Referat fra 2. mai 2016

1.

 

Referat fra møte 14.03.16 ble godkjent.

 

Oppfølging av saker fra møte 14.03.16;

–          Utdelt politisk sak om « Startlån og statlig bostøtte»

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2016042130&dokid=3087580&versjon=4&variant=A&

 

–          Utdelt revisjon fra 2014, som handler om gavene fra Emma Hjorth.  Kontrollutvalget ønsket å få kartlagt de testamentariske gavene til kommunen, og vurdere om kommunen følger opp intensjonene, som giveren har hatt med gavene. Konklusjonen var at gavene / midlene er ivaretatt på en god måte.

 

–          Info om boligprosjektet på Emma Hjorth i regi av ABBL. Salget er ikke sluttført, stipulert til 18- 19 mill. Kapitalmidlene skal gå til utviklingshemmede. Kommunalsjefen har satt kommuneadvokaten til å gå gjennom avtalen, slik at dette blir riktig.

 

2. Presentasjon av ombyggingsprosjekt

Løkka sykehjem skal ombygges til 10 leiligheter for unge utviklingshemmede. Ferdigstilt i løpet av 2018. Husbank finansiert.

 

Plantegningene ble gjennomgått:

–          NFU: Lang korridor, minner om institusjon. Fellesrom midt i bygget, medfører da kun 9 leiligheter. Sentralt og god beliggenhet.

NFU vil informere sine medlemmer om dette prosjektet før de gir sitt samtykke. Sender mail til Heidi om samtykke eller ikke.

–          LUPE: Ok. Badet kunne ha vært større. Viktig å tenke på velferdsteknologi og innstallering i prosjektfasen. Hva er behovet.

Ga sitt samtykke til dette prosjektet

 

Info fra NFU om at de får tilbakemeldinger fra sine medlemmer om at noen ønsker å bytte bolig. Henstilling fra administrasjonen;

Be de som ønsker å bytte bolig, ta kontakt med kommunen v/ Tildelingskontoret.

 

3. Gjennomgang av mandatet for Sentralt brukerråd

Mandatet ble gjennomgått punkt for punkt.

Heidi lager forslag til nytt mandat etter innspill fra Sentralt brukerråd.

 

4. Eventuelt

Mobbing:

Lars Ole vil komme tilbake til det videre arbeid med temaet «Mobbing», som konferansen 9.3.2016 handlet om.

 

Kolonial.no og måltider:

NFU: Stemmer det at dersom man ikke har lært seg å handle innen 2 mnd, må man handle gjennom kolonial.no.?  I første omgang vil det gis opplæring i å kunne handle selv, tidsperioden for dette vil kunne variere. Dersom man ikke klarer dette vil det være aktuelt å benytte kolonial.no til handling. Dette utelukker ikke å gå i butikken som aktivitet.

 

NFU mener at det er behov for valgfrihet i forhold til handling. Innkjøp via Kolonial.no er effektivt på systemnivå og i for flere av brukerne. Noen mener å se at det er mer kostbart å handle via kolonial.no. Det vil være avhengig av hvilken butikk den enkelte har som nærbutikk.

 

Heidi er i dialog med Storkjøkkenet. Middag må være mer tilpasset våre brukere. Eks fettinnhold. Lite krydret mat p.g.a. individuelle behov.

 

NFU er opptatt av hverdagsmestring. Ha flere fellesmiddager i stedet for ferdiglaget mat. Det er imidlertid også viktig å ha fokus på rett sammensetning av næringsinnhold og ulike ingredienser for å sikre ett godt og tilpasset kosthold.

 

Tilbakemeldinger og spørsmål:

Det oppleves at det tar litt overhånd i noen boliger på « Helse, miljø og sikkerhet», og det blir mer institusjonspreget:

–          Bred seng må stå ut i rommet.

–          Ikke bruke stearinlys. Må tas hensyn til brannsikkerheten.

–          Ikke lov til å ha med bruker i privat bil. Varierende hvordan dette overholdes. Rutine og regel er at man ikke skal bruke privatbil med bruker. Noen ganger må man bare kjøre det, sunn fornuft. Innskjerping på regelen dersom det ikke blir fulgt ute i tjenestene.

–          Oppfordring til å søke og bruke mer TT-kort.

 

Spørsmål om Vallerveien. Er sendt inn til godkjenning hos Husbanken.

Ingen tilbakemeldinger foreløpig.

 

Spørsmål om Damveien, som blir ferdigstilt i september 2016. Ingen nye brukere, kun fra eksisterende boliger;

 

Spørsmål om Brynsveien. Det er ikke avklart ennå om kommunen kjøper Brynstomten.

