SAR 19. november 2019

                           Vedlegg til RGB referat 1/498


Saksliste til møte i SAR

SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

 

Tirsdag 19. november 2019 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.

En til tre medlemmer fra hvert av bruker-rådene i Bærum, og en tilrettelegger hvis behov.

Brukerrådene skal på forhånd ha jobbet med det som er skrevet med rød skrift.

For flere sakspapirer, se hjemmesiden til RGB, under SAR Samarbeidsrådet.

 

Sak 1:  Runde rundt bordet (45 minutter)
Eget hjelpeark – se vedlegg nr. 1

Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?
Hvert bruker-råd forbereder et innlegg på inntil 5 minutter.

 

Sak 2: 02/17  Oppskrift på brukerråd  (20 minutter)

Vi skal gå igjennom og godkjenne heftet
Brukerråd – for medarbeidere og beboere i 2019.
Alle brukerrådene ser på side 12 (Kan ikke komme)
og side 13 (Hva kan man bruke et brukerråd til)
og tar med sine innspill og forslag på møtet.

 

 

Sak 3:  02/19 Tema-kveld om IP og BPA (15 min)

Hva kan vi om brukerstyrt personlig assistanse – BPA
og individuell plan – IP?

 

Sak 4:  07/16  Frivillighet i Bærum (5 minutter)
Hvordan går det med denne saken?

Sak 5:  01/19 Godt for meg (15 minutter)

Helen kommer for å informere oss om prosjektet;
Kosthold for bedre helse for
mennesker med utviklingshemming i kommunale boliger.

 

Eventuelt (30 minutter)
– Besøk av brukerråd fra Fredrikstad
– Bruk av Mentimeter

– Neste SAR-møte er 25. februar 2020

  Viktig      Meld fra til Lars Ole på mobil 90 10 03 90
eller e-post lars.bolneset@baerum.kommune.no

                   om hvem som kommer fra dere og om dere har saker til eventuelt.

Referat fra 28. oktober 2020

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

Helen Røstad-Tollefsen ga oss en status på ernæringsprosjektet. Se tilsendte lysbilder.

–          Må rekruttere minimum 30 deltakere til prosjektet innen 01.12.19

–          Hvordan kan vi få flere deltakere?

–          Foreldre og ansatte kan samarbeide / motivere for å få flere deltakere til dette prosjektet.

–          Kommentar til videoen som ble vist under presentasjonen;

Gjøre den lettere med å bruke færre ord, andre bilder.

 

Referat fra 26.08.19 ble godkjent

 

Merknad til punkt 4 «Organisering av brukerrådene»;

 

Vanskelig å forstå både hensikt og «gangen» mellom brukerrådene og administrasjonen.

Lars Ole kommer med et forslag slik at det kan bli mer tydelig, forståelig og konkret.

 

Informasjon fra seksjonsleder.

–          Det er nå besluttet at seksjonsleder blir i sin stilling.

–          Gjennomgang av handlingsprogrammet (HP). Presentasjonen er sendt ut.

–          Nevner noen områder;

o   Fire hovedmål for den langsiktige utviklingen.

o   Bærum 2040 – fremtidens tjenester. Større vekt på innbyggernes deltakelse og medvirkning.

o   De viktigste satsninger i 2020.

o   Samlokalisere Atri X og EmmaMedLiv. Øke bemanning.

o   Ny beregning av enhetskostnader i nye boliger. Hvor mye koster det å drifte. Nåværende beregninger viser seg å være for lave.

–          Pleie- og omsorg synes det er vanskelig å ta små kutt hvert år Hvordan kan vi få ned kostnadene på en mer gjennomtenkt måte? I prosjektet «Pleie- og omsorg i 2024» skal det jobbes med hvordan vi kan gjøre det og samtidig gi riktige tjenester med rett kvalitet.

 

Informasjon fra brukerrådsarbeid v / Merete

 

–          RGB – 3 møter siden sist og SAR-møte

–          Frivillighet. Intet nytt.

–          Ny veileder. Ferdig med tema vold og overgrep, alkohol og andre rusmidler. Skal fortsette med helsehjelp og tannhelse.

–          Paraply-organisasjon for de Nordiske landene. Sverige, Finland, Danmark, Færøyene, Island og Norge er med. Til sammen 20 personer møttes i Danmark i slutten av august.
Frøydis fra RGB og Martin fra BA-rådet, dro sammen med Marlene fra Skedsmo kommune.

Alle var positive til en konferansen i Norge neste år med tema FN-

Konvensjonen (CRPD).
Alle ønsket at arbeidet med Nordisk paraply skal fortsette.

