Nr. 470 – Referat fra 30. januar 2018

Referat fra 30. januar 2018Referat fra 30. januar 2018Tilstede: Cecilie Dahl, Tove Kjevik, Frøydis Jakobsen, John-Harald Wangen, Gro Kristine Sjønnesen og Erik SongstadIkke tilstede: Cora Galucio og student Nina (kommer senere)Møte-leder: John-Harald WangenTilretteleggere: Lars Ole Bolneset Sted: Emma Hjorthsvei 74  Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00Besøk: Student Hanne og Birgitte  Else Engh fra Aldring og helseVedlegg: Ingen vedlegg

Vi startet med en presentasjonsrunde hvor alle fortalte hvem de er.
Else kommer fra et kompetansesenter for eldre som ligger i Tønsberg.De ønsker å lage et brukerråd for de målgruppene som de gir tjenester til.Har hørt om oss for mange år siden og har gledet seg til å komme og se hvordan vi jobber.  Elses oppgave er å få til mer medbestemmelse.

 

Informasjon fra andre møter og konferanserMerete og Lars Ole har vært på sentralt brukerråd.

Avis-utklipp og andre nyheter Ingen avis-utklipp.

 

Beskjeder og informasjonFrøydis må inn på listene.
Frøydis har blitt et ordentlig medlem av gruppen i dag.Vi ønsker henne velkommen.

Brev til gruppenIngen brev.

@   E-post og beskjederIngen e-poster denne gangen.
Internett, hjemmeside og FacebookVi så en artikkel om kosthold på siden til NAKU.Artikkelen var fra et bofelleskap i Tromsø.

”Alt om oss, med oss”bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

BA-rådetIkke noe nytt referat.  BA-rådet har sitt første møte er 8. februar.

Saker til SAR:
Fortsatt å jobbe med lettlest rapport fra mobbe-konferanse.Kommet til side 8.
Vi fikk inn en sak om mobbing på sosiale medier.Forslaget til løsning ligger på arbeidsplassen og vi foreslår at saken tas opp den veien.
SAKER
09/17 Temakveld: Sjef i eget hus Datoene for tema-kvelden er 16. og 18. april.Snakket om servering av tomatsuppe eller betasuppe.Studentene lager forslag til avstemming. Frøydis ser på boken ”Sjef i eget hus” til neste møte.Vedtak: Lars Ole sjekker om Geir Aasgaardhar lyst og anledning til å komme en av dagene.Vi fortsetter saken på neste møte.

 

10/17 Brukerråd for eldreVi har ikke kommet noe videre med denne saken siden sist.
Lars Ole tar opp saken med Eivind Strøm som er tjenesteleder for dag-aktivitetstilbudet.
Vedtak: Saken utsettes inntil videre

 

11/17 Studenter i praksis våren 2018VI synes det er hyggelig å ha studenter på besøk.
Hanne og Nina skal skrive om å tilrettelegge for bruk av teknologi i valgsituasjoner.
Birgitte skal skrive om sjekkliste som hjelpemiddel for å lage brukerråd.Vi testet ut mentimeter på møtet i dag.Alle synes det fungerte greit.  Burde vært norsk språk.
Vedtak: Ingen vedtak

 

Vi fortsatte med gå igjennom rapporten fra mobbe-konferansen.Vi kom til side 20.

Godkjenning av referat nummer 470Referatet ble godkjent.

Saks-liste for neste møte Delt ut på møtet.

 

EVENTUELT – Oppdatere Om oss.  Lars Ole legger dette inn.
– Sverige-besøkBlir i begynnelsen av juni.  Første helgen i juni er det ViVil-lekeneErik, Frøydis, Tove, John-Harald, Gro og Cora har lyst til å være med.Gjøvik, Eidsberg og Skedsmo blir også invitert.

Referat fra 29. januar 2018

1.

 

Bærum Storkjøkken

Vi startet med omvisning på Bærum Storkjøkken. Omvisningen ga oss god kunnskap på hvordan produktene tilberedes og lages ved Storkjøkkenet.

 

Her lages det sunn og god mat, som skal dekke ulike middagsbehov; glutenfri, dietter, ulike porsjoner etc.

 

Vedlegger foilene fra presentasjonen som vi hadde i etterkant av omvisningen i tillegg til servering av forskjellige gode middagsretter og dessert.

 

2. Bærum kommunale dagtilbud

Tjenesteleder for Bærum kommunale dagtilbud presenterte de ulike avdelingene ved dagtilbudet; antall brukere, antall timer, aktivitetene.

Vedlegger foilene fra presentasjon.

 

3. Innlegg i Budstikka

Kommunalsjef for Pleie og omsorg ønsket å være tilstede på deler av møtet for å drøfte et innlegg som NFU har hatt i Budstikka.  Kommunalsjefen kjente seg ikke helt igjen i innlegget.

 

NFU mener at utviklingshemmede i kommunen blir lite tilgodesett i handlingsprogrammet (HP).  Kommunen skal også bruke penger på utviklingshemmede med blant annet å etablere flere boliger og øke rammen til dagtilbudet.

