Nr. 464 – Referat fra 26. september 2017

Referat fra 26. september 2017

Tilstede:             Cecilie Dahl, Tove Kjevik og Cora Galucio, John-Harald Wangen, Gro Kristine Sjønnesen og Erik Songstad

Ikke tilstede:    

Møte-leder:        John-Harald Wangen

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:                Ingen

Vedlegg:            Referat fra SAR-møtet 12. september 2017

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

 1. september var det SAR-møte (se eget referat veldagt).
  Det var møte i sentralt brukerråd mandag 18. september,

referatet er ikke ferdig ennå.
Lars Ole har vært på møte med LDO – Likestillings- og diskrimineringsombudet.

 

 

Avis-utklipp og andre nyheter

Ingen har med avisutklipp i dag.

 

 

Beskjeder og informasjon

Håkon er spurt om å være bruker-representant
i sentralt brukerråd frem til jul i første omgang.

 

Det ble litt rot med datoene for foredragene på HIOA.

Vi prøver å finne en løsning.

 

 

 

Brev til gruppen

Ingen brev

 

 

@   E-post

Vi har fått spørsmål fra Helsetilsynet
om bruke et bilde fra de var på besøk hos oss i 2015.

De vil også kanskje ha hjelp til å lage en lettlest utgave
av sin tilsynsrapport fra 2016.

 

Vi har fått spørsmålene som besøket fra Tyskland
ønsker å snakke med oss om 10. oktober.

De kommer kl. 12.00 og blir en times tid.
Frode Larsen blir med fra Aldring og Helse.
Internett, hjemmeside og Facebook

Vi har sett på de faste sidene.

ULF inviterer sine medlemmer til å komme med sine livshistorier.

De kan skrive selv eller få hjelp.

Historiene kan også tas opp på video.

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

 

BA-rådet

Ingen nye referater.
Saker til SAR:

Vi har begynt på saksliste til SAR-møtet 7. november
For at brukerrådene lettere skal se
hvilke saker som jobbes med i SAR,
så lager vi en meny på hjemmesiden,
hvor man kan finne sakslister,
referater, saker vi jobber med

og saker vi har jobbet med.


 

 

 

 

 

 

 

SAKER  

 

 

08/17     Valg-deltagelse ved stortings-valget
Vi har fått inn 95 svar tilsammen.
69 fra BA og 26 fra Aurora.
Det betyr at vi har fått svar fra ca.

Med utgangspunkt i arbeidstakere fra BA og Aurora,
så kan vi si at nesten 7 av 10 stemte ved årets valg.

             

 

Vedtak:     Saken er avsluttet,
men vi kommer tilbake ved neste valg om 2 år.

 

 

 

 

09/17     Hvordan kan man bo

På SAR.møtet 12. september ble det bestemt
av RGB jobber videre med saken.

Det er nok best å arrangere en tema-kveld på 3,5 timer.
Vi foreslår mandag eller onsdag fra kl. 17.00 til 20.30.
fordi da er det minst andre ting som skjer.

De som inviteres er alle utviklingshemmede
og de pårørende som ønsker.
Mange pårørende kan sikkert ikke på dagtid.

Vi satser på februar 2018, men ikke uke 8.

Hvem kan hjelpe oss med temaet?

– Bente Moe Eriksen fra Pleie- og omsorg
– Husbanken
– Tildelingskontoret
– Boligkontoret
– NAV
– NFU
– Bistand- og omsorg (politisk)

Først blir det en felles innledning på 1 time.
Så er det gruppearbeid 1 time.
Avslutter kvelden med felles oppsummering 1 time.

Hvor skal vi være?  Bærum idrettspark?

Vedtak:     Vi fortsetter saken på neste møte og på SAR.

 

 

10/17     Brukerråd for eldre

Saken handler om å starte arbeidet med et brukerråd.
Det tar lang tid før et råd kommer skikkelig i gang.

John-Harald, Tove og Erik er spurt om
de kan tenke seg å være med å starte opp rådet.

Det blir oppstart tidligst i mars 2018.
Det er snakk om 4-5 møter i året i tillegg til SAR,
temakvelder og avslutninger.

Vedtak:     Erik, John-Harald og Tove tenker på saken til neste gang.

 

 

Godkjenning av referat nummer 464

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møtet.

 

 

 

EVENTUELT

 

Besøk fra Tyskland

 • Hva er viktig for deg når du tenker på
  hvordan du vil ha det når du blir eldre?
 • Hva er bra med måten du lever på nå?
  Hva er vanskelig? (levekår)
 • Opplever du noen hindringer ved deltakelse i samfunnet?
 • Har du mulighet til å bestemme hvor du skal bo?
  Og hvordan du vil leve?
 • Hva er dine ønsker og forventninger for de kommende 10 årene?


