Referat fra 12. mars 2018

1.

 

 

Omvisning på Bærum kommunale dagtilbud

Vi fikk en fin omvisning og informasjon om aktivitetstilbudene ved Fagnatun, Berget / Skaret og Kastet. Sistnevnte er et eldre senter for utviklingshemmede. Takk til avdelingsleder Hilde Waade og avdelingsleder Stian Brattbakk som stod for omvisningen.

 

 

2. Godkjenning av referater

Tidligere referater fra møtene 20.11.17 og 29.01.18 tas opp til godkjenning på neste møte i Sentralt brukerråd.

 

Merete kommenterte at det ble skrevet ord som var vanskelig å forstå i referatet fra 29.01.18. Hun refererte til foiler, konklusjon, etablere. Fint innspill. Det rettes opp med mer forståelige ord før referatet sendes ut.

 

 

3. Status boligprosjekter

Det planlegges ferdigstillelse av følgende boligprosjekter;

Saubakken i løpet av oktober – 4. kvartal 2018

Gabbroveien i løpet av april – 2. kvartal 2019

Brynsveien i løpet av juli – 3. kvartal 2019

Tokesvei i løpet av juli – 3. kvartal 2019

Elgefaret i løpet av oktober – 4. kvartal 2020

Meglergården i løpet av 2020

Brekkeski i løpet av 2020 / 2021

 

I tillegg er Eiendom i dialog med private utbyggere for å vurdere muligheter for etablering av omsorgsboliger til mennesker med utviklingshemming. Bærum kommune eier også 2 tomter som det vurderes om er aktuelle til å bygge omsorgsboliger på.

 

4. Info fra Brukerrådet

 

Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede – RGB

 

Else Engh fra Aldring og Helse har vært på besøk i RGB for å lære om brukerådsarbeid.
Aldring og Helse skal starte et brukerråd.

 

Studenter i praksis.

To som skal skrive om bruk av en app som heter Mentimeter som skal brukes til valgsituasjoner på smart-telefon eller nettbrett. De tredje skal skrive om hvordan komme i gang med brukerråds-arbeid i en kommune

 

Nordisk samling
I slutten av mai skal det være treff i Gøteborg. Tema for samlingen er arbeid for utviklingshemmede, men også å bli kjent og ha det hyggelig sammen. Vi skal også snakke om muligheten for å lage en felles organisasjon.

 

Samarbeidsrådet -SAR

Det jobbes med å lage en oppskrift på brukerråd. Mobbeplakatene er sendt til trykking, ønske om å ramme de inn.

 

Tema-kveld «sjef i eget hus som er 16. og 18. april, to like dager. Invitasjon blir laget i morgen. Påmeldingsfrist er 9. april. Pårørende er også velkomne.

 

Program:

kl. 15.30        Vi starter med suppe
kl. 16.30        Informasjon om «bytting», husleie og eie/leie
kl. 17.00        Innledning gruppe-arbeid «Sjef i eget hus» – egne erfaringer

kl. 17.15        Gruppearbeid «Sjef i eget hus»

kl. 17.45        Pause
kl. 18.00        Innledning gruppe-arbeid Hvor mange skal bo samme sted?
kl. 18.15        Gruppearbeid – Hvor mange skal bo samme sted?

kl. 18.45        Pause

kl. 19.00        Oppsummering

kl. 20.00        Slutt

 

Informasjon om ny organisering av tidligere programområdet Barne- og ungdomstjenester;

Avlastning og barnebolig med sine 5 avdelinger + 1 midlertidig avdeling, ca 110 årsverk går til Pleie og omsorg. Heidi Hesselberg blir deres seksjonsleder.

 

De øvrige beslutningene er;

Pedagogisk psykologisk rådgivningstjeneste (PPT) er slått sammen med Skole.

 

Ungdom og fritid, SLT (Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak) og stillinger ved ungdomsrådet er slått sammen med Skole.

 

Helsetjenester barn og unge, Fritid og avlastning (støttekontakter, individuell avlastning) er en egen seksjon sammen med Barnehage.

