Referat fra 3. september 2019

Referat fra tilretteleggerforum tirsdag 3. sept. 2019
kl. 13-15 på Ramma, Emma Hjorthsvei 74

 

Tilstede:
Emma Hjorth – Aurelija Nilsson / Omar
Bærum arbeidssenter – Kim-Roger Næss / Kim Iversen

Rud/Vøyenenga – Mette Slettheim og Eli Ommedal

REGA – Anne Grete Steinveg / Kristin Myrland Ellevold

 

Ikke tilstede:
Hegnatun aktivitetssenter
Heidi Skeie
Rykkinn –
Arild Johansen / Fredrik Warhuus Andersen – Åsbråtan

                        Fagnatun – Marianne Klykken eller Soriba Bangoula

                        Kastet Dagsenter – Hilde Waade / Anne-Karin Melbye

                        Sandvika/Stabekk Caroline Platou-Jensen eller Cindy Castanares

Skaret Dagsenter – ?

Rykkinn/Lommedalen – Gro Lunderby / Ruth Skaar Johansen

Bjerkelunden – Helen Nilsen / (mangler vara)

 

Informert:      Bjarne Skausvei – Geir Indseth

Gjettum/Bærums Verk – Hege Rysstad

PLO – Heidi Hesselberg og Bente Moe Eriksen

Bærum arbeidssenter – Lene Valaker og Tina Moer

 

 

Neste møte:   Kl. 14.00 til kl. 15.00 tirsdag 29. oktober eller tirsdag 12. november 2019.

 

Runde i forhold til hva den enkelte gjør for å styrke brukermedvirkningen
og selvbestemmelsen på sitt tjenestested.

Kim-Roger – På Bærum arbeidssenter er det BA-rådsmøte neste torsdag.
Jobber med å få de lokale tilretteleggerne mer på banen
og en bedre saksgang og tilbakemeldinger på saker.
Anne Grete – Fortsatt stilling ledig gjennom HELT MED.  Ingen av søkerne var kvalifiserte.
REGA-rådet er ikke oppe å gå, vanskelig å finne tid til å jobbe med det.
Hvis noen vet om noen, så er det bare å sette i gang.
Prøver å få kommet på Brukerrådet på Emma Hjorth tjenestested og utfordre noen til å blir med i et REGA-råd.  Aurelija gir Anne Grete beskjed når dato og tid er klart.

 

Mette Slettheim – RUVE rådet har mange utskiftninger.  Må starte litt fra begynnelsen igjen.
Tjenesteleder blir med på møte fremover – bra.  Legge referatene utenfor sikker sone,
slik at de kan sendes til RGB.

 

Aurelija Nilsson – Skal ha møte snart, men først husmøte.  Har hatt besøk av Helen.
Sjekker med Torill om det ikke finnes andre husmøter/husråd på tjenestestedet.

 

 

Forberedelse til SAR-møtet tirsdag 24. september

Viktig at tilretteleggerne forbereder de som stiller som representant fra sitt brukerråd.

Forberedelse innebærer å lage en liste over hvilke saker som skal deles med SAR.

 

Dette gjelder ikke de sakene som står på sakslisten, men hva som ellers skjer i brukerrådet.  Det skal være punkter og ikke et helt referat som leses opp.

I tillegg til å forberede brukerrådets representant som deltar på SAR-møtet i forhold til å fortelle om brukerrådets arbeid generelt i tiden fra siste SAR-møte,
skal representanten være forberedt på å presentere brukerrådets holdning
til de sakene som til enhver tid står på dagsorden til SAR.

For å kunne gjøre dette må det forberedes, samt at man om nødvendig må innhente svar og informasjon fra husmøter/husråd i enkelte saker.

 

Tilrettelegger behøver ikke stille på SAR-møtet, med mindre representanten ønsker dette.

 

 

Se sakslisten for saker som skal opp på SAR-møtet.

Ble gjennomgått på møtet.

Informasjon fra Lars Ole

 

Brukerrådsportalen

Kom gjerne med konkrete innspill eller ønsker til portalen.

