Nr. 422 – Referat fra 21. april 2015

Referat fra 21. april 2015 Tilstede: John-Harald Wangen, Tove Kjevik, Gro Kristine Sjønnesen, Erik Songstad, Cecilie Dahl og Cora Maria Galucio Ikke tilstede: Møte-leder: Gro Kristine Sjønnesen Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Steinar Wangen Sted: Emma Hjorthsvei Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00 Besøk: Vedlegg: 1/422 Saksliste til SAR-møte 19. mai med 2 vedlegg Informasjon fra andre møter og konferanser Lars Ole har vært på work-shop hos foreningen ULF i Danmark sammen med to representanter fra BKA. På en workshop jobber man sammen om et tema. Temaet handlet om å være brukerveileder og det var med deltagere fra Norge, Færøyene og Danmark. Vi var til sammen 20 personer. Avis-utklipp og andre nyheter Ingen nyheter. Beskjeder og informasjon Morodal-festivalen skal være 13. juni. Dissimilis-festivalen skal være 13. og 14. juni. Nr.422 Referat fra møte i RGB nr. 422 Side – 2 Brev til gruppen Ingen brev. @ E-post Ingen e-poster denne gangen. Internett, hjemmeside og Facebook Intet spesielt denne gangen. ”Ingen ting om oss, uten oss” bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR Neste SAR-møte er 19. mai og vi har gjort ferdig saks-listen. Denne blir sendt til alle brukerrådene. Konferanse om mobbing Vi mangler svar fra flere brukerråd. Tas opp igjen på neste møte 19. mai. Be de også ta også opp spørsmålet om kjendis. Se egen sak i dagens referat. Brukerråd på Arba og Aurora SAR ber RGB sjekker opp begge sakene til neste møte. Cecilie og Gro ønsker å dra. Lars Ole og Steinar blir med. Mulige spørsmål er: Har dere brukerråd? Eventuelt hvorfor ikke? Hva slags ordning har dere? Lars Ole tar kontakt med Arba og lager en avtale om å møtes. Referat fra møte i RGB nr. 422 Side – 3 SAKER 02/14 SKANDINAVISK SAMARBEID Vedtak: Utsatt til neste møte. 08/14 BÆRUM-KONFERANSEN Steinar har sjekket med FFO og Funksjonshemmedes studieforbund (Funkis). FFO har ikke penger og Funkis har ikke penger for i år. Det er mulig å søke Funkis om penger for 2016. Søknaden må si noe om likemanns-perspektivet. Hvis vi ikke klarer å få ta i penger til høsten, må vi utsette konferansen til 2016. Vedtak: Fortsetter saken på neste møte. 01/15 KS-UNDERSØKELSE Vedtak: Utsatt inntil videre. 04/15 REFERANSE-GRUPPEN Vedtak: Fortsetter på SAR-møtet. Referat fra møte i RGB nr. 422 Side – 4 Godkjenning av referat nummer 422 Referatet ble godkjent. Saks-liste for neste møte Sendt ut sammen med dette referatet. EVENTUELT Vi har vært i kontakt med Morodals-festivalen for å høre hva de tenker om å ha en dating-tjeneste på festivalen. De synes det var en god ide, men har ikke mulighet til å ta ansvaret for opplegget. Hvem andre kan gjøre det? Ta opp på neste møte-reglene i gruppa. Mobil osv. Referat fra møte i RGB nr. 422 Side – 5 Vedlegg 1/422 Saksliste til møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 19. mai 2015 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. En til tre medlemmer fra hvert av bruker-rådene i Bærum, og gjerne en tilrettelegger. Viktig Meld fra til Lars Ole på mobil 90 10 03 90 eller e-post lars.bolneset@baerum.kommune.no om hvem som kommer fra dere og om dere har saker til eventuelt (se hjelpe-ark – se vedlegg 1). Sak 1: Runde rundt bordet (45 minutter) eget hjelpeark – se vedlegg Fortelle om nye brukerråds-medlemmer og nye bruker-råd. Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå? Hvert bruker-råd får inntil 5 minutter hver til å fortelle. Sak 2: Bærums-konferanse 2015 (15 minutter) Er det noen som vil holde et innlegg på konferansen? Snakke om egne erfaringer med mobbing? Alle bruker-rådene tar opp dette spørsmålet på husmøtene. Alle bruker-rådene og RGB v/John-Harald og Tove Sak 3: Forslag på saker til referanse-gruppen (5 minutter) v/Steinar Sak 4: Nye regler for ferie-turer (10 minutter) RGB informerer. Sak 5. Bruker-råd på Aurora og Arba (10 minutter) Gro og Cecilie informerer. Sak. 6 Oppskrift på husmøter (40 minutter) Alle bruekrrådene / husmøtene forteller. Cora informerer (se vedlegg 2). Eventuelt (10 minutter) – Bruker-undersøkelse i miljøarbeider-tjenesten – Kontakt-tjeneste for mennesker med utviklingshemming v/Erik – Spørsmål fra Jernbaneveien om arbeids-tid v/Lars Ole – Sak til neste møte: Mandat og bruksanvisning for brukerråd. Referat fra møte i RGB nr. 422 Side – 6 Hjelpe-ark til SAR-møter, laget august 2014 Vedlegg 1 Runde rundt bordet liste – rekkefølge 1. Brukerråd Gjettum / Bærums Verk 2. Husmøte Jernbaneveien, nytt råd? 3. Husmøte Per Skreddersvei, nytt råd 4. Husmøte Belsetveien boliger, nytt råd 5. Brukerråd Emma Hjorth boliger 6. Brukerråd RUVE (Hauger Park, Vangkroken, Vanningsveien og Tanumveien) 7. Husmøte Åsbråtan 71, nytt råd? 8. Representanter Ruglandveien, husmøte? 9. BKA–rådet 10. Fredagsstyret 11. Rega-rådet 12. RGB Forberedelse til runden Ditt brukerråd/husmøte får inntil 5 minutter. Bestem hvem som skal fortelle og lag en liste over hva som skal fortelles. Fortell kort om hva dere holder på med. Hvilke saker tar dere opp? Forberedelse til saker Snakk om hva dere mener om sakene på saks-listen til SAR-møtet Ta det gjerne opp på hus-møtene også. Er det andre saker dere vil at SAR skal ta opp og jobbe med? Referat fra møte i RGB nr. 422 Side – 7 Vedlegg 2 Sak. 6 Oppskrift på husmøter (40 minutter) Alle brukerrådene / husmøtene svarer på spørsmålene under. Skriv ned svarene og ta de med på SAR-møte. Svarene skal legges frem for de andre. På neste SAR-møte ber vi alle representantene svare på følgende spørsmål om husmøter/allmøter: 1. Hvor ofte har dere møter? 2. Hvilken ukedag er møtene? 3. Hvilket klokkeslett starter og slutter møtene? 4. Hvis alle kommer, hvor mange er man da? 5. Hvor mange pleier å komme hver gang? 6. Kommer det noen ganger andre på besøk? 7. Hva snakker dere om? 8. Har dere saksliste? 9. Skriver dere referat? 10. Hvem har ansvaret for møtene? 11. Hvem styrer ordet? 12. Er det ansatte tilstede og hvilken rolle har de? 13. Er det noe servering på møtene?

Nr. 421 – Referat fra 7. april 2015

Referat fra 7. april 2015 Tilstede: John-Harald Wangen, Tove Kjevik, Gro Kristine Sjønnesen, Erik Songstad, Cecilie Dahl og Cora Maria Galucio Ikke tilstede: Møte-leder: Cora Maria Galucio Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Steinar Wangen Sted: Emma Hjorthsvei Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00 Besøk: Studenter Jorunn og Line. Vedlegg: Nytt forslag til mandat for bruker-råd v.1.1 Informasjon fra andre møter og konferanser Ingen møter siden sist. Avis-utklipp og andre nyheter TV 8 har gått konkurs og Empo-TV kan nå bare sees på internett. Erik så et innslag på dagsrevyen om avlastning for utviklingshemmede i Tyrkia. Beskjeder og informasjon Morodal-festivalen skal være 13. juni. Dissimilis-festivalen skal være 13. og 14. juni. Brev til gruppen Ingen brev. Nr.421 Referat fra møte i RGB nr. 421 Side – 2 @ E-post E-post fra Statens Helsetilsyn som takker for at de fikk komme på forrige møte. Hege Kylland forteller at de lærte mye. Internett, hjemmeside og Facebook Det var ikke noe nytt på RiksGrundens hjemmeside, Så vi så på deres Facebookside. Der sto det nyere saker. ”Ingen ting om oss, uten oss” bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR Vi har gjennomgått referatet fra det siste BKA-rådsmøte. Neste SAR-møte er 19. mai og vi skal ha saks-listen klar på neste møte. Vi har lovet May Kristin å lage en oppskrift på husmøter. På neste SAR-møte ber vi alle representantene svare på følgende spørsmål om husmøter/allmøter: 1. Hvor ofte har dere møter? 