Temakveld «Sjef i eget hus»

Mandag 16. april og onsdag 18. april arrangerte vi temakveld «Sjef i eget hus» på Bærum idrettspark. Det var to like kvelder, for at flest mulig skulle få mulighet til å komme. Vi lærte om gjengs husleie, leie/eie, brukermedvirkning, selvbestemmelse og «Hvor skapet skal stå?». Representanter fra kommunen innledet på temaene og vi jobbet i grupper. I det en gruppearbeidet brukte vi Mentimeter.

Referat fra 9. april 2018

Referat fra tilretteleggerforum mandag 9. april 2018 kl. 13-15 på Emma gjestehus

 

Tilstede:

Gro Lunderby eller Ruth Skaar Johansen? – Per Skreddersvei – Rykkinn/Lommedalen

Heidi Skeie – Hegnatun aktivitetssenter

Anne Grete Steinveg eller Kristin Myrland Ellevold – REGA

Kristin Barhaugen eller Kim Iversen – BA-rådet  Bærum arbeidssenter

Hilde Waade eller Anne-Karin Melbye – Kastet Dagsenter

Aleksander Liendo eller Aurelija Nilsson – Emma Hjorth

Marianne Klykken  – Fagnatun

? –  Skaret Dagsenter

Studenter: Birgitte, Nina og Hanne

 

Ikke tilstede:

Caroline Platou-Jensen og Cindy Castanares – Jernbanev.  Sandvika/Stabekk (B)

Fredrik Warhuus Andersen eller Arild Johansen – Åsbråtan Rykkinn (B)

Mette Slettheim og Eli Ommedal – RUVE-rådet Rud/Vøyenenga (B)

Helen Nilsen eller ? – Bjerkelunden (B neste dag)

 

Informert:

Geir Indseth – Bjarne Skausvei

Hege Rysstad – Gjettum/Bærums Verk

Heidi Hesselberg – PLO

Lene Valaker – Bærum arbeidssenter

 

Neste møte:   Mandag 27. august kl. 13.00 til 15.00

 

Kort presentasjon av de om er tiltede.  Det er tre som er her for første gang.

 

Studentene fortalte kort fra sitt arbeid.  Oppgavene blir lagt ut på portalen når de er godkjente.

 

 

Runde i forhold til hva den enkelte gjør for å styrke brukermedvirkningen og selvbestemmelsen på sitt tjenestested.
Dette er et arbeid som er forankret i lovverket, samt kommunens retningslinjer og mandat for brukerråd.

 

På Hegnatun har man morgenmøter hvor dagen gjennomgås.  Ingen store utfordringer knyttet til selvbestemmelse og brukermedvirkning.

BA-rådet og Emma rådet utfordring i forhold til å få mere aktive deltakere.  På BA-rådet utfordres deltakerne til å komme med en sak fra sitt arbeidssted.  På Emma rådet har man laget et nytt fast opplegg.  Har også en ½ time uten tilretteleggere, noe som fungerer bra.
Ønsker tips på hvordan den enkelte kan oppfordres til å legge frem egne saker.

 

 

På Emma Hjorth er det husmøter og brukerrådsmøte.  Ingen store utfordringer i dag.

 

På Fagnatun er man i gang, helt i begynnelsen.

 

På Kastet har man hatt noen husmøter.  I begynnelsen var det lite med forslag, men nå er det mange forslag og ivrige deltakere.

 

På REGA er det månedlige møter knyttet til lover og regler på generell basis.  Ønsker å få i gang REGA-rådet om kan arrangere ulike tilstelninger, men også bidra på musikkafe og Bistro.  Kommer tilbake til et innspill om kan legges frem på SAR-møtet og informere om muligheten og utfordre brukere til å stille opp.

 

I Per SKreddersvei har man husmøter.  Den representanten som møter i SAR, forberedes sammen med Gro.  På siste møte ble det snakket om kildesortering og økt aktivitet generelt.

 

 

 

Forberedelse til SAR-møtet tirsdag 8. mai

Målet med dette faste punktet er å gjøre tilretteleggerne best mulig forberedt på ansvaret som følger av tilretteleggeroppgaven knyttet til SAR-møtene.

I tillegg til å forberede brukerrådets representant som deltar på SAR-møtet i forhold til å fortelle om brukerrådets arbeid generelt i tiden fra siste SAR-møte, skal representanten være forberedt på å presentere brukerrådets holdning til de sakene som til enhver tid står på dagsorden til SAR.

 

Tilrettelegger behøver ikke stille på SAR-møtet, med mindre representanten ønsker dette.

 

 

Gjennomgang av og tips til forberedelse av saker skal opp på SAR-møtet:

 

Sak 01/14 Mobbe-konferanse 2016
Skaffe seg egne rammer.  Plakatene blir delt ut via tjenestelederne.

 

 

Sak 02/17  Oppskrift på brukerråd
Dette er en sak som tilretteleggerne må jobbe med før den kan legges frem for SAR.
Vi snakket litt om hvilke punkter de forskjellige brukerrådene har i dag.  De velger ordstyrer.  Det er runde rundt bordet fra husmøtene.  Tar også opp økonomi.

