Nr. 415 – Referat fra 13. januar 2015

Referat fra 13. januar 2015 Tilstede: John-Harald Wangen, Gro Kristine Sjønnesen, Cora Maria Galucio, Tove Kjevik og Cecilie Dahl Ikke tilstede: Erik Songstad (syk) Møte-leder: Cora Maria Galucio Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Steinar Wangen Sted: Emma Hjorthsvei 74 Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00 Besøk: Vernepleier-studenter Jorunn og Line Vedlegg: 1/414 – Mandat for brukerråd i miljøarbeider-tjenesten – slik skal et brukerråd i bolig jobbe Startet med en presentasjon av oss og våre gjester (studentene). Faste punkter: Informasjon fra andre møter og konferanser Morten har gitt ny beskjed til Göran Svedsäter om at vi ønsker besøk når undersøkelsen nærmer seg. Avis-utklipp og andre nyheter Steinar hadde med klipp fra Budstikka 2. januar hvor det står om det nye navnet til jobben til Tove. Det er skiftet fra Løxa til Arba Inkludering AS. Vi sjekket ordbanken og inkludering betyr ”at ingen skal stå utenfor”. Nr.415 Referat fra møte i RGB nr. 415 Side – 2 Beskjeder og informasjon Fritids-kalenderen for våren 2015 er kommet. Arba Inkludering AS har åpen dag lørdag 7. februar. Brev til gruppen Ingen brev. @ E-post Gjennomgått e-post. Fått e-post fra Brobygger-Ligaen om forslag til møte i Nordisk samarbeid. Se egen sak. Vi har fått e-post fra Nina i Budstikka. Kanskje hun kommer til oss i dag for å skrive om at vi ikke får svar fra NAV på de spørsmålene vi har stilt om livs-oppholds-satser. VI fikk i løpet av dagen avklart at hun ikke kommer i dag. Hun kommer kanskje neste gang. Internett, hjemmeside og Facebook SOR skal ha konferanse i Bergen 4 og 5. mai 2015. Konferansen skal handle om livs-stil og helse. ”Ingen ting om oss, uten oss” bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR Neste SAR-møte er 24. februar og vi må lage ferdig sakslisten 27. januar. Når det gjelder saken om gjengs husleie og livs-oppholds-sats, så venter vi fortsatt på svar fra NAV og er i kontakt med Budstikka i saken. Referat fra møte i RGB nr. 415 Side – 3 SAKER 02/14 SKANDINAVISK SAMARBEID Vi foreslår et samarbeids-møte med BBL på fredag 13. februar fra kl. 15.00 til kl. 19.00. Vi skal gå igjennom teksten om Norge og fordele oppgaver. Grunden har sagt de ønsker å invitere til neste treff før eller etter sommeren. Vedtak: Vi har sendt forslag til dato og klokkeslett til BBL. 07/14 ÅRS-RAPPORTEN FOR 2014 Vi har begynt på rapporten for 2014. Sett på hva vi har gjort utenom de faste møtene og hvem som har vært på besøk. Vedtak: Fortsetter med rapporten på neste møte. Fortsetter med kort beskrivelse av hvilke saker vi har jobbet med. 08/14 BÆRUM-KONFERANSEN Vi tenker oss en gang rundt september/oktober. Konferansen skal vare i to dager. Det er ønske om å diskutere temaet mobbing, på arenaene arbeid, hjem og fritid. Dele inn i mindre grupper som kan diskutere temaet mobbing. Mobbing på internett kan være en del av felles oppstart. Hvor kan vi søke om penger til å arrangere konferanse? Søke BUFdir om penger, søke helsedirektoratet om støtte, søke kommunen om penger, søke FFO og FO, SAFO, KS, FF, Fagforbundet osv. Referat fra møte i RGB nr. 415 Side – 4 10/14 KONFERANSE ”Mestring og motivasjon” Vi har gjennomgått programmet for konferansen. Det var mange vanskelige ord som måtte forklares. Vi bestemmer på konferansen hvilke av sesjonene vi skal være med på. Tove og John Harald må avklare med sine sjefer. Erik er syk, så vi vet ikke om han kommer. Vi møtes i Sandvika foran Narvesen kl. 08.00. Cora og Gro kommer til Fornebu med Alex. Vedtak: Ingen vedtak. 05/10 FN-KONVENSJONEN Vedtak: Vi starter igjen med artikkel nr. 2 på første møte etter jul. Vi ser etter om artikkelen er oppfylt. Godkjenning av referat nummer 415 Referatet ble godkjent. Saks-liste for neste møte Delt ut på møte. EVENTUELT Steinar har blitt spurt om han vil sitte i en gruppe som skal komme med forslag til hvordan personer med utviklingshemming kan få det bedre i samfunnet. Han skal være med på fire møter frem til våren 2016. Steinar tenker at hvis det er saker som kommer frem på SAR, så kan han eventuelt ta det opp videre i gruppen.

