SAR 5. mai 2017

Vedlegg til RGB referat 1/457

Saksliste til møte i SAR

SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

 

Tirsdag 9. mai 2017 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.

En til tre medlemmer fra hvert av bruker-rådene i Bærum, og gjerne en tilrettelegger.

Brukerrådene skal alltid ta opp det som er skrevet med rød skrift.

 

 

Sak 1:  Runde rundt bordet (45 minutter)
eget hjelpeark – se vedlegg

Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?
Hvert bruker-råd får inntil 5 minutter til å fortelle.

 

 

 

Sak 2: Mobbe-konferanse 2016 (20 minutter)

RGB viser forslag til de tre plakatene
med teksten vi laget på konferansen i fjor.

 

 

 

                   Sak 3: Oppskrift på husmøter (20 minutter)

Tilbakemelding fra de brukerrådene
som har fått testet ut punktene.
Punktene ligger som vedlegg til referatet fra 14. februar.

 

 

Sak 4: Mandat for brukerråd (15 minutter)

Vi fortsetter på punkt 2 i mandatet (se vedlegg 2).

Mandatet finnes på brukerrådssiden på kommunens hjemmeside.

 

 

 

Sak 5: Hørings-uttalelse om ”På lik linje”

                           Se nærmere på kommunens hørings-svar.

Høringssvaret ligger på kommunens hjemmeside
for de som har lyst til å se på dette.

 

                          Eventuelt (10 minutter)

 • Erfaringer med Kolonial.no
 • Vise møteplan for 2017 – Sommer-avslutning 13. juni

 

Viktig         Meld fra til Lars Ole på mobil 90 10 03 90
eller e-post lars.bolneset@baerum.kommune.no

                   om hvem som kommer fra dere og om dere har saker til eventuelt.

 

 

Hjelpe-ark til SAR-møter, revidert november 2016                      Vedlegg 1

 

 

 

Runde rundt bordet liste

Forberedelse til runden på SAR-møtet
Ditt brukerråd har inntil 5 minutter
på å fortelle de andre på SAR-møtet
hva dere har jobbet med siden sist.

Bestem på forhånd hvem som skal fortelle
og lag en liste over hva som skal fortelles.

Det er lurt at den som skal fortelle
kan få hjelp av en tilrettelegger til å lage listen.

Fortell kort om hva dere holder på med.

Hvilke saker tar dere opp osv.

 

 

Rekkefølge på runden rundt bordet:

 

 1. Brukerråd Gjettum / Bærums Verk (pr. post)
 2. Husmøte Jernbaneveien og Fornebu
 3. Husmøte Per Skreddersvei
 4. Brukerråd Emma Hjorth boliger
 5.   Brukerråd RUVE  – (Hauger Park, Vangkroken,
  Vanningsveien og Tanumveien)
 6. Husmøte Åsbråtan 71
 7. BA–rådet
 8. Fredags-styret
 9. REGA-rådet
 10. RGB

 

 

Forberedelse til saker
Snakk om hva dere mener om
sakene på saks-listen til SAR-møtet
Ta det gjerne opp på hus-møtene også.

 

Det som er skrevet med rødt
er oppgaver dere skal forberede til SAR-møtet.

 

Er det andre saker dere vil at SAR skal ta opp
og jobbe med?

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 2

 

 

 

Sak 4

 

 

 

 1. SAMMENSETNING – hvem skal sitte i rådet?

Bruker-rådet består av 4/fire valgte brukere.

 

Hvert år velges 2/to representanter for 2/to år.
Det er bare brukere som kan være representanter.

 

Representantene velges på husmøter ved skriftlig valg.
Det er en egen plan for hvordan dette skal gjøres.
De som stiller til valg skal fortelle de andre hvorfor de stiller til valg.

Bruker-rådet velger leder selv.

 

Tjenesteleder velger en ansatt som skal være tilrettelegger.

Tjenesteleder er bruker-rådets sekretær

med ansvar for møteinnkalling/saksliste og referat.

 

Innkalling og saksliste sendes ut 14 dager før møtet.

 

Referatet skal sendes alle medlemmene innen 14 dager etter møtet.

 

 

 

SAR-møte 9. mai 2017

Sak 2:   Mobbe-konferanse 2016 Lars Ole fortalte om en elektronisk plakat  som viser de viktigste reglene vi kom frem til på konferansen og på temakveldene etter på.

Når du trykker på bildene på plakaten,  så spilles det av en videofilm.

Den elektroniske plakaten  skal også brukes til å gi annen informasjon

Vedtak: Lars Ole tar kontakt med de som vil være med å ta bilder  når det er klart for det.

Sak 3:   Oppskrift på husmøter  Ingen av brukerrådene har testet ut oppskriften.

Vedtak: Vi tar saken ut av sakslisten fordi han jobbet med den på lenge. Henter den frem igjen hvis det er behov for det.

