Referat fra 29. mai 2017

MØTEREFERAT
FRA SENTRALT BRUKERRÅD
Dato:
Arkivkode:
30.05.2017
Møtedato: 29. mai 2017
Tilstede: Unni P. Einerkjær (NFU), Sissel Mette Nyberg (NFU), Geir Hanssen(LUPE), Lars Ole Bolneset (tilrettelegger brukerrådsarbeid) Heidi Hesselberg (seksjonsleder), Bente Moe Eriksen (boligkoordinator)
Forfall: Vibeke Rosenvinge ( tjenesteleder )
Neste møte: 18. september 2017 kl. 16.00
Møtested: Kommunegården, møterom C, 2. etg
Referent: Bente Moe Eriksen
Oppfølgings-ansvarlig
1.
Sarhad Solaimani (avdelingsleder på Emma Hjorth boliger ) presenterte prosjektet « test/ visningsleilighet om velferdsteknologi for utviklingshemmede. Test/visningsleiligheten planlegges å være i en av leilighetene på Høyrabben 8.
Viktige forutsetninger;
– Huske ting, klare å utføre ting på en bedre måte.
– Produktet skal stå i sentrum
– Produktet lar seg lett anskaffe / bruke
Utviklingshemmede har vært med i prosessen. De har kommet med innspill på hva det kan være behov for at de skal mestre hverdagen på en enklere måte.
Innspill fra LUPE ; Gartnerveien barnehage, barneboligene, NAKU kan også være bidragsytere til prosjektet.
Innspill fra NFU at flere pårørende bør være med i referansegruppen utover brukerorganisasjonene NFU / LUPE.
Fremdrift av prosjektet;
Målet er å ta i bruk test / visningsleilighet fra 2018. Det bor 14 unge utviklingshemmede på Høyrabben 8 hvor en oppgave kan være å ha visninger av testleiligheten.
2.
Referatet fra 13.03.17.
Tilbakemelding fra LUPE om «Brobyggerprosjektet«. Flott prestasjon av Kirsten Viga Skretting. Dette prosjektet gjør at « en føler seg hørt «.
Punkt 7:
Forskningsprosjekt. Seksjonsleder undersøker mer og kommer med tilbakemelding på hva dette innebærer.
3.
Informasjon fra seksjonsleder:
Stormøtet 27.04.17:
Tilbakemelding fra pårørende er at det er nyttig med slike årlige informasjonsmøter som ble arrangert 27.04.17.
2
Mediesak.
Budstikka 16.05.17 hadde innspill med tittel « La dem komme hjem « fra gruppeleder i Rødt Bærum. Innspillet ble kommentert og drøftet siden det bl.a. kan skape uro blant pårørende « at Bærum kommune har en strategi for blant annet å deportere mennesker ut av kommunen, fordi de krever noe kommunen ikke vil gi»
Status byggesaker.
Byggesakene går sin gang. Ingen endringer i planene.
Det er ennå usikkerhet om Vallerveien 146 kan realiseres, men eventuelt da med 2 bygg. Antall boenheter er uavklart. Vi vil komme tilbake med informasjon så raskt mulighetsstudie er igangsatt.
En ny skjermet enhet planlegges i nærheten av Brekkeski. Det vil da også være i nærhet til tilrettelagt aktivitet for denne målgruppen.
Innspill brukerorganisasjonene at det er behov for å øke kapasitet innenfor avlastning i påvente av tildelt bolig.
4.
Informasjon fra brukerrådsarbeid.
Følgende tema / saker har vært på agendaen i Rådgivningsgruppen:
– NOU 2016:17 På lik linje
– Besøk av politikere, og alle partiene har nå vært på besøk
– Vernepleier student har hatt praksis i Rådgivningsgruppen med fokus på brukermedvirkning og selvbestemmelse. Hun har laget bl.a. valgkort, rødt / grønt.
– Det er blitt laget en lettlest versjon av rapporten fra mobbe-konferansen i 2016, og en lettlest versjon av brosjyren om Brobygger- prosjektet, som er sendt ut til medlemmene i sentralt brukerråd.
– 2 av medlemmene i rådgivningsgruppen har vært i Skedsmo for å bidra med oppstart av brukerråd.
– Snakket om flytting og spørsmål om det å bo. Det jobbes fortsatt med dette temaet.
– Høring om bolig-bygging i Bærum.
Lars Ole stilte spørsmålet om det også bør være Eldreråd for utviklingshemmede?
Delt ble delt ut brosjyren « Vett på nett «. Det kommer en veileder på denne brosjyren til ansatte i løpet av sommeren.
5.
Salg av tomter på Emma Hjorth. NB! Notatet, foreløpig versjon, er unntatt offentlighet § 14. Dette vil komme ut som brev til partene med en svarfrist.
NFU og LUPE ønsker mer tid til å sette seg inn i notatet. De ønsker å få tilsendt Emma Hjorths gavebrev og avtalen mellom Akershus Fylkeskommune og Bærum kommune.
6.
Eventuelt:
06.06.17 er « Hva er viktig for deg dagen «. Internasjonaldag hvor 12 land er involvert.
Seksjonsleder har fått spørsmål fellesareal og størrelse. Hva er godt nok?
Hvem er fellesarealet tiltenkt til og til hvilket formål. Ulike erfaringer fra brukerorganisasjonene.
7.
Link til Vett på nett; https://www.bufdir.no/global/Vett_pa_nett_Brosjyre

