Nr. 25 – Referat fra 4. desember 1994

Referat fra 4. desember 1994

Tilstede: Willy, Tove, Per, Rene og Steingrim
Fravær: Ingen
Møte-leder: Rene
Referent: Lars Ole
Sted: KLUBBEN
Besøk: Mette og Guri Ann (verne-pleier-studenter fra Østfold)

KOMMENTAR TIL REFERAT
Det skal stå sak 12/94 og ikke sak 12/49
Som det står i referatet.

Willy tar opp saken om medlemmer på klubben
Som må dra tidligere hjem med bruker-rådet.

Faste punkter:
Vi har fått brev fra bærums-gruppen av
Norsk forbund for psykisk utviklingshemmede (nfpu)
Brevet ble lest opp.
De ønsker å samarbeide med oss.
Referat fra deres møte 31. Oktober.

Vi har fått referat fra møte i
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (ffo)
Referatet ble lest opp.

Listen over samarbeids-partnere er forandret.

Referatet ble godkjent.

 

12/93 EMMA HJORTH
Medlemmene har mange personer om de
Synes det skal hete Tokerud eller Emma Hjorth.
Det var bare en som synes det skal hete Tokerud.
De andre synes det skal hete Emma hjort.
Steingrim har vært på ide-møte 7. November
Om hva som skjer på området Emma hjort.
Anne Landgraff tar kontakt med oss
Når det skal være et nytt møte med område-prosjektet om planene for området emma hjorths hjem

Vedtak: vi venter på svar fra Anne Landgraff.

 

09/94 EPILEPSI – TEMA – KVELD PÅ KUBBEN
Tove gir beskjed så fort hun vet noe mer.

Rene har snakket med anita rognvold som er
Syke-pleier. Hun vil gjerne være med på tema-kvelden.
Rene har gått et kurs om sykepleier-lære på
Peder morset folkehøgskole (pmf)
Og kan tenke seg å hjelpe til på tema-kvelden.

Vedtak:
Det bør lages en arbeids-gruppe
Med noen fra rådgivnings-gruppen
Og noen fra bruker-rådet.
Vi tar opp saken i januar 1995

 

12/94 KLUBBEN
Vi snakket om hva som er viktig
Å fortelle medlemmene på klubben.
– Hva alle i gruppen gjør
– Hvor ofte vi har møter og hva vi gjør på møtene.
– Hva vi heter og hvilke ansvars-områder vi har.

Etterpå gikk vi inn i storsalen og latet som om det var fredag 27. Januar.

Vedtak: Alle tenker på hva de skal si
Vi lager et manus på første møte etter nytt-år.
16/94 KULTURMELDING
INVITASJON TIL IDE-DUGNAD 05.12.94
Studentene forklarte ordet kultur-melding

Vedtak:
Vi møtes 05.12 kl 16.15 utenfor kommune-gården.

 

17/94 LEDSAGER-TJENESTE
Rene er ledsager for en av medlemmene i klubben.
Han har lært mye av dette
Og ønsker at flere skal være ledsagere

En ledsager har forskjellige oppgaver.
De som renger ledsager
Kan ha problemer med å ta bussen alene
Eller kjøpe mat på klubben.

Vedtak:
Rene tar kontakt med pim og snakker mer om saken.

 

EVENTUELT
Det er viktig at de som er på møter
Forteller om saker som gruppen jobber med,
Forteller dette til de andre i gruppen.

Nr. 24 – Referat fra 20. november 1994

Referat fra 20. november 1994

Tilstede: Rene, Per, Willy, Anne og Tove
Fravær: Steingrim
Møteleder: Per (fordi Steingrim er syk)
Referent: Lars Ole
Sted: KLUBBEN
Besøk: Mette og Guri Ann

 

KOMMENTAR TIL REFERAT
Steingrim var ikke tilstede, men syk.
Det var ellen johansen som var på besøk, ikke per.

Vi har besøk av to vernepleier-studenter
Som skal se på hvordan vi har det i gruppen
Og hva vi gjør.