2. Hvilken ukedag er møtene? 3. Hvilket klokkeslett starter og slutter møtene? 4. Hvis alle kommer, hvor mange er man da? 5. Hvor mange pleier å komme hver gang? 6. Kommer det noen ganger andre på besøk? 7. Hva snakker dere om? 8. Har dere saksliste? 9. Skriver dere referat? 10. Hvem har ansvaret for møtene? 11. Hvem styrer ordet? 12. Er det ansatte tilstede og hvilken rolle har de? 13. Er det noe servering på møtene? Referat fra møte i RGB nr. 421 Side – 3 Brukerundersøkelse i pleie- og omsorg. I løpet av våren vil det bli gjennomført en bruker-undersøkelse. Se egen sak i dagens referat. Nytt mandat for bruker-rådene. Hva skal brukerrådene gjøre. Skal tas opp i bruker-rådene (se vedlegg til dagens referat). Møte i Skandinavisk-samarbeid med BBL neste fredag. Mer informasjon på neste SAR-møte. Konferanse om mobbing Vi mangler svar fra flere brukerråd. Tas opp igjen på neste møte 19. mai. Be de også ta også opp spørsmålet om kjendis. Se egen sak i dagens referat. Forslag på saker til referanse-gruppen – se egen sak. Brukerråd på Arba og Aurora SAR ber RGB sjekker opp begge sakene til neste møte i SAR. Referat fra møte i RGB nr. 421 Side – 4 SAKER 02/14 SKANDINAVISK SAMARBEID De som kan tenke seg å fortsette med samarbeidet er Erik, Cora, Gro, John-Harald og Tove. Vi må finne ut hva Individuell plan er. Vedtak: Kontakte ULF etter at vi har snakket med BBL om mulige datoer for høstens treff i det Skandinaviske samarbeidet. Gi beskjed til Grunden om dato-forslag. 08/14 BÆRUM-KONFERANSEN Har ikke hørt noe mer fra Morten S. om søknad til Helsedirektoratet. Vi har sendt han en forespørsel på e-post. Vedtak: Budsjett tas opp på nest møte. Steinar sjekker mulighet for støtte fra FFO. 01/15 KS-UNDERSØKELSE Vi har sett på forslaget til brev som skal sendes ut i forkant av brukerundersøkelsen. Vi har gjort brevet litt mer lettlest. Vedtak: Sendt tilbake svar til studentene som skal utføre undersøkelsen. Referat fra møte i RGB nr. 421 Side – 5 04/15 REFERANSE-GRUPPEN Referanse-gruppen skal komme med forslag til hvordan utviklingshemmede i Norge kan få det bedre. Referanse-gruppen ble opprettet av regjeringen i forbindelse med arbeidet med meldingen til Stortinget om levekår for utviklingshemmede. Vedtak: Forberedes til SAR-møtet. Godkjenning av referat nummer 421 Referatet ble godkjent. Saks-liste for neste møte Sendt ut sammen med dette referatet. EVENTUELT Ta opp på neste møte-reglene i gruppa. Referat fra møte i RGB nr. 421 Side – 6 Mandat for bruker-råd i bolig – Miljøarbeider-tjenesten 1. MÅLSETTING – hva skal rådet gjøre? Representantene i bruker-rådet skal gi tjenesteleder råd og fortelle hva de andre brukerne mener om saker. De skal også komme med ønsker fra brukere. Brukerrådet kan ikke bestemme over tjenesteleder. 2. SAMMENSETNING – hvem skal sitte i rådet? Bruker-rådet består av 4/fire valgte brukere. Hvert år velges 2/to representanter for 2/to år. Det er bare brukere som kan være representanter. Representantene velges på husmøter ved skriftlig valg. Det er en egen plan for hvordan dette skal gjøres. De som stiller til valg skal fortelle de andre hvorfor de stiller til valg. Bruker-rådet velger leder selv. Tjenesteleder velger en ansatt som skal være tilrettelegger. Tjenesteleder er bruker-rådets sekretær med ansvar for møteinnkalling/saksliste og referat. Innkalling og saksliste sendes ut 14 dager før møtet. Referatet skal sendes alle medlemmene innen 14 dager etter møtet. 