Referat fra 12. desember 2016

1.

 

Velkommen til nytt medlem, Beate L. Lien, som er representant fra organisasjonen LUPE .

 

Referat fra 17.10.2016. Kommentarer til referatet;

–          Invitere BIOM leder Espelien til møte i sentralt brukerråd.

–          Vi bruker bolig i stedet for omsorgsbolig.

–          Ingen merknader til beskrivelsen av Sentralt brukerråd.

 

2. Informasjon fra seksjonsleder ;

–          Hyggelig feiring av SARS 10 års jubileum 11. november. Det var ikke så mange som kunne komme. Mulig at tidspunktet ikke passet.

 

–          Status byggeprosjekter;

 • Sauebakken går som planlagt. Forventet ferdig i løpet av 2018.
 • Vallervein 146 blir tegnet om p.g.a. at det blir færre leiligheter enn det som var planlagt i 1.utkast. Det blir nå 12 leiligheter. Forventet ferdig i løpet av 2019. Eiendom vurderer hva resten av tomten skal brukes til.
 • Meglergården er utsatt til 2020.

 

–          Temakveld 2017 om Aldring og Helse.

Frode K. Larsen fra Nasjonalkompetansesenter kommer og holder foredrag om temaet Aldring og Helse, 27.02.2017 kl. 18.00 i Kunnskapssenteret i Sandvika.

 

Det er ønskelig med en plan på hvordan man kan forebygge demens i boligene. Heidi hører med Frode K. Larsen om han kan legge det inn i sitt foredrag.

 

 

3.  Prosjekt Brynsveien.

Heidi gikk gjennom tegningene. Bygget er forventet ferdig i løpet av 2018. Det blir 12 leiligheter, fellesareal og personalfasiliteter.

Kommentarer på at det kan være en fordel å ha 2 dører inn til bad, slik at gjester ikke trenger å gå gjennom soverommet. Hva tenker Husbanken om dette?

 

Valgfriheten på å eie eller leie bolig informeres om når vi vet hvordan det skal håndteres i de kommende boligprosjektene.

 

4. NOU 2016:17 På lik linje

Høringsfristen er 2.3.2017.  Viktig å få innspill / høring fra brukerne selv. Lars Ole kommer med forslag på hvordan det kan arrangeres temadag(er) på temaene arbeid, bolig og helse.

 

–          Invitere prosjektleder Kirsten V. Skretting til sentralt brukerråd for å informere om prosjektet «Brobygging«, som også handler om å videreutvikle muligheter for nye arbeids- aktivitetsoppgaver.

–          NFU og Lupe kan søke om midler til ernæring fra Ekstrastiftelsen.

–          Ønske om at Storkjøkkenet kan lage en film / veileder på «ung mat«, tilsvarende som er laget til de eldre.

 

5. Eventuelt:

Det er ønskelig at vi legger også de tidligere referatene fra Sentralt brukerråd ut på internettet.

 

Lars Ole har etablert et forum hvor tilretteleggerne av brukerrådene kan dele sine erfaringer etc.

 

6. Neste møte er 13.03. 16 fra 16.00 – 18.00, kommunegården, møterom C.

 

 

P.S

Jeg har snakket med Anita H. Gustavsen på Tildelingskontoret i forhold til bruk av begrepet « Omsorgsbolig «.

Tildelingskontoret bruker omsorgsbolig når de sender ut brev om tilbud om omsorgsbolig. Det er da i forkant fattet vedtak at det er behov for oppfølging i bolig.

Husbanken bruker også begrepet « omsorgsbolig «

 

Det er ingen lovhjemmel at det skal hete omsorgsbolig, men mer for å skille fra for eksempel « Velferdsboliger «  i det kommunale systemet der det ikke fattes vedtak om behov for oppfølging.

 

Fant noe på nettet;

 

 

https://www.helsetilsynet.no/no/Regelverk/Tolkningsuttalelser/Helse-omsorgstjenester/Svar-pa-henvendelse-vedr-rettslig-grunnlag-for-omsorgsbolig/

 

 

 

god jul og godt nytt år !

SAR-møte 6. desember 2016

Sak 2:   Bærums-konferanse 9. mars 2016   Vi så på forslag til bilder fra Underhaugsbakken.   De hadde kommet mange gode ideer.   Vedtak: RGB kommer med et forslag  til neste SAR-møte i februar 2017.

 5

Sak 3:   Oppskrift på husmøter  Ingen av brukerrådene har testet ut oppskriften.  Vi utsetter derfor saken til neste møte.

Vedtak: Husmøtene tester ut oppskriften  og melder erfaringer til sitt brukerråd.   Brukerrådet tar dette med til neste SAR-møtet 14. februar.

