Referat fra 6. november 2018

Referat fra tilretteleggerforum tirsdag 6. november 2018 kl. 14-16 på Ramma, Emma Hjorthsvei 74

 

Tilstede:          Rykkinn/Lommedalen – Gro Lunderby / Ruth Skaar Johansen

                        Rykkinn – Arild Johansen / Fredrik Warhuus Andersen – Åsbråtan

                        Fagnatun – Marianne Klykken eller Soriba Bangoula

Bærum arbeidssenter – Christian Fosmo / Kim Iversen / Kristin Barhaugen

Emma Hjorth – Aurelija Nilsson eller ?

Bjerkelunden – Helen Nilsen eller ?

                        Hegnatun aktivitetssenter Heidi Skeie

 

Ikke tilstede:  Kastet Dagsenter – Hilde Waade / Anne-Karin Melbye

Rud/Vøyenenga – Marie Skistad / Mette Slettheim og Eli Ommedal

REGA – Anne Grete Steinveg / Kristin Myrland Ellevold

                        Sandvika/Stabekk Caroline Platou-Jensen eller Cindy Castanares

Skaret Dagsenter – ?

 

Informert:      Bjarne Skausvei – Geir Indseth

Gjettum/Bærums Verk – Hege Rysstad

PLO – Heidi Hesselberg og Bente Moe Eriksen

Bærum arbeidssenter – Lene Valaker, Tina Moer og Kristin Barhaugen

 

Neste møte:   I slutten av januar 2019.

 

Runde i forhold til hva den enkelte gjør for å styrke brukermedvirkningen
og selvbestemmelsen på sitt tjenestested.

Hvordan involvere de som er svakere fungerende i brukerrådsarbeid,
for eksempel på dagsenter/aktivitetssenter.

 

VI snakket litt om hvilke utfordringer det er når de som følger brukerne ikke kjenner de så godt og når det ofte er forskjellige som kommer.

 

 

Forberedelse til SAR-møtet tirsdag 20. november

Viktig at tilretteleggerne forbereder de som stiller som representant fra sitt brukerråd.

Forberedelse innebærer å lage en liste over hvilke saker som skal deles med SAR.  Dette gjelder ikke de sakene som står på sakslisten, men hva som ellers skjer i brukerrådet.  Det skal være punkter og ikke et helt referat som leses opp.

I tillegg til å forberede brukerrådets representant som deltar på SAR-møtet i forhold til å fortelle om brukerrådets arbeid generelt i tiden fra siste SAR-møte, skal representanten være forberedt på å presentere brukerrådets holdning til de sakene som til enhver tid står på dagsorden til SAR.

 

Tilrettelegger behøver ikke stille på SAR-møtet, med mindre representanten ønsker dette.

 

Gjennomgang av og tips til forberedelse av saker

Som skal opp på SAR-møtet:

 

Sak 02/17 Oppskrift på brukerråd
RGB har oversatt en veileder som er laget av ULF i Danmark.  Denne sendes ut til alle tilretteleggerne og deles ut til  brukerrådene som kommer på SAR.

Til det andre SAR-møte i 2019 så tester brukerrådene denne ut.

 

 

Sak 03/18 Informasjon om brukermedvirkning i Bærum

Se på hefte med bilder og dele ut til brukerrådene.

 

 

Sak 04/18 Penger fra salg av tomter på området Emma Hjorth
Vise frem liste over forslag.

 

 

Sak 07/16 Frivillighet i Bærum
Informasjonssak – Harald Waugh forteller om arbeid med frivillighet.

Usikkert hvordan vi skal jobbe med denne saken videre.

 

 

Informasjon fra Lars Ole

 

Brukerrådsportalen

Kom gjerne med konkrete innspill eller ønsker til portalen.

Det kommer jevnlig nye deltakere på portalen, så følg med.

 

 

Diverse
Varaperson, hvis man selv er forhindret fra å møte!

Skaret, Emma Hjorth og Bjerkelunden mangler varaperson.

Navn på varaperson sendes Lars Ole så snart det er avklart.

 

KalenderenRGBs hjemmeside
Alle oppfordres til å bruke denne aktivt og fortelle andre om at den finnes.

 

 

Faglig påfyll

Ønsker fra deltagerne i forumet om at Lars Ole eller andre forbereder et innlegg på forumet. Ingen spesielle ønsker kom frem!

 

 

Diverse og eventuelt

Ta runden med ball for å oppfordre alle til å være mere aktive i møtet.

Ble ikke prøvd, prøves ut neste gang.