Det kommer jevnlig nye deltakere på portalen, så følg med.

 

 

Diverse
Varaperson, hvis man selv er forhindret fra å møte!

Skaret og Bjerkelunden mangler varaperson.

Navn på varaperson sendes Lars Ole så snart det er avklart.

 

KalenderenRGBs hjemmeside
Alle oppfordres til å bruke denne aktivt og fortelle andre om at den finnes.

 

SAR 24. september 2019

Saksliste til møte i SAR

SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

 

Tirsdag 24. september 2019 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.

En til tre medlemmer fra hvert av bruker-rådene i Bærum, og en tilrettelegger hvis behov.

Brukerrådene skal på forhånd ha jobbet med det som er skrevet med rød skrift.

For flere sakspapirer, se hjemmesiden til RGB, under SAR Samarbeidsrådet.

 

Sak 1:  Runde rundt bordet (45 minutter)
Eget hjelpeark – se vedlegg nr. 1Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?
Hvert bruker-råd forbereder et innlegg på inntil 5 minutter. 
 

Sak 02/17  Oppskrift på brukerråd  (20 minutter)

Vi skal gå igjennom og godkjenne heftet
Brukerråd – for medarbeidere og beboere i 2019.
Alle brukerrådene ser på side 9 (Referenten),
side 10 (Møteplager) og side 11 (Ansvar)
og tar med sine innspill og forslag på møtet.

Sak 04/18  Bruk av penger fra salg av tomter på området Emma Hjorth  (15 minutter)
Hvordan går det med denne saken?
Referat fra Sentralt Brukerråd.
Sak 07/16  Frivillighet i Bærum (5 minutter)
Hvordan går det med denne saken? 

Sak 01/19 Mat til begjær, ikke besvær (15 minutter)

Helen kommer for å informere oss om prosjektet;
Kosthold for bedre helse for
mennesker med utviklingshemming i kommunale boliger.

 

 

Eventuelt (30 minutter)
– Valg og tilgjengelighet, hvem har stemt, forhåndsstemt?- Hva kan vi om brukerstyrt personlig assistanse – BPA
og individuell plan – IP?- Neste SAR-møte er 19. november 2019
 

  Viktig      Meld fra til Lars Ole på mobil 90 10 03 90
eller e-post lars.bolneset@baerum.kommune.no

                   om hvem som kommer fra dere og om dere har saker til eventuelt.

Referat fra 26. august 2019

1. Referat fra20.05.19 godkjent.

 

Merknad til punkt 4 «Organisering av brukerrådene»;

Vanskelig å forstå både hensikt og «gangen» mellom brukerrådene og administrasjonen.

Lars Ole kommer med et forslag slik at det kan bli mer tydelig, forståelig og konkret.

 

2. Informasjon fra seksjonsleder.

–          Tilbakemeldinger fra tjenestestedene har vært at sommeren for beboerne har vært fin.

–          Seksjonslederstillingen har vært utlyst 2 ganger. Intervjuene er ferdige, og innstillingen er sendt til organisasjonene.

–          Tjenesteleder for boligene på Emma Hjorth området blir pensjonist januar/februar 2020.

–          Fortsatt vanskelig å rekruttere vernepleiere til boligene. Seksjonsleder fremlegger status på antall vernepleierstillinger som ikke er besatte.

–          Svar på spørsmål fra NFU: Kommunebarometeret er en sammenligning av landets kommuner på mange områder. Det ønskes mer informasjon om dette på ett senere møte: Hva er Bærum kommune gode på? På hvilke områder er vi dårlig? Hvorfor og hva kan vi gjøre med det?

4. Bruk av midlene etter salg av tomter på området Emma Hjorth.

 

Tiltak det gis penger til i 2019:

 

Rehabilitering av skulptur og huske foran Fagnatun.

 

Sansehage/ grønnsakshage/

Orangeri, som er et drivhus med overvintring av planter etc.

Bytte huske, og sette i stand skulpturen.  