Sak 4: SAR fyller 10 år 11. november   Dagen ble feiret fredag 11. november  i kantinen i kommunegården fra kl. 16.00 til kl. 19.00.

Det ble skrevet om feiringen på kommunens hjemmeside.

Vi så på video fra når SAR ble startet  og bilder fra de 10 siste årene.

Vedtak: Ingen vedtak

Sak 5: Mandat for brukerråd   Vi gikk igjennom første punkt i mandatet for brukerråd.   Dette punktet handler om hva rådet skal gjøre.      I siste setning sto det at     brukerrådet ikke kan bestemme over tjeneste-leder.

Vi la til en setning helt tilslutt.

Nå står det: Brukerrådet kan ikke bestemme over tjeneste-leder, men tjenesteleder skal høre på brukernes meninger.

Vedtak: Fortsetter med punkt 2 på neste møte. Det handler om hvem som skal sitte i rådet.

SAR 05/2016   Mandat for brukerråd

SAR 05/2016       Mandat for brukerråd

6. desember 2016

Vi gikk igjennom første punkt i mandatet for brukerråd.
Dette punktet handler om hva rådet skal gjøre.
I siste setning sto det at
brukerrådet ikke kan bestemme over tjeneste-leder.

Vi la til en setning helt tilslutt.
Nå står det:
Brukerrådet kan ikke bestemme over tjeneste-leder,
men tjenesteleder skal høre på brukernes meninger.

Vedtak:
Fortsetter med punkt 2 på neste møte.
Det handler om hvem som skal sitte i rådet.

 

14. februar 2017

Det var meningen at vi skulle ta opp punkt 2 i dag,
men fikk ikke tid.

Vedtak:
Fortsetter med punkt 2 på neste møte.
Det handler om hvem som skal sitte i rådet.

 

9. mai 2017

2. SAMMENSETNING – hvem skal sitte i rådet?

Bruker-rådet består av 4/fire valgte brukere.
– Disse  skal velges av brukerne på hele tjenestestedet

Hvert år velges 2/to representanter for 2/to år.
– For at ikke alle fire skal byttes ut samtidig.

Det er bare brukere som kan være representanter.
– Det betyr at det ikke kan være verger eller pårørende.

Representantene velges på husmøter ved skriftlig valg.
– Det er et eget opplegg for hvordan dette skal gjøres.

De som stiller til valg skal fortelle de andre hvorfor de stiller til valg.
– Viktig for de andre å vite.

Bruker-rådet velger hvem som skal være leder.
– Behov for å beskrive leders oppgave.

Tjenesteleder velger en ansatt som skal være tilrettelegger.

– Brukerrådet kan komme med forslag.

Tjenesteleder er bruker-rådets sekretær
med ansvar for møte-innkalling/saksliste og referat.
– Skriv gjerne referatet i møte og bruk projektor.

Innkalling og saksliste sendes ut 14 dager før møtet.
– Dette er viktig at følges opp.

Referatet skal sendes til alle medlemmene
innen 14 dager etter møtet.
– Dette er viktig at følges opp.

Vedtak:
Vi fortsetter med punkt 3. neste gang.

 

12.september 2017

 

 1. Hva skal jobbes med? (Saker og oppgaver)

 

Ingen av rådene har forberedt denne oppgaven i dag.

 

Vi brukte litt tid på å snakke om hva e tjenestested er?

Et tjenestested er et område hvor det er flere boliger samlet.

Det kan være flere boliger og baser som hører sammen.

Mandatet finner man også på kommunens hjemmesider,
søker etter brukerråd og finner det der.


Vedtak:

Saken er utsatt til neste møte.

 

7. november 2017

3. Hva skal jobbes med? (Saker og oppgaver)

Bruker-rådet skal gi råd
i saker som handler om tjenestestedet.

De skal bli spurt og hørt
i saker som handler om bruker-undersøkelser
og kommunens handlings-program.

Bruker-rådet skal se tjenestestedets budsjett og års-regnskap.

Vedtak:
Saken fortsetter på neste møte med punkt 4.

 

13. februar 2018

Brukerrådet på Åsbråtan og i SAST har snakket om dette punktet.

4. Hvor ofte møtes vi? (Møte-hyppighet) 

Det skal holdes 4/fire møter i året.
Års-hjulet for bruker-rådene viser når møtene skal være.

Rådets leder kan innkalle til ekstra møter ved behov.

Tjenesteleder er rådets sekretær
med ansvar for møte-innkalling / saksliste og referat.

Innkalling og saksliste sendes ut 14 dager før møtet.
Referatet skal sendes alle i rådet innen 14 dager etter møtet.

Nå går vi gjennom punkt for punkt
og snakker om hva det betyr.

