Nr. 456 – Referat fra 14. mars 2017

Referat fra 14. mars 2017
Tilstede: Cecilie Dahl, Erik Songstad, Cora Galucio, Tove Kjevik
John-Harald Wangen og Gro Kristine Sjønnesen
Ikke tilstede:
Møte-leder: Tove Kjevik
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset
Sted: Emma Hjorthsvei 74
Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00
Besøk: Karoline (student)
Vedlegg: Ingen
Informasjon fra andre møter og konferanser
Lars Ole har vært på møte i sentralt brukerråd.
Referatet er ikke ferdig ennå.
Forslag om et fast punkt på møtet
hvor det fortelles fra brukerråds-arbeidet.
Avis-utklipp og andre nyheter
Berit Ommedal er død.
Hun har vært leder i ViVil og lærer på Haug skole.
Beskjeder og informasjon
Ferietilbudet fra Fritid og avlastning har kommet.
Vi må ha med matpakker til lunsj.
Sommer-avslutningen flyttes fra 6. til 13. juni.
Brev til gruppen
Ingen brev.
Nr.456
Referat fra møte i RGB nr. 456
Side – 2
@ E-post
Har fått e-post fra Nina Abrahamsen i Budstikka
med spørsmål om kommunen bruker oss nok!
Vi har sendt svar.
Har fått e-post fra Skedsmo kommune
om besøket til Gro og Cecilie i morgen.
Se egen sak.
E-post fra Kjell-Ole Heggeland
om at han har utfordret Nikki Schei
som er gruppeleder for MDG i Bærum
Som den neste politikeren til politikerstafetten.
Internett, hjemmeside og Facebook
Ikke tid til å gå igjennom hjemmesider denne gangen.
”Alt om oss, med oss”
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR
BA-rådet
Sett på referat fra møte 2. februar på SAR-møtet.
Saker til SAR:
Vi har gjort ferdig referatet fra SAR-møtet i februar.
Lars Ole sørger for at det legges ut på kommunens hjemmesider.
Referat fra møte i RGB nr. 456
Side – 3
SAKER
05/16 Politiker-stafett 2016/17
Kjell-Ole skulle ha utfordrer partiet Rødt,
men på grunn av sykdom har han utfordret
Nikki Schei fra MDG i stedet.
Cecilie ringte og snakket med Nikki.
Han kommer på neste møte kl. 9.00.
Vedtak: Da mangler vi bare SV og Rødt.
01/17 Høring NOU 17: 2016 ”På lik linje” Vi har gått igjennom høringssvaret fra Bærum kommune.
Flere av våre svar fra høringen har kommet med, også kommentarer.
Vi så også på noen av høringssvarene som finnes på hjemmesiden til BLD.
Vedtak: Høringen legges ved sakslisten til neste SAR-møte.
04/17 Høring om behov for boliger i Bærum
Vi har gått igjennom de delene av høringen som handler om oss.
Vi har ikke så mye å si til selve høringen,
men vil gjerne være med å snakke om velferdsteknologi.
Vedtak: Vi har sendt svar til Atle Thorud.
05/17 Skedsmo foredrag
Cecilie leste opp det hun skrevet.
I tillegg viser vi hjemmesiden og fra kommunenes side.
Vedtak: Har sendt svar til Anlaug.
Referat fra møte i RGB nr. 456
Side – 4
Godkjenning av referat nummer 456
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.
EVENTUELT
Flytting
Hva skal kommunen gjøre når det er snakk om flytting?
Lars Ole sjekker med Heidi Hesselberg
og vi lager en ny sak til neste møte.
Storingsvalget – utsatt
Valg av medlemmer – utsatt
Nye ord til ordbanken
– innvolvert

Referat fra 13. mars 2017

1.

 

Gjester: Caroline Mikkelsen (vernepleierstudent), Kirsten Viga Skretting (rådgiver Strategi og utvikling)

 

Referat fra 12.12.17 er godkjent.

Ønske om tydeliggjøring av hva som menes med « hvordan man kan forebygge demens i boligene». I det ligger for eksempel forebygging relatert til kosthold, ernæring og fysisk aktivitet.

 

Spørsmål om Husbanken har gitt kommunen tilbakemelding på prosjektet «Brynsveien». Kommunen har ikke vært i dialog med Husbanken om dette ennå, og vet da heller ikke hva de tenker om to dører inn til bad, da ikke bare en fra soverom som det pr nå er på tegningene.

