Merete Bjørke

Merete Bjørke

Hei, 
jeg heter Merete og er 45 (2018).
Jeg er ugift og bor alene
og startet i RGB 14. august 2018.

Jeg jobber på Arba inkludering as,
der pakker jeg frukt og er litt på kantinen på Rud.

Jeg bor i Jernbaneveien på Stabekk hvor jeg leier av kommunen.

På fritiden er jeg sammen med fritidskontakten min,
går i mandagsklubben
og trener håndball i ViVil.

Ellers bruker jeg tiden med gode venner.

Jeg er med i RGB fordi
jeg lærer mange nye viktige ting.
Det er også hyggelige mennesker der
og et godt vennskap.

Jeg er også med i sentralt brukerråd.

SAR 25. september 2018

Vedlegg til RGB referat 1/479
Saksliste til møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Tirsdag 25. september 2018 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. En til tre medlemmer fra hvert av bruker-rådene i Bærum, og en tilrettelegger hvis behov. Brukerrådene skal på forhånd ha jobbet med det som er skrevet med rød skrift. For flere sakspapirer, se hjemmesiden til RGB, under SAR Samarbeidsrådet.

Sak 1: Runde rundt bordet (45 minutter) Eget hjelpeark – se vedlegg nr. 1 Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå? Hvert bruker-råd forbereder et innlegg på inntil 5 minutter.

Sak 02/17 Oppskrift på brukerråd (10 minutter) Tilretteleggerne jobber med oppskriften. Se sakspapirer for innkomne forslag. Alle brukerråd og husmøter kommer med forslag.

Sak 03/18 Informasjon om brukermedvirkning i Bærum (25 minutter) Informere om heftet og hva som står i det.

Sak 04/18 Bruk av penger fra salg av tomter på området Emma Hjorth (30 minutter) Hva kan de 19 millionene brukes til? Alle kan komme med forslag før 30. september 2018. Se også på reglene for bruk av pengene.

Sak 05/18 Hvordan feire RGBs 25 års jubileum? RGB startet i 1993 og har hatt nesten 500 møter. Er det noen som har gode forslag til hvordan vi kan feires? Hvem skal inviteres, hvor skal vi feire, når skal vi feire …….

Eventuelt (10 minutter) – Møteplan for 2018, neste SAR-møte er 20. november. – Nye forslag til Tema-kvelder – Bilder fra sommeravslutning

Viktig Meld fra til Lars Ole på mobil 90 10 03 90 eller e-post lars.bolneset@baerum.kommune.no om hvem som kommer fra dere og om dere har saker til eventuelt

Referat fra 4. juni 2018

MØTEREFERAT FRA SENTRALT BRUKERRÅD

Dato: Arkivkode: 05.06.18

Møtedato: 4. juni 2018 Tilstede: Sissel Mette Nyberg (NFU), Geir Hanssen(LUPE), Lars Ole Bolneset (tilrettelegger brukerrådsarbeid) Heidi Hesselberg (seksjonsleder), Vibeke Rosenvinge (tjenesteleder), Merete Bjørke (brukerrepresentant), Bente Moe Eriksen (boligkoordinator) Forfall: Neste møte: 17. september 2018 kl. 16.00 – 18.00
Møtested: Kommunegården, møterom C

Referent: Bente Moe Eriksen Oppfølgingsansvarlig 1.
Godkjenning av referatene fra møtene 20.11.17, 29.01.18 og 12.03.18. Kommentarer til nevnte referater; – Handlingsprogrammet (HP) gjennomgås i Sentralt brukerråd. – Saker som utsettes, blir satt opp som oppfølgingssaker i referatene.

2. Informasjon fra seksjonsleder – Salg av tomter på Emma Hjorth og bruk av midlene. Det er utarbeidet kriterier for bruk av midlene. Brukerrådene, tjenesten, NFU og LUPE kan innen 30.09.18 sende forslag på hva midlene kan brukes til. Forslagene sendes til seksjonsleder Heidi Hesselberg, som tar opp innkomne forslag i Sentralt brukerråd 22.10.18.