Vedtak:
Vi er ferdige med å gjennomgå mandatet.

Referat fra 5. desember 2016

Referat fra tilretteleggerforum
mandag 5. desember 2016 kl. 13-15 på Ramma

 

Tilstede:          Stian Brattbakk Skaret – Dagsenter

Grethe Moe Myrvangveien  – Dagsenter

Bård Kjetil Dahl – REGA (Regionalt aktivitetssenter Emma Hjorth)

Laila Bjerke RUVE-rådet – Rud/Vøyenenga

Anne-Karin Melbye Kastet – Dagsenter

Heidi Skeie Hegnatun aktivitetssenter og ESA – Dagsenter

Caroline Platou-Jensen Jernbaneveien – Sandvika/Stabekk

Gro Lundeby Per Skreddersvei – Rykkinn/Lommedalen

 

Ikke tilstede:   Christian BA-rådet – Bærum arbeidssenter

Ola Aanje, Åsbråtan – Rykkinn

Aleksander Liendo – Emma Hjorth

Turid Johannesen Oset – Bjerkelunden

 

Informert:       Geir Indseth – Bjarne Skausvei

Hege Rysstad – Gjettum/Bærums Verk

Heidi Hesselberg – PLO

Lene Valaker – Bærum arbeidssenter

 

Presentasjonsrunde – Runden
Vi startet med en runde hvor alle fortalte om hvem de er, utdannelse, hvor de har jobbet og jobber, samt erfaring med brukerrådsarbeid.  Hvem som skal være med fra det enkelte tjenestested må tjenestestedet avgjøre, men det er ønskelig at hvert tjenestested eller avdeling der hvor det er mest naturlig, har en fast representant til forumet.  Det er også ønskelig at det oppnevnes en vara, slik at kontinuiteten opprettholdes.

Denne runden vil være fast på hvert møte, slik at nye kan bli presentert for gruppen.
Men først og fremst for å orientere hverandre om hva man holder på med av brukerrådsarbeid.

Vedtak:          Alle forbereder et kort innlegg til dette punktet på hvert møte.

 

 

Temaer fra runden

 • I noen boliger har man tilbud om støttesamtale 1 time i uken, vedtak

Noen steder ved behov.

 • Idebank 3 timer i måneden, innebærer at bruker kan velge hva den tiden skal brukes til.

 

 

Forventninger til forumet

Et sted å dele erfaringer og få nye ideer.
Lage systemer for at brukerne skal kunne komme med sine innspill og ønsker.

Stemming – hvordan gjennomføre dette i praksis.
Bruk av spørreundersøkelser.

 

Informasjon fra Lars Ole

På RGBs hjemmeside ligger det en kalender som har som oppgave å vise mulige aktiviteter som er tilrettelagt for utviklingshemmede i Bærum kommune.  Det er opp til de som arrangerer aktiviteten å selv legge inn nødvendig informasjon.

 

Fra neste år vil Ridderne introdusere en brukerrådsportal, hvor tilretteleggere kan finne lovverk, maler/planer, tips fra andre og ikke minst bygge nettverk innad i kommunen, men også på tvers av kommuner.  Kommunenettverket forutsetter at andre kommuner abonnerer på portalen.

 

Vi avsluttet møtet med å snakke om hvilken ukedag og tid som passer best.

Det var enighet om at dagens møtedag og tid passer best.
Flere synes det var for sjelden å bare møtes to ganger i året.

Vi ble derfor enige om at det settes opp 4 møter i året, så er det opp til hvert enkelt tjenestested å prioritere denne tiden.
Møtedag og tid for 2017 blir mandager på Ramma fra kl. 13.00 til kl. 15.00.  Møtene legges midt mellom SAR-møtene, slik at forumet kan diskutere strategier vedørende saker som enten var oppe på siste SAR-møte eller som skal opp på neste SAR-møte.
Møteplan/års hjul vil bli tilsendt deltakerne i forumet.

 

 

Faglig påfyll

I november lanserte regjeringen en handlingsplan mot hatefulle
ytringer
for perioden 2016-2020.  Planen omfatter mange områder
som for eksempel skole, arbeid, tros- og livssyn, og sosiale medier.
Grupper som omfattes er barn og unge, minoriteter og personer
med nedsatt funksjonsevne.

I forbindelse med feiringen av FN-dagen for personer med nedsatt
funksjonsevne ble det presentert en forskningsstudie som omhandler personer med nedsatt funksjonsevnes erfaringer med hatytringer.

 

 

 

Diverse

Faste punkter til tilretteleggerforum:

 • Runden
 • Informasjon
 • Felles saker
 • Faglig påfyll
 • Diverse