Nr. 460 – Referat fra 23. mai 2017

Referat fra 23 mai 2017
Tilstede: Cecilie Dahl, Erik Songstad, Tove Kjevik, Cora Galucio
John-Harald Wangen og Gro Kristine Sjønnesen
Ikke tilstede:
Møte-leder: Cecilie Dahl
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset
Sted: Emma Hjorthsvei 74
Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00
Besøk: Sheida Sangtarash fra SV
Vedlegg: 1/460 Referat fra SAR-møte 9. mai 2017
Informasjon fra andre møter og konferanser
Lars Ole var på en samling med de største kommunene i landet
og fortalte om kommunens brukerrådsarbeid.
Det var KS som hadde ansvaret for samlingen.
Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avisutklipp eller andre nyheter.
Beskjeder og informasjon
Empo-TV skal filme på Vivil-lekene som er nå til helgen.
Brev til gruppen
Ingen brev.
Nr.460
Referat fra møte i RGB nr. 460
Side – 2
@ E-post
E-post fra vår kontaktperson på Høgskolen i Akershus.
Vi har fått spørsmål om datoer
for å holde foredrag for studentene til høsten.
Alle datoene passer.
Lars Ole sender svar.
Internett, hjemmeside og Facebook
RiksGrunden har akkurat hatt årsmøte.
Lars som er leder i ULF,
Synes det er feil at utviklingshemmede skal betale
lønn og andre utgifter for følge
når de skal reise på en konsert.
som er laget av Aldring og Helse og Helsedirektoratet.
Det er et kursopplegg for at ansatte
skal få mer kunnskap om utviklingshemmede.
Se: https://mittlivsabc.no/
”Alt om oss, med oss”
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR
BA-rådet
Vi har lest igjennom referatet fra BA-rådet 4. mai.
De tar opp problemet med mobbing på sosiale medier.
Det er fortsatt et problem som må jobbes med.
Saker til SAR:
Saksliste til SAR-møtet 12. september
lages ferdig på møte 15. august.
Legges ut på kommunens hjemmeside onsdag 16. august
Referat fra møte i RGB nr. 460
Side – 3
Sommer-avslutningen
Vi har laget invitasjon til sommer-avslutningen.
Lars Ole sender ut denne sammen med SAR-referatet.
Vi har også fordelt arbeidsoppgaver.
SAKER
05/16 Politiker-stafett 2016/17 Vi startet med å presentere oss og fortelle hva vi gjør.
Sheida Sangtarash er kommunestyre-representant for Bærum SV.
Hun er utdannet førskolelærer og spesialpedagog. Har jobbet i bolig for utviklingshemmede og på Haug skole.
Er gift og har en datter på 10 år.
Sheida fortalte også litt fra sin historie før hun kom til Norge.
Vi er nå i mål med stafetten og har hatt besøk av 9 partier.
Det tok akkurat et år.
Vedtak: Stafetten er avsluttet for denne gang.
06/17 Flytting mot eget ønske Vi tok opp saken på SAR-møtet 9. mai. Bente Moe Eriksen var med fra administrasjonen. Det kom frem mange synspunkter i diskusjonen. Bente skrev de ned og hun og Lars Ole skal møtes for å lage et forslag til hvordan vi skal jobbe videre med denne saken.
Vedtak: Lars Ole møter Bente
Referat fra møte i RGB nr. 460
Side – 4
07/17 Brosjyre om Brobygger-prosjektet
Vedtak: Lars Ole etterlyser tilbakemelding fra Kirsten Skretting
Godkjenning av referat nummer 460
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.
EVENTUELT
Sommer-avslutning
Se eget punkt tidligere.
Valg av medlemmer
– er det noen kjenner noen som kan tenke seg å være med i RGB.
Nye ord til ordbanken
– har sendt noen forslag til ord på mail.
Oppstart til høsten
– vi starter opp 15. august.

SAR-møte 9. mai 2017

Sak 2:   Mobbe-konferanse 2016 Lars Ole fortalte om en elektronisk plakat  som viser de viktigste reglene vi kom frem til på konferansen og på temakveldene etter på.

Når du trykker på bildene på plakaten,  så spilles det av en videofilm.

Den elektroniske plakaten  skal også brukes til å gi annen informasjon

Vedtak: Lars Ole tar kontakt med de som vil være med å ta bilder  når det er klart for det.

Sak 3:   Oppskrift på husmøter  Ingen av brukerrådene har testet ut oppskriften.

Vedtak: Vi tar saken ut av sakslisten fordi han jobbet med den på lenge. Henter den frem igjen hvis det er behov for det.

Sak 4: Mandat for brukerråd    2. SAMMENSETNING – hvem skal sitte i rådet?  Bruker-rådet består av 4/fire valgte brukere.  – Disse  skal velges av brukerne på hele tjenestestedet

Hvert år velges 2/to representanter for 2/to år.  – For at ikke alle fire skal byttes ut samtidig.