Nr. 460 – Referat fra 23. mai 2017

Referat fra 23 mai 2017
Tilstede: Cecilie Dahl, Erik Songstad, Tove Kjevik, Cora Galucio
John-Harald Wangen og Gro Kristine Sjønnesen
Ikke tilstede:
Møte-leder: Cecilie Dahl
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset
Sted: Emma Hjorthsvei 74
Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00
Besøk: Sheida Sangtarash fra SV
Vedlegg: 1/460 Referat fra SAR-møte 9. mai 2017
Informasjon fra andre møter og konferanser
Lars Ole var på en samling med de største kommunene i landet
og fortalte om kommunens brukerrådsarbeid.
Det var KS som hadde ansvaret for samlingen.
Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avisutklipp eller andre nyheter.
Beskjeder og informasjon
Empo-TV skal filme på Vivil-lekene som er nå til helgen.
Brev til gruppen
Ingen brev.
Nr.460
Referat fra møte i RGB nr. 460
Side – 2
@ E-post
E-post fra vår kontaktperson på Høgskolen i Akershus.
Vi har fått spørsmål om datoer
for å holde foredrag for studentene til høsten.
Alle datoene passer.
Lars Ole sender svar.
Internett, hjemmeside og Facebook
RiksGrunden har akkurat hatt årsmøte.
Lars som er leder i ULF,
Synes det er feil at utviklingshemmede skal betale
lønn og andre utgifter for følge
når de skal reise på en konsert.
som er laget av Aldring og Helse og Helsedirektoratet.
Det er et kursopplegg for at ansatte
skal få mer kunnskap om utviklingshemmede.
Se: https://mittlivsabc.no/
”Alt om oss, med oss”
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR
BA-rådet
Vi har lest igjennom referatet fra BA-rådet 4. mai.
De tar opp problemet med mobbing på sosiale medier.
Det er fortsatt et problem som må jobbes med.
Saker til SAR:
Saksliste til SAR-møtet 12. september
lages ferdig på møte 15. august.
Legges ut på kommunens hjemmeside onsdag 16. august
Referat fra møte i RGB nr. 460
Side – 3
Sommer-avslutningen
Vi har laget invitasjon til sommer-avslutningen.
Lars Ole sender ut denne sammen med SAR-referatet.
Vi har også fordelt arbeidsoppgaver.
SAKER
05/16 Politiker-stafett 2016/17 Vi startet med å presentere oss og fortelle hva vi gjør.
Sheida Sangtarash er kommunestyre-representant for Bærum SV.
Hun er utdannet førskolelærer og spesialpedagog. Har jobbet i bolig for utviklingshemmede og på Haug skole.
Er gift og har en datter på 10 år.
Sheida fortalte også litt fra sin historie før hun kom til Norge.
Vi er nå i mål med stafetten og har hatt besøk av 9 partier.
Det tok akkurat et år.
Vedtak: Stafetten er avsluttet for denne gang.
06/17 Flytting mot eget ønske Vi tok opp saken på SAR-møtet 9. mai. Bente Moe Eriksen var med fra administrasjonen. Det kom frem mange synspunkter i diskusjonen. Bente skrev de ned og hun og Lars Ole skal møtes for å lage et forslag til hvordan vi skal jobbe videre med denne saken.
Vedtak: Lars Ole møter Bente
Referat fra møte i RGB nr. 460
Side – 4
07/17 Brosjyre om Brobygger-prosjektet
Vedtak: Lars Ole etterlyser tilbakemelding fra Kirsten Skretting
Godkjenning av referat nummer 460
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.
EVENTUELT
Sommer-avslutning
Se eget punkt tidligere.
Valg av medlemmer
– er det noen kjenner noen som kan tenke seg å være med i RGB.
Nye ord til ordbanken
– har sendt noen forslag til ord på mail.
Oppstart til høsten
– vi starter opp 15. august.

