Nr. 17 – Referat fra 8. mai 1994

Referat fra 8. mai 1994

Tilstede: Willy, Tove og Per
Fravær: Steingrim og Rene (syke)
Referent: Lars Ole – kommunegården
Møteleder: Tove leste referater og styrte møte

 

KOMMENTAR TIL SISTE REFERAT

Per guldbrandsen er med på sitt første møte i dag.
Tove har ikke fått «punktnytt» i posten.
Vi venter til neste møte før vi gjør noe

Lars ole har ennå ikke klart å få tak i papirene
Fra møte i hoved-utvalget for tekniske tjenester
(sak 03/94)

 

19/93 RÅDHUSPOSTEN
Kirsten brockelie intervjuet gruppen
Intervjuet gikk fint.

Vedtak:
Vi ber om at «bæringen» intervjuer oss til høsten.

 

12/93 EMMA HJORT

Vedtak: saken utsettes til neste møte.

04/94 ANDRE SAMARBEIDS-PARTNERE
Vi leste opp brevet.
Brevet ble godkjent og underskrevet

Vedtak:
Lars ole sender brevene
Og kopi av tidligere referater til samarbeids-partnere.

 

13/93 SAKER SOM MEDLEMMENE I GRUPPEN
ER OPPTATT AV
Per er interessert i alkohol-misbruk og
Psykisk utviklingshemmede.

Vedtak:
På neste møte tar vi opp hvilke saker per og willy
Er spesielt opptatt av.

 

03/94 TIL RETTE-LEGGING AV
SANDVIKA BUSS- OG TOG STASJON
(Besøk av ragnhild p)

 

Vi så på papirene som ragnhild hadde med.

Vedtak: vi ser på sandvika stasjon på neste møte.

Eventuelt:
Tove vil se video fra kultur-konferansen i asker (97/39).
Forslag fra lars ole om at vi ser på den på avslutningen 12.juni

Det ble delt ut eksempler på hva det står i noen bøker
Om hva psykisk utviklingshemmede er.
Vi kommer tilbake til disse senere.

Nr. 16 – Referat fra 24. april 1994

Referat fra 24. april 1994

Tilstede: Steingrim, Tove og Rene og Willy
Fravær: Ingen
Referent: Lars Ole – (hos Tove)

KOMMENTAR TIL SISTE REFERAT

Willy berntsen er med på sitt første møte i dag.
Lars ole har ordnet med «punktnytt» til tove.

Vi har ikke fått noe svar fra asbjørn moen ennå
Lars ole ringer og etterlyser referat
Fra møte i hovedutvalget for tekniske tjenester
(sak 03/94).

Det var ingen spennende saker til hovedutvalgsutvalgsmøte 21. April.
Vi dro på kurs i asker i stede se sak 06/94

 

11/93 HYTTETUR
Tove er opptatt den avtalte helgen.
Tove ringte til alle i gruppen

Vedtak: turen blir utsatt til etter sommeren

 

12/93 EMMA HJORT
Steingrim har snakket med andre på emma hjorts hjem.
Når det nå skal kalles tokerud,
Synes steingrim det er ok.
Steingrim har ikke fått snakket med ellen johansen.
Vi har sett gjennom saks-papirene
Og satt kryss ved det som var vanskelig å forstå.

Vedtak:
Ta ut av saks-papirene det som ikke er så viktig,
Slik at det ikke blir så mange sider å forholde seg til.
Vi fortsetter å følge med på hva som skjer på området.
Lars ole lager forslaf til brev
Som vi kan sende til prosjektleder britt kolstø og konsulent grethe dammen.
I brevet foreslår vi at det lages lett-lest informasjon
For psykisk utviklingshemmede om hva som skal skje
På området emma hjorts hjem.

 

19/93 RÅDHUSPOSTEN
Lars ole har snakket med rådhusposten,
Men det blir ikke intervju før til neste møte.

Lars ole spurte willy forskjellige spørsmål om rådgivnings-gruppen.

Vedtak:
Lars ole avtaler med rådhusposten om at de kommer for å intervjue gruppen på neste møte.

 

04/94 ANDRE SAMARBEIDS-PARTNERE
Vi så på brevet lars ole har skrevet.

Vedtak:
Lars ole skriver et nytt forslag til brev
Og tar med forandringene som kom frem på møtet.
Forslaget blir sendt ut sammen med saks-listen for neste møte.

 

 

 

06/94 REFERAT FRA KURS I PRESENTASJONSTEKNIKK- OG
ORIENTERINGS-DAG I ASKER 23. APRIL.

Rene og lars ole var på kurs i asker torsdag 23. April.
På kurset snakket vi om john ib fra danmark
Om det å ikke bare gjøre som alle andre gjør,
Men selv finne ut hva jeg vil.
Astri bergli fortalte om hvilke klær og farger
Som passer for oss.

 

EVENTUELT
Lars ole lager en ny oversikt
Over kunnskap og oppgaver for rådgivnings-gruppen.
Lars ole tar med eksempler på hva det står i bøker
Om hva psykisk utviklingshemmede er.