 

SAR 20. november 2018

                                                             Vedlegg til RGB referat 1/482

Saksliste til møte i SAR

SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

 

Tirsdag 20. november 2018 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.

En til tre medlemmer fra hvert av bruker-rådene i Bærum, og en tilrettelegger hvis behov.

Brukerrådene skal på forhånd ha jobbet med det som er skrevet med rød skrift.

For flere sakspapirer, se hjemmesiden til RGB, under SAR Samarbeidsrådet.

 

Sak 1:  Runde rundt bordet (45 minutter)
Eget hjelpeark – se vedlegg nr. 1

Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?
Hvert bruker-råd forbereder et innlegg på inntil 5 minutter.

 

 

Sak 02/17  Oppskrift på brukerråd  (15 minutter)

Tilretteleggerne jobber med oppskriften.
Vi deler ut et forslag som alle brukerrådene skal se på
til neste møte i februar 2019.

 

Sak 03/18  Informasjon om brukermedvirkning
i Bærum  (15 minutter)

Vise frem hefte med bilder og dele ut til brukerrådene.
Kanskje sendt ut i forkant hvis ferdig i tide.

 

Sak 04/18  Bruk av penger fra salg av tomter på området Emma Hjorth  (15 minutter)

Vise frem listen over forslag.
Har noen spørsmål til listen?

 

  Sak 07/16  Frivillighet i Bærum (30 minutter)
Harald Waugh forteller om arbeid med frivillighet.
Eventuelt (15 minutter)
– Møteplan for 2019, neste SAR-møte er 12. februar 2019.

– Nye forslag til Tema-kvelder

– se på bilder fra «Hvem bestemmer i mitt liv?» i 2002
– Video med fugler og John-Harald som forteller om EHH
– Hjelp til bedre kosthold (Helen)

 

Viktig         Meld fra til Lars Ole på mobil 90 10 03 90
eller e-post lars.bolneset@baerum.kommune.no

                   om hvem som kommer fra dere og om dere har saker til eventuelt.

Referat fra 22. oktober 2018

Sissel Mette Nyberg (NFU), Unni Einerkjær (NFU), Geir Hanssen (LUPE),  Lars Ole Bolneset (tilrettelegger brukerrådsarbeid) Heidi Hesselberg (seksjonsleder), Vibeke Rosenvinge (tjenesteleder), Merete Bjørke (brukerrepresentant), Bente Moe Eriksen (boligkoordinator)

Bente Moe Eriksen

1.

 

Godkjenning og kommentar til referatet fra 17.09.18;

–          Sak om eie vs leie er ytterligere utsatt. Det gis beskjed når den skal opp til politisk behandling.

 • Prinsipper på størrelsen av bofellesskap.

Det har ikke skjedd noe mer vedr «prinsipper på størrelsen av bofellesskap», jfr møte i Sentralt brukerråd 04.06.18. Seksjonsleder har forespurt andre kommuner (ASSS-nettverk) og vurderer å ta kontakt med Storby forskning for å høre om det kan være aktuelt å forske på dette teamet. Kommer tilbake med mer informasjon når vi er kommet lenger med dette.

2. Informasjon fra seksjonsleder

 

Bruk av midlene etter salg av tomter på Emma Hjorth og hvordan vi går fram.

–          Innkommet mange forslag. Noen er i strid med kriteriene, noen av forslagene utelukkes på grunn av at det ikke er penger nok til det. Kan det da søkes om midler fra andre steder? Kan det tipses om til andre som kan være interessert i gjennomføring?

–          Innspillene ordnes mer etter kriteriene. Sees også mot det vi har av tilbud etc i dag. Kan det for eksempel være mer samkjøring? Eksempel bruk av båt, der vi alt har 2 båter, her kan vi se på hvordan og når disse benyttes.

–          Alle forslag og de forslagene som det kan tenkes å gå videre med sendes ut til NFU, LUPE og brukerrådene.

–          Siste runde for brukerne tas i Samarbeidsrådet (SAR) i slutten av februar 2019.

–          Etter det får politikerne, i Bistand og omsorg og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne en sak om hvordan kommunen mener at midlene skal brukes.

Beskrivelsen av Sentralt brukerråd og endring av navn.

–          Vedlegger beskrivelsen etter godkjente endringer.

–          Det bør være en konkret vurdering årlig av Sentralt brukerråd.

–          Drøftet nytt navn for Sentralt brukerråd. Forslag på å endre det til

«Sentralt råd for brukere og pårørende».  Beslutning tas i møte 17.12.18.

 

Forskningsprosjekt på ernæring.