–          Noen av oss skal på fiktiv rettsak 8. november i Oslo.

–          Forelesning for vernepleierstudenter.

–          Politiker-stafetten starter over nyttår.

 

Informasjon fra NFU:

–          Skal arrangere seminar «Et godt liv» i januar.

–          NFU/LUPE brev vedr «gjengsleie» til kommunedirektør (ny tittel = Rådmannen) med kopi til sektorutvalget Bistand og Omsorg (BIOM).

–          Kom med innspill at tjenester til mennesker med utviklingshemming burde være i et annet programområde enn Pleie- og omsorg.

–          Årlig tur til Solknatten. Samme deltakere år etter år.

–          Gåturer, siste søndag i hver måned,

–          Innsendte spørsmål fra NFU;

–  Samarbeidsrådet (SAR) og Rådgivningsgruppen (RGB)

– Kriterier for deltakelse på Guriset

– Nattevakt i nye boliger

– Takker nei til boligtilbud og de eventuelle utfordringer det gir.

NFU kom med innspill på «takker nei til boligtilbud». Kan det gjøres mer forpliktende, betale egenandel, søke på nytt.

–          Vedlegger tilbakemeldingene fra seksjonsleder.

 

Dersom det i fremtiden blir en utfordring for kommunen, må vi søke råd hos kommuneadvokaten i forhold til om det kan bli mer forpliktende.

 

Status boligprosjekter.

Meglergården er utsatt til Q2 2022.

Ellers ingen endringer siden sist.
Eventuelt.

–          NFU får tilbakemelding på at ved noen boliger så kommer en beskjed ikke frem til alle ansatte. God rutiner skal sikre at beskjeder går til hele personalgruppen.

–          Lars Ole informerte om at det blir 2 dagers konferanse i Asker Kulturhus, 23.01.2020 og 24.01.2020. Tema?

–          NFU tok opp privat leilighet, som skal selges.

Pårørende har vært i kontakt med boligkoordinator, som ga kontakt informasjon til NFU/ v Unni.

–          Spørsmål til kommunen om vi blander beboere med psykiske lidelser og mennesker med utviklingshemming i bofellesskap.

o   Ikke alle «våre» beboere har diagnosen utviklingshemming, men har tilsvarende diagnoser og i behov av denne typen hjelp. Noen har også flere diagnoser.

o   Det er viktig å ha brukerfokus med tanke på hvor er det rette miljøet med fagkompetanse. For eksempel en som har diagnosen utviklingshemming med tilleggs diagnose psykiske lidelser kan få tjenester enten fra Pleie og omsorg eller fra Helse og Sosial. Hvilken diagnose som er mest dominerende og hvilken type hjelp er den enkelte i behov av, er det som er avgjørende.

–          Boligkoordinator refererte til Budstikka innlegg fra NFU og «tvangsflytting». Siden 2015 har en del små enheter med inntil 4 beboere blitt avviklet. Ingen er blitt tvangsflyttet. Gjennom dialog med beboer, pårørende/verge og med ett brukerfokus om nytt botilbud i en større enhet, så er tilbakemeldingene at det har vært vellykket for beboerne.

 

 

Neste møte 09.12.19 kl. 16.00 – 18.00,

Eivind Lyches vei 10, Sandvika.

                       

 

 

Oppfølgingssaker:

 

Informasjon om følgende 09.12.19:

– «Pleie og omsorg 2024»

– Strategisk arbeid «Sammen skaper vi gode liv»

 

Oppfølging i 2020:

– Hva står om/hvordan ligger Bærum an når det gjelder utviklingshemmede i

Kommunebarometret.

(vente til januar 2020 dersom det ikke blir tid på møte 09.12.19)

 

– Rekruttering, arbeidstidsordninger (vente til januar 2020)

 

 

 

28

SAR 01/2019 Godt for meg

Dokumenter:
Presentasjon av studiet
Samtykkeerklæring
Forespørsel til verge
Hva innebærer det for ansatte
Film om prosjektet

19, november 2019

Hele forteller om kostholds-kurset.
Hva skal vi gjøre!
Jeg kan mye om mat og drikke.
På kurset skal vi sammen lage spennende og god mat.
Vi skal også ha konkurranser og leker.
Dere får noen oppgaver.
Skal sjekke om dere har lært noe nytt.


24, september 2019

Sak 5: SAR 01/19 Godt for meg
Helen som er ernæringsfysiologen
fortalte om et prosjekt hun holder på med.

Prosjektet handler om kosthold for bedre helse
for mennesker med utviklingshemming
i omsorgsboliger
og kosthold-kurset: «Godt for meg».