 

Spørsmål om redusert dagtilbud. Hvordan fylle den reduserte tiden i boligen? Det er ressurser i boligene til å kunne aktivisere brukerne, det er viktig med dialog med boligpersonalet.

 

Økes kapasiteten på seniortilbud? Viktig å forberede pensjonisttilværelsen.

 

Info at Berget blir pusset opp og skal brukes til dagtilbud. Fagnatun brukes til dagtilbud, og blir nå pusset opp.

 

 

5. Neste møte.

12.09.2016 kl. 16.00

Saker :

Orientering og informasjon om dagtilbudene.

Nr. 443 – Referat fra 26. april 2016

 

 

 

 

Referat fra 26. april 2016

Tilstede:             Cora Maria Galucio, John-Harald Wangen, Erik Songstad

Cecilie Dahl, Gro Kristine Sjønnesen og Tove Kjevik

Ikke tilstede:    

Møte-leder:        Erik Songstad

Tilretteleggere:          Lars Ole Bolneset

         Sted:                            Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:        Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:               Bente Mo-Eriksen

Vedlegg:

 

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Første politiker kommer 24. mai fra Høyre.

Erik, Gro og Cecilie har vært og holdt foredrag på Bufdir
for noen utvalgte kommuner.
Avis-utklipp og andre nyheter

Det står om mobbe-konferansen
i siste nummer av Bæringen.

 

 

Beskjeder og informasjon

Husk matpakke på neste møte i Løkkeåsveien 2.
Ingen andre beskjeder eller informasjon.

 

Brev til gruppen

Ingen post.

 

 

@   E-post

Referat fra siste møte i BA-rådet 7. april.
Internett, hjemmeside og Facebook

ULF har fått ny hjemmeside,

men ingen nye nyheter siden sist vi sjekket.

 

De to studentene som var sammen med oss i fjor
har skrevet en artikkel på SOR sine sider.

 

NAKU har fått ny hjemmeside.

 

 

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

 

Saker til SAR:
Sakslisten ligger også på Bærum kommunes hjemmeside.

 

Nytt mandat for Brukerrådsarbeid i miljøarbeider-tjenesten

Er lagt ut på kommunens hjemmeside.

Mandatet som gjelder for hele pleie- og omsorg er fjernet.

Det skulle fortsatt stå der.

Lars Ole gir beskjed til nett-ansvarlig.

 

Bente Moe Eriksen
har jobbet på dagsentrene på Emma Hjorth i 28 år.
Jobber nå som bolig-koordinator.
Det betyr at jeg er med på å planlegge nye boliger i kommunen.

 

VI har sett på referatet fra BA-rådet 7. april.

 

 

 

 

 

     

 

 

SAKER       

 

 

09/15     NY BROSJYRE

Lars Ole ordner rettelsene til neste gang.
Vi må be om penger til å trykke opp brosjyren.
Vedtak:     Legges frem på SAR-møtet 10. mai.
 

 

02/16     ÅRSRAPPORT 2015

                   Vi har fortsatt på rapporten.

 

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

 

 

 

03/16     BRUKER-UNDERSØKELSE PLO

Bente kommer på SAR-møtet

og forteller om undersøkelsen.

 

Vi snakket om hva som er viktig å ta opp.

Og hvordan det bør fortelles om.

 

Vedtak:     Intet spesielt

 

 

 

04/16     KOMMUNE-NETTVERKET

Vi var fornøyde med innsatsen.

Det kom en del spørsmål.

 

Vedtak:     Neste gang forbereder vi et opplegg
som svarer på spørsmål
vi tenker at kommunene lurer på.

 

 

 

 

05/16     POLITIKER-STAFETT 2016

 

Vedtak:     Intet spesielt

 

 

 

 

 

Godkjenning av referat nummer 443

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut sammen med dette referatet.

 

 

 

EVENTUELT
Ingen saker.

 

 

Nr. 442 – Referat fra 5. april 2016

 

 

 

 

Referat fra 5. april 2016

Tilstede:             Cora Maria Galucio, John-Harald Wangen, Erik Songstad

Cecilie Dahl, Gro Kristine Sjønnesen og Tove Kjevik

Ikke tilstede:    

Møte-leder:        Gro Kristine Sjønnesen

Tilretteleggere:          Lars Ole Bolneset

         Sted:                            Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:        Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:               Studenter i praksis –  Kamilla, Anlaug, Madelene,
Linda og Stian

Vedlegg:            Saksliste til SAR-møtet 10. mai

 

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Cecilie har vært på møte hos ordføreren i forrige uke.

For å snakke om politiker-stafetten.

 

Avis-utklipp og andre nyheter

Ingen avis-utklipp eller andre nyheter.