Nr. 15 – Referat fra 10. april 1994

Referat fra 10. april 1994

Tilstede: Steingrim, Tove og Rene
Fravær: Ingen
Referent: Lars Ole – (hos Steingrim)

KOMMENTAR TIL SISTE REFERAT

Lars ole har snakket med willy berntsen.
Han blir kanskje med på neste møte.

Lars ole har ikke ordnet med «punkt nytt» til tove.
Han lover å ordne dette til neste møte

Husk å skrive kl foran alle klokkeslett.
Vi har ikke fått noe svar fra asbjørn moen ennå.
(sak 03/94)

 

02/94 HOVEDUTVALGSMØTE FOR
KULTUR, KIRKE OG FRITID 24. MARS OG 21. APRIL
Møtet var i det gamle rådhuset
På møtet snakket de om klubben i sandvika,
Om lekeplasser for barn, bibliotek i bærum og
Vivil idretts-lag

VEDTAK: STEINGRIM OG RENE BLIR MED 21. APRIL
LARS OLE RINGER PÅ ONSDAG 20 APRIL OG AVTALER NÆRMERE.

 

 

11/93 HYTTETUR
Tove sier hun er opptatt den avtalte helgen.
Vi klarer ikke finne frem til noen annen helg.
Hvis tove ikke kan den avtalte helgen,
Blir det ikke tur før tidligst til høsten.

Vedtak:
Tove ringer til alle i gruppen
Og gir beskjed om det blir tur eller ikke.

 

12/93 EMMA HJORT

VEDTAK:
ALLE LESER GJENNOM LETT-LEST UTGAVEN
AV PLANENE FOR EMMA HJORTS HJEM TIL NESTE MØTE.

SETTER KRYSS VED DE STEDENE
DER DET ER NOE SOM ER VANSKELIG Å FORSTÅ.
VI SER PÅ KOMMENTARENE PÅ NESTE MØTE.

 

19/93 RÅDHUSPOSTEN
Lars ole spurte tove forskjellige spørsmål
Om rådgivnings-gruppen.

Vedtak:
Lars ole avtaler med rådhusposten om at de kommer for å intervjue gruppen på neste møte.

 

04/94 ANDRE SAMARBEIDS-PARTNERE

Vedtak:
Lars ole skriver et forslag til brev.
Forslaget blir sendt sammen med sakslisten
På neste møte.

 

 

05/94 KALENDEREN – FRITID FOR ALLE
Vi så på fritidskalenderen for januar til mars 1994

Vedtak: lars ole gir beskjed til kirsten h. Haugen om våre forslag til forbedringer.

 

06/94 ORIENTERINGS-DAG I ASKER 23. APRIL
Vi har ennå ikke fått noen informasjon fra asker gruppen

Vedtak:
Lars ole ringer til alle hvis han får høre noe mer.

Nr. 14 – Referat fra 20. mars 1994

Referat fra 20. mars 1994

Tilstede: Steingrim og Rene
Fravær: Tove (Stevne)
Referent Lars Ole – (hos Rene)

KOMMENTAR TIL SISTE REFERAT
Tilgjengelighet – vi bruker finne frem

Lars ole har ikke ordnet med «punktnytt» til tove.
Han ordner det til neste møte.

Ny adresse-liste er sendt ut.

 

5/93 SKAL DET VÆRE FLERE I GRUPPEN?
Rene har snakket med noen på jobben sin,
Men ingen som hadde tid eller lyst.
Steingrim vet ikke om noen

Vedtak: rene foreslår willy berntsen
lars ole sjekker med ham.

 

19/93 RÅDHUSPOSTEN
Lars ole stilte spørsmål
Som medlemmene i gruppen svarte på.
Det var mange bra svar
Lars ole hjelper til hvis man står fast

Vedtak: lars ole sjekker med rådhuspostenog avtaler dag for intervju.

01/94 POSTKONTORET I SANDVIKA
Vi snakket om det å sende brev til medlemmen i klubben.
Asker-gruppen skal ha en orienterings-dag
I asker lørdag 23. April.

Vedtak:
Vi venter med å skrive brev
Til vi har vært på orienterings-dagen.
Lars ole snakker med claus andersen.
Med hensyn til postkontoret
Venter vi til saken har vært opp i hoved-utvalget
For tekniske tjenester.

 

02/94 HOVEDUTVALGSMØTE FOR
KULTUR, KIRKE OG FRITID 27. JANUAR OG 24. MARS
Rene fortalte hva han opplevde på møte 27. Januar.
Vi så på saks-listen til møtet 24. Mars.

Vedtak:
Rene og tove drar på møte.
Vi møtes kl. 18.20
Foran hovedinngangen til kommune-gården
Steingrim

 

03/94 TIL RETTE-LEGGING AV
SANDVIKA BUSS- OG TOG STASJON

VEDTAK: sender brev (se vedlegg til referatet)

 

12/93 EMMA HJORT
Se på lett-lest utgaven av disposisjons-utgaven
For utbyggingen av emma hjorts hjem

Vedtak: saken ble utsatt.

 

 

 

04/94 ANDRE SAMARBEIDS-PARTNERE
Vi bør sende et brev til
Norsk forbund for psykisk utviklings-hemmede og til
Bærum kommunale råd for funksjons-hemmede,
Og invitere de på et samarbeid.

Vedtak: saken ble utsatt.