 

 

Kr. 100.000

 

Utstyr til treningsrom som er pusset opp  og er tilknyttet dagtilbudet.

 

Skal også kunne benyttes på kveldstid av andre enn beboere på dagtilbudet.

 

Bruk av treningsrommet legges inn i aktivitetsplan for brukere/beboere.

 

Lage bookingssystem.

 

 

 

 

Kr. 600.000

Solknatten:

 

Skifte vinduer

 

Fornye annet utstyr

 

Aktivitetsløype

 

Skal også tilrettelegges best mulig for stell, rullestolbrukere.

 

Tilrettelegges ut i fra erfaringer og behov, også for rullestolbrukere

 

Det legges opp til at det er mulig å komme med innspill. Fritid og avlastning forvalter dette tiltaket.

 

 

 

Kr. 2.000.000

Emma Friskhus:

 

Leie av svømmehallen

 

Lønn til badevakt. Samme egenandel som i andre svømmehaller, kr. 50,-. Det betales ikke for ledsager.

 

Svømmehallen kan leies fredag om ettermiddagen.

 

Skal evalueres etter ett år.

 

 

 

 

Kr. 300.000

 

 

Tiltak som skal utredes videre og kostnadsberegnes;

–          Musikkaften, jamming-kveld

–          Aktivitetshus. Egnet sted ikke fastsatt.

o   Innspill: kan dette sess i sammenheng med bruk av Løkkeåsveien.

–          Gjøre området rundt utescenen på Emma Hjorth tilgjengelig også for rullestolbrukere. Skal skje i samarbeid med Eiendom.

–          Aktivitetsløype på området Emma Hjorth. Tilrettelagt for alle i Bærum. Utredning og kostnadsberegning gjøres i samarbeid med Eiendom.

–          Bygge på Friskhuset. Utvide garderobe fasiliteter, bedre egnet for rullestolbrukere. Utredning og kostnadsberegning gjøres i samarbeid med Eiendom. Eiendom foretar noe utbedringer høst 2019 og i 2020.

 

Tiltakene skal behandles politisk, og eventuelt med en beslutning om at de tiltakene som ennå ikke er utredet/kostnadsberegnet kan besluttes i prosess gjennom brukerrådene, Sentralt brukerråd og organisasjonene.

 

Videre bruk av midlene:

–          Årlig kartlegging (for eksempel hver høst) av behov, innspill og ideer.

 

5. Informasjon fra Brukerrådene.

 

Planleggingsmøte 20. august 2019 kl. 15.00 til 16.00
Startet med å lese opp referatet og sakslisten.
Sak 1  

Godkjenning av referat / møteinnkalling til møtet

 

Organisering av brukerrådene

Merete har en kommentar til siste referat, 20.05.19, i Sentralt Brukerråd vedr Organisering av brukerrådene. Det var vanskelig å forstå. Mange fremmed ord.

Se punkt 1 i referatet 26.08.19.Sak 2              

Salg av tomter på Emma Hjorth og bruk av midler

RGB lurer på hvorfor summen på Solknatten er økt med 50%?
Hvem skal bruke hinderløypen på Solknatten og hvor ofte?
Beløpet var veldig stor.  Hvorfor fikk vi ikke noe tall tidligere?
Burde heller brukes på Emma Hjorth eller et annet sted som er
Alt det andre var helt greit.
Sak 3  

 

 

RGB – 2 møter siden sist og sommer-avslutning

 

RGB 25 år
Stand på Vivil-lekene lørdag 25. mai
– mange som syntes det var moro å høre om vårt arbeid.

Stand på Morodalsfestivalen lørdag 15. juni – perfekt område
og arrangement å være med på.  Fikk delt ut over 200 brosjyrer – byttet på å stå på standen. Var med på biltur og båttur.

Burde være en fast tur for flere i Bærum kommune.

 

Utvidet sommer-avslutning 4. juni med spesielt inviterte gjester –
hyggelig og som alltid fint vær.

Har fått laget t-skjorte til alle medlemmene.

 

Frivillighet
Intet nytt.