 

 

Beskjeder og informasjon

Lunsj er overraskelse i dag.

 

Brev til gruppen

Ingen post.

 

 

 

 

 

@   E-post

Gått igjennom alle e-poster.

Vi har fått en e-post fra John-Ingvard hos Bufdir
om vårt møte 14. april (se sak 04/16).
 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

Vi har sett på hjemmesidene og på Facebook.
Ellers ikke noe veldig spennende.

 

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

 

Saker til SAR:
Vi har laget ferdig sakslisten til SAR-møtet 10. mai.

 

Vi har laget arbeids-liste og fordelt sakene.

 

Nytt mandat må legges ut på kommunens hjemmeside
under Brukerrådsarbeid i miljøarbeider-tjenesten.

Lars Ole sender over filen til nett-ansvarlig.

 

Lars Ole sender ut saksliste til brukerrådene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

SAKER       

 

09/15     NY BROSJYRE

Vi må skrive noe om SAR i brosjyren.

 

Vedtak:     Lars Ole ordner rettelsene til neste gang.
Vi må be om penger til å trykke opp brosjyren.
 

 

02/16     ÅRSRAPPORT 2015

                   Vi har fortsatt på rapporten.

 

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

 

 

03/16     BRUKER-UNDERSØKELSE PLO

Lars Ole har bedt Heidi H.
om finne frem til en person,
som kan forteller om undersøkelsen på neste SAR-møte.

 

Vedtak:     Vi venter på svar fra Heidi H.

 

 

 

04/16     KOMMUNE-NETTVERKET

Vi har laget ferdig et forslag til presentasjon

og fordelt noen av temaene.

 

Vedtak:     Vi setter av god tid til spørsmål.
Vi utfordrer studentene til å komme med noen innspill.

 

 

 

05/16     POLITIKER-STAFETT 2016

Cecilie har truffet ordføreren og gitt fra seg pinnen.

 

Ordføreren har sagt ja til å utfordre en politiker
fra et av partiene som sitter i kommunestyret.

 

Vedtak:     Vi venter på svar fra ordføreren
om hvilken politiker som kommer og når.

 

 

 

06/16     GJØRE TING SAMMEN

Tove og Cecilie har svart på oppgaven.

 

Vedtak:     Cecilie leverer svarene til Hege eller basen.

 

 

 

Godkjenning av referat nummer 442

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut sammen med dette referatet.

 

 

 

EVENTUELT
Ingen saker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saksliste til møte i SAR

SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

 

Tirsdag 10. mai 2016 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.

En til tre medlemmer fra hvert av bruker-rådene i Bærum, og gjerne en tilrettelegger.

 

Viktig        Meld fra til Lars Ole på mobil 90 10 03 90
eller e-post lars.bolneset@baerum.kommune.no

                   om hvem som kommer fra dere og om dere har saker til eventuelt.

 

Sak 1:     Runde rundt bordet (45 minutter) eget hjelpeark – se vedlegg

Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?
Hvert bruker-råd får inntil 5 minutter til å fortelle.

 

Sak 2:     Bærums-konferanse onsdag 9. mars 2016 (15 minutter)

Evaluering av konferansen.

Plakat om viktige mobbe-regler fra tema-kveldene.

 

Sak 3:     Oppskrift på husmøter (20 minutter)

Vi mangler svar fra Brukerrådene Gjettum og Belsetveien.

De legger frem sine svar på spørsmålene som er skrevet med rødt
i referatet fra møtet 16. februar 2016 (sak 4).

 

Sak 4.     SAR fyller 10 år (10 minutter)

                   Hvordan skal vi feire at SAR er 10 år i år?

 

Sak. 5.    Brukerundersøkelse i miljøarbeidertjenesten (20 minutter)

En kommer og forteller om undersøkelsen.

 

Sak 6.     Mandat for brukerråd (15 minutter)

                   Vi snakker om mandatet for brukerråd.

Mandatet finnes på brukerrådssiden på kommunens hjemmeside.

Brukerrådene har lest igjennom mandatet på forhånd.

 

Eventuelt (10 minutter)

 • Erik og Gro forteller fra Aktiv Spaniaferie
 • Erfaringer med Kolonial.no

 

 

Hjelpe-ark til SAR-møter, laget august 2014, revidert april 2016      Vedlegg 1

 

 

 

Runde rundt bordet liste

– rekkefølge

 

 1. Brukerråd Gjettum / Bærums Verk
 2. Husmøte Jernbaneveien og Fornebu
 3. Husmøte Per Skreddersvei
 4. Husmøte Fornebu Husmøte
 5. Belsetveien boliger
 6. Brukerråd Emma Hjorth boliger
 7.   Brukerråd RUVE  – (Hauger Park, Vangkroken,
  Vanningsveien og Tanumveien)
 8. Husmøte Åsbråtan 71
 9. BA–rådet
 10. Fredagsstyret
 11. Rega-rådet
 12. RGB

 

 

Forberedelse til runden
Ditt brukerråd/husmøte får inntil 5 minutter.