 

NFU mener at lov om grunnleggende lover og rettigheter brytes. Kommunalsjefen spurte om å få dette konkretiseres, siden de allerede har satt seg så godt inn i dette. Ønsker tilbakemelding på både hvilke punkter i lovene de henviser til og i hvilke situasjoner de mener at kommunen bryter det i. Tilbakemelding på dette kan gis til seksjonsleder.

 

4. Status boligprosjekter

Ikke noe nytt siden møte 20.11.17.

 

5. Info fra Brukerrådet.

  Informasjon fra brukerrådsarbeid:

SAR – samarbeidsrådet for brukerråd i Bærum kommune
Ingen møter i SAR siden sist. Neste møte er 13. februar.

Da skal mobbeplakatene godkjennes, og de skal snakke om temakvelden «Sjef i eget hus», som skal være 16. og 18. april på Bærum idrettspark.

Vi jobber også med «oppskrifter» på hvordan brukerråd kan gjennomføres.

 

RGB – Rådgivningsgruppen

De hadde en fin juleavslutning hjemme hos Cora.

De har snakket om muligheten for å starte et eget brukerråd for eldre utviklingshemmede på seniorsenteret ved Bærum kommunale dagtilbud.

Det er laget møteplan for møter våren 2018 og årshjul for SAR.

Ellers jobbes det med å planlegge temakvelden i april.

Det er tre vernepleierstudenter som skal følge RGB frem til påske.
To av studentene skal jobbe med valg ved hjelp av smarttelefoner,
på husmøter og brukerråd.

6. Status bruk av midler fra tomtesalg på området Emma Hjorth.

Fint om NFU kommer med sin tilbakemelding på så rask som mulig.

 

7. Eventuelt:

Foreldregruppen «Mitt hjem Mea Domus» ønsker å ha en representant med i Sentralt brukerråd. Drøfting rundt dette. Konklusjon ble at det er heller mer nærliggende å ha en representant fra «Handikapforening barn og foreldre».

 

8. Neste møte 12.03.18 skal være på Bærum kommunale dagtilbud på området Emma Hjorth.

 

Referat fra 22. januar 2018

Referat fra tilretteleggerforum
mandag 22. januar 2018 kl. 13-15 på Ramma

 

Tilstede:

Fredrik Warhuus Andersen eller Kristin Gundersen / Åsbråtan – Rykkinn
Mette Slettheim og Eli Ommedal RUVE-rådet – Rud/Vøyenenga

Caroline Platou-Jensen og Cindy Castanares Jernbanev. – Sandvika/Stabekk

Kristin Barhaugen BA-rådet – Bærum arbeidssenter

Hilde Waade eller Anne-Karin Melbye Kastet – Dagsenter

Heidi Skeie / Hegnatun aktivitetssenter

 

Studenter: Birgitte, Nina og Hanne

 

Ikke tilstede:  Gro Lundeby Per Skreddersvei – Rykkinn/Lommedalen (beskjed)

                        Bård Kjetil Dahl – REGA (Regionalt aktivitetssenter Emma Hjorth) (beskjed)

Marianne Klykken Skaret – Dagsenter (beskjed)

Helen Nilsen – Bjerkelunden (ikke beskjed)
Aleksander Liendo eller Aurelija Nilsson – Emma Hjorth (ikke beskjed)

 

Informert:      Geir Indseth – Bjarne Skausvei

Hege Rysstad – Gjettum/Bærums Verk

Heidi Hesselberg – PLO

Lene Valaker – Bærum arbeidssenter

 

Neste møte:   Mandag 9. april kl. 13.00 til 15.00

 

 

Forberedelse til SAR-møtet tirsdag 13. februar

Målet med dette faste punktet er å gjøre tilretteleggerne best mulig forberedt på ansvaret som følger av tilretteleggeroppgaven knyttet til SAR-møtene.

I tillegg til å forberede brukerrådets representant som deltar på SAR-møtet i forhold til å fortelle om brukerrådets arbeid generelt i tiden fra siste SAR-møte, skal representanten være forberedt på å presentere brukerrådets holdning til de sakene som til enhver tid står på dagsorden til SAR.

 

 

Gjennomgang av og tips til forberdelse av saker skal opp på SAR-møtet:

 

Sak 01/14 Mobbe-konferanse 2016
Brukerrådene forteller hva folk synes om alle tre plakatene.  Hva er bra og hva kan bli bedre?

 

Plakatene skal forstørres opp og kunne henges opp i boligen og på arbeidsplassen.

 

En av tilretteleggerne kom med forslag om at de ansatte også burde være med på bildene.
Mobbing gjelder jo alle.

 

 

Sak 02/17  Oppskrift på brukerråd
Dette er en sak som tilretteleggerne må jobbe med før den kan legges frem for SAR.
Vi snakket litt om hvilke punkter de forskjellige brukerrådene har i dag.  De velger ordstyrer.  Det er runde rundt bordet fra husmøtene.  Tar også opp økonomi.  Alle sender de to siste referatene til Lars Ole som lager et forslag til felles liste på bakgrunn av disse.