 

2. Gjennomgang av Brobyggerprosjektet og videre arbeid.

 

Kirsten Viga Skretting fra Strategi og utviklingsenheten i Bærum kommune hadde en gjennomgang av dette prosjektet. Foilene sendes ut til medlemmene i Sentralt brukerråd. Tar med noe av det som ble nevnt under gjennomgangen;

–          Nettverksmøter/temakvelder mellom pårørende og Bærum kommune

–          Nettverksmøter mellom pårørende

–          Atrium ressurssenter har fått ansvar for å invitere til nettverksmøter

–          Oppdragstorg; prosjektleder fra Bærum arbeidssenter.  Innspill om å ta i bruk «Bruker spør bruker» i forhold til å kartlegge behov og oppgaver i Bærum kommune og eventuelt andre kommuner.

–          Enklere samhandling; Ta i bruk digitalt verktøy for å kommunisere mellom skole og hjem. Arbeides med en APP / Showbie, et annen og billigere kommunikasjonsverktøy enn for eksempel Jodacare. Det jobbes med utfordringene i forhold til personvern og datasikkerhet.

–          Hovedsøknad. Enkel justering. Automatisering; direktør for IT og digitalisering er prosjekteier for disse tre tiltakene. Implementering i løpet av 1 ½ år.

–          «Bedre hverdag på tvers av bolig, dagtilbud og arbeid» / ressursoptimalisering (vi må finne på et bedre ord). Bærum kommune ligger mye høyere på bl.a. ressursbruk enn andre kommuner vi kan sammenlikne oss med. Det skal testes ut ulike løsninger på hensiktsmessig ressursbruk og kvalitet, men det skal ikke bli dårligere kvalitet eller løsninger enn i dag.

Tre prosjekter med egne prosjektledere skal teste ut forskjellige tiltak innenfor bolig, arbeid og dagtilbud. Oppstart høsten 2017.

–          Kvalitetskultur; Kvalitetsforumene i pleie og omsorg har fått ansvar for å utdype 3 kompetanse krav i forhold til 1) dialog med pårørende, 2) håndtering når noe skjærer seg, 3) valgfritt tema. Det er tenkt opplæring gjennom E-læring. Innspill på at E-læring også bør inneholde kontrollspørsmål/test i etterkant, slik at man er sikker på at ansatte har forstått opplæringen.

 

Det skal lages informasjonsbrosjyre om Brobyggingsprosjektet, dette jobber blant annet Rådgivningsgruppen med.

 

3. Temakveld for pårørende og ansatte: Aldring og demens hos mennesker med utviklingshemming ble avholdt den 27.02.17

Forelesningen med Frode Kipsgaard Larsen var nyttig.

Videre ble det bl.a. ble informert om pårørendeskole, som nå er blitt utsatt til høsten p.g.a. lav påmelding, kun 5 interesserte. Det er ønskelig med mer fokus på forebygging av demens og hvordan oppdage tidlig tegn på demens. Temaet «livets slutt» bør erstattes med tema om forebygging og kan heller være et tilvalg for de som ønsker det. Kartleggingsverktøyet «Tidlig tegn» brukes i dag i tjenesten. Her bør også pårørende skal involveres.

 

4. NOU 2016:17 På lik linje

Kommunens høringssvar er nå sendt inn, det ble sendt inn til fristen og kommentarer etter politisk behandling i BAUN og BIOM ble ettersendt.

Bærum kommune har lagt inn innspill fra verkstedet Funksjonshemmedes råd (FRÅD) holdt, i sitt høringssvar. De utdypende høringsinnspillene FRÅD fremmet i BIOM ble ment dekket i høringssvaret.

 

I BIOM ble det noe diskusjon knyttet til dette med størrelse på enhetene. Politikerne har tidligere besluttet mellom 8 – 12 boenheter i et bofellesskap, og det står ved lag til noe annet eventuelt blir vedtatt.

 

5. Status byggeprosjekter.

–          Saubakken (2018) går sin gang.

–          Vallerveien 146 avventes og det er usikkert om det realiseres for dette formålet.

–          Brynsveien (2018). Huset er nå revet. Byggeprosjektet har ikke vært oppe i Husbanken, så det gjenstår å se hvor mange boenheter som blir godkjent med Husbankmidler.

