Nr. 449 – Referat fra 25. oktober 2016

 

 

 

Referat fra 25. oktober 2016

Tilstede:             Cecilie Dahl, John-Harald Wangen, Erik Songstad,

Gro Kristine Sjønnesen og Tove Kjevik

Ikke tilstede:    

Møte-leder:        Erik Songstad

Tilretteleggere:          Lars Ole Bolneset

         Sted:                            Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:        Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:               Britta kl. 12.30-13.00

Vedlegg:            Ingen vedlegg
Informasjon fra andre møter og konferanser

På mandag 17. oktober var Gro og Cecilie
med på intervju av mulige vernepleier-studenter.
Se sak 09/16.
Tove, Cecilie, Erik og Gro har vært på ULF-konferanse

med tema Medborgerskap 10. oktober.
På turen møtte vi også Ola og Andreas fra Grunden.

Lars Ole har vært på møte i sentralt brukerråd.
Referatet er ikke ferdig ennå.

 

 

Avis-utklipp og andre nyheter

Ingen avis-utklipp.

 

 

Beskjeder og informasjon

Cecilie og Gro skal på Kiel-tur
og kommer ikke på møtet 22.11.

Cecilie er bortreist på årets siste møte,
derfor flyttet vi det siste møtet til 13.12.

 

 

Brev til gruppen

Faktura fra NFU.

 

 

@   E-post

Ny politiker er klar for å besøke oss på neste møte.
Han heter Arnulf Myklebust og kommer fra KrF.

Referat fra BA-rådet.

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

Fikk ikke tid til å sjekke dette.

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

BA-rådet

Vi har gjennomgått referatet fra BA-råd-møtet 22.09.

De har snakket om hvordan

de kan bli bedre i forhold til brukerrådsarbeid.

Det er viktig å være forberedt til møtet.
For å få flere med på brukermedvirkning,
skal de prøve ut forskjellige løsninger på avdelingene.

 

 

Referat fra siste SAR-møte 27. september

ligger på kommunens hjemmeside.

 

 

Saker til SAR:

Vi har flyttet datoen for feiringen til 11. november.

Vi har laget et forslag til program.

     


 

SAKER       

 

 

06/16     Tema-kvelder om mobbing

Britta har begynt å skrive en rapport fra konferansen
og fra tema-kveldene.
Rapporten skal være lettlest.

Hun lurer på om vi kan sjekke at rapporten er lettlest.

 

Vedtak:     Vi sjekker gjerne rapporten når den er ferdig.

 

 

 

 

09/16     Studenter i praksis våren 2017

Det var fem studentene som var interessert i
å høre mer om praksisen hos oss,
som heter selvbestemmelse og brukermedvirkning.

Vi synes alle var gode søkere til praksisen.

I dag fikk vi vite at to av studentene har sagt ja
til å ha sin praksis hos oss våren 2017.

 

Vedtak:     Vi skal ta godt i mot studentene
og gi de en kjempefin praksis.

 

 

Godkjenning av referat nummer 449

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møtet.

 

 

EVENTUELT
Intet spesielt.

Nye ord til ordbanken

Referat fra 17. oktober 2016

1.

 

Referat fra møte 12.09.16 ble godkjent.
2. Presentasjon av Bærum kommunale dagtilbud

Tjenesteleder for Bærum kommunale dagtilbud, Eivind Strøm, orienterte om dagtilbudet og kommende behov for dagtilbud de nærmeste årene.

 

3. Gjennomgang av beskrivelse av sentralt brukerråd

–          Forslag til endringer rettes opp i beskrivelsen av sentralt brukerråd, og ny versjon sendes ut med referatet.

 

4. Handlingsplanen ( HP ) 2017 – 2020

Gjennomgang av handlingsprogrammet knyttet til pleie og omsorg

–          Ikke så mye nytt siden forrige handlingsprogram

–          Økende behov for bolig og dagtilbud. Demografikompensasjon.

–          Drøfting rundt større enheter. Hva sier forskning rundt større enheter. Viktig med individuelle tilpasninger uansett boform. Bekymring fra brukerorganisasjonene at det kan bli mange ansatte for den enkelte beboer. Kan løses på ulike måter, for eksempel teamorganisering.

–          Salg av tomter på Emma Hjorth, for totalt litt over 19 mill, er kommet inn i HP. Det må muligens lages en politisk sak i løpet av vår 2017 på hvordan midlene skal brukes.

5. Eventuelt:

SAR skal feire 10 års jubileum 11.11.16 i kantinen i kommunegården fra 16.00 – 19.00. Heidi sender ut invitasjonen til medlemmene i sentralt brukerråd.

 

Jfr referat fra 12.09.16 der Bistand og omsorgsleder Espelien ønsker samarbeid med NFU og LUPE på brukerdialog, brukermedvirkning. Heidi sjekker med Espelien på hvordan han tenker at det kan arrangeres.

 

Innspill på at begrepet «omsorgsbolig» kan virke passiviserende og mindre mestring, utvikling og stimulering. Dette benyttes i styringsdokumenter og ved refusjonsordninger. Burde vi bare bruke begrepet bolig?

 

Sentralt brukerråd arrangerer temamøte før uke 8 i 2017. Drøftes på neste møte.

6. Neste møte er 12.12. 16 fra 16.00 – 18.00, kommunegården, møterom C.

SAR-møte 27. september 2016

Sak 2:   Bærums-konferanse 9. mars 2016   Plakat om viktige mobbe-regler fra tema-kveldene.   Vedtak: Husmøtene ser på forslag til plakat-tekst  og gir beskjed til sitt brukerråd  hvis de har noe å si til teksten på plakatene.   Brukerrådet tar dette med til neste SAR-møtet 6. desember.

Sak 3:   Oppskrift på husmøter  Forslag til oppskrift er nå klar.

Vedtak: Husmøtene tester ut oppskriften  og melder erfaringer til sitt brukerråd.   Brukerrådet tar dette med til neste SAR-møtet 6. desember.

Sak 4: SAR fyller 10 år 11. november   Skal være i kantinen i kommunegården Fra kl. 16.00 til kl. 18.30.   Pølser med tilbehør og brus. Marsipankake med tekst og sjokoladekake. Kaffe og te.

Vedtak: RGB sender ut invitasjon  til alle som har vært på SAR-møtene  siden vi startet våren 2006.   Listen med navn sendes til tjenestelederne.

 5

Sak 5: Mandat for brukerråd    Vedtak: Fortsette på neste møte.

Sak 6: Sak fra Budstikka   Seksjonsleder Heidi Hesselberg i Pleie- og omsorg  har kommet for å svare på spørsmål  om det som har stått i avisene i sommer.

John-Harald tenkte på saken om nattevakten.  Nattevakten glemte å hjelpe personen i en situasjon,  men personen var ikke glemt på badet hele natten.   Det er ikke alltid det som står i avisen er riktig.

Leif Kåre mener at det er viktig  at det som skrives i Budstikka bør være riktig.

En ble slått, en som brukte fysisk makt.   Det synes Ingebjørg ikke går an.   Skal ikke bli brukt makt eller vold mot utviklingshemmede.
Cecilie tenker at de som slår burde miste jobben.

Innspill – hva gjør man når det skjer overgrep.

Si ifra til primærkontakt,  som kan ta det videre med tjenesteleder.    Si det til noen man kjenner.   Kan også ringe politiet.

Det skal gjøres noe med en gang  og ikke vente før man gjør noe med det.    Vedtak: Intet vedtak.