Nr. 437 – Referat fra 19. januar 2016

 

 

 

 

Referat fra 19. januar 2016

Tilstede:             Erik Songstad, John-Harald Wangen,

Gro Kristine Sjønnesen og Tove Kjevik

Ikke tilstede:     Cora Maria Galucio og Cecilie Dahl

Møte-leder:        Gro Kristine Sjønnesen

Tilretteleggere:          Lars Ole Bolneset

         Sted:                            Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:        Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:               Studenter i praksis.  Linda, Madelene, Stian og Anlaug.

Vedlegg:            1/437 Saksliste til SAR-møte 16. februar

 

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Møte i Sentralt brukerråd.
Lars Ole fortalte kort fra møtet.

 

 

Avis-utklipp og andre nyheter

Ingen avis-utklipp eller andre nyheter.

 

 

Beskjeder og informasjon

Det skal være temakveld torsdag 11. februar
i Kunnskapssenteret i Sandvika kl. 19.00 til kl. 21.00.

Temaet er insisterende praksis med Thomas Owren.
Invitasjon blir sendt ut gjennom tjeneste-lederne.

Alle er velkommen.

 

Brev til gruppen

Årsmelding fra banken.

 

@   E-post

Gått igjennom alle e-poster.
Vi har fått referat fra siste møte i BA-rådet.

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

SOR skriver om geo-caching
og hvordan det kan tilrettelegges for oss.

 

Vi har nå 317 likes på Facebook.

 

 

 

”Ingen ting om oss, uten oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

Vi har sett på siste referat fra møte i det som nå heter BA-rådet.

 

Vi har laget ferdig saksliste til SAR-møtet.

Listen sendes ut i dag.

 

 

Saker til SAR:

 

Kai kommer på neste SAR-møte
og forteller om vårens aktiviteter.

 

Han vil også fortelle hvor mye det vil koste

å melde seg på mer enn en tur i året.

 

 

Når det gjelder Brukerråd på Aurora og Arba,

Så inviterer vi Liv Skogmo til å komme på neste RGB-møte.

Tove inviterer til 2. februar.

 

Vi har sendt en e-post til Aurora Verksted
for å høre om de ønsker å være med i SAR.

 

 

 

SAKER       

 

 

08/14     BÆRUM-KONFERANSEN OM MOBBING

Matilde kan tenke seg å holde et foredrag om nett-mobbing.

 

Vi lager en plakat med den viktigste informasjonen om konferansen.

Bruker plakaten som ble laget i 2004 som utgangspunkt.

 

Hvem skal inviteres?

RiksGrunden

ULF

BBL

Gjøvik

Eidsberg

SOR

NAKU

NFU lokallag og sentralt

LUPE

Asker

BUFdir

LDO

 

Vedtak:     Invitasjonen sendes til alle på listen.

 

 

 

 

09/15     NY BROSJYRE

Fikk ikke tid til å snakke om denne saken i dag.

 

Vedtak:     Vi må be om penger til å trykke opp brosjyren.
Lars Ole tar med kamera på neste møte.

 

 

 

 

10/15     SELVBESTEMMELSE VED LEGEBESØK

Lars Ole har snakket med tildelings-kontoret
om hvilke regler som gjelder for besøk hos legen.

 

Vedtak:     Saken tas opp på neste SAR-møte.

 

 

 

01/16     MØTE MED RETTIGHETSUTVALGET

Tirsdag 26. januar kommer sekretærene rettighetsutvalget
på besøk til oss for å høre på
hva vi mener om de spørsmålene de har sendt oss.

 

Møtet skal være i kantinen på Rud (Convis) fra kl. 13.00 til kl. 15.00.

Det kommer også tre representanter fra BA-rådet
for å svare på spørsmålene som gjelder arbeid.
Praksis-studentene kommer også.

 

Vedtak:     Alle ser på spørsmålene og tenker over hva de vil svare.

 

 

 

02/16     ÅRSRAPPORT 2015

 

Vedtak:     Utsatt

 

 

03/16     BRUKER-UNDERSØKELSE PLO

 

Vedtak:     Utsatt

 

 

 

Godkjenning av referat nummer 437

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut sammen med dette referatet.

 

 

 

EVENTUELT
Ingen saker til eventuelt.

Referat fra 18. januar 2016

1. Godkjenning av referat fra siste møte

Referatet godkjent uten kommentarer

 

2. Temakveld
Gjennomgang av og innspill til endringer på invitasjonen.Frøydis savnet telefonnummer for påmelding. Sissel Mette påpekte bruk av begrepet ansatte fremfor medarbeidere. Lars Ole sender tekstforslag fra foredragsholder til Heidi.

Heidi gjør endringer på invitasjonen og sender den ut.

 

3. Brukerkonferanse om mobbing 9. mars 2016

Lars Ole informerte om det foreløpige programmet.

Invitasjonen blir ferdig denne uken.
NFU sender ut informasjon til de av sine medlemmer som har e-post.

Medlemmene i sentralt brukerråd er invitert til å delta.

 

4. Bruker- og pårørendeundersøkelsen

Det er benyttet KS sine undersøkelser. Dette for å benytte en undersøkelse som er gjennomarbeidet, samt at det gir mulighet til å sammenlikne resultatene mellom kommuner og med landssnittet.

Kort gjennomgang av resultatene.

Totalt er det 93 brukere som har svart på undersøkelsen. Svarprosenten er ca 90 % av de som var aktuelle å tilby undersøkelsen til.
Brukerne er stort sett fornøyde med tjenestene slik det kommer frem i svarene.  Noen av spørsmålene var vanskelig å svare på.  Det er laget en gruppering av spørsmål samlet for noen kategorier, dette oppleves ikke som en god måte å fremstille resultatene på. Det er bedre å se på resultatene pr spørsmål.

Totalt er det 96 pårørendeundersøkelsen som har svart på undersøkelsen. Det har vært noen feilkilder knyttet til å få sendt ut undersøkelsen. Generelt er svarprosenten lav, kun på 39 %.

 

Bruker- og pårørendeundersøkelsen setter på agenda på neste møte. Det skrives en kort oppsummering av de kommentarene som er kommet inn i forbindelse med pårørendeundersøkelsen, som sendes ut i forkant.

5. Eventuelt

Hva skjer hvis man har søkt bolig, får tilbud og takker nei til det konkrete tilbudet om bolig?
Bente sjekker dette med tildelingskontoret ifh til kommunens rutiner for dette.

 

ABBL har kjøpt tomter på området Emma Hjorth som er en del av det tidligere institusjonsområdet. I forbindelse med HVPU-reformen foreligger det en klausul på at inntektene skal komme utviklingshemmede til gode.  Det ønskes en redegjørelse om hvordan dette er i denne saken. Dette sjekkes.

 

Har kommunen fått tilskudd fra Husbanken knyttet til Høyrabben 3 og 8? Dette sjekkes.

 

To debattinnlegg i Budstikka 7.12.15 og 11.12.15

Kort drøftet. Innlegget fra 11.12.15 legges ved referatet.