 

Barnevern er en seksjon sammen med Barnehage.

 

6. Informasjon om politiske saker.

Sektorutvalget Bistand- og omsorg (BIOM) skal i løpet av vår 2018 behandle følgende saker;

 

  • Eie eller leie i de nye boligprosjekter til utviklingshemmede
  • Prinsipper for størrelse på driftsenheter. Politikerne har tidligere vedtatt at en driftsenhet kan bestå av 8 – 12 boenheter.

 

7. Oppfølgingssaker.

Salg av tomter på området Emma Hjorth.

Det lages en orienteringssak til politikerne på hvordan midlene skal håndteres og brukes, til hvilke formål/aktiviteter. Skal opp i Funksjonshemmedes råd før sommer 2018. Akershus Fylkes kommune har gitt sine innspill og samtykker også til de kriteriene som er skissert.

 

Status Brobyggerprogrammet.

Settes opp på neste møte.

 

Eventuelt.

Temakveld 12.04.18 fra 19.00 -22.00, Kunnskapssenteret i Sandvika. Vedlegger invitasjonen; «Foreldre i det lange løp «.

 

Ernæring: spørsmål om hvordan ernæring / kosthold følges opp i boligene, likeledes for enkelt personer;

–          Bærum Storkjøkken har samlinger med kostkontaktene i boligene.                 Kostkontaktene har ansvar for å følge opp arbeidet med kosthold og ernæring i boligene. Boligene har og kan invitere Bærum Storkjøkken til sine på personal/fagmøter.

–          Bærum kommune og storkjøkken vurderer nå i Universitetet i Oslo å søke forskningsrådet om midler til ent doktorgradsarbeid. Tanken er å videreutvikle et screeningsverktøy for å vurdere ernæringsrisiko hos voksne utviklingshemmede og prøve ut noen tiltak i praksis.

 

Akershus Fylkesfondet disponerer midler, som det kan søkes på til formål for utviklingshemmede, eks matkurs.  Sender link til dette fondet.

 

Beate Lien fra LUPE har ikke anledning til å være med i Sentralt Brukerråd. LUPE prøver å få en annen representant til å være med i Sentralt Brukerråd.

 

Vi sender en henvendelse til Handikappede Barns Foreldreforening (HBF ) om de ønsker å være representert i Sentralt Brukerråd.

 

Seksjonsleder og boligkoordinator går gjennom beskrivelsen av Sentralt Brukerråd for å se om det er noe som bør endres på dersom Sentralt Brukerråd også skal ivareta utviklingshemmede under 18 år.

 

8. Neste møte; 04.06.18 fra kl. 16.00 – 18.00, kommunegården, møterom C

 

 

Nr. 471 – Referat fra 27. februar 2018

Referat fra 27. februar 2018

Tilstede:             Cecilie Dahl, Tove Kjevik, Frøydis Jakobsen,
John-Harald Wangen, Gro Kristine Sjønnesen,
Cora Galucio og Erik Songstad

Ikke tilstede:    

Møte-leder:        Frøydis Jakobsen

Tilretteleggere:          Lars Ole Bolneset

         Sted:                            Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:        Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:               Student Nina, Hanne og Birgitte

Vedlegg:            Ingen vedlegg

 

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Ingen møter siden sist.

 

 

 

Avis-utklipp og andre nyheter

Erik har med avis-utklipp fra Budstikka 20. januar

om at kommunen har planer
om å bygge avlastning barnebolig for 35 personer.
Vi snakket litt om hva avlastning og barnebolig er.

 

 

 

Beskjeder og informasjon

Aktiviteter som skal skje fremover, står i kalenderen.
Viktig at alle bruker denne
og gir beskjed hvis det er noe mangler.

Cecilie må dra litt før kl. 13. i dag.

 

Brev til gruppen

Ingen brev.

 

 

@   E-post og beskjeder

E-post fra NFU og fra BA-rådet.