–          Meglergården (2020). Det er dialog med utbygger. Vi planlegger 12 leiligheter over 2 etasjer med egen inngang, i tillegg kommer fellesareal og personalfasiliteter.

–          Vøyen Hageby (2019). Det er nå dialog med utbygger. Her kan det være at det blir et eget bygg på området til utviklingshemmede. Planlegger 12 leiligheter, med fellesareal og personalfasiliteter

 

Det planlegges å bygge en skjermet bolig for 8 utviklingshemmede (2020).

Prognoser tilsier at vi har muligens har behov for flere skjermede boliger.

 

Dersom noen av mulighetsstudiene viser seg ikke å være gjennomførbare jobbes det med plan B, da både om noen prosjekter kan fremskyndes feks tomt på Gullhaug og helt andre prosjekter, som raskt kan iverksettes.

 

I påvente av å få tildelt bolig kan det være behov for mer avlastning og andre tjenester.

 

Det ryktes at det muligens skal gjøres noe med Kirkeveien 94. En foreldregruppe er muligens interessert i en privat løsning her dersom det skal bygges leiligheter der.

 

 

6. Utvidelser av eksisterende bofellesskaper.

Elgefaret planlagt utvidet fra 3 leiligheter til 11 eller 12 leiligheter (2020).  Beboerne i Bj.Skausvei 38 og 55 flytter til Elgfaret når det står ferdig. Dialog med beboere og pårørende/verger er ivaretatt. Midlertidig bosted for beboerne i Elgefaret blir Gml. Drammensvei 25.

 

Tokesvei 2 planlagt utvidet fra 3 leiligheter til 8 leiligheter (2019). Dialog med beboere og pårørende/verger er ivaretatt. Det ses nå på muligheter for at nåværende beboerne i Tokesvei kan flytte midlertidig til Gml.Drammensvei 25.

 

7. Status i tjenesten.

Dokumentasjonssystemet Profil erstatter Helios fra 08.05.17. Denne omleggingen krever en del innsats fra tjenesten denne våren, spesielt knyttet til opplæring.

 

Det har vært en opplæringsmodul til testing, blant annet i denne deltjenesten. Erfaringene er veldig gode. Det er nå besluttet at kommunen anskaffer dette. Systemet sikrer at den enkelte medarbeider får egen opplæringsplan, at forventninger og krav til kompetanse synliggjøres, at gjennomført opplæring dokumenteres elektronisk, samt varsling når det nærmer seg tid for repetisjon. Her vil også for eksempel nye rutiner legges inn og dermed sikres det at alle medarbeidere går inn og bekrefter at de har lest og forstått ny rutine. Pr i dag benyttes manuelle signeringslister for dette.

 

Forskningsprosjekt om utvikling av screeningsverktøy for vurdering av ernæringsrisiko hos voksne utviklingshemmede. Dette er ett samarbeidsprosjekt mellom Frambu kompetansesenter og Universitetet i Oslo. Bærum kommune har sagt oss villig til å være med i samarbeid med Bærum Storkjøkken. Dersom det gis midler til prosjektet er det oppstart fra 1.1.18.

 

To avdelingslederstillinger er nå besatt, dette er henholdsvis ved Vangkroken 3 og Vangkroken 5.

 

Behovsanalyse for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2017-2036 er nå ute på høring. Høringsfrist er 24.3.17.

 

Innspill om at det å handle via Smart-mat, handling av dagligvarer på nett, kjørt ut av Bærum Storkjøkken bør være frivillig og tilpasset mer til målgruppen og de ulike individuelle behov. Det samme for bruk av levering av middag fra Storkjøkkenet. Seksjonsleder utdyper at Storkjøkkenet legger opp til god og næringsriktige middager, der all mat er laget fra bunnen av og i samsvar med nasjonale retningslinjer for ernæring.

 

8. Eventuelt.

Salg av tomter på Emma Hjorth ga en inntekt på 19,3 mill. Pengene står på kapitalmidler hos pleie og omsorg. Hva kan pengene brukes til må vurderes ifh til klausul i arven fra Emma Hjorth og i avtale ved overdragelse av driften fra Akershus fylkeskommunen til Bærum kommune. Kommuneadvokaten har sett på dette og kommet med en tilbakemelding. Dette kan tas opp på neste møte. Det er flere parter som skal høres ifh til bruk av disse midlene, deriblant brukerorganisasjonene, samt at det på legges frem for politikerne.