SAR 5. mai 2017

Vedlegg til RGB referat 1/457

Saksliste til møte i SAR

SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

 

Tirsdag 9. mai 2017 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.

En til tre medlemmer fra hvert av bruker-rådene i Bærum, og gjerne en tilrettelegger.

Brukerrådene skal alltid ta opp det som er skrevet med rød skrift.

 

 

Sak 1:  Runde rundt bordet (45 minutter)
eget hjelpeark – se vedlegg

Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?
Hvert bruker-råd får inntil 5 minutter til å fortelle.

 

 

 

Sak 2: Mobbe-konferanse 2016 (20 minutter)

RGB viser forslag til de tre plakatene
med teksten vi laget på konferansen i fjor.

 

 

 

                   Sak 3: Oppskrift på husmøter (20 minutter)

Tilbakemelding fra de brukerrådene
som har fått testet ut punktene.
Punktene ligger som vedlegg til referatet fra 14. februar.

 

 

Sak 4: Mandat for brukerråd (15 minutter)

Vi fortsetter på punkt 2 i mandatet (se vedlegg 2).

Mandatet finnes på brukerrådssiden på kommunens hjemmeside.

 

 

 

Sak 5: Hørings-uttalelse om ”På lik linje”

                           Se nærmere på kommunens hørings-svar.

Høringssvaret ligger på kommunens hjemmeside
for de som har lyst til å se på dette.

 

                          Eventuelt (10 minutter)

 • Erfaringer med Kolonial.no
 • Vise møteplan for 2017 – Sommer-avslutning 13. juni

 

Viktig         Meld fra til Lars Ole på mobil 90 10 03 90
eller e-post lars.bolneset@baerum.kommune.no

                   om hvem som kommer fra dere og om dere har saker til eventuelt.

 

 

Hjelpe-ark til SAR-møter, revidert november 2016                      Vedlegg 1

 

 

 

Runde rundt bordet liste

Forberedelse til runden på SAR-møtet
Ditt brukerråd har inntil 5 minutter
på å fortelle de andre på SAR-møtet
hva dere har jobbet med siden sist.

Bestem på forhånd hvem som skal fortelle
og lag en liste over hva som skal fortelles.

Det er lurt at den som skal fortelle
kan få hjelp av en tilrettelegger til å lage listen.

Fortell kort om hva dere holder på med.

Hvilke saker tar dere opp osv.

 

 

Rekkefølge på runden rundt bordet:

 

 1. Brukerråd Gjettum / Bærums Verk (pr. post)
 2. Husmøte Jernbaneveien og Fornebu
 3. Husmøte Per Skreddersvei
 4. Brukerråd Emma Hjorth boliger
 5.   Brukerråd RUVE  – (Hauger Park, Vangkroken,
  Vanningsveien og Tanumveien)
 6. Husmøte Åsbråtan 71
 7. BA–rådet
 8. Fredags-styret
 9. REGA-rådet
 10. RGB

 

 

Forberedelse til saker
Snakk om hva dere mener om
sakene på saks-listen til SAR-møtet
Ta det gjerne opp på hus-møtene også.

 

Det som er skrevet med rødt
er oppgaver dere skal forberede til SAR-møtet.

 

Er det andre saker dere vil at SAR skal ta opp
og jobbe med?

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 2

 

 

 

Sak 4

 

 

 

 1. SAMMENSETNING – hvem skal sitte i rådet?

Bruker-rådet består av 4/fire valgte brukere.

 

Hvert år velges 2/to representanter for 2/to år.
Det er bare brukere som kan være representanter.

 

Representantene velges på husmøter ved skriftlig valg.
Det er en egen plan for hvordan dette skal gjøres.
De som stiller til valg skal fortelle de andre hvorfor de stiller til valg.

Bruker-rådet velger leder selv.

 

Tjenesteleder velger en ansatt som skal være tilrettelegger.

Tjenesteleder er bruker-rådets sekretær

med ansvar for møteinnkalling/saksliste og referat.

 

Innkalling og saksliste sendes ut 14 dager før møtet.

 

Referatet skal sendes alle medlemmene innen 14 dager etter møtet.