Alt i alt ønsker vi å ha en åpen kommunikasjon
og ikke en intervjusituasjon.
Vi er sikre på at det kommer til å være mye interessant for oss å spørre om.

 

Alle forbereder sine svar til neste gang.

 

 

 

Valg av medlemmer
– er det noen kjenner noen som kan tenke seg å være med i RGB.

Frøydis og Håkon kommer mest sannsynlig på neste møte.

 

 

Nye ord til ordbanken
– ingen nye ord

SAR 12. september 2017

                                                      Vedlegg til RGB referat 1/462

Saksliste til møte i SAR

SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

 

Tirsdag 12. september 2017 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.

En til tre medlemmer fra hvert av bruker-rådene i Bærum, og gjerne en tilrettelegger.

Brukerrådene skal alltid ta opp det som er skrevet med rød skrift.

 

Sak 1:  Runde rundt bordet (45 minutter)
eget hjelpeark – se vedlegg

Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?
Hvert bruker-råd får inntil 5 minutter til å fortelle de har forberedt.

 

 

 

Sak 2: Mobbe-konferanse 2016 (20 minutter)

RGB viser bilder og video som skal brukes til plakaten.

 

 

 

                   Sak 3: Mal for brukerråd  (20 minutter)

Tilrettelegger-gruppen legger frem forslag til
mal for saksliste og referat fra brukerrådsmøter.

 

 

Sak 4: Mandat for brukerråd (15 minutter)

Vi fortsetter på punkt 3 i mandatet (se vedlegg 2).

Mandatet finnes på brukerrådssiden på kommunens hjemmeside.

 

 

 

Sak 5: Tema-kveld om hvordan man kan bo

                           Vi tar opp spørsmål som eie eller leie?
Hvem bestemmer spørsmål om flytting?
Vi inviterer foreldre og pårørende til å være med på diskusjonen.

 

 

                          Eventuelt (10 minutter)

 • Erfaringer med Kolonial.no
 • Oppsummering av spørsmål om valgdeltagelse
 • Vise møteplan for 2017 – Årets siste møte er 7. november

 

 

Viktig         Meld fra til Lars Ole på mobil 90 10 03 90
eller e-post lars.bolneset@baerum.kommune.no

                   om hvem som kommer fra dere og om dere har saker til eventuelt.

 

 

Hjelpe-ark til SAR-møter, revidert november 2016                     Vedlegg 1

 

 

 

Runde rundt bordet liste

Forberedelse til runden på SAR-møtet
Ditt brukerråd har inntil 5 minutter
på å fortelle de andre på SAR-møtet
hva dere har jobbet med siden sist.

Bestem på forhånd hvem som skal fortelle
og lag en liste over hva som skal fortelles.

Det er lurt at den som skal fortelle
kan få hjelp av en tilrettelegger til å lage listen.

Fortell kort om hva dere holder på med.

Hvilke saker tar dere opp osv.

 

 

Rekkefølge på runden rundt bordet:

 

 1. Brukerråd Gjettum / Bærums Verk (pr. post)
 2. Husmøte Jernbaneveien og Fornebu
 3. Husmøte Per Skreddersvei
 4. Brukerråd Emma Hjorth boliger
 5.   Brukerråd RUVE  – (Hauger Park, Vangkroken,
  Vanningsveien og Tanumveien)
 6. Husmøte Åsbråtan 71
 7. BA–rådet
 8. Fredags-styret
 9. REGA-rådet
 10. RGB

 

 

Forberedelse til saker
Snakk om hva dere mener om
sakene på saks-listen til SAR-møtet
Ta det gjerne opp på hus-møtene også.

 

Det som er skrevet med rødt
er oppgaver dere skal forberede til SAR-møtet.

 

Er det andre saker dere vil at SAR skal ta opp
og jobbe med?

Vedlegg 2

 

 

 

Sak 4  Mandat for brukerråd

 

 

 

 1. SAKER OG OPPGAVER – hva skal jobbes med?

  Bruker-rådet skal jobbe med og gi råd i saker som handler om tjenestestedet.

  De skal være hørings-instans i aktuelle saker.

  De skal bli spurt og hørt i saker som handler om bruker-undersøkelser

og handlings-program.

Bruker-rådet skal se tjenestestedets budsjett og års-regnskap.

 

 

SAR 03/2017   Tema-kveld «Sjef i eget hus»

SAR 03/2017       Tema-kveld «Sjef i eget hus»

12. september 2017

Saken ble første gang tatt opp på møte 28. mars i RGB.   

