Nr. 461 – Referat fra 13. juni 2017

Referat fra 13. juni 2017
Tilstede: Cecilie Dahl, Erik Songstad, Tove Kjevik og Cora Galucio
Ikke tilstede: John-Harald Wangen og Gro Kristine Sjønnesen
Møte-leder: Tove Kjevik
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset
Sted: Emma Hjorthsvei 74
Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 11.30
Besøk: Ingen
Vedlegg: møteplan for høsten 2017
Informasjon fra andre møter og konferanser
Lars Ole var på møte Ann Kristin og Heidi.
Vi snakket om å opprette et eldreråd,
rapporten fra mobbekonferansen og
behovet for brukerundersøkelser.
Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avisutklipp eller andre nyheter.
Beskjeder og informasjon
Vi starter igjen 15. august.
Det er Stolthets-paraden nå på lørdag.
Brev til gruppen
Ingen brev.
Nr.461
Referat fra møte i RGB nr. 461
Side – 2
@ E-post
Ingen e-poster.
Internett, hjemmeside og Facebook
RiksGrunden har akkurat hatt årsmøte.
Lars som er leder i ULF,
Synes det er feil at utviklingshemmede skal betale
lønn og andre utgifter for følge
når de skal reise på en konsert.
som er laget av Aldring og Helse og Helsedirektoratet.
Det er et kursopplegg for at ansatte
skal få mer kunnskap om utviklingshemmede.
Se: https://mittlivsabc.no/
”Alt om oss, med oss”
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR
BA-rådet
Ingen nye referater.
Saker til SAR:
Saksliste til SAR-møtet 12. september
lages ferdig på møte 15. august.
Legges ut på kommunens hjemmeside onsdag 16. august
Referat fra møte i RGB nr. 461
Side – 3
Sommer-avslutningen
Vi har fortsatt med å planlegge sommer-festen.
Roar, Martin og Christian fra BA-rådet
kommer og hjelper oss fra kl. 11.30.
SAKER
Dagens saker er planlegging av sommer-festen.
07/17 Brosjyre om Brobygger-prosjektet
Brosjyren er ferdig
og våre tilbakemeldinger har blitt tatt med.
Brosjyren skal legges på kommunens hjemmesider.
Vedtak: Vi har lagt brosjyren på våre hjemmeside.
Godkjenning av referat nummer 461
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.
EVENTUELT
Valg av medlemmer
– er det noen kjenner noen som kan tenke seg å være med i RGB.
Nye ord til ordbanken
– ingen nye ord
Referat fra møte i RGB nr. 461
Side – 4
MØTER I RÅDGIVNINGS-GRUPPEN
FOR HØSTEN 2017 pr. 13.06.17 – Henges opp
Møtene starter kl. 9.00 og slutter kl. 15.00
Dato: Møteleder:
TIRSDAG 15. august Cecilie
TIRSDAG 5. september Gro
TIRSDAG 12. september
SAR-møte kl. 12-15 i Løkkeåsveien 2 Cora
TIRSDAG 26. september John-Harald
TIRSDAG 10. oktober Erik TIRSDAG 24. oktober Tove
TIRSDAG 7. november Cecilie
SAR-møte kl. 12.30-15 i Løkkeåsveien 2
 FREDAG 11. november Erik TIRSDAG 21. november Gro
TIRSDAG 5. desember John-Harald Juleavslutning hos Cora
Skandinavisk samarbeide Tur til Grunden er ikke bestemt ennå.
Forelesning for vernepleier-studenter
Sandvika fredag 27. oktober, Kjeller 2 .eller 3. og 13. eller 14. november.
 Møtene på ”Ramme” Emma Hjorthsvei 74 (rett ved Emma kafe). SAR-møtene i Løkkeåsveien 2. og vi starter RGB der kl. 09.00
 HUSK Å GI BESKJED HVIS DU IKKE KAN KOMME
Lars Ole 90 10 03 90

