Nr. 416 – Referat fra 27. januar 2015

Referat fra 10. februar 2015 Tilstede: John-Harald Wangen, Cora Maria Galucio, Tove Kjevik, Gro Kristine Sjønnesen, Erik Songstad og Cecilie Dahl Ikke tilstede: Steinar Wangen Møte-leder: Gro Kristine Sjønnesen Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset Sted: Emma Hjorthsvei 74 Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00 Besøk: Studenter Jorunn og Line. Vedlegg: Faste punkter: Informasjon fra andre møter og konferanser 28. januar hadde Lars Ole møte med Morten S. På møte ble det snakket om at Bærum kommune skal bruke KS sin bruker-undersøkelse denne våren., Det ble også snakket om prosjektet bruker-veiledere, som er et samarbeidsprosjekt med ULF i Danmark. To deltakere fra Bærum arbeids-senter er med i prosjektet. Morten ønsker et forslag til budsjett for høstens planlagte mobbe-seminar. Han lurer også på om SAR kan ta opp hvordan miljø-arbeider-tjenesten kan ta i bruk av velferds-teknologi. Lars Ole er også blitt bedt om å lage et nytt organisasjons-kart; som viser hvordan bruker-rådene er organisert i kommunen. Sentralt-brukerråd inviterer til tema-kveld om samtykke og samtykke-kompetanse torsdag 12. februar Kl. 18.30 til 20.30 i Kunnskaps-senteret i Sandvika. Cora, John-Harald, Gro og Erik. Jorunn, Line og Lars Ole kommer også. Nr.417 Referat fra møte i RGB nr. 417 Side – 2 Avis-utklipp og andre nyheter Ingen nyheter. Beskjeder og informasjon Erik og Gro kommer ikke på møtet om Skandinavisk-samarbeid fordi de skal spille boccia i Fredrikstad denne helgen. Turen med Aktiv-Spania-ferie blir utsatt til høsten på grunn av ting som må ordnes i Spania. Brev til gruppen Brev fra NAV om vårt spørsmål om livs-opphold. Se fast punkt om brukerråds-arbeid. @ E-post Vi har fått e-post fra Nina i Budstikka. Hun skriver at hun nå skal jobbe med kultur-saker og derfor ikke kan følge opp vår sak om NAV. Forslag fra Steinar om å se på de nye debatt-programmene på Empo. I det ene programmet diskuterer tre utviklingshemmede sammen med en psykolog om hvordan det er å være annerledes. Det andre handler om ultra-lyd og personer med Downs syndrom. Vi sjekker ut tilbudet på slutten av dagens møte. På vårt spørsmål om hvor mye det koster å drifte KNUUS, Svarer ULF at det koster ca. 100.000.- i året. Marianne Fauske fra NAV forteller at Ellen Dillevig kommer på neste SAR-møte og forteller om livsoppholds-satser. Referat fra møte i RGB nr. 417 Side – 3 Internett, hjemmeside og Facebook ULF forteller om en utviklingshemmet som sultet i hjel i Holbæk kommune. ”Ingen ting om oss, uten oss” bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR Husk mat-pakke til neste møte. Når det gjelder saken om gjengs husleie og livs-oppholds-sats, Så kommer Ellen fra NAV og forteller oss om dette. VI har gått igjennom sakslisten og forberedt sakene vi skal ta opp. Alle har jobbet hver sfor seg, enten alene eller med en tilrettelegger. NB Huske å ta opp bruk av velferds-teknologi som eventuelt-sak. Referat fra møte i RGB nr. 417 Side – 4 SAKER 02/14 SKANDINAVISK SAMARBEID På fredag møtes vi på Ramma kl. 15.00. Cecilie og Cora kommer med Mølla-bussen. Cecilie, Cora og Jorunn reiser sammen til Sandvika Når vi er ferdige ca. kl. 19.00.. Lars Ole ordner lasagne og hvit-løksbrød. Vedtak: Kontakte ULF etter at vi har snakket med BBL om mulige datoer for høstens treff i det Skandinaviske samarbeidet. Gi beskjed til Grunden om data-forslag. 08/14 BÆRUM-KONFERANSEN Forslag om å invitere en kjendis som har blitt mobbet. Et forslag er Morten Harket. Vedtak: Vi tar opp forslaget på neste SAR-møte. 01/15 KS-UNDERSØKELSE Studentene har vært på besøk hos KS og fått vite mer om undersøkelsen. De kom med noen forslag til hvordan De har også besøkt Nesodden kommune som gjennomførte undersøkelsen i 2014. Vi har ikke hørt noe mer fra vår kontakt-person i kommunen. Vedtak: Ingen vedtak. Referat fra møte i RGB nr. 417 Side – 5 Godkjenning av referat nummer 417 Referatet ble godkjent. Saks-liste for neste møte Delt ut på møte. EVENTUELT Intervjuer – Line og Jorunn ønsker å ta opp dette. De skal levere en oppgave til skolen etter at de er ferdig med sin praksis. I denne oppgaven ønsker de å skrive noe om hva vi mener. De lurer derfor på om vi vil bli intervjuet? Alle vil gjerne bli intervjuet. John- Harald vil gjerne ha spørsmålene opp ned, slik at han kan svare helt på hodet.

Møtereferat 19. januar 2015

1