 

 

Sak 03/17 Tema-kveld ”Sjef i eget hus”
Vi så på listen over hvem som er påmeldt så langt.

Oppgaven til SARmøtet er å komme med forslag til nye temaer.

 

 

 

 

 

Informasjon fra Lars Ole

 

Brukerrådsportalen

Det er lite aktivitet på portalen.  Betyr det at dere ikke har spørsmål dere ønsker svar på?

Det kommer jevnlig nye deltakere på portalen, så følg med.

 

Kom gjerne med konkrete innspill eller ønsker til portalen.

 

Cindy, Eli, Kristin, Anne-Karin Melby og et par til trenger tilgang til portalen.
Lars Ole ordner dette.

 

 

Diverse
Varaperson, hvis man selv er forhindret fra å møte!

Skaret og Bjerkelunden mangler fortsatt varaperson.

Navn på varaperson sendes Lars Ole innen utgangen av april 2018.

 

Kalenderen på RGBs hjemmeside
Ikke alle er kjent med kalenderen og bruker den.  Alle sørger for å informere sine kollegaer og etter hvert brukerne om muligheten til å finne informasjon om hva som skjer i Bærum kommune for mennesker med utviklingshemming.

Hvis det er en aktivitet som ikke er oppført, så gi beskjed til Lars Ole som vil sørge for at den blir lagt inn.  Den enkelte kan også selv sende inn nødvendig informasjon.

 

 

Faglig påfyll

Ønsker fra deltagerne i forumet om at Lars Ole eller andre forbereder et innlegg på forumet. Ingen spesielle ønsker kom frem!

 

 

Diverse og eventuelt

Hva skal stå på siden om tilretteleggerforumet?
Alle tenker på dette og vi blir enige om en tekst på neste samling.

 

SAR 8. mai 2018

                                               Vedlegg til RGB referat 1/474

Saksliste til møte i SAR

SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

 

Tirsdag 8. mai 2018 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.

En til tre medlemmer fra hvert av bruker-rådene i Bærum, og en tilrettelegger hvis behov.

Brukerrådene skal på forhånd ha jobbet med det som er skrevet med rød skrift.

 

Sak 1:  Runde rundt bordet (45 minutter)
Eget hjelpeark – se vedlegg nr. 1

Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?
Hvert bruker-råd forbereder et innlegg på inntil 5 minutter.

 

 

 

Sak 01/14  Mobbe-konferanse 2016 (20 minutter)

Vise de ferdige plakatene
og overrekke de 3 plakatene til Løkkeåsveien 2.

 

 

                   Sak 02/17  Oppskrift på brukerråd  (20 minutter)

Alle brukerråd og husmøter tar opp saken og kommer med forslag. Se på forslag til hva som skal være med i oppskriften.

Eksempler kan være hvordan velge representanter.
Hvordan skal sakslisten og referatet være.
Hvilke saker man kan jobbe med, komme med eksempler.
Hvor man kan få saker fra, komme med eksempler.
Skal man velge leder og nestleder.  Velge møteleder, gå på rundgang.    Og sikker mange andre forslag.

 

Sak 03/17 Tema-kveld ”Sjef i eget hus” (30 minutter)

Fortelle fra tema-kvelden og fra politisk sak om antall boenheter.

Alle brukerrådene kommer med forslag
til nye temaer for temakvelder fremover.

 

 

 

                          Eventuelt (10 minutter)

 • Møteplan for 2018, neste SAR-møte er 25. september.
 • Sommeravslutning 5. juni på Emma kafe.

 

 

Viktig         Meld fra til Lars Ole på mobil 90 10 03 90
eller e-post lars.bolneset@baerum.kommune.no

                   om hvem som kommer fra dere og om dere har saker til eventuelt.

Hjelpe-ark til SAR-møter                         Vedlegg 1

 

 

 

Runde rundt bordet liste

Forberedelse til runden på SAR-møtet
Ditt brukerråd har inntil 5 minutter
på å fortelle de andre på SAR-møtet
hva dere har jobbet med siden sist.

Bestem på forhånd hvem som skal fortelle
og lag en liste over hva som skal fortelles.

Det er lurt at den som skal fortelle
kan få hjelp av en tilrettelegger til å lage listen.

Fortell kort om hva dere holder på med.

Hvilke saker tar dere opp osv.

 

 

Rekkefølge på runden rundt bordet:

 

 1. Brukerråd Gjettum / Bærums Verk (pr. e-post)
 2. Husmøte Jernbaneveien og Fornebu
 3. Husmøte Per Skreddersvei
 4. Brukerråd Emma Hjorth boliger
 5.   Brukerråd RUVE  – (Hauger Park, Vangkroken,
  Vanningsveien og Tanumveien)
 6. Husmøte Åsbråtan 71
 7. BA–rådet
 8. Fredags-styret
 9. REGA-rådet
 10. RGB

 

 

Forberedelse til saker
Snakk om hva dere mener om
sakene på saks-listen til SAR-møtet
Ta det gjerne opp på hus-møtene også.

 

Det som er skrevet med rødt
er oppgaver dere skal forberede til SAR-møtet.

 

Er det andre saker dere vil at SAR skal ta opp
og jobbe med?