– Presentasjon med lysbilder av Regionalt Aktivitetssenter (REGA). Emma Spelet planlegges å settes opp igjen i 2019.

– Aktivitetsdag på Emma Hjorth, 07.06.18. For tredje året stiller firmaet AbbVie frivillig opp og er med på å arrangere aktivitetsdag i samarbeid med Bærum kommunale dagtilbud og Emma Kafe. o Minner om at Rådgivningsgruppens kalender gir en god oversikt over aktiviteter m.m. http://radgivningsgruppen.no/kalender/

– Presentasjon med lysbilder av Avlastnings- og barneboligene. Alt er per definisjon avlastning og vedtak om avlasting gis til foreldrene. I Det benyttes likevel to ulike begreper for å vise en forskjell på avlastningsbolig kontra avlastning i barnebolig. Forskjellen er omfanget av vedtaket i antall døgn pr måned.

– Forskningsprosjekt på ernæring. Det er sendt søknad til Forskningsrådet. Forventet behandlingstid er 3 mnd. Planen er oppstart 01.01.2019 med prosjektperiode på 3år.

– Politiske saker. Eie eller leie. Saken er utsatt til over sommeren.

1

Prinsipper om størrelse på driftsenheter. Notat til politisk utvalgsmøte i BIOM 6.6.18. Rådmannen tar initiativ til at Bærum kommune deltar i et forskningsprosjekt om dette temaet, for eksempel i samarbeid med Bergen kommune og Husbanken.

3. Informasjon fra Brukerrådet Planlagt og gjennomført Temakveld: ”Sjef i eget hus?”. Innlegg, Mentimeter og gruppearbeid. https://radgivningsgruppen.no/temakveld-sjef-i-eget-hus/ Jobbet med lett-lest beskrivelse av brukerråds-arbeid i kommunen. Denne er nå ute til høring.

Rapporten fra mobbe-konferansen og plakatene er ferdige og overlevert til tjenestelederne.

Vi jobber også med å få flere medlemmer i gruppen.

Tur til Gøteborg i mai har blitt utsatt til august 2018 for å få med alle kommunene. Vi reiser brukere fra Gjøvik, Eidsberg, Skedsmo og Bærum. Vi regner med å bli nesten 25 fra Norge.

På fredag 25. mai hadde vi et «Bli kjent treff» med alle brukerrepresentanter og tilrettteleggere fra kommunene. https://www.facebook.com/search/str/brukerr%C3%A5d/keywords_search Avreise mandag 20.8 på ettermiddagen og hjem igjen onsdag 22.8 på kvelden. I Gøteborg skal vi også treffe RiksGrunden, ULF fra Danmark og kanskje Spyr meg fra Færøyene. Vi skal bli litt kjent, så skal vi snakke om brukerrådsarbeid og muligheten for å starte en Skandinavisk forening og samlingspunkt.

Frivillighetsarbeid i kommunen og Velferdsteknologi er to saker som vi også skal jobbe videre med.

I morgen er det sommeravslutning for SAR på Emma kafe.

4. Status boligprosjekter Prosjekter som er nevnt i tidligere referat går sin gang. I tillegg er jevnlig kontakt med Eiendom for å vurdere nye boligprosjekter.

5. Boligprosjekt i Gabbroveien (Kolsås) Det ble vist tegninger av bygget, leilighetene, personalfasiliteter, aktivitetsrom. Tegningen sendes ut med referatet og innspill kan sendes seksjonsleder.

6. Eventuelt

– Temakvelder NFU stilte spørsmål rundt temakvelder for pårørende. Kan det bli for mange? Som ett resultat av Brobyggerprogrammet, har en arbeidsgruppe jobbet med nettverk, samhandling og tilbakemelding. Det er videre lagt opp til 2 til 4 temakvelder pr. år. Seksjonsleder tar opp videre samarbeid om temakveldene drøftes videre med involverte parter. Sentralt brukerråd

2

ønsker å komme med innspill til temaer for temakvelder fremover.

– Temakveld 12.4.18 NFU kom med tilbakemelding fra sine medlemmer på temaet» Foreldre i det lange løp», 12.04.18 på at det var gode og dyktige foredragsholdere, men det kunne være enda tydeligere på temaets vinkling og fokus, da ikke alle opplevde temaet som like aktuelt.