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

Vi så på siste nummer av ”Samfunn for alle”.
Vi synes at den lettleste teksten ikke var så lett å forstå.

 

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

 

BA-rådet

Vi gikk gjennom referatet fra møtet 8. februar.

 

 

Saker til SAR:

Vi har gått igjennom referatet fra SAR-møtet 13. februar.
Referatet er nå ferdig og vil bli lagt ut på hjemmesiden.

 

RGB lager et forslag til oppskrift
som tas opp på Tilretteleggermøte og på neste SAR-møte 8 mai.

 

Plakatene skal sendes til trykking.

SAKER       

 

09/17     Temakveld: Sjef i eget hus
Vi stemte over hva vi skal spise på tema-kvelden.
Tomatsuppe med makaroni fikk flest stemmer.

Cora ser på boken ”Sjef i eget hus” til neste møte.

Når det gjelder hvem skal si noe på temakvelden,
så tar Lars Ole dette opp med Bente.
Forslag kommer på neste møte.

I påmeldingen må man melde seg på temakvelden.
Frist mandag 9. april for begge kveldene.

Vedtak:     Lage invitasjon på neste møte.
Lars Ole sjekker en gang til om Geir Aasgaard
har lyst og anledning til å komme en av dagene.
Vi fortsetter saken på neste møte.

 

 

11/17     Studenter i praksis våren 2018
Vi testet ut Mentimeter også på møtet i dag.
Alle synes det fungerte greit.

Vi fikk også testet ut Ipad.
Viktig at man holder Ipadden å høykant for å se alle spørsmålene.

 

Vedtak:     På neste møte skal Nina og Hanne intervjue noen av oss,
for å teste ut sine spørsmål.

 

 

01/18     Oppskrift på brukerråd
Dag og tid
Årshjulet bestemmer i når på året møtene skal være.
Når det gjelder dag og tid for møtene
er det noe tjenesteleder har ansvaret for å innkalle til.
Det kan være lurt å lage en plan for hele året.

 

Hvor ofte møter?
Møter 4 ganger i året.
Kan ha flere møter hvis det er helt spesielle ting.

På hvilken dag i uken?
Brukerrådene har møter på forskjellige dager.
Velg den ukedagen som passer best for alle som skal på møtet.

Når starter og slutter møtene?
Lurt å sette av minst 1 time.
Noen har møtet rett etter jobb, nemlig kl. 16.00.

Hvor mange kommer?
Noen steder har 4 brukere.

Vi vet ikke om de andre ennå.

Spørre de som ikke kommer om hvorfor de ikke kommer.
Hvis man vet hvorfor, kan man gjøre noe med det.
Man kan også flytte møtet,
hvis det er mange som ikke kan komme.
NB ikke glemme SAR-datoen.
Hva skal vi snakke om?
Saker som tjenesteleder ønsker at skal tas opp.

Tar opp saker fra SAR.

Ta opp fellesarrangementer på tvers av alle boligene.

Ting vi er fornøyde med
og ting vi ikke er fornøyde med,
Snakker også om rettigheter og ferie.

Snakke om bruk av felles bil.

 

Saker og saksliste?
Innkalling med saksliste skal være sendt

ut minst 14 dager før møtet.
Ha et husmøte i forkant av brukerrådet,
slik at man kan få høre hva de andre mener.

Spørre på alle husmøter om noen har saker de øsnker at skal tas opp på brukerråd.

På listen står det alltid de faste punktene som er på hvert møte
og de sakene man ikke ble ferdig med på forrige møte.
På brukerråd tar vi ikke opp saker som handler om private ting.
Eksempler; sex, personlige problemer, personlig hygiene,
private avtaler,
Referat?
Tjenesteleders ansvar.

Ansvaret for møtene?

De fleste stedene har personalet ansvaret for møtene.
Noen ganger må brukerne minne personalet på
at det skal være møte.

Personalet bør ikke ha en stor rolle i møtet.
Det er vårt møte.