Hvis du vil være med og lære om god mat
som også er godt for kroppen og smake på nye ting
må du si fra til de ansatte i boligen din om det.

For å melde deg på (se vedlegg under SAR)
må du skrive navnet ditt på arket som ligger vedlagt
og be ansatte i boligen om å kontakte meg.

Når du har gjort det
kommer jeg hjem til deg,
snakker med deg og gjør noen undersøkelser av deg.

Hvis ting er ok inviteres du med i studien
og kosthold-kurset som starter på nyåret.

Jeg håper du vil bli med
og gleder seg til å bli bedre kjent med deg!

Gå inn på RGBs hjemmeside under fanen SAR
for å finne egne vedlegg til denne saken.

SAR-møte 24. september 2019

Vedlegg 1/497 til RGB-møte 8.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra møte i SAR

SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd i bolig, på arbeid og for fritid

Tirsdag 24. september 2019

Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.

 

Møteleder:         Merete

Referent:          Lars Ole

Vedlegg:          Oversikt over forslag til bruk av penger
etter salg av tomter på Emma Hjorth

Besøk:              Helen Røstad-Tollefsen

Tilstede:           14 brukere (B), 4 tilretteleggere (T)

Er her for første gang:

Ingen

 

Diverse:            Ingen ting.
 

 

Sak 1:   Runde rundt bordet

Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?

 

 

 1. Gjettum / Skytterdalen / Levrestien / Bærums verk

Ikke tilstede – beskjed gitt.

 

 

 1. Jernbaneveien og Fornebu – Anne L. og Mathilde (B) – (T)

                   Har ikke hatt møte siden sist.

Tjenesteleder har ikke innkalt til møte.

 1. Per Skreddersvei – (B)  (T)

Ikke tilstede – ingen beskjed gitt.

 

 

 1. Husmøte Belsetveien boliger – (B) og  (T)

Ikke tilstede – ingen beskjed gitt.

 

 

 1. Emma Hjorth boliger – Gro og Cora (B) – Aurelia (T).

Ledig stilling på Emma Kafe.
Rune har sagt han kan stille til REGA-rådet.

 

 

 1. RUVE (Hauger Park og Vangkroken og Gl. Lommedalsvei
  – Geir  (B) – Jan (T)

Har hatt en fin sommer.
Tjeneste-leder er med på møtene.
Husk å sende referat fra husmøtene til brukerrådet.

Alle skal stemme over om de vil ha Halloween-fest eller julebord.

Er med i et kompetanse-prosjekt (kunnskap)
– Geir finner mer ut av dette til neste møte i SAR.

 

 

 1. Husmøte Åsbråtan 71
  – John-Harald, Torstein og Aleksander (B) – Arild (T)

Har flyttet møte for å få bedre tid.
Tilrettelegger skal finne frem lettlest informasjon om BPA og IP
til neste møte 3. oktober.

 

 

 

 1. BA–rådet – Martin T (B) – (T)

Har snakket tilgjengelighet på Rud.
Eiendom er satt på saken.

Forslag til felles julebord.

Snakket om arbeidstaker-undersøkelse.

 

 

 1. Fredag-styret – (B) 0 (T)
  Ikke tilstede.

 

 

 1. REGA-rådet – Ingebjørg (B) 0 (T)
                     Skal hjelpe til på julebordet på Emma kafe.

 

 

 1. RGB – Gro, Merete, Erik, Cora, Frøydis og Tove (B)
  – Lars Ole (T)
   

Siden siste møte i mai så har vi jobbet med:

– Nordisk samarbeide og paraply-organisasjon

Det har vært et formøte i Danmark for alle de Nordiske landene.
Island, Norge – Martin, Marlene og Frøydis, Finland,

Færøyene, Sverige og Danmark. 3 personer fra hvert land.

 

Vi var sammen fra tirsdag 27. august til fredag 30. august.
Vi snakket om å lage en konferanse i Norge neste år

med tema FN-konvensjonen.
Skal vi lage en paraply-organisasjon

hvor de som vil fra Norge kan melde seg inn?

 

 

– Jobber fortsatt med lettleste heftet «Det gjelder livet»
– Besøk av tilretteleggere de to siste timene av møtet
20. august og 10. september

 

 

– Jobbet med det siste forslaget til hva pengene
fra salg av tomter på Emma Hjorth skal brukes til.

 

 

 

 

Jobbet i fokusgruppe med spørsmålene fra Helsedirektoratet
om temaene kosthold og helse, fysisk aktivitet,
selvbestemmelse og brukermedvirkning, kropp og seksualitet,
personlig assistanse.
De to neste temaene er vold og overgrep

 

 

I forbindelse med feiringen av at RGB har blitt 25 år
hadde vi stand på Vivil-lekene lørdag 25. mai.
Mange syntes det var moro å høre om vårt arbeid.