Det er sendt søknad til Forskningsrådet, men seksjonsleder har ikke fått svar på søknaden. Dersom det ikke gis midler gjennom Forskningsrådet, vil seksjonsleder søke midler gjennom andre steder, det er besluttet å gjennomføre uavhengig av om kommunen får midler. Ernæringsfysiolog ved Bærum Storkjøkken skal begynne å jobbe med dette ernæringsprosjektet etter jul. Varighet 3 år.

 

Handlingsprogrammet (HP) 2019-2022, tenke langt – handle nå.

–          Seksjonsleder presenterte det som berører Pleie og omsorg i handlingsprogrammet 2019-2022.

–          Seksjonsleder uttrykte at det var positivt at pårørende møtte opp i sektorutvalget Bistand og omsorg 10.10.18 og kom med sine innspill til handlingsprogrammet.

–          De, som ønsker å komme med innspill til politikerne, sjekker selv når fristen er.

–          Pleie og omsorg ønsker i tillegg å se mot 2024. Seksjonsleder vil komme tilbake til dette.

–          Vi må omstille oss. Gjøre oppgavene på en annen måte. Tjenestene må samordnes mer. Tenke helhetlig. Ett Bærum.

–          Foilene sendes med referatet

 

Driftsutgifter og investeringer

–          615 millioner investeres i nye omsorgsboliger til utviklingshemmede i tillegg til årlige driftsutgifter.

–          Kommunen får 653.000 pr. registrert diagnose fra staten. Hvor mye må kommunen dekke selv?

–          Bærum kommune gir dyrere tjenester enn andre sammenlignbare kommuner.

–          Det skal spares inn 5,1 årsverk innen for Pleie- og omsorg. Det er ikke besluttet hvor disse årsverkene skal tas fra.

–          Brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Det skal innføres betaling for denne tjenesten.

Fritid og avlastning

Tilbud om gruppeavlastning i helgene i lokalene til et dagsenter på Emma Hjorth.

Er det med overnatting? Seksjonsleder undersøker dette til vårt neste møte17.12.18.

 

Forslag:

Det er ønskelig med lettlest utgave av handlingsprogrammet. Kortversjon. Hvordan kan det jobbes med å lage en lettlest utgave?

 

3. Informasjon fra Brukerrådet

RGB – 1 møter siden sist og SAR 25. september 2018.

 

SAR 25. september 2018
Flere av brukerrådene jobber med å planlegge julebord.
Forslag til tomtepenger.

Noen har snakket om velferdsteknologi og andre om miljø-regler.

 

Hva skal neste tema-kveld handle om.

Forslag til temaer skal tas opp på SAR.

 

Jobber med en oppskrift for brukerrådsarbeid.

Har allerede laget en for husmøter.

 

RGB 9. oktober 2018
Fått e-post fra Helen som er ernæringsfysiolog i kommunen

Hun vil gjerne komme på besøk og bli kjent med oss.
Vi har invitert henne til møte tirsdag 23. oktober.

 

Vi ser på bilder og film fra Gøteborg-turen på møte 23. oktober.

 

Vi trenger bilder til heftet «Informasjon om brukermedvirkning i Bærum».

 

Fritidskalenderen digitalt, hva med de som ikke har epost?
Spørre om forslag til hvor man kan søke om penger til å feire 25 års jubileum?
Merete spør sentralt brukerråd om forslag.
Et forslag er stand på ViVil-lekene og Emma-dagen i juni.

Lage en ekstra fin sommeravslutning for SAR i juni.

 

Forelesninger for studenter starter på førstkommende fredag.
Vi skal forelese for 3 grupper tilsammen.

 

Har begynt å jobbe med lettlest rapport av
«Det gjelder livet» som er laget av Helsetilsynet mai 2018.

 

4. Status boligprosjekter og forventet ferdigstillelse.

Akershus fylkeskommune, Fylkesmannen og Bærum kommune er ikke enige hvor tomten til boliger for 8 utviklingshemmede skal ligge i Busoppveien, som er planlagt i 2021.

 

Ingen endringer i tidligere status for boligprosjektene.

 

NFU har følgende kommentar til boligprosjektet Elias Smiths plass;

«NFU kan godta størrelsen på prosjektet Elias Smiths plass, fordi det er med å løse en vanskelig bosituasjon. Dette betyr ikke at NFU går inn for store enheter».

 

 

5.

Eventuelt

 • Flere melder misnøye med å bestille varer gjennom Kolonial.no. Seksjonsleder ber om å få erfaringer og innspill fra miljøarbeidertjenesten på bruk av Kolonial.no.