 

Bærum kommune og Mitt Hjem Mea Domus skal arrangere et åpent møte for pårørende, 27.04.17 ( OBS endret dato ). Invitasjoner med agenda vil bli sendt ut.

 

Rådgivningsgruppen har på sin hjemmeside en aktivitetskalender, her kan alle legg inn aktiviteter som er åpne for alle å delta på:

http://radgivningsgruppen.no/

 

Forslag fra seksjonsleder; at vi setter informasjon fra brukerrådene som et fast punkt på agendaen i Sentralt brukerråd.

 

Innspill: Det er behov for tilbud i sommerferien, eks «Aktiv Spania ferie» som alternativ til andre som har tilbud.

 

9. Neste møte 29.05.17, møterom C i kommunegården.

Nr. 455 – Referat fra 28. februar 2017

Referat fra 28. februar 2017
Tilstede: Cecilie Dahl, Erik Songstad, Cora Galucio,
Gro Kristine Sjønnesen og Tove Kjevik
Ikke tilstede: John-Harald Wangen
Møte-leder: Cora Galucio
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset
Sted: Emma Hjorthsvei 74
Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00
Besøk: Frøydis og Karoline (student)
Kjell-Ole Heggland fra Pensjonistpartiet
Lene Kristiansen fra Utviklingshemming og aldring
Vedlegg: Ingen
Informasjon fra andre møter og konferanser
Ingen møter siden sist.
Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avis-utklipp eller andre nyheter.
Beskjeder og informasjon
Ingen beskjeder eller informasjon.
Brev til gruppen
Ingen brev.
Nr.455
Referat fra møte i RGB nr. 455
Side – 2
@ E-post
Internett, hjemmeside og Facebook
Ikke tid til å gå igjennom hjemmesider denne gangen.
”Alt om oss, med oss”
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR
BA-rådet
Sett på referat fra møte 2. februar på SAR-møtet.
Saker til SAR:
Ikke snakket om SAR.
Referat fra møte i RGB nr. 455
Side – 3
SAKER
05/16 Politiker-stafett 2016/17
Følgende politikere og partier har vært på besøk. Torbjørn Espelien fra Fremskrittspartiet, Kari Seljelid fra Arbeiderpartiet, Siw Wikan fra Høyre, Wenche Steen fra Venstre
og Arnulf Harald Myklebust fra Kristeligfolkeparti.
I dag er Kjell-Ole Heggland fra Pensjonistpartiet på besøk.
Bor på Rykkinn, er gift og har to barn.
Har vært i politikken de to siste årene.
Jobben til Kjell-Ole er å borre brønner.
Vedtak: Kjell-Ole utfordrer partiet Rødt. Da mangler vi bare SV.
01/17 Høring NOU 17: 2016 ”På lik linje” Utsatt til neste møte. Vi venter på det samlede høringssvaret fra kommune.
Vedtak: Sendt melding til Osmund Kaldheim og takket for sist.
03/17 Senior-kurs med Aldring og helse Har hatt besøk av Lene Kristiansen fra Aldring og helse. Hun jobber med temaet utviklingshemming og aldring.
Lene er utdannet vernepleier.
Hun forteller at de har tenkt å lage et seniorkurs også for mennesker med utviklingshemming.
Vi har svart på de spørsmålene hun hadde sendt til oss på forhånd. Vi fikk jobbet litt med de før kom.
Vedtak: Sendt oppsummering av svarene våre på e-post til Lene.
Referat fra møte i RGB nr. 455
Side – 4
04/17 Høring om behov for boliger i Bærum
Vi har fått en e-post fra Atle Thorud i kommunen.
Behovsanalyse for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger
og Velferdsboliger 2017-2036
Vedtak: Be noen komme å legge det frem på neste møte.
LO ordner dette.
Godkjenning av referat nummer 455
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.
EVENTUELT
Lene fortalte om at det kommer en gruppe fra Tyskland i oktober
som har lyst til å snakke med personer med utviklingshemming
og hvordan det er å ha en utviklingshemming.
Fint med mer informasjon når man vet noe mer.
Storingsvalget – utsatt
Valg av medlemmer – utsatt
Nye ord til ordbanken
– ingen nye ord denne gangen, vi fant de ordene vi trengte i ordbanken.