Vi hadde også stand på Morodals-festivalen lørdag 15. juni.
Et spennende arrangement å være med på.
Vi fikk delt ut over 200 brosjyrer og byttet på å stå på standen.
Vi var også med på biltur og båttur.

Burde kanskje være en fast tur for flere i Bærum kommune?.

 

 

Utvidet sommer-avslutning 4. juni med spesielt inviterte gjester.         Kjempe hyggelig og som alltid fint vær.

Har fått laget t-skjorte til alle medlemmene og roll-up.

 

 

Vi jobber også med

 • Velferds-teknologi og frivillighet
 • Få flere medlemmer i gruppa

 

 

 

 

Pause kl. 13.18 til 13.35

 

 

 

 

 

Sak 2:   SAR 02/17 Oppskrift på brukerråd

 

Vi gikk igjennom side 9 – «Referent»

 

Forslag om bruke TV eller projektor til å vise referatet
mens det skrives.
På denne måten kan alle følge med på
og se at det de sier blir skrevet riktig..

 

 

 

side 10 – «Møteplager»

 

Brukerråd Åsbråtan

Gi personen en sjanse eller advarsel.
Hvis ikke dette blir fulgt,

må personen forlate møtet eller gruppen.

 

 

og side 11 – «Ansvar»

 

Brukerråd Emma Hjorth
Enig i det som står det.

 

Viktig å lese referat fra forrige møte
slik at du blir minnet på det som skjedde på møtet
og hvis du ikke var på møtet,
kan du få vite hva de andre snakket om.

Se på sakslisten til møtet.

Gjøre klart de saken du har ansvaret for.

 

Vedtak:     Neste møte tar vi side 12 Avbud

og 13 Hva kan man bruke et brukerråd til?.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 3:   SAR 04/18 Bruk av penger fra salg av tomter

             på området Emma Hjorth        

 

På møte i Sentralt-brukerråd 26. august ble det bestemt at

disse forslagene får penger :

 

Skulptur og hage         kr.     100 000

Treningsrom                kr.    600 000
Solknatten                    kr.  2  000 000
Badevakt fredag          kr.     300 000

 

Utredes – jobbes mere med:

Musikk-aften og aktivitetshus

 

Saken skal opp til politisk behandling.

 

 

 

Utsettes og kostnad-berergnes (hvor mye koster det?):

Løype på Emma
Utescene på Emma Hjorth
Utvide garderobe Friskhuset

 

Hvordan resten av pengene skal brukes
skal bestemme i samarbeid med brukerrådene og SAR.

 

Kom gjerne med forslag fremover.

 

Vedtak:     Vi venter på politikernes vedtak

 

 

 

 

 

Sak 4:   SAR 07/16 Frivillighet i Bærum kommune

Harald skal ha et møte med Jernbane-veien i september.

 

Møtet har ikke vært ennå,
så vi må vente på svar.

 

Vedtak:     Vi tar opp saken på neste SAR-møte 19. november.

 

 

 

 

Sak 5:   SAR 01/19 Godt for meg

Heien som er ernæringsfysiologen
fortalte om et prosjekt hun holder på med.

Prosjektet handler om kosthold for bedre helse
for mennesker med utviklingshemming
i omsorgsboliger
og kosthold-kurset: «Godt for meg».

Hvis du vil være med og lære om god mat
som også er godt for kroppen og smake på nye ting
må du si fra til de ansatte i boligen din om det.

For å melde deg på (se vedlegg under SAR)
må du skrive navnet ditt på arket som ligger vedlagt
og be ansatte i boligen om å kontakte meg.

Når du har gjort det
kommer jeg hjem til deg,
snakker med deg og gjør noen undersøkelser av deg.

Hvis ting er ok inviteres du med i studien
og kostholdkurset som starter på nyåret.

Jeg håper du vil bli med
og gleder seg til å bli bedre kjent med deg!

Gå inn på RGBs hjemmeside under fanen SAR
for å finne egne vedlegg til denne saken.

 

 

Eventuelt
Neste møte er 19. november 2019.

Ingebjørg har lyst til å bli med på Fiktiv Rettsak i Oslo

 

Temakveld om IP og BPA
Det var ikke så mange som kjente tiL hva disse ordene betyr.
Noen kjenner noen som har BPA.

Fortsetter på neste møte som egen sak.

 

BA-rådet har tenkt å besøke Emma MeDLiv

Fikk ikke tid til å bruke Mentimeter – vi prøver det neste gang.