3. SAKER OG OPPGAVER – hva skal jobbes med? Bruker-rådet skal jobbe med og gi råd i saker som handler om tjenestestedet. De skal være hørings-instans i aktuelle saker. De skal bli spurt og hørt i saker som handler om bruker-undersøkelser og handlings-program. Bruker-rådet skal se tjenestestedets budsjett og års-regnskap. 4. MØTEHYPPIGHET – hvor ofte møter? Det skal holdes 4 møter i året. Årshjulet for bruker-rådene viser når møtene skal være. Rådets leder kan innkalle til ekstra møter. v.1.1/RGB/2015

Nr. 420 – Referat fra 24. mars 2015

Referat fra 7. april 2015 Tilstede: John-Harald Wangen, Tove Kjevik, Gro Kristine Sjønnesen, Erik Songstad, Cecilie Dahl og Cora Maria Galucio Ikke tilstede: Møte-leder: Cora Maria Galucio Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Steinar Wangen Sted: Emma Hjorthsvei Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00 Besøk: Studenter Jorunn og Line. Vedlegg: Nytt forslag til mandat for bruker-råd v.1.1 Informasjon fra andre møter og konferanser Ingen møter siden sist. Avis-utklipp og andre nyheter TV 8 har gått konkurs og Empo-TV kan nå bare sees på internett. Erik så et innslag på dagsrevyen om avlastning for utviklingshemmede i Tyrkia. Beskjeder og informasjon Morodal-festivalen skal være 13. juni. Dissimilis-festivalen skal være 13. og 14. juni. Brev til gruppen Ingen brev. Nr.421 Referat fra møte i RGB nr. 421 Side – 2 @ E-post E-post fra Statens Helsetilsyn som takker for at de fikk komme på forrige møte. Hege Kylland forteller at de lærte mye. Internett, hjemmeside og Facebook Det var ikke noe nytt på RiksGrundens hjemmeside, Så vi så på deres Facebookside. Der sto det nyere saker. ”Ingen ting om oss, uten oss” bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR Vi har gjennomgått referatet fra det siste BKA-rådsmøte. Neste SAR-møte er 19. mai og vi skal ha saks-listen klar på neste møte. Vi har lovet May Kristin å lage en oppskrift på husmøter. På neste SAR-møte ber vi alle representantene svare på følgende spørsmål om husmøter/allmøter: 1. Hvor ofte har dere møter? 2. Hvilken ukedag er møtene? 3. Hvilket klokkeslett starter og slutter møtene? 4. Hvis alle kommer, hvor mange er man da? 5. Hvor mange pleier å komme hver gang? 6. Kommer det noen ganger andre på besøk? 7. Hva snakker dere om? 8. Har dere saksliste? 9. Skriver dere referat? 10. Hvem har ansvaret for møtene? 11. Hvem styrer ordet? 12. Er det ansatte tilstede og hvilken rolle har de? 13. Er det noe servering på møtene? Referat fra møte i RGB nr. 421 Side – 3 Brukerundersøkelse i pleie- og omsorg. I løpet av våren vil det bli gjennomført en bruker-undersøkelse. Se egen sak i dagens referat. Nytt mandat for bruker-rådene. Hva skal brukerrådene gjøre. Skal tas opp i bruker-rådene (se vedlegg til dagens referat). Møte i Skandinavisk-samarbeid med BBL neste fredag. Mer informasjon på neste SAR-møte. Konferanse om mobbing Vi mangler svar fra flere brukerråd. Tas opp igjen på neste møte 19. mai. Be de også ta også opp spørsmålet om kjendis. Se egen sak i dagens referat. Forslag på saker til referanse-gruppen – se egen sak. Brukerråd på Arba og Aurora SAR ber RGB sjekker opp begge sakene til neste møte i SAR. Referat fra møte i RGB nr. 421 Side – 4 SAKER 02/14 SKANDINAVISK SAMARBEID De som kan tenke seg å fortsette med samarbeidet er Erik, Cora, Gro, John-Harald og Tove. Vi må finne ut hva Individuell plan er. Vedtak: Kontakte ULF etter at vi har snakket med BBL om mulige datoer for høstens treff i det Skandinaviske samarbeidet. Gi beskjed til Grunden om dato-forslag. 