SAR-møte 6. desember 2016

Sak 2:   Bærums-konferanse 9. mars 2016   Vi så på forslag til bilder fra Underhaugsbakken.   De hadde kommet mange gode ideer.   Vedtak: RGB kommer med et forslag  til neste SAR-møte i februar 2017.

 5

Sak 3:   Oppskrift på husmøter  Ingen av brukerrådene har testet ut oppskriften.  Vi utsetter derfor saken til neste møte.

Vedtak: Husmøtene tester ut oppskriften  og melder erfaringer til sitt brukerråd.   Brukerrådet tar dette med til neste SAR-møtet 14. februar.

Sak 4: SAR fyller 10 år 11. november   Dagen ble feiret fredag 11. november  i kantinen i kommunegården fra kl. 16.00 til kl. 19.00.

Det ble skrevet om feiringen på kommunens hjemmeside.

Vi så på video fra når SAR ble startet  og bilder fra de 10 siste årene.

Vedtak: Ingen vedtak

Sak 5: Mandat for brukerråd   Vi gikk igjennom første punkt i mandatet for brukerråd.   Dette punktet handler om hva rådet skal gjøre.      I siste setning sto det at     brukerrådet ikke kan bestemme over tjeneste-leder.

Vi la til en setning helt tilslutt.

Nå står det: Brukerrådet kan ikke bestemme over tjeneste-leder, men tjenesteleder skal høre på brukernes meninger.

Vedtak: Fortsetter med punkt 2 på neste møte. Det handler om hvem som skal sitte i rådet.

SAR 05/2016   Mandat for brukerråd

SAR 05/2016       Mandat for brukerråd

6. desember 2016

Vi gikk igjennom første punkt i mandatet for brukerråd.
Dette punktet handler om hva rådet skal gjøre.
I siste setning sto det at
brukerrådet ikke kan bestemme over tjeneste-leder.

Vi la til en setning helt tilslutt.
Nå står det:
Brukerrådet kan ikke bestemme over tjeneste-leder,
men tjenesteleder skal høre på brukernes meninger.

Vedtak:
Fortsetter med punkt 2 på neste møte.
Det handler om hvem som skal sitte i rådet.

 

14. februar 2017

Det var meningen at vi skulle ta opp punkt 2 i dag,
men fikk ikke tid.

Vedtak:
Fortsetter med punkt 2 på neste møte.
Det handler om hvem som skal sitte i rådet.

 

9. mai 2017

2. SAMMENSETNING – hvem skal sitte i rådet?

Bruker-rådet består av 4/fire valgte brukere.
– Disse  skal velges av brukerne på hele tjenestestedet

Hvert år velges 2/to representanter for 2/to år.
– For at ikke alle fire skal byttes ut samtidig.

Det er bare brukere som kan være representanter.
– Det betyr at det ikke kan være verger eller pårørende.

Representantene velges på husmøter ved skriftlig valg.
– Det er et eget opplegg for hvordan dette skal gjøres.

De som stiller til valg skal fortelle de andre hvorfor de stiller til valg.
– Viktig for de andre å vite.

Bruker-rådet velger hvem som skal være leder.
– Behov for å beskrive leders oppgave.

Tjenesteleder velger en ansatt som skal være tilrettelegger.

– Brukerrådet kan komme med forslag.

Tjenesteleder er bruker-rådets sekretær
med ansvar for møte-innkalling/saksliste og referat.
– Skriv gjerne referatet i møte og bruk projektor.

Innkalling og saksliste sendes ut 14 dager før møtet.
– Dette er viktig at følges opp.

Referatet skal sendes til alle medlemmene
innen 14 dager etter møtet.
– Dette er viktig at følges opp.

Vedtak:
Vi fortsetter med punkt 3. neste gang.

 

12.september 2017

 

  1. Hva skal jobbes med? (Saker og oppgaver)

 

Ingen av rådene har forberedt denne oppgaven i dag.

 

Vi brukte litt tid på å snakke om hva e tjenestested er?

Et tjenestested er et område hvor det er flere boliger samlet.

Det kan være flere boliger og baser som hører sammen.

Mandatet finner man også på kommunens hjemmesider,
søker etter brukerråd og finner det der.


Vedtak:

Saken er utsatt til neste møte.