Faste punkter:
Vi fikk et brev fra funksjonshemmedes fellesforbund (ffo)

Brevet ble lest opp.
De ønsker å samarbeide med oss.
Vi sender referat fra våre møter til ffo.
Forandre liste over samarbeids-partnere.

Kort referat fra møte i referanse-gruppen.

 

 

12/93 Emma Hjorth
Tove har spurt 8 medlemmer og ledere på klubben.
Det var bare en som ville at det skulle hete Tokerud.

Rene har spurt folk på jobben,
10 mente det skulle hete Emma Hjorth
Og 4 mente det skulle hete Tokerud

Vedtak: de som har lyst til å spørre flere gjør det.

 

09/94 epilepsi
Willy har snakket med klubben.
Bruker-rådet vil gjerne samarbeide med oss
Om å lage et kurs om epilepsi.
De foreslår at det brukes en tema-kveld til våren 1995.

Vedtak:
Tove og rene spør to sykepleiere de kjenner om de kan tenke seg å snakke om epilepsi på en tema-kveld.

Eilly snakker videre med brukerrådet
Og forteller at vi gjerne vil samarbeide.

 

12/94 klubben
Willy har snakket med bruker-rådet.
De foreslår forskjellige datoer i januar og februar.

Vedtak: enstemmig vedtatt at vi ønsker å komme 27.01.95.

 

INVITASJON TIL IDE-DUGNAD 05.12.94

Vedtak:
Tove, anne og per drar på møtet.
Vi snakker mer om ide-dugnaden på neste møte.

 

14/94 KULTUR-KONFERANSEN 1994

Villy
Synes det var gøy med rygg-dans
Og tu til verdens ende.

Rene
Savnet folk fra danmark og sverige.
Synes det var mer tamt.
Synes jansen sa mye bra.
Holdt på fra torsdag til lørdag
Fordi folk blir slitne hvis det er for mange dager.

Tove
Lærte noe av det samme som siste år.
Snakket også om lett-lest avis i år.
Savnet de fra sverige og danmark.

Anne
Synes det var interessant å lære om til-gjengelighet.
Rygg-dansen og det med blomsten var morsomt.

Per
Synes det som jansen fortalte var bra.
Ønsker at også island og finland skal bli invitert.

Invitasjonene til konferasen bør sendes ut tidligere.
Forslag om to måneder i for-veien.

 

EVENTUELT

LEDSAGER-TJENESTE.
Rene forbereder en sak om dette til neste møte.

BESTEMME SELV.
Per mener at de som kommer på klubben fra
Emma hjorts hjem selv skal få lov til å bestemme
Når de vil dra hjem.
Willy tar opp saken med bruker-rådet.

Nr. 23 – Referat fra 6. november 1994

Referat fra 6. november 1994

Tilstede: Per, Willy og Tove
Fravær: Rene og Steingrim
Møteleder: Per
Referent: Lars Ole
Sted: KLUBBEN
Besøk: Ellen Johansen

KOMMENTAR TIL REFERAT
Rene var på siste møte.
Det var ragnhild pehrson som var på besøk.

 

12/93 EMMA HJORTH
Det er bare willy som har fylt ut
Det skjemaet som ble delt ut på siste møte.
12 svar som alle ønsker navn emma hjorth.

Vedtak: alle spør flere til neste møte.

 

12/94 KLUBBEN
Willy har ikke funnet ut noe ennå.
Han skal spørre om vi kan komme
På en fredag å fortelle om gruppen

Vedtak: willy sjekker dette før neste møte.

 

13/94 FOLKE-AVSTEMMING OM EU
Vi fikk ikke tid til å lese igjennom lett-lest brosjyren.

Vedtak: vi gjør ikke mer med denne saken.

 

04/94 ANDRE SAMARBEIDS-PARTNERE
Vi fikk besøk av ellen johansen
Fra emma hjorts venner.

Emma hjorts venner
Er en foreldre-forening for de som bor der.
Foreningen er 41 år og har nesten 70 medlemmer.

De ville være med å gjøre det hyggelig
På Emma hjorts hjem.