Det er bare brukere som kan være representanter.  – Det betyr at det ikke kan være verger eller pårørende.

Representantene velges på husmøter ved skriftlig valg.  – Det er et eget opplegg for hvordan dette skal gjøres.

 6

De som stiller til valg skal fortelle de andre hvorfor de stiller til valg. – Viktig for de andre å vite.

Bruker-rådet velger hvem som skal være leder.  – Behov for å beskrive leders oppgave.

Tjenesteleder velger en ansatt som skal være tilrettelegger.  – Brukerrådet kan komme med forslag.

Tjenesteleder er bruker-rådets sekretær  med ansvar for møte-innkalling/saksliste og referat.  – Skriv gjerne referatet i møte og bruk projektor.

Innkalling og saksliste sendes ut 14 dager før møtet.  – Dette er viktig at følges opp.

Referatet skal sendes til alle medlemmene  innen 14 dager etter møtet.   – Dette er viktig at følges opp.

Vedtak: Vi fortsetter med punkt 3. neste gang.

Sak 5: Høring «På lik linje»   Vi kom ikke på nett, så derfor fikk vi ikke sett på det.

Vedtak: Utsatt til sommer-avslutningen.

Nr. 459 – Referat fra 25. april 2017

Referat fra 25. april 2017
Tilstede: Cecilie Dahl, Erik Songstad, Tove Kjevik, Cora Galucio
John-Harald Wangen og Gro Kristine Sjønnesen
Ikke tilstede:
Møte-leder: Erik Songstad
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset
Sted: Emma Hjorthsvei 74
Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00
Besøk: Student Karoline Wold Mikkelsen
Vedlegg: 1/459
Informasjon fra andre møter og konferanser
Møte i Tilretteleggerforum i går.
Snakket om tilrettelegging for brukermedvirkning på dagsentrene.
Delte ut brosjyren om ”Vett på nett”.
Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avisutklipp eller andre nyhteter.
Beskjeder og informasjon
Toalettene kan ikke brukes de neste 7 ukene,
fordi de skal pusses opp.
Vi må bruke toalettene på Emma arbeidssenter eller Emma kafe.
Vi håper de også ordner med inngangs-døren.
Brev til gruppen
Ingen brev.
Nr.459
Referat fra møte i RGB nr. 459
Side – 2
@ E-post
Ingen e-poster.
Internett, hjemmeside og Facebook
Vi har sett på deler av intervjuet med Aksel Sterri om personer med
down syndrom lever fullverdige liv eller ikke.
Vi er ikke enige med han, men synes det er en vanskelig diskusjon.
”Alt om oss, med oss”
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR
BA-rådet
Neste møte i BA-rådet er 4. mai.
Saker til SAR:
Saksliste til SAR-møtet 9. mai
ligger på kommunenes hjemmeside.
Referat fra møte i RGB nr. 459
Side – 3
SAKER
05/16 Politiker-stafett 2016/17 Sheida Sangtarash fra Bærum SV har kontaktet oss på Facebook.
Hun kommer på vårt møte 23. mai.
Vi har spurt om hvor lenge hun blir.
Vedtak: Venter på svar om hvor lenge hun blir.
06/17 Flytting mot eget ønske Noen har opplevd det vanskelig når man blir spurt om å flytte.
Hva betyr det egentlig?
Er det et tilbud, et ønske fra kommunen! Hva kan vi gjøre for å bli trygge i denne situasjonen. Hva er kommunens regler på området?
Vi har snakket med Bente Moe Eriksen som kommer på neste møte. Vi forbereder saken sammen med henne fra kl. 11.30 til 12.00. Så tar vi opp saken på SAR-møtet.
Vedtak: Fortsetter på neste møte.
Referat fra møte i RGB nr. 459
Side – 4
07/17 Brosjyre om Brobygger-prosjektet
Vi har gjort ferdig teksten i brosjyren.
Det var en tekst med mange vanskelig ord og setninger.
På forsiden mangler det noe om skole og det å bli gammel.
Vi skjønte ikke hva de som vinker skal forestille.
Kanskje noen grantrær i stedet for palmer på side 2!
Jenten på side 3 ser ensom ut.
Hvis hun skal være i sentrum, må det synliggjøres bedre.
Hvis bildene på baksiden skal brukes,
så må de forklares med tekst.
Skriftstørrelse 14 punkter og font Ariel.
Vedtak: Sender forslaget til Kirsten Skretting
Godkjenning av referat nummer 459
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.
EVENTUELT
Valg av medlemmer
– er det noen kjenner noen som kan tenke seg å være med i RGB.
Nye ord til ordbanken
– har sendt noen forslag til ord på mail.