 

Ny veileder
Fokusgruppe fortsetter, RGB og en gruppe fra Emma.

Nesten ferdig med seksualitet og personlig assistanse.  Neste tema er livsoverganger, vold og overgrep, alkohol og andre rusmidler, helsehjelp og tannhelse.

 

Jobbmessen 27. mai
Var kjempe ålreit, men kanskje litt mange folk på en gang – to dager?.Fikk se hvordan det er å jobbe på Mac Donalds.

Fin underholdning.

 

Paraply-organisasjon for de Nordiske landene
Drar i morgen tidlig. Frøydis blir med fra RGB og Martin fra BA-rådet.
Marlene fra brukerråd i Skedsmo kommune.

 

 

6. Informasjon fra NFU og LUPE

 

LUPE:

Tilstede på den årlige Arendalsuka.

 

NFU:

Tur til Solknatten 15.09.19. Invitasjonen sendes ut til boligene.

 

NFU og LUPE skal gå sammen med å lage en sak om «Gjengsleie» til politikerne.

 

7.  

Status boligprosjekter:

–          Brynsveien 153 – går som planlagt

–          Tokesvei 2 – Bygget er tegnet om etter innspill fra pårørende. Fasadetegningene sendes til NFU og LUPE. Midlertidig flytting til Gml. Drammensvei 25 for de 3 beboerne.

–          J.A.Lippestadvei – ombygging. Oppstart på nyåret. Medfører midlertidig flytting for de 9 beboerne.

–          Gabbroveien 1 – kan bli en forsinkelse på 10 uker, forventet ferdigstillelse Q3 2020.

–          Elgefaret – går som planlagt. Energi hus.

–          Meglergården. Startet riving av nåværende meglergård – 2021

–          Elias Smiths plass – 2021

–          Busoppveien – 2022

–          Vallerveien «Det gode nabolag» – 2023. Politisk sak sendes til medlemmer i Sentralt Brukerråd.

–          Gullhaug – Bærum kommune har en tomt som vurderes – 2022

–          Fornebu, Franzefoss, Bekkestua – er områder det ses på og som må vurderes opp mot andre alternativer og mot behovsanalyse. Dette er lengre fram i tid.

–          Bjørnegårdsvingen – privat boligprosjekt – 2021.

 

Eventuelt:

Problemstilling; noen som står på ventelisten og har signalisert når de ønsker bolig, takker nei når tilbudet kommer. Forskjellige årsaker til dette. Tema på desember møte; erfaringene så langt med prosessen som legges opp ved nye boliger.

 

 

 

Møteplan høst 2019 inkludert oppfølgingssaker:

 

28.10.19          Ernæring, oppdatering av ernæringsprosjektet

Rekruttering/turnusordninger, ferieordninger

 

09.12.19          Informasjon om;

– Pleie og omsorg mot 2024

– Sammen skaper vi gode liv

 

Ønsker bolig, men takker nei når tilbudet kommer. Hva er årsakene?

Hva med ledighet i eksisterende boliger? Prosessen med å fremskaffe nye boligprosjekter.

Selvbestemmelse og medbestemmelse v.1.1

Selvbestemmelse og medbestemmelse

 

 

Ikke snakk for meg uten meg

    Ikke bestem for meg uten meg

 

 

 

Du har rett til å få hjelp til å lese og forstå det som står om dine rettigheter.

Alle som gir deg hjelp skal vite at du har samme rettigheter

som alle andre mennesker.

 

 

Dine rettigheter

Den som gir deg hjelp skal møte deg med respekt for den du er
og ha respekt for dine egne meninger.

Du har rett til å være hoved personen i alle saker som handler om deg.

Du har rett til å bestemme i ting som handler om deg.

Er du ikke vant til å velge kan det være vanskelig.
Du har da rett til å få hjelp til å lære å ta dine valg.

Du skal få den hjelpen og støtten du trenger
og som passer akkurat til deg.

Du har rett til å være med å bestemme den hjelpen du får.
Og du har rett til å få hjelp til å planlegge hverdagen

Du har rett til å få informasjon som er lett å forstå.