Sak 4: Mandat for brukerråd    2. SAMMENSETNING – hvem skal sitte i rådet?  Bruker-rådet består av 4/fire valgte brukere.  – Disse  skal velges av brukerne på hele tjenestestedet

Hvert år velges 2/to representanter for 2/to år.  – For at ikke alle fire skal byttes ut samtidig.

Det er bare brukere som kan være representanter.  – Det betyr at det ikke kan være verger eller pårørende.

Representantene velges på husmøter ved skriftlig valg.  – Det er et eget opplegg for hvordan dette skal gjøres.

 6

De som stiller til valg skal fortelle de andre hvorfor de stiller til valg. – Viktig for de andre å vite.

Bruker-rådet velger hvem som skal være leder.  – Behov for å beskrive leders oppgave.

Tjenesteleder velger en ansatt som skal være tilrettelegger.  – Brukerrådet kan komme med forslag.

Tjenesteleder er bruker-rådets sekretær  med ansvar for møte-innkalling/saksliste og referat.  – Skriv gjerne referatet i møte og bruk projektor.

Innkalling og saksliste sendes ut 14 dager før møtet.  – Dette er viktig at følges opp.

Referatet skal sendes til alle medlemmene  innen 14 dager etter møtet.   – Dette er viktig at følges opp.

Vedtak: Vi fortsetter med punkt 3. neste gang.

Sak 5: Høring «På lik linje»   Vi kom ikke på nett, så derfor fikk vi ikke sett på det.

Vedtak: Utsatt til sommer-avslutningen.

Nr. 459 – Referat fra 25. april 2017

Referat fra 25. april 2017
Tilstede: Cecilie Dahl, Erik Songstad, Tove Kjevik, Cora Galucio
John-Harald Wangen og Gro Kristine Sjønnesen
Ikke tilstede:
Møte-leder: Erik Songstad
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset
Sted: Emma Hjorthsvei 74
Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00
Besøk: Student Karoline Wold Mikkelsen
Vedlegg: 1/459
Informasjon fra andre møter og konferanser
Møte i Tilretteleggerforum i går.
Snakket om tilrettelegging for brukermedvirkning på dagsentrene.
Delte ut brosjyren om ”Vett på nett”.
Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avisutklipp eller andre nyhteter.
Beskjeder og informasjon
Toalettene kan ikke brukes de neste 7 ukene,
fordi de skal pusses opp.
Vi må bruke toalettene på Emma arbeidssenter eller Emma kafe.
Vi håper de også ordner med inngangs-døren.
Brev til gruppen
Ingen brev.
Nr.459
Referat fra møte i RGB nr. 459
Side – 2
@ E-post
Ingen e-poster.
Internett, hjemmeside og Facebook
Vi har sett på deler av intervjuet med Aksel Sterri om personer med
down syndrom lever fullverdige liv eller ikke.
Vi er ikke enige med han, men synes det er en vanskelig diskusjon.
”Alt om oss, med oss”
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR
BA-rådet
Neste møte i BA-rådet er 4. mai.
Saker til SAR:
Saksliste til SAR-møtet 9. mai
ligger på kommunenes hjemmeside.
Referat fra møte i RGB nr. 459
Side – 3
SAKER
05/16 Politiker-stafett 2016/17 Sheida Sangtarash fra Bærum SV har kontaktet oss på Facebook.
Hun kommer på vårt møte 23. mai.
Vi har spurt om hvor lenge hun blir.
Vedtak: Venter på svar om hvor lenge hun blir.
06/17 Flytting mot eget ønske Noen har opplevd det vanskelig når man blir spurt om å flytte.
Hva betyr det egentlig?
Er det et tilbud, et ønske fra kommunen! Hva kan vi gjøre for å bli trygge i denne situasjonen. Hva er kommunens regler på området?
Vi har snakket med Bente Moe Eriksen som kommer på neste møte. Vi forbereder saken sammen med henne fra kl. 11.30 til 12.00. Så tar vi opp saken på SAR-møtet.
Vedtak: Fortsetter på neste møte.
Referat fra møte i RGB nr. 459
Side – 4
07/17 Brosjyre om Brobygger-prosjektet
Vi har gjort ferdig teksten i brosjyren.
Det var en tekst med mange vanskelig ord og setninger.
På forsiden mangler det noe om skole og det å bli gammel.
Vi skjønte ikke hva de som vinker skal forestille.
Kanskje noen grantrær i stedet for palmer på side 2!
Jenten på side 3 ser ensom ut.
Hvis hun skal være i sentrum, må det synliggjøres bedre.
Hvis bildene på baksiden skal brukes,
så må de forklares med tekst.
Skriftstørrelse 14 punkter og font Ariel.
Vedtak: Sender forslaget til Kirsten Skretting
Godkjenning av referat nummer 459
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.
EVENTUELT
Valg av medlemmer
– er det noen kjenner noen som kan tenke seg å være med i RGB.
Nye ord til ordbanken
– har sendt noen forslag til ord på mail.