Referat fra 29. mai 2017

MØTEREFERAT
FRA SENTRALT BRUKERRÅD
Dato:
Arkivkode:
30.05.2017
Møtedato: 29. mai 2017
Tilstede: Unni P. Einerkjær (NFU), Sissel Mette Nyberg (NFU), Geir Hanssen(LUPE), Lars Ole Bolneset (tilrettelegger brukerrådsarbeid) Heidi Hesselberg (seksjonsleder), Bente Moe Eriksen (boligkoordinator)
Forfall: Vibeke Rosenvinge ( tjenesteleder )
Neste møte: 18. september 2017 kl. 16.00
Møtested: Kommunegården, møterom C, 2. etg
Referent: Bente Moe Eriksen
Oppfølgings-ansvarlig
1.
Sarhad Solaimani (avdelingsleder på Emma Hjorth boliger ) presenterte prosjektet « test/ visningsleilighet om velferdsteknologi for utviklingshemmede. Test/visningsleiligheten planlegges å være i en av leilighetene på Høyrabben 8.
Viktige forutsetninger;
– Huske ting, klare å utføre ting på en bedre måte.
– Produktet skal stå i sentrum
– Produktet lar seg lett anskaffe / bruke
Utviklingshemmede har vært med i prosessen. De har kommet med innspill på hva det kan være behov for at de skal mestre hverdagen på en enklere måte.
Innspill fra LUPE ; Gartnerveien barnehage, barneboligene, NAKU kan også være bidragsytere til prosjektet.
Innspill fra NFU at flere pårørende bør være med i referansegruppen utover brukerorganisasjonene NFU / LUPE.
Fremdrift av prosjektet;
Målet er å ta i bruk test / visningsleilighet fra 2018. Det bor 14 unge utviklingshemmede på Høyrabben 8 hvor en oppgave kan være å ha visninger av testleiligheten.
2.
Referatet fra 13.03.17.
Tilbakemelding fra LUPE om «Brobyggerprosjektet«. Flott prestasjon av Kirsten Viga Skretting. Dette prosjektet gjør at « en føler seg hørt «.
Punkt 7:
Forskningsprosjekt. Seksjonsleder undersøker mer og kommer med tilbakemelding på hva dette innebærer.
3.
Informasjon fra seksjonsleder:
Stormøtet 27.04.17:
Tilbakemelding fra pårørende er at det er nyttig med slike årlige informasjonsmøter som ble arrangert 27.04.17.
2
Mediesak.
Budstikka 16.05.17 hadde innspill med tittel « La dem komme hjem « fra gruppeleder i Rødt Bærum. Innspillet ble kommentert og drøftet siden det bl.a. kan skape uro blant pårørende « at Bærum kommune har en strategi for blant annet å deportere mennesker ut av kommunen, fordi de krever noe kommunen ikke vil gi»
Status byggesaker.
Byggesakene går sin gang. Ingen endringer i planene.
Det er ennå usikkerhet om Vallerveien 146 kan realiseres, men eventuelt da med 2 bygg. Antall boenheter er uavklart. Vi vil komme tilbake med informasjon så raskt mulighetsstudie er igangsatt.
En ny skjermet enhet planlegges i nærheten av Brekkeski. Det vil da også være i nærhet til tilrettelagt aktivitet for denne målgruppen.
Innspill brukerorganisasjonene at det er behov for å øke kapasitet innenfor avlastning i påvente av tildelt bolig.
4.
Informasjon fra brukerrådsarbeid.
Følgende tema / saker har vært på agendaen i Rådgivningsgruppen:
– NOU 2016:17 På lik linje
– Besøk av politikere, og alle partiene har nå vært på besøk
– Vernepleier student har hatt praksis i Rådgivningsgruppen med fokus på brukermedvirkning og selvbestemmelse. Hun har laget bl.a. valgkort, rødt / grønt.
– Det er blitt laget en lettlest versjon av rapporten fra mobbe-konferansen i 2016, og en lettlest versjon av brosjyren om Brobygger- prosjektet, som er sendt ut til medlemmene i sentralt brukerråd.
– 2 av medlemmene i rådgivningsgruppen har vært i Skedsmo for å bidra med oppstart av brukerråd.
– Snakket om flytting og spørsmål om det å bo. Det jobbes fortsatt med dette temaet.
– Høring om bolig-bygging i Bærum.
Lars Ole stilte spørsmålet om det også bør være Eldreråd for utviklingshemmede?
Delt ble delt ut brosjyren « Vett på nett «. Det kommer en veileder på denne brosjyren til ansatte i løpet av sommeren.
5.
Salg av tomter på Emma Hjorth. NB! Notatet, foreløpig versjon, er unntatt offentlighet § 14. Dette vil komme ut som brev til partene med en svarfrist.
NFU og LUPE ønsker mer tid til å sette seg inn i notatet. De ønsker å få tilsendt Emma Hjorths gavebrev og avtalen mellom Akershus Fylkeskommune og Bærum kommune.
6.
Eventuelt:
06.06.17 er « Hva er viktig for deg dagen «. Internasjonaldag hvor 12 land er involvert.
Seksjonsleder har fått spørsmål fellesareal og størrelse. Hva er godt nok?
Hvem er fellesarealet tiltenkt til og til hvilket formål. Ulike erfaringer fra brukerorganisasjonene.
7.
Link til Vett på nett; https://www.bufdir.no/global/Vett_pa_nett_Brosjyre