08/14 BÆRUM-KONFERANSEN Har ikke hørt noe mer fra Morten S. om søknad til Helsedirektoratet. Vi har sendt han en forespørsel på e-post. Vedtak: Budsjett tas opp på nest møte. Steinar sjekker mulighet for støtte fra FFO. 01/15 KS-UNDERSØKELSE Vi har sett på forslaget til brev som skal sendes ut i forkant av brukerundersøkelsen. Vi har gjort brevet litt mer lettlest. Vedtak: Sendt tilbake svar til studentene som skal utføre undersøkelsen. Referat fra møte i RGB nr. 421 Side – 5 04/15 REFERANSE-GRUPPEN Referanse-gruppen skal komme med forslag til hvordan utviklingshemmede i Norge kan få det bedre. Referanse-gruppen ble opprettet av regjeringen i forbindelse med arbeidet med meldingen til Stortinget om levekår for utviklingshemmede. Vedtak: Forberedes til SAR-møtet. Godkjenning av referat nummer 421 Referatet ble godkjent. Saks-liste for neste møte Sendt ut sammen med dette referatet. EVENTUELT Ta opp på neste møte-reglene i gruppa. Referat fra møte i RGB nr. 421 Side – 6 Mandat for bruker-råd i bolig – Miljøarbeider-tjenesten 1. MÅLSETTING – hva skal rådet gjøre? Representantene i bruker-rådet skal gi tjenesteleder råd og fortelle hva de andre brukerne mener om saker. De skal også komme med ønsker fra brukere. Brukerrådet kan ikke bestemme over tjenesteleder. 2. SAMMENSETNING – hvem skal sitte i rådet? Bruker-rådet består av 4/fire valgte brukere. Hvert år velges 2/to representanter for 2/to år. Det er bare brukere som kan være representanter. Representantene velges på husmøter ved skriftlig valg. Det er en egen plan for hvordan dette skal gjøres. De som stiller til valg skal fortelle de andre hvorfor de stiller til valg. Bruker-rådet velger leder selv. Tjenesteleder velger en ansatt som skal være tilrettelegger. Tjenesteleder er bruker-rådets sekretær med ansvar for møteinnkalling/saksliste og referat. Innkalling og saksliste sendes ut 14 dager før møtet. Referatet skal sendes alle medlemmene innen 14 dager etter møtet. 3. SAKER OG OPPGAVER – hva skal jobbes med? Bruker-rådet skal jobbe med og gi råd i saker som handler om tjenestestedet. De skal være hørings-instans i aktuelle saker. De skal bli spurt og hørt i saker som handler om bruker-undersøkelser og handlings-program. Bruker-rådet skal se tjenestestedets budsjett og års-regnskap. 4. MØTEHYPPIGHET – hvor ofte møter? Det skal holdes 4 møter i året. Årshjulet for bruker-rådene viser når møtene skal være. Rådets leder kan innkalle til ekstra møter. v.1.1/RGB/2015

Nr. 419 – Referat fra 10. mars 2015

Referat fra 10. mars 2015 Tilstede: John-Harald Wangen, Tove Kjevik, Gro Kristine Sjønnesen, Erik Songstad, Cecilie Dahl og Cora Maria Galucio Ikke tilstede: Møte-leder: Cecilie Dahl Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Steinar Wangen Sted: Løkkeåsveien 2 Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00 Besøk: Studenter Jorunn og Line. Vedlegg: 1/419 SAR-referat 24. februar 2015 Informasjon fra andre møter og konferanser Studentene har vært på et møte hvor det ble valgt representant til et av brukerrådene. Gunnar R ble valgt og Erik S ble vara. NFU lokallag har hatt årsmøte og John-Harald var tilstede. Han fortalte om den planlagte mobbe-konferansen. De støtter at vi skal ha konferanse. Avis-utklipp og andre nyheter Utklipp fra Bærums-avisen nr. 8 2015 hvor det står om Bærums arbeidssenter og spesielt keramikken. Beskjeder og informasjon Bruker-undersøkelsen blir nok ikke gjennomført