Nr. 414 – Referat fra 16. desember 2014

Referat fra 16. desember 2014 Tilstede: John-Harald Wangen, Gro Kristine Sjønnesen, Cora Maria Galucio, Tove Kjevik, Cecilie Dahl og Erik Songstad Ikke tilstede: Møte-leder: Tove Kjevik Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Steinar Wangen Sted: Emma Hjorthsvei 74 Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 12.00 Besøk: Vedlegg: 1/414 – Mandat for brukerråd i miljøarbeider-tjenesten – slik skal et brukerråd i bolig jobbe Faste punkter: Informasjon fra andre møter og konferanser LO sender en e-post til Göran Svedsäter og etterlyser svar på den e-posten vi sendte på siste møte. Avis-utklipp og andre nyheter Erik hadde med utklipp fra Bæringen nr. 6 hvor det står om jule-handel i Gråstua. Beskjeder og informasjon Den nye bedriften til Tove skal hete Arba. Nr.414 Referat fra møte i RGB nr. 414 Side – 2 Brev til gruppen Ingen brev. @ E-post Gjennomgått e-post. Rettet opp et navn som ikke var kommet med i referatet fra siste SAR-møte. Internett, hjemmeside og Facebook Vi fikk ikke tid til å gå igjennom hjemme-sidene. ”Ingen ting om oss, uten oss” bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR Vi må lage forslag til program for Konferansen om mobbing. Lager en egen sak på dette på neste møte. Når det gjelder saken om gjengs husleie og livs-oppholds-sats, så venter vi fortsatt på svar fra NAV. Vi har kontaktet Budstikka i saken. Referat fra møte i RGB nr. 414 Side – 3 SAKER 05/10 FN-KONVENSJONEN Vedtak: Vi starter igjen med artikkel nr. 1 på første møte etter jul. Vi ser etter om artikkelen er oppfylt. 07/14 ÅRS-RAPPORTEN FOR 2014 Vedtak: Begynner på rapporten for 2014 på neste møte. 02/14 SKANDINAVISK SAMARBEID Vedtak: Komme med forslag til dato på neste møte. Ber BBL om også å komme med forslag. Godkjenning av referat nummer 414 Referatet ble godkjent. Saks-liste for neste møte Delt ut på møte. EVENTUELT Vi har gjennomgått forslag til nytt mandat for bruker-råd – se vedlegg.

Nr. 413 – Referat fra 2. desember 2014

Referat fra 2. desember 2014 Tilstede: John-Harald Wangen, Gro Kristine Sjønnesen, Cora Maria Galucio, Tove Kjevik, Cecilie Dahl og Erik Songstad Ikke tilstede: Møte-leder: John-Harald Wangen Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Steinar Wangen Sted: Emma Hjorthsvei 74 Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00 Besøk: Vedlegg: 1/413 Referat fra SAR-møte 18. november 2014 1/413 Program for ”Mestring og motivasjon” 2/413 Møteplan for våren 2015 Faste punkter: Informasjon fra andre møter og konferanser Det er nå to vernepleier-studenter som skal følge oss til våren. De skal kanskje være med på å gjennomføre bruker-undersøkelsen fra KS. Det er Göran Svedsäter fra Utviklingsenheten i kommunen som har ansvaret for undersøkelsen. Vi ber han om å komme på et møte på nyåret. Lars Ole fortalte fra møtet med tjeneste-lederne i Pleie- og omsorg på tirsdag 25. november. Det jobbes med et forslag til nytt mandat for bruker-rådene. Nr.413 Referat fra møte i RGB nr. 413 Side – 2 Avis-utklipp og andre nyheter Avis-utklipp fra Budstikka 29. november om vår hjelp til å lage lettlest brosjyre om overgrep. Beskjeder og informasjon Tale-maskinen til Erik har kommet – Hurra. Løxa utvikling, Mølla kompetanse-senter og Dønski industrier skal slås sammen til en bedrift. Lønnen blir kr. 33.- i timen. Vi feirer jule-avslutning hos Gro i år. Vi tar et kort møte og avslutter hjemme hos Gro fra kl. 12.00 med vanlig jule-mat. Dagen starter og avsluttes på Ramme til vanlig tid. Ribbe, medister-kaker, jule-pølser, surkål, rødkål, poteter, saus, tyttebær, sennep, drikke, riskrem med jordbær-saus. Prøveturen med Aktiv Spania-ferie blir mest sannsynlig fra tirsdag 14. april til tirsdag 21. april. Vi så på forslaget til brosjyre. Brev til gruppen Ingen brev. @ E-post Gjennomgått e-post. Referat fra møte i RGB nr. 413 Side – 3 Internett, hjemmeside og Facebook Vi har gått igjennom våre faste sider. I tillegg har vi sett på denne siden: http://inclusion-europe.org/nb/selvbestemmelse ”Ingen ting om oss, uten oss” bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR Årshjulet for SAR-møter 2015 er klart. BKA-rådets møteplan januar – juni 2015: 15. januar – møteleder: Mads 5. februar – møteleder: Mathilde 26. februar – møteleder: Rikke 19. mars – møteleder: Marie 9. april – møteleder: Dag 30. april – møteleder: Mathilde 21. mai – møteleder: Fredrik 18. juni – sommeravslutning: Marie Vi må følge opp saken om mobbing og husleie. Konferansen om mobbing er opp på SAR-møte og med tjeneste-lederne i PLO. Lage et forslag til program. Lage egen sak. Når det gjelder saken om gjengs husleie og livs-oppholds-sats, så venter vi på svar fra NAV. På neste møte bestemmer vi om vi skal ta kontakt med Budstikka. Referat fra møte i RGB nr. 413 Side – 4 SAKER 05/10 FN-KONVENSJONEN Vedtak: Vi starter igjen med artikkel nr. 1 på første møte etter jul. Vi ser etter om artikkelen er oppfylt. 07/14 ÅRS-RAPPORTEN FOR 2014 Vedtak: Begynner på dette årets rapport på neste møte. 02/14 SKANDINAVISK SAMARBEID Vedtak: Komme med forslag til dato på neste møte. Ber BBL komme med forslag. Godkjenning av referat nummer 413 Referatet ble godkjent. Saks-liste for neste møte Delt ut på møte. EVENTUELT Nytt Mandat for brukerråd – neste møte Møteplan for våren 2015 er laget ferdig.