Du har rett til å få hjelp til å forstå og til å bruke dine rettigheter.

Du har rett til å få informasjon som gir deg muligheter
til å være med å bestemme på ordentlig.

 

Medvirkning

Noen ganger er dere flere som skal være med å bestemme.

Medvirkning betyr at flere skal bestemme sammen.

Du har da rett til å si det du mener.
Men det er ikke sikkert det blir helt som du ønsker.

Det gjelder for eksempel når du har søkt om tjenester fra kommunen.

Og det gjelder noe dere skal bestemme sammen der du bor.

I vår kommune er det brukerråd som kan være behjelpelig
med å ta opp ting som gjelder flere.

Vil du vite mere om hvilke saker de jobber med finner du det her:

http://radgivningsgruppen.no/

 

Vedtak

Når du søker om hjelp fra kommunen får du et brev med svar.
Dette kalles et vedtak.

Vedtak er en bestemmelse om hva slags hjelp du har rett på.

Det kan være du trenger hjelp til praktiske ting som å vaske deg,
pusse tennene eller å gjøre rent hjemmet ditt.

Det kan også stå noe om at du trenger hjelp til å passe på helsen din
og få følge til fastlegen, fysioterapeuten eller tannlegen.

I vedtaket står det kanskje også noe om fritidsaktiviteter og trening.

Dersom du synes det er vanskelig å vite hva du trenger hjelp til,
kan de som gir deg hjelp der du bor hjelpe deg.
Noen ganger kan kanskje verge eller familien din hjelpe deg.

Du har rett til å være med å bestemme hvilken hjelp du får.
Det kalles medbestemmelse.

Du har rett til å få hjelp til å klage,
dersom du ikke er enig i det som står i vedtaket.

 

Dagsplan og ukeplan

Du har rett til å få en plan over alle aktiviteter du skal i løpet av en dag
og en uke.

Planen skal hjelpe deg med å huske hva du har planlagt.
Det kalles dagsplan eller ukeplan.

Dersom du synes det er vanskelig å lese,
kan dere lage dagsplan med bilder i stedet for ord.

Du har rett til å være med å lage planen.

Du skal også få hjelp til å huske dagsplanen,
dersom du trenger det.

De som hjelper deg skal gi deg den hjelpen som står i dagsplanen.

 

Noen få ganger kan det være at den som hjelper deg
kan være litt forsinket.
Du har da rett til å få beskjed.

Fint om også du gir beskjed til den som skal hjelpe deg,
dersom du blir forsinket.

 

Helse

Du har rett til å få hjelp til å ta vare på helsen din.

Sammen med den som hjelper deg kan du lære
hva som er sund og god mat for deg.
Dere kan sammen sette opp en plan for hva du skal spise.

Dersom du trenger at noen følger deg til lege eller sykehus,
har du rett til det.

Selv om du har noen med deg,
har du selv rett til å si det du mener og tenker til legen.

Det kan være lurt å snakke sammen om det du skal ta opp med legen, før dere kommer dit.
Trenger du hjelp til å huske hva du skal si,
kan den som er med deg hjelpe deg.

Dersom du bruker medisiner
skal du være trygg på at du får riktige medisiner.

De som gir deg hjelp skal følge med på
om medisinene dine virker som de skal.

Trening er sundt for kroppen og godt for humøret.
Du har rett til å få hjelp til å sette opp en plan for trening.

Dersom du trenger hjelp til å trene har du rett til det.

 

 

 

 

Bolig 

Når du søker om bolig fra kommunen får du et vedtak.
Et vedtak er et brev med svar.

Du har rett til å være med å bestemme hvor du vil bo.

 

 

Klage

Du har rett til å få informasjon om din rett til å klage
på den hjelpen du får.

Og du har rett til å få hjelp til å klage.

 

 

Ønsker du å vite mere om dine rettigheter
kan du spørre de som gir deg hjelp

 

Her finner du mere informasjon om dine rettigheter: https://www.bufdir.no/global/Du_har_rett.pdf