

Driftsutgifter og investeringer

–          615 millioner investeres i nye omsorgsboliger til utviklingshemmede i tillegg til årlige driftsutgifter.

–          Kommunen får 653.000 pr. registrert diagnose fra staten. Hvor mye må kommunen dekke selv?

–          Bærum kommune gir dyrere tjenester enn andre sammenlignbare kommuner.

–          Det skal spares inn 5,1 årsverk innen for Pleie- og omsorg. Det er ikke besluttet hvor disse årsverkene skal tas fra.

–          Brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Det skal innføres betaling for denne tjenesten.

Fritid og avlastning

Tilbud om gruppeavlastning i helgene i lokalene til et dagsenter på Emma Hjorth.

Er det med overnatting? Seksjonsleder undersøker dette til vårt neste møte17.12.18.

 

Forslag:

Det er ønskelig med lettlest utgave av handlingsprogrammet. Kortversjon. Hvordan kan det jobbes med å lage en lettlest utgave?

 

3. Informasjon fra Brukerrådet

RGB – 1 møter siden sist og SAR 25. september 2018.

 

SAR 25. september 2018
Flere av brukerrådene jobber med å planlegge julebord.
Forslag til tomtepenger.

Noen har snakket om velferdsteknologi og andre om miljø-regler.

 

Hva skal neste tema-kveld handle om.

Forslag til temaer skal tas opp på SAR.

 

Jobber med en oppskrift for brukerrådsarbeid.

Har allerede laget en for husmøter.

 

RGB 9. oktober 2018
Fått e-post fra Helen som er ernæringsfysiolog i kommunen

Hun vil gjerne komme på besøk og bli kjent med oss.
Vi har invitert henne til møte tirsdag 23. oktober.

 

Vi ser på bilder og film fra Gøteborg-turen på møte 23. oktober.

 

Vi trenger bilder til heftet «Informasjon om brukermedvirkning i Bærum».

 

Fritidskalenderen digitalt, hva med de som ikke har epost?
Spørre om forslag til hvor man kan søke om penger til å feire 25 års jubileum?
Merete spør sentralt brukerråd om forslag.
Et forslag er stand på ViVil-lekene og Emma-dagen i juni.

Lage en ekstra fin sommeravslutning for SAR i juni.

 

Forelesninger for studenter starter på førstkommende fredag.
Vi skal forelese for 3 grupper tilsammen.

 

Har begynt å jobbe med lettlest rapport av
«Det gjelder livet» som er laget av Helsetilsynet mai 2018.

 

4. Status boligprosjekter og forventet ferdigstillelse.

Akershus fylkeskommune, Fylkesmannen og Bærum kommune er ikke enige hvor tomten til boliger for 8 utviklingshemmede skal ligge i Busoppveien, som er planlagt i 2021.

 

Ingen endringer i tidligere status for boligprosjektene.

 

NFU har følgende kommentar til boligprosjektet Elias Smiths plass;

«NFU kan godta størrelsen på prosjektet Elias Smiths plass, fordi det er med å løse en vanskelig bosituasjon. Dette betyr ikke at NFU går inn for store enheter».

 

 

5.

Eventuelt

  • Flere melder misnøye med å bestille varer gjennom Kolonial.no. Seksjonsleder ber om å få erfaringer og innspill fra miljøarbeidertjenesten på bruk av Kolonial.no.

 

6. Oppfølgingssaker (som vurderes fra gang til gang når dagsorden settes opp)

  • Beslutte nytt navn på Sentralt brukerråd.
  • Gruppeavlastning i helgene. Overnatting?
  • Handlingsprogrammet (HP), Pleie- og omsorg mot 2024. Hva innebærer det. Kutt på 5, 1 årsverk. Hvor skal det tas fra?
  • Turnusordninger
  • Invitere valgstyret til et møte

 

Neste møte 17.12.18, kl. 16.00 – 18.00, møterom C