Den handler om flytting,
hvilken informasjon man får
og hvem som bestemmer hva.

Cecilie fortalte litt om saken.

Vi tar opp spørsmål som eie eller leie?
Hvem bestemmer spørsmål om flytting?
Vi inviterer foreldre og pårørende til å være med på diskusjonen.

Her er noen spørsmål vi har tenkt på:
– Det å flytte, hjemmefra eller fra en bolig til en annen
– Når kan man flytte
– Hvem bestemmer hva, farger, møbler osv.
– Hva koster det

Sjef i eget hus   to historier fra boken
Historien om Truls – Cecilie forteller
Hvorfor får noen bostøtte og noen ikke.

Jernbaneveien har snakket litt om husleie og om maling.

Gro synes husleien er for dyr.

Hvem kan overta etter andre?

Vedtak:
RGB jobber videre med saken.
Fortsetter på neste møte

 

7. november 2017

Saken ble første gang tatt opp på møte 28. mars i RGB.   

Den handler om flytting,
hvilken informasjon man får
og hvem som bestemmer hva.

Her er noen spørsmål vi har tenkt på:
– Det å flytte, hjemmefra eller fra en bolig til en annen
– Når kan man flytte, hvem bestemmer?
– Hvem bestemmer hva, farger, møbler osv.
– Hva koster det, husleie, eie eller leie

RGB-forslag:
Det er kanskje best å arrangere en tema-kveld på 3,5 timer.
Vi foreslår mandag eller onsdag fra kl. 17.00 til kl. 20.30.
fordi da er det minst andre ting som skjer.

De som inviteres er alle utviklingshemmede
og de pårørende som ønsker å komme.

Vi satser på februar eller mars 2018.

Vi foreslår at det først blir det en felles innledning på 1 time.
Så er det gruppearbeid 1 time.
Avslutter kvelden med felles oppsummering 1 time.

Hvor skal vi være? Bærum idrettspark?  Andre forslag?

Spørsmålet om fellesareal kan vi ta med på programmet.
Hvor stort bør et fellesareal være?
Bør det være fellesareal?
Hva skal være reglene for fellesareal?

Snakke om bostøtte (NFU)
Vi stemte over hvilken dag som er best, mandag eller onsdag.

Begge dagene fikk like mange stemmer.

Vi prøver å lage to like tema-kvelder,

En på mandag og en på onsdag,
slik at alle kan få vært med.

Vedtak:

RGB jobber videre med saken.
Fortsetter på neste møte.

 

13. februar 2018

Tidligere forslag til temaer:

– Det å flytte, hjemmefra eller fra en bolig til en annen
– Når kan man flytte, hvem bestemmer?
– Hvem bestemmer hva, farger, møbler osv.
– Hva koster det, husleie, eie eller leie

Spørsmålet om fellesareal kan vi ta med på programmet.
Hvor stort bør et fellesareal være?
Bør det være fellesareal?
Hva skal være reglene for fellesareal?
Snakke om bostøtte (NFU).

16. og 18. april på Bærum idrettspark på Rud.

kl. 15.30 Vi starter med suppe
kl. 16.30 Innledning starter
kl. 17.15 Pause
kl. 17.30 Gruppearbeid
kl. 18.30 Pause
kl. 18.45 Oppsummering
kl. 19.30 Slutt

Nye temaer er valg av middag og bruk av storkjøkkenet

Hvordan foregår handling av mat i butikken?

Forslag om å ta opp spørsmålet
om hvor mange som skal bo sammen.

Studentene skal nå vise oss noe.

Vi bruker Mentimeter til å bestemme
om vi skal servere betasuppe eller tomatsuppe.

Vi stemte, det ble 80% for tomatsuppe.

Vedtak:
RGB jobber videre med saken.
Evaluerer temakvelden på neste SAR-møte.

 

8. mai 2018

Vi gikk igjennom referat fra gruppearbeidene begge dagene.

Heidi synes det er fint med tema-kvelder,
fordi hun også lærer nye ting.
Fint at dere forteller hva som er viktig for dere.

Det blir ikke en politisk sak med det første,
litt usikkert når den kommer.

Forslag til tema på tema-kvelder
– Mobbing, husregler, miljøregler, venner, kjæreste, hvordan være sammen på en god måte
– Hvilke ting som er lurt å tenke på når man er ute eller på tur
– Penger og verger, bankkort,
– Helse og kosthold, aldring og hygiene,

Vedtak: Alle tenker på forslagene
og nye forslag til sommer-avslutningen.