 

6. Oppfølgingssaker (som vurderes fra gang til gang når dagsorden settes opp)

 • Beslutte nytt navn på Sentralt brukerråd.
 • Gruppeavlastning i helgene. Overnatting?
 • Handlingsprogrammet (HP), Pleie- og omsorg mot 2024. Hva innebærer det. Kutt på 5, 1 årsverk. Hvor skal det tas fra?
 • Turnusordninger
 • Invitere valgstyret til et møte

 

Neste møte 17.12.18, kl. 16.00 – 18.00, møterom C

Referat fra 17. september 2018

1.

 

Bente Moe Eriksen

Sissel Mette Nyberg (NFU), Unni Einerkjær (NFU), Geir Hanssen (LUPE),  Lars Ole Bolneset (tilrettelegger brukerrådsarbeid) Heidi Hesselberg (seksjonsleder), Vibeke Rosenvinge (tjenesteleder), Merete Bjørke (brukerrepresentant), Bente Moe Eriksen (boligkoordinator)

 

Godkjent referat fra 04.06.18.

NFU ønsker å vite status på «Eie/leie» saken. Saken er klar fra Rådmannen i løpet av september 2018 og blir behandlet i politiske utvalg i nærmeste fremtid.

 

2. Informasjon fra seksjonsleder

–          Bruk av midlene etter salg av tomter på Emma Hjorth. Fristen for innspill er 30.09.18. Etter fristen vil seksjonsleder sammenstille de ulike innspillene. Det er ønskelig at dette skal ut på en ny runde i brukerrådene. Etter det vil politikerne få informasjon om hva som er tiltenkt at pengene fra salget skal brukes til. Dette vil skje i løpet av 1. halv år i 2019.

 

–          Trygg hjem – komfyrvakt. Med bakgrunn i politisk sak og kommentar fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er det gjort en kartlegging på hvem som har komfyrvakt i boliger for voksne. Det ble avdekket at det er18 leiligheter som ikke har komfyrvakt. Seksjonsleder har henvendt seg til Eiendom om at dette må ordnes, samt at fellesarealene også bør ha installert komfyrvakt. Innspill fra NFU; er det eller kan det lages ett informasjonsskriv som kan brukes overfor de som bor i private leiligheter? Seksjonsleder tar med det tilbake.

 

–          Bilordning i bemannede boliger. Ulike ordninger ut i fra forskjellige behov for transport. Det er gjort en kartlegging som viser at i Pleie- og omsorg er det behov 4 nye biler, i Helse og sosial 1 ny bil. Viser til notat fra sektorutvalget BIOM, 12.09.18:

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2018197195&dokid=4152869&versjon=5&variant=A&

 

3. Informasjon fra Brukerrådet

RGB – 3 møter siden sist og SAR – ingen møter siden sist.

I tillegg til sommeravslutning 5. juni på Emma kafe med 25 gjester.

 

Snakket om penger etter salg av tomter på Emma Hjorth.
Britta vært på to besøk i gruppen.
Laget lettlest utgave av regler.
Forslagene skal tas opp på SAR og kan sees på
https://radgivningsgruppen.no/sar-042018-penger-fra-salg-av-tomter-pa-omradet-emma-hjorth/

 

Tur til Gøteborg

Ikke Gjøvik kommune fordi manglet tilrettelegger.

Danmark hadde ikke mulighet og det var dårlig med plass
og Færøyene var ikke med på grunn av gruppepenger..
Ble tatt godt i mot og ivaretatt.
Ble litt kjent med nye folk fra Norge og Sverige.
Treffes igjen og holde kontakten. Kanskje holde en konferanse i Nord-Jylland?
Alle var enige om å fortsette arbeidet med å lage en paraplyorganisasjon.
Styret i RiksGrunden Sverige bestemte lørdag 8. september
at de ville gå videre med saken.

 

Rammeverkstedet på Bærum arbeidssenter avdeling Rud rammer inn bildene (mobbeplakatene). Disse skal henges opp på tjenestestedene.

 

Hva skal neste tema-kveld handle om.

Forslag til temaer skal tas opp på SAR.

 

Feiring av 25 års jubileum.
VI har snakket om hvor og hvordan.

 

–          Resultatet fra mentimeter undersøkelsen og gruppearbeidene ble vist fra temakveldene «Sjef i eget hus». Vedlegges til referatet.

–          Link til informasjon om brukerrådsarbeid; brukerrådene og SAR

https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/tilbud-til-personer-med-utviklingshemming/brukerradsarbeid/

 

4.  