– Pårørendeskole Informasjon om ny runde med Pårørendeskole med tema aldring og helse er sendt ut. Det legges opp til 5 temakvelder i løpet av høst 2018. Dette er tt opplegg som er utarbeidet av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og som kommunen søker midler om til gjennomføring. NFU har gjennom sine medlemmer fått tilbakemelding på at pårørende skolen er ett godt tilbud. Har også fått tilbakemelding om at det er omfattende og for flere vanskelig å sette av så mange kvelder. Det er ønske om at kommunen ser på mulighetene for om dette kan gjøres på andre måter. For eksempel lenger, men færre kvelder. Seksjonsleder tar med seg innspillet videre i arbeidet.

Oppfølgingssaker (som vurderes fra gang til gang når agendaen settes opp) – Gå gjennom forslag på hva midlene fra salg av tomter kan brukes til. – Status Brobyggerprogrammet – Resultat fra mentimeter undersøkelsen blant deltakere på «Sjef i eget hus» – Invitere valgstyret til et møte

Møtedatoer; – 17.09.18 – 22.10.18 – 17.12.18 Møterom C, kommunegården fra 16.00 – 18.00.

Referat fra 27. august 2018

Referat fra tilretteleggerforum mandag 27. august 2018 kl. 13-15 på Emma gjestehus

 

Tilstede:          Hegnatun aktivitetssenter Heidi Skeie

Kastet Dagsenter – Hilde Waade eller Anne-Karin Melbye

Fagnatun – Marianne Klykken eller Soriba Bangoula

REGA – Anne Grete Steinveg eller Kristin Myrland Ellevold

Bærum arbeidssenter – Christian Fosmo eller Kim Iversen

Rud/Vøyenenga – Marie Skistad / Mette Slettheim og Eli Ommedal

Emma Hjorth – Aurelija Nilsson eller ?

Bjerkelunden – Helen Nilsen eller ?

 

Ikke tilstede:  Rykkinn – Fredrik Warhuus Andersen eller Arild Johansen – Åsbråtan (B)

Rykkinn/Lommedalen – Gro Lunderby eller Ruth Skaar Johansen (B)

Sandvika/Stabekk Caroline Platou-Jensen eller Cindy Castanares (B)

Skaret Dagsenter – ?

 

Informert:      Bjarne Skausvei – Geir Indseth

Gjettum/Bærums Verk – Hege Rysstad

PLO – Heidi Hesselberg og Bente Moe Eriksen

Bærum arbeidssenter – Lene Valaker, Tina Moer og Kristin Barhaugen

 

Neste møte:   Mandag 22. oktober kl. 13.00 til 15.00

Kort presentasjon av de om er tiltede.  Det er to som er her for første gang.

 

Runde i forhold til hva den enkelte gjør for å styrke brukermedvirkningen
og selvbestemmelsen på sitt tjenestested.

Christian hadde hørt om turen til Gøteborg og lurte litt mer på hva som skjedde der.

Lars  Ole fortalte kort fra turen.

 

På Fagnatun har man nå to ressurspersoner i forhold til selvbestemmelse og pårørendearbeid.  De skal ha ansvaret for å sette det spesielt på dagsorden.

Sjekke ut kursmuligheter, litteratur, forskning osv.

 

 

Forberedelse til SAR-møtet tirsdag 25. september

Målet med dette faste punktet er å gjøre tilretteleggerne best mulig forberedt på ansvaret som følger av tilretteleggeroppgaven knyttet til SAR-møtene.

I tillegg til å forberede brukerrådets representant som deltar på SAR-møtet i forhold til å fortelle om brukerrådets arbeid generelt i tiden fra siste SAR-møte, skal representanten være forberedt på å presentere brukerrådets holdning til de sakene som til enhver tid står på dagsorden til SAR.

 

Tilrettelegger behøver ikke stille på SAR-møtet, med mindre representanten ønsker dette.