De er en del av nfpu i Akershus,
Se på hva samfunnet skal gjøre for
Psykisk utviklingshemmede, skole, arbeid og fritid.
Stå flere sammen for å få gjort mere.

Ønsker å samarbeide om hva som finnes av tilbud
Til psykisk utviklingshemmede
På Emma hjort og ellers i Bærum.

Vi samarbeider med Emma hjorts venner.
Sender referater fra våre møter.
De sender oss papirer.

 

14/94 KULTUR-KONFERANSEN 1994
Rene og steingrim var ikke på møte
Derfor utsettes saken.

Vedtak: saken utsatt til neste møte.

 

 

 

09/94 EPILEPSI
Går med et armbånd hvor det er en lapp
Med adresse, medisiner og navn på lege.

Per lurer på om noen kan komme
Til klubben å fortelle om epilepsi.

Vedtak:
Willy spør fredags-styret/bruker-rådet
Om det kan holdes et møte om epilepsi
For medlemmene i klubben.

 

15/94 SANDVIKA BIBLIOTEK
Lest brevet fra hilde Marie Kristiansen om å gjøre det
Lettere for funksjonshemmede å bruke biblioteket.

Forslag fra per om at 2 fra gruppen
Drar og ser på biblioteket.

De forteller til resten av gruppen
Hva de har kommet til.

Vedtak: tove og Anne drar sammen med lars ole.

 

EVENTUELT
Willy gir beskjed til Anne
At hun er velkommen på neste møte.

Nr. 22 – Referat fra 9. oktober 1994

Referat fra 9. oktober 1994

Tilstede: Rene, Per og Willy, Steingrim og Tove
Fravær: Ingen
Møteleer: Willy
Referent: Lars Ole
Sted: KLUBBEN
Besøk: Ragnhild

KOMMENTAR TIL REFERAT
Willy leste opp referatet.
Ordet negativt var vanskelig å forstå.
Ordet ble forklart.
Per har fått ny perm.
Referat fra møtet 25. September ble godkjent.

 

12/93 EMMA HJORTH
Lars ole har gitt beskjed til anne og grethe
Om møte 20. November.

 

12/94 KLUBBEN
Willy tar kontakt med klubben.

 

04/94 ANDRE SAMARBEIDS-PARTNERE
Willy har ikke fått tak i Ellen Johansen.

 

09/94 EPILEPSI

VEDTAK:
Det ble ikke tid til å bestemme noe.
Vi tar opp saken på neste møte.

 

12/93 EMMA HJORTH
Steingrim og tove synes det skal hete Emma Hjort.

Rene har spurt 3 personer
Som alle vil det skal hete Emma hjort.
Fordi det er det navnet de kjenner.

Per har spurt sin mor.
Som synes det skal hete Emma hjort.

Steingrim har ikke spurt noen.

Tove har spurt sin mor og far,
De synes det skal hete Emma hjort.

Forslag fra per om å lage en liste
Som kan brukes til å skrive ned
Hva folk mener at området Emma Hjorths hjem
Skal kalles Tokerud eller Emma Hjorth

Vedtak: alle spør til neste møte.

 

13/94 FOLKE-AVSTEMMING OM EU
Det kommer snart en lett-lest informasjon om eu.

Vedtak:
Vi venter på lett-lest informasjonene.
Saken utsettes til neste møte.

 

14/94 KULTUR-KONFERANSEN 1994
Utdelt program for konferansen.

Vedtak: lars ole ringer til å snakker om saken.
EVENTUELT
Ragnhild holder på med rapport om stasjon i Sandvika.
Vi får snart den ferdige rapporten.

Rapporten ble sendt ut til de som er opptatt av saken slik at de kan se hva de mener om rapporten.

Når alle har sagt hva de mener,
Vil rapporten bli skrevet helt ferdig.

Mari Vognil jobber for NSB
Og kan hjelpe til med spørsmål om stasjonen.

Rene fortalte at det har kommet striper
Ved inngangen til terminalen i Sandvika.