 

7. november 2017

3. Hva skal jobbes med? (Saker og oppgaver)

Bruker-rådet skal gi råd
i saker som handler om tjenestestedet.

De skal bli spurt og hørt
i saker som handler om bruker-undersøkelser
og kommunens handlings-program.

Bruker-rådet skal se tjenestestedets budsjett og års-regnskap.

Vedtak:
Saken fortsetter på neste møte med punkt 4.

 

13. februar 2018

Brukerrådet på Åsbråtan og i SAST har snakket om dette punktet.

4. Hvor ofte møtes vi? (Møte-hyppighet) 

Det skal holdes 4/fire møter i året.
Års-hjulet for bruker-rådene viser når møtene skal være.

Rådets leder kan innkalle til ekstra møter ved behov.

Tjenesteleder er rådets sekretær
med ansvar for møte-innkalling / saksliste og referat.

Innkalling og saksliste sendes ut 14 dager før møtet.
Referatet skal sendes alle i rådet innen 14 dager etter møtet.

Nå går vi gjennom punkt for punkt
og snakker om hva det betyr.

Vedtak:
Vi er ferdige med å gjennomgå mandatet.

Referat fra 5. desember 2016

Referat fra tilretteleggerforum
mandag 5. desember 2016 kl. 13-15 på Ramma

 

Tilstede:          Stian Brattbakk Skaret – Dagsenter

Grethe Moe Myrvangveien  – Dagsenter

Bård Kjetil Dahl – REGA (Regionalt aktivitetssenter Emma Hjorth)

Laila Bjerke RUVE-rådet – Rud/Vøyenenga

Anne-Karin Melbye Kastet – Dagsenter

Heidi Skeie Hegnatun aktivitetssenter og ESA – Dagsenter

Caroline Platou-Jensen Jernbaneveien – Sandvika/Stabekk

Gro Lundeby Per Skreddersvei – Rykkinn/Lommedalen

 

Ikke tilstede:   Christian BA-rådet – Bærum arbeidssenter

Ola Aanje, Åsbråtan – Rykkinn

Aleksander Liendo – Emma Hjorth

Turid Johannesen Oset – Bjerkelunden

 

Informert:       Geir Indseth – Bjarne Skausvei

Hege Rysstad – Gjettum/Bærums Verk

Heidi Hesselberg – PLO

Lene Valaker – Bærum arbeidssenter

 

Presentasjonsrunde – Runden
Vi startet med en runde hvor alle fortalte om hvem de er, utdannelse, hvor de har jobbet og jobber, samt erfaring med brukerrådsarbeid.  Hvem som skal være med fra det enkelte tjenestested må tjenestestedet avgjøre, men det er ønskelig at hvert tjenestested eller avdeling der hvor det er mest naturlig, har en fast representant til forumet.  Det er også ønskelig at det oppnevnes en vara, slik at kontinuiteten opprettholdes.

Denne runden vil være fast på hvert møte, slik at nye kan bli presentert for gruppen.
Men først og fremst for å orientere hverandre om hva man holder på med av brukerrådsarbeid.

Vedtak:          Alle forbereder et kort innlegg til dette punktet på hvert møte.

 

 

Temaer fra runden

  • I noen boliger har man tilbud om støttesamtale 1 time i uken, vedtak

Noen steder ved behov.

  • Idebank 3 timer i måneden, innebærer at bruker kan velge hva den tiden skal brukes til.

 

 

Forventninger til forumet

Et sted å dele erfaringer og få nye ideer.
Lage systemer for at brukerne skal kunne komme med sine innspill og ønsker.

Stemming – hvordan gjennomføre dette i praksis.
Bruk av spørreundersøkelser.

 

Informasjon fra Lars Ole

På RGBs hjemmeside ligger det en kalender som har som oppgave å vise mulige aktiviteter som er tilrettelagt for utviklingshemmede i Bærum kommune.  Det er opp til de som arrangerer aktiviteten å selv legge inn nødvendig informasjon.

 

Fra neste år vil Ridderne introdusere en brukerrådsportal, hvor tilretteleggere kan finne lovverk, maler/planer, tips fra andre og ikke minst bygge nettverk innad i kommunen, men også på tvers av kommuner.  Kommunenettverket forutsetter at andre kommuner abonnerer på portalen.