Hvem styrer ordet?
Det er forskjellig hvem som styrer ordet.
Noen ganger er det personalet, andre ganger brukerne,
noen ganger sammen.
Det bør velges en møteleder som kan ha et personale til å hjelpe seg.
Møteleder bør forberede møtet på forhånd og gå igjennom sakslisten.

Servering på møtene?
Noen har pizza og brus.
Noen har felles middag før møtet.
Noen har kjeks.
Noen har ikke felles servering.

 

02/18     Tur til Grunden i Sverige

Vi reiser torsdag 24. mai om morgenen
og kommer tilbake fredag 25. mai på kvelden.

Vedtak:     Alle må sjekke om de har lyst og mulighet til å dra.

 

Fortsette med rapporten fra mobbe-konferansen neste gang (s.20).

Godkjenning av referat nummer 471

Referatet ble godkjent.

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møtet.

 

 

EVENTUELT

  • Oppdatere Om oss. Lars Ole legger dette inn.

 

SAR-møte 13. februar 2018

Referat fra møte i SAR
SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid
Tirsdag 13. februar 2018
Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.
Møteleder: Tove
Referent: Lars Ole
Vedlegg:
Besøk: Heidi Hesselberg
Tilstede: 18 brukere (B), 7 tilretteleggere og 3 studenter (T)
Er her for første gang:
Herman ny nest-leder fra BA-rådet, Cendy fra Fornebu,
Rita fra Jernbaneveien, Eli fra Vangkroken 3.
Hanne, Nina, Birgitt
2
Sak 1: Runde rundt bordet
Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?
1. Gjettum / Skytterdalen / Levrestien / Bærums verk
Ikke tilstede – beskjed ikke gitt.
2. Jernbaneveien – Anne L, Gro Anita (B) – Karoline og Rita (T)
Har snakket om hvilke felles saker vi har med de som bor på Fornebu.
Felles aktivitets-dag med Belset skole – superkoselig og gøy.
Snakket om regler for brannvern.
Spørre Torstein om å vise filmen for andre (Lars Ole).
«Snu opp ned-dag» og snakket om påsken.
Fornebu – Frøydis, Mathilde og Kathrine (B) – Cendy (T)
Har snakket om konferansen.
«Snu opp ned-dag» og ”være-snill-dag”
Felles brukerråd.
3. Per Skreddersvei – (B) og (T)
Ikke tilstede – ingen beskjed gitt.
4. Husmøte Belsetveien boliger – (B) og (T)
Ikke tilstede – ingen beskjed gitt.
5. Emma Hjorth boliger – Gro og Cora (B) – (T).
Gro, Rune og Cora er gjenvalgt som brukerråds-representanter.
I april skal det være åpning av en test-leilighet med velferdsteknologi
på Høyrabben 8.
Der skal det være mange forskjellige ting
man kan se på og på prøve.
Bærum kommune kan ikke lenger lease (leie) bil til brukerne.
6. RUVE (Hauger Park, Vangkroken og Vanningsveien) – Anne S, Geir
og Martin S.E. (B) Eli (T)
Har arrangert karneval og spiste pizza.
Ny representant fra Gamle Lommedalsvei inn i brukerrådet.
3
7. Husmøte Åsbråtan 71 – John-Harald og Aleksander (B) – Arild (T)
Har snakket om å lage et årshjul
som viser hvilke aktiviteter vi har gjennom året.
8. BA–rådet – Martin S.E. og Herman (B) – (T)
Planlegger nytt hygiene-kurs dette året.
HMS-plan er gjennomgått.
Skal lage T-skjorter med «Vi kan da».
Hyggelig med aktivitetsdag og felles sommerfest,
kanskje i kantinen i kommunegården.
Representant til BA-rådet
fra de som har kantinen i kommunegården som sin arbeidsplass.
9. Fredag-styret – Anne (B) 0 (T)
Intet nytt.
10. REGA-rådet – Ingebjørg (B) 0 (T)