før nærmere sommeren. Jubileumskonsert for Dissimilis 22. april i Bærum kulturhus. Mer informasjon kommer senere. Nr.419 Referat fra møte i RGB nr. 419 Side – 2 Brev til gruppen Brev fra Gjøvik kommune med spørsmål om å bidra i en arbeidsgruppe. Se ny sak 02/15. @ E-post Vi har fått referat fra siste BKA-råds møte. E-post fra Andreas i Grunden med spørsmål om når vi skal treffes til høsten. Helsetilsynet lurer på når de skal komme neste tirsdag og om det er greit at de kommer 3 personer. Oversikt over tilrettelagt ferietilbud til sommeren har kommet fra Kai. E-post fra fylkeslaget i Oslo NFU som er interessert i vår planlagte konferanse om mobbing. Internett, hjemmeside og Facebook Vi har nå 261 likes på Facebook, med andre ord plass til flere !!!!! På NAKUs sider fant vi en film om retten til trosfrihet. Vi så på første del av filmen hvor Bent Høie ble intervjuet av Steinar W. ”Ingen ting om oss, uten oss” bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR Vi har sett på de to siste referatene fra BKA-rådet. De jobber med en oversikt over møteleders oppgaver. Vi har sendt de noe vi har laget tidligere. Vi har gått igjennom referatet og gjort det ferdig. Se vedlegg 1/419. Referat fra møte i RGB nr. 419 Side – 3 SAKER 02/14 SKANDINAVISK SAMARBEID På fredag 6. mars møtte vi Astrid, Roy Arne og Anita Marie fra Brobygger-Ligaen VI gikk igjennom referatet fra møtet i april med gjestene fra Danmark og Sverige. I referatet står det om hvordan det er i de ulike landene når det gjelder fritid, ferie, jobb og hjem. Vi gikk igjennom det som sto om Norge og fordelte noen oppgaver der hvor beskrivelsene var for dårlige. Vedtak: Kontakte ULF etter at vi har snakket med BBL om mulige datoer for høstens treff i det Skandinaviske samarbeidet. Gi beskjed til Grunden om dato-forslag. 08/14 BÆRUM-KONFERANSEN Vi tok opp forslaget om kjendis på SAR-møtet. Vi må først få avklart penger og så lokale. Det er et forslag å bruke Kino 1 i Sandvika. Når dette er klart må oppgaver fordeles, bestemme forelesere og lage program. Mat og drikke må også planlegges. Vedtak: Vi tar opp forslaget om kjendis igjen på neste SAR-møte. Lars Ole sjekker hvor mye penger som ble brukt på siste konferanse til neste møte. 01/15 KS-UNDERSØKELSE Vedtak: Tas opp på neste møte. Referat fra møte i RGB nr. 419 Side – 4 02/15 ARBEIDS-GRUPPE GJØVIK KOMMUNE Vi har fått et brev fra Gjøvik kommune Hvor de spør om vi vil være med i en arbeidsgruppe som skal jobbe for at utviklingshemmede på Gjøvik og Gjøvik kommune får brukerråd. Det er snakk om å dra til Gjøvik 3-5 ganger i løpet av 2015. Erik, Cora, Cecilie, Gro og John-Harald kan tenke seg å være med å bidra. Vi snakket om en skulle være med hver gang og at de andre plassen byttes på. Vedtak: Lars Ole svarer Gjøvik kommune og avtaler veien videre. 03/15 TILSYN OM TJENESTER Tre personer fra Helsetilsynet ønsker å komme på besøk og høre om vi har noen innspill til lands-dekkende tilsyn. Det betyr at de skal spørre noen kommuner for å finne ut hvordan utviklingshemmede har det når det gjelder kommunale tjenester. Aktuelle temaer er: – støtte-kontakt – tro- og livssyn – tvang og makt – brukerstyrt personlig assistanse – BPA – verge – Individuell plan IP – vedtak og selvbestemmelse – ferie – brukerråd i boliger – fritids-aktiviteter Vedtak: Det er greit at de kommer 3 personer. Vi ber de komme kl. 12.00 og bli til senest kl. 14.00 Referat fra møte i RGB nr. 419 Side – 5 Godkjenning av referat nummer 419 Referatet ble godkjent. Saks-liste for neste møte Sendt ut sammen med dette referatet. EVENTUELT Ikke noe til eventuelt.