 

Vi avsluttet møtet med å snakke om hvilken ukedag og tid som passer best.

Det var enighet om at dagens møtedag og tid passer best.
Flere synes det var for sjelden å bare møtes to ganger i året.

Vi ble derfor enige om at det settes opp 4 møter i året, så er det opp til hvert enkelt tjenestested å prioritere denne tiden.
Møtedag og tid for 2017 blir mandager på Ramma fra kl. 13.00 til kl. 15.00.  Møtene legges midt mellom SAR-møtene, slik at forumet kan diskutere strategier vedørende saker som enten var oppe på siste SAR-møte eller som skal opp på neste SAR-møte.
Møteplan/års hjul vil bli tilsendt deltakerne i forumet.

 

 

Faglig påfyll

I november lanserte regjeringen en handlingsplan mot hatefulle
ytringer
for perioden 2016-2020.  Planen omfatter mange områder
som for eksempel skole, arbeid, tros- og livssyn, og sosiale medier.
Grupper som omfattes er barn og unge, minoriteter og personer
med nedsatt funksjonsevne.

I forbindelse med feiringen av FN-dagen for personer med nedsatt
funksjonsevne ble det presentert en forskningsstudie som omhandler personer med nedsatt funksjonsevnes erfaringer med hatytringer.

 

 

 

Diverse

Faste punkter til tilretteleggerforum:

  • Runden
  • Informasjon
  • Felles saker
  • Faglig påfyll
  • Diverse

 

Nr. 451 – Referat fra 22. november 2016

 

 

 

Referat fra 22. november 2016

Tilstede:             John-Harald Wangen, Erik Songstad,

Cora Galucio og Tove Kjevik

Ikke tilstede:     Cecilie Dahl og Gro Kristine Sjønnesen

Møte-leder:        Erik Songstad

Tilretteleggere:          Lars Ole Bolneset

         Sted:                            Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:        Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:               Ingen

Vedlegg:            1/451  Saksliste SAR-møte 6. desember 2016
Informasjon fra andre møter og konferanser

John-Harald og Erik har vært på foredrag med studenter.
Vi feiret at SAR var 10 år, i kantinen i kommunegården.

Det var en fin feiring.

Det står litt om feiringen på kommunens hjemmesider.

 

Avis-utklipp og andre nyheter

Ingen avis-utklipp.

 

 

Beskjeder og informasjon

Cecilie og Gro er på Kiel-tur med kommunen.

Erik blir borte neste møte,
fordi han også skal på Kiel-tur.

 

Brev til gruppen

Ingen brev.

 

 

 

 

@   E-post

Vi har fått e-post fra BA-rådet og fra Anne A.

 

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

ULF skal ha Dating fest med overnatting fra 26. til 27. november.

 

 

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

 

BA-rådet

Vi har lest igjennom referat fra møte 17.11.16.
Det skal gjennomføres en ny arbeidstakerundersøkelse
i løpet av desember.

BA-rådet har valg Martin S. E. og Martin T.
som faste representanter til SAR-møtene.

På LAFY-konferansen testet deltakerne ut valg kort.
Samme system som vi bruker.

 

Saker til SAR:

Vi har laget ferdig saklisten til møtet 6. desember.

 

Kjøpe inn noe pepperkaker til møtet.

     


 

 

 

SAKER       

 

 

05/16     Politiker-stafett 2016

Vi har ikke hørt noe mer fra Arnulf.

 

Vedtak:     Lars Ole sjekker.

 

 

 

 

 

09/15     Ny brosjyre

Vi har gått igjennom den siste utgaven av brosjyren
og gjort noen endringer.

Den skal deles ut på SAR.
Vedtak:     Be om penger til å trykke opp brosjyren.
 

02/16     Årsrapport 2015

Vi har fortsatt på rapporten.

 

Vedtak:     Godkjennes på neste møte.

 

 

 

 

 

07/16     Frivillighet i Bærum

 

Vedtak:     I 2017 ber vi om et møte med Anne og Harald
for å planlegge en sak til vårens første SAR-møte.

 

 

 

 

 

Godkjenning av referat nummer 451

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møtet.

 

 

 

 

 

EVENTUELT
Husk å ta med matpakke på neste møte som er i Løkkeåsveien 2.

 

 

 

Nye ord til ordbanken
– ingen nye ord denne gangen