 

 

Gjennomgang av og tips til forberedelse av saker skal opp på SAR-møtet:

 

Sak 01/14 Mobbe-konferanse 2016
Bilder og rammer er neste klare.
Det er rammeavdelingen på Bærum arbeidssenter som lager rammene.

 

 

Sak 02/17 Oppskrift på brukerråd
Dette er en sak som tilretteleggerne må jobbe med før den kan legges frem for SAR.
Vi snakket litt om hvilke punkter de forskjellige brukerrådene har i dag.

De velger ordstyrer.
Det er runde rundt bordet fra husmøtene.
Tar også opp økonomi.

Må være forberedt og ta med minst en sak (BA-rådet)

Medlemmene i rådet har en tid uten tilrettelegger tilstede,
hvor de tar opp det de ønsker (Emma arbeidssenter)

Valgt leder og nestleder (beskrevne oppgaver?) (BA-rådet).

 

Det må jobbes mere med denne saken før den kan legges frem for SAR.
De som allerede har etablert brukerråd på tjenestestedet tenker igjennom saken til neste møte og kommer med flere innspill.
Dette gjelder Christian fra BA-rådet, Mette fra RUVE-rådet og Aurelija fra Emma rådet.

 

 

Sak 03/18 Informasjon om brukermedvirkning i Bærum

PLO har i samarbeid med RGB laget en beskrivelse av hvordan kommunen
jobber med brukermedvirkning.
Fint hvis heftet kan brukes ute i tjenesten og tilbakemeldinger gis i tilretteleggerforumet eller sendes direkte til RGB (post@radgivningsgruppen.no)

Heftet ligger under saken med samme navn på hjemmesiden.

 

 

Sak 04/18 Penger fra salg av tomter på området Emma Hjorth
Denne saken skal opp på to SAR-møter.  Det første er nå i september.
Det neste blir enten i november eller februar 2019.

Først for forslag fra alle brukerrådene (husmøter og andre)
og så for å stemme over forslagene.

 

Vi gjennomgikk den lettleste versjonen som ligger under saken med samme navn på hjemmesiden.

 

Ønske om at forslagene fortløpende blir lagt ut på hjemmesiden til RGB.
Forslag sendes Lars Ole fortløpende på mail (lars.bolneset@baerum.kommune.no).
God beskrivelse og informasjon om hvem som foreslår.

 

 

 

 

 

 

Informasjon fra Lars Ole

 

Brukerrådsportalen

Kom gjerne med konkrete innspill eller ønsker til portalen.

Det kommer jevnlig nye deltakere på portalen, så følg med.

 

Rette opp listen:  Aurelija, Helen, Ruth, Anne Grete, Anne-Karin, Hilde, Cindy, Eli og Kristin trenger tilgang til portalen.  Lars Ole ordner dette.

 

 

Diverse
Varaperson, hvis man selv er forhindret fra å møte!

Skaret, Emma Hjorth og Bjerkelunden mangler varaperson.

Navn på varaperson sendes Lars Ole så snart det er avklart.

 

Kalenderen på RGBs hjemmeside
Ikke alle er kjent med kalenderen og bruker den.  Alle sørger for å informere sine kollegaer og etter hvert brukerne om muligheten til å finne informasjon om hva som skjer i Bærum kommune for mennesker med utviklingshemming.

Hvis det er en aktivitet som ikke er oppført, så gi beskjed til Lars Ole som vil sørge for at den blir lagt inn.  Den enkelte kan også selv sende inn nødvendig informasjon.

 

 

Faglig påfyll

Ønsker fra deltagerne i forumet om at Lars Ole eller andre forbereder et innlegg på forumet. Ingen spesielle ønsker kom frem!

 

 

Diverse og eventuelt

Hva skal stå på siden om tilretteleggerforumet?

 

  • Økt brukermedvirkning i det kommunale arbeidet.
  • Forbereder saker med tanke på tilrettelegging for mest mulig brukerstyring
    og selvbestemmelse.
  • Dele erfaringer, komme med forslag til løsninger og diskutere utfordringer.

Alle tenker på dette og vi blir enige om en tekst på neste samling.

 

Ta runden med ball for å oppfordre alle til å være mere aktive i møtet.