 

 

Sak 03/17 Tema-kveld ”Sjef i eget hus”
Bærum idretttspark 16. og 18. april kl. 15.30 til 19.30. Se forslag til mulige temaer å snakke om (vedlegg nr. 3 i sakslisten til SAR).  Ta opp og snakk om hva ønsker ditt husmøte og/eller brukerråd at skal tas opp på temakvelden?

 

 

Informasjon fra Lars Ole

Studenter i praksis i RGB og Ridderne.  To av studentene skal jobbe med valg og en skal jobbe med hva som skal til for å etablere brukerråd? Den tredje studenten skal jobbe med å beskrive gangen fra man bestemmer å etablere et brukerråd til det er på plass og fungerer.

 

Brukerrådsportalen

Det er lite aktivetet på portalen.  Betyr det at dere ikke har spørsmål dere ønsker svar på?

Det kommer jevnlig nye deltakere på¨portalen, så følg.

 

Kom gjerne med konkrete innspill eller ønsker til portalen.

Cindy, Eli, Kristin og Anne-Karin Melby trenger tilgang til portalen.  Lars Ole ordner dette.

 

 

Diverse
Varaperson, hvis man selv er forhindret fra å møte!
Bærum arbeidsenter, REGA, Skaret og Bjerkelunden mangler fortsatt varaperson.

Navn på varaperson sendes Lars Ole innen utgangen av mars 2018.

Kalenderen på RGBs hjemmeside
Ikke alle er kjent med kalenderen og bruker den.  Alle sørger for å infomere sine kollegaer og etter hvert brukerne om muligheten til å finne informasjon om hva som skjer i Bærum kommune for mennesker med utviklingshemming.  Hvis det  er en aktivitet som ikke er oppført, så gi beskjed til Lars Ole som vil sørge for at den blir lagt inn.  Den enkelte kan også selv sende inn nødvendig informasjon.

 

Ny møtedag

VI har ikke klart å finne en ukedag som passer bedre for folk enn det vi har i dag.

Beklager Gro, du må sende vara inntil videre!

 

Faglig påfyll

Ønsker fra deltagerne i forumet –  ingen sepsielle ønsker kom frem!

 

 

Diverse og eventuelt

Intet spesielt.

Nr. 469 – Referat fra 16. januar 2018

Referat fra 16. januar 2018Referat fra 16. januar 2018Tilstede: Cecilie Dahl, Tove Kjevik, Frøydis Jakobsen, John-Harald Wangen, Gro Kristine Sjønnesen og Erik SongstadIkke tilstede: Cora Galucio og student HanneMøte-leder: Cecilie DahlTilretteleggere: Lars Ole Bolneset Sted: Emma Hjorthsvei 74  Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00Besøk: Student Nina og Birgitte Vedlegg: Saksliste til SAR 13.2.18

Informasjon fra andre møter og konferanserIngen møter siden sist.

Avis-utklipp og andre nyheter Ingen avis-utklipp.

Beskjeder og informasjonTove er bortreist 3. april.John-Harald er møteleder for Cora neste gang.Hun tar hans dag 13 .mars.
Brev til gruppenIngen brev.
@   E-post og beskjederVi har fått fritids-kalenderen fra Kaj.
Internett, hjemmeside og Facebook
Vi så på et videoklipp som ULF har laget om det at kommunen kaster noen ut av det stedet de bor.

 

”Alt om oss, med oss”bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

BA-rådetIkke noe nytt referat.  BA-rådet har sitt første møte er 8. februar.

 

Saker til SAR:
Fortsatt å jobbe med lettlest rapport fra mobbe-konferanse.Kommet til side 8.
SAKER
09/17 Temakveld: Sjef i eget hus Datoene for tema-kvelden er 16. og 18. april.Snakket om servering av tomatsuppe eller betasuppe.Studentene lager forslag til avstemming. Vi har laget ferdig saken til SAR.Heidi og Bente har sagt at de kommer.På mandag kan Gro, John-Harald, Cecilie og Erik.På onsdag kan Tove, Frøydis og Cora.Kanskje invitere Geir Aagaard fra Husbanken.Vedtak: Lars Ole sjekker om Anita fra tildelingskontoret kan være med.Vi fortsetter saken på neste møte.

10/17 Brukerråd for eldreVi har ikke kommet noe videre med denne saken siden sist.
Vedtak: Lars Ole tar opp saken med Eivind Strøm som er tjenesteleder for dagaktivitetstilbudet.

11/17 Studenter i praksis våren 2018Vi ønsket de velkommen og hadde en kort presentasjonsrunde.Vedtak: På neste møte vil de fortelle hva de skal jobbe med.
Godkjenning av referat nummer 469Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte Delt ut på møtet.
EVENTUELT – Oppdatere Om oss.Cecilie lager forslag til ny tekst.