Status boligprosjekter og forventet ferdigstillelse.

·         Saubakken 19, januar 2019

·         Brynsveien 153, 2. kvartal 2020

·         Tokesvei, Q12020. Seksjonsleder viste skisse av romprogram for leiligheter, fellesareal og personalfasiliteter.

·         Gabbroveien, 3.kvartal 2019

·         Elgefaret, 4.kvartal 2020. Samme skisse romprogram som Tokesvei.

·         Meglergården, 2020. Seksjonsleder viste tegninger av leilighetene, fellesareal og personalfasiliteter.

·         Elias Smiths plass.1. kvartal 2021. Seksjonsleder viste tegninger av leiligheter, fellesareal og personalfasiliteter

 

I tillegg vurderes følgende boligprosjekter

·         Busoppveien, 2021. Det planlegges å bygge bolig for 8 utviklingshemmede på tomten til Nordby gård (tilsvarende som Brekkeski) og i tillegg et aktivitetsbygg.

·         Vallerveien, foreløpig bare på idégrunnlag, det er avholdt workshop. Konseptet er pt tenkt at flere kan bo på denne tomten; utviklingshemmede, eldre, familier etc.

·         Fornebu. 2021/2022. I dialog med en av utbyggerne på området om 8-12 omsorgsboliger i ordinær boligblokk.

·         Gullhaugsnippen. 2022/2023. Kommunen ser på mulighetene for å omregulere tomten og bygge ett eget bygg med 8-12 omsorgsleiligheter

·         Folkets hus. 2021. I dialog med utbygger, ser på mulighetene for 8-12 omsorgsleiligheter i ordinær boligblokk.

 

5. Status Brobyggerprogrammet.

Seksjonsleder gjennomgikk statusen. Vedlegges til referatet.

«Dialog og samhandling med pårørende». Temakvelder med gruppearbeid og felles samlinger. Disse temakveldene vil erstatte de temakveldene Sentralt brukerråd tidligere har arrangert. Vi kan komme med innspill på temaer og gi til ansvarlige.

 

Retningslinjer for Sentralt brukerråd må justeres siden det står at rådet skal arrangere temakvelder. Tas opp på neste møte.

 

Digital kontaktbok med Jodacare har vært prøvd ut med 12 familier, Haug skole, avlastning. Gode tilbakemeldinger, men Digitalisering og IT vil ikke godkjenne Jodacare p.g.a. personsikkerhet.

 

Pilot prosjekt på bedre og smartere bruk av resurser mellom bolig og aktivitet.

Eks. to av brukerne ved seniortilbudet har større utbytte av å få aktiviteter i sin bolig.

 

Personalet fra aktivitet bistår med morgenstell i bolig, og bolig personalet bistår på aktivitetstilbudet. En av utfordringene er geografiske avstander.  Dette pilotprosjektet er nå avsluttet. Skal evalueres.

 

Bedre ressursutnyttelse gjennom turnusordninger? Turnusordninger settes opp på dagsorden på et senere møte i Sentralt brukerråd.

 

6. Eventuelt

 • Erfaringer med å handle på nettet, Kolonial.no. Noe misnøye er meldt; har ikke godt nok vareutvalg, frukt og grønt dårligere kvalitet enn tidligere. Mulig endring i ordningen i løpet av 2019.
 • Prinsipper om størrelse på bofellesskap. Det har ikke skjedd noe i forhold til forskningsprosjekt om dette temaet. Referert 04.06.18 fra møte i Sentralt brukerråd. Seksjonsleder vurderer å ta kontakt med Storby forskning om de kan forske på «Størrelsen på bofellesskap».
 • Seksjonsleder informerte om at Tildelingskontoret også vurderer ledig kapasitet i eksisterende boliger også til unge utviklingshemmede, som har fått vedtak på bolig.
 • Handlingsprogrammet (HP) offentliggjøres 26.09.18. Tas opp på møtet 22.10.18, og eventuelle følger for boligene, dagtilbudet og Regionalt Aktivitetssenter. Sendes link til medlemmer av Sentralt brukerråd når forslag til HP er lagt ut.

 

Oppfølgingssaker (som vurderes fra gang til gang når dagsorden settes opp)

 • Gå gjennom forslag på hva midlene fra salg av tomter kan brukes til.
 • Handlingsprogrammet (HP). Endringer?
 • Redigere retningslinjer for Sentralt brukerråd
 • Turnusordninger
 • Invitere valgstyret til et møte

 

 

Neste møte er 22.10.18, Kl. 16.00 – 18.00, møterom C.