Nr. 460 – Referat fra 23. mai 2017

Referat fra 23 mai 2017
Tilstede: Cecilie Dahl, Erik Songstad, Tove Kjevik, Cora Galucio
John-Harald Wangen og Gro Kristine Sjønnesen
Ikke tilstede:
Møte-leder: Cecilie Dahl
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset
Sted: Emma Hjorthsvei 74
Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00
Besøk: Sheida Sangtarash fra SV
Vedlegg: 1/460 Referat fra SAR-møte 9. mai 2017
Informasjon fra andre møter og konferanser
Lars Ole var på en samling med de største kommunene i landet
og fortalte om kommunens brukerrådsarbeid.
Det var KS som hadde ansvaret for samlingen.
Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avisutklipp eller andre nyheter.
Beskjeder og informasjon
Empo-TV skal filme på Vivil-lekene som er nå til helgen.
Brev til gruppen
Ingen brev.
Nr.460
Referat fra møte i RGB nr. 460
Side – 2
@ E-post
E-post fra vår kontaktperson på Høgskolen i Akershus.
Vi har fått spørsmål om datoer
for å holde foredrag for studentene til høsten.
Alle datoene passer.
Lars Ole sender svar.
Internett, hjemmeside og Facebook
RiksGrunden har akkurat hatt årsmøte.
Lars som er leder i ULF,
Synes det er feil at utviklingshemmede skal betale
lønn og andre utgifter for følge
når de skal reise på en konsert.
som er laget av Aldring og Helse og Helsedirektoratet.
Det er et kursopplegg for at ansatte
skal få mer kunnskap om utviklingshemmede.
Se: https://mittlivsabc.no/
”Alt om oss, med oss”
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR
BA-rådet
Vi har lest igjennom referatet fra BA-rådet 4. mai.
De tar opp problemet med mobbing på sosiale medier.
Det er fortsatt et problem som må jobbes med.
Saker til SAR:
Saksliste til SAR-møtet 12. september
lages ferdig på møte 15. august.
Legges ut på kommunens hjemmeside onsdag 16. august
Referat fra møte i RGB nr. 460
Side – 3
Sommer-avslutningen
Vi har laget invitasjon til sommer-avslutningen.
Lars Ole sender ut denne sammen med SAR-referatet.
Vi har også fordelt arbeidsoppgaver.
SAKER
05/16 Politiker-stafett 2016/17 Vi startet med å presentere oss og fortelle hva vi gjør.
Sheida Sangtarash er kommunestyre-representant for Bærum SV.
Hun er utdannet førskolelærer og spesialpedagog. Har jobbet i bolig for utviklingshemmede og på Haug skole.
Er gift og har en datter på 10 år.
Sheida fortalte også litt fra sin historie før hun kom til Norge.
Vi er nå i mål med stafetten og har hatt besøk av 9 partier.
Det tok akkurat et år.
Vedtak: Stafetten er avsluttet for denne gang.
06/17 Flytting mot eget ønske Vi tok opp saken på SAR-møtet 9. mai. Bente Moe Eriksen var med fra administrasjonen. Det kom frem mange synspunkter i diskusjonen. Bente skrev de ned og hun og Lars Ole skal møtes for å lage et forslag til hvordan vi skal jobbe videre med denne saken.
Vedtak: Lars Ole møter Bente
Referat fra møte i RGB nr. 460
Side – 4
07/17 Brosjyre om Brobygger-prosjektet
Vedtak: Lars Ole etterlyser tilbakemelding fra Kirsten Skretting
Godkjenning av referat nummer 460
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.
EVENTUELT
Sommer-avslutning
Se eget punkt tidligere.
Valg av medlemmer
– er det noen kjenner noen som kan tenke seg å være med i RGB.
Nye ord til ordbanken
– har sendt noen forslag til ord på mail.
Oppstart til høsten
– vi starter opp 15. august.