Kantinen er stengt frem til mars,
fordi de pusser opp.
12. RGB – John-Harald, Erik, Gro, Cora, Cecilie, Frøydis og Tove
(B) -Lars Ole (T)
Siden siste møte i november så har vi:
Hyggelig Jule-avslutning hjemme hos Cora.
Vi har fått 3 studenter på besøk.
Jobbet videre med lett-lest utgaven
av rapporten fra mobbe-konferansen.
Merete har startet som bruker-representant i sentralt brukerråd.
Temakveld: ”Sjef i eget
4
Sak 2: Mobbe-konferanse 2016
Tok en runde med tilbakemeldinger fra brukerrådene.
Jernbaneveien
Mobbeplakatene er fine og burde henges opp i basen
Åsbråtan
Veldig fornøyd med alle tre plakatene.
Kan også tenke seg å ha det på PC.
BA-rådet
Ønsker også bilder av personalet.
Vedtak: Når plakatene er godkjent, blir de sendt til trykking.
Be tjenestelederne dele ut plakater til sine steder.
Utfordre personalet og arbeids-ledere
til å lage sine egne plakater.
Forslag om å sette de i glass og ramme.
Sak 3: Oppskrift på brukerråd
Viktig å være forberedt til møter.
Både husmøter for å ta opp saker
og til brukerrådsmøter.
Velge leder og kanskje nestleder,
samt vara-medlemmer.
Lage et ark med viktige punkter
hvis man skal si noe på et møte.
Øve seg sammen med tilrettelegger eller andre man er trygg på.
Vedtak: RGB lager et forslag til oppskrift
som tas opp på Tilretteleggermøte og på neste SAR-møte 8 mai.
5
Sak 4: Mandat for brukerråd
Brukerrådet på Åsbråtan og i SAST har snakket om dette punktet.
4. Hvor ofte møtes vi? (Møte-hyppighet)
Det skal holdes 4/fire møter i året.
Års-hjulet for bruker-rådene viser når møtene skal være.
Rådets leder kan innkalle til ekstra møter ved behov.
Tjenesteleder er rådets sekretær
med ansvar for møte-innkalling / saksliste og referat.
Innkalling og saksliste sendes ut 14 dager før møtet.
Referatet skal sendes alle i rådet innen 14 dager etter møtet.
Nå går vi gjennom punkt for punkt
og snakker om hva det betyr.
Vedtak: Vi er ferdige med å gjennomgå mandatet.
Sak 5: Tema-kveld «Sjef i eget hus»
Tidligere forsalg til temaer:
– Det å flytte, hjemmefra eller fra en bolig til en annen
– Når kan man flytte, hvem bestemmer?
– Hvem bestemmer hva, farger, møbler osv.
– Hva koster det, husleie, eie eller leie
Spørsmålet om fellesareal kan vi ta med på programmet.
Hvor stort bør et fellesareal være?
Bør det være fellesareal?
Hva skal være reglene for fellesareal?
Snakke om bostøtte (NFU)
6
16. og 18. april på Bærum idrettspark på Rud.
kl. 15.30 Vi starter med suppe
kl. 16.30 Innledning starter
kl. 17.15 Pause
kl. 17.30 Gruppearbeid
kl. 18.30 Pause
kl. 18.45 Oppsummering
kl. 19.30 Slutt
Nye temaer er valg av middag og bruk av storkjøkkenet
Hvordan foregår handling av mat i butikken?
Forslag om å ta opp spørsmålet
om hvor mange som skal bo sammen.
Studentene skal nå vise oss noe.
Vi bruker Mentimeter til å bestemme
om vi skal servere betasuppe eller tomatsuppe.
Vedtak: RGB jobber videre med saken.
Evaluerer temakvelden på neste SAR-møte.
7
Eventuelt
Det er viktig at det finnes flere måter enn bare å kunne melde seg på
enn bare internett.
Dette gjelder for eksempel Dansegalla.
Da føler man seg ikke så uselvstendig.
For eksempel kunne bruke telefon.
Neste møte er tirsdag 8. mai 2018.