Bestem på forhånd hvem som skal fortelle
og lag en liste over hva som skal fortelles.
Det er lurt at den som skal fortelle
kan få hjelp av en tilrettelegger til å lage denne listen.

Fortell kort om hva dere holder på med.

Hvilke saker tar dere opp osv.

 

 

Forberedelse til saker
Snakk om hva dere mener om
sakene på saks-listen til SAR-møtet
Ta det gjerne opp på hus-møtene også.

 

Det som er skrevet med rødt
er oppgaver dere skal forberede til SAR-møtet.

 

Er det andre saker dere vil at SAR skal ta opp
og jobbe med?

 

 

Nr. 441 – Referat fra 29. mars 2016

Referat fra 29. mars 2016 Tilstede: Cora Maria Galucio, John-Harald Wangen, Cecilie Dahl og Tove Kjevik Ikke tilstede: Erik Songstad og Gro Kristine Sjønnesen Møte-leder: Cora Maria Galucio Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset Sted: Emma Hjorthsvei 74 Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00 Besøk: Studenter i praksis – Kamilla, Linda og Stian Vedlegg: Ingen Informasjon fra andre møter og konferanser Ingen møter siden sist. Avis-utklipp og andre nyheter Ingen avis-utklipp eller andre nyheter. Beskjeder og informasjon Ingen beskjeder eller informasjon. Brev til gruppen Ingen post. Nr.441 Referat fra møte i RGB nr. 441 Side – 2 @ E-post Gått igjennom alle e-poster. Vi har fått referat fra BA-rådet med to vedlegg. Internett, hjemmeside og Facebook Vi har sett på hjemmesidene og på Facebook. På Grundes facebookside fant vi et innlegg fra Mobbekonferansen. som vi delte på vår Facebookside. Ellers ikke noe veldig spennende. ”Ingen ting om oss, uten oss” bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR Vi har sett på referatet fra BA-rådsmøtet 17. mars. Den viktigste saken de tok opp HMS-arbeid. Saker til SAR: Fortelle om hvilke saker vi jobber med i RGB. SAR-10 år, hvordan skal vi feire? Forslag om en temakveld til høsten hvor vi forteller gjestene fra de 10 årene SAR har vært. VI inviterer alle som har vært på møte i løpet av disse årene. Forslag om å ha det i kantinen i kommunegården. Servere pølser, brus, kaffe/te og kake. Mobbe-konferansen – spørre hva folk synes om konferansen. Mulige saker: Bruker-undersøkelsen – hva skjer med den? Gjengs-husleie og Kolonial.no Eventuelt – Fortelle fra Aktiv Spaniaferietur Referat fra møte i RGB nr. 441 Side – 3 SAKER 09/15 NY BROSJYRE Vi har tatt bilder av alle i gruppen. Bildene skal brukes i brosjyren og på hjemmesiden. Vi må skrive noe om SAR i brosjyren. Vedtak: Lars Ole ordner rettelsene til neste gang. Vi må be om penger til å trykke opp brosjyren. 02/16 ÅRSRAPPORT 2015 Vi har begynt på rapporten. Vedtak: Fortsetter saken på neste møte. 03/16 BRUKER-UNDERSØKELSE PLO Vedtak: Utsatt 04/16 KOMMUNE-NETTVERKET Vi har laget ferdig et forslag til presentasjon. Vedtak: Fordeler oppgaver og bestemmer tekst. 05/16 POLITIKER-STAFETT 2016 Vi har fått pinnen og skrevet Politiker-stafetten 2015/2016 på pinnen. Cecilie ber ordføreren utfordre en politiker fra et av partiene som sitter i kommunestyret. Første mulige møte er 26. april. Besøket tar fra 1,5 timer til hele dagen (kl. 9-15). Vedtak: Cecilie drar til ordførerens kontor onsdag 30. mars kl. 11.00. Referat fra møte i RGB nr. 441 Side – 4 06/16 GJØRE TING SAMMEN Arbeidet med saken har gått videre, så vi venter på mer informasjon før vi gjør noe mer. De som har lyst svarer på spørsmålene og leverer til Cecilie. Vedtak: Cecilie leverer svarene til Hege eller basen. Godkjenning av referat nummer 441 Referatet ble godkjent. Saks-liste for neste møte Delt ut sammen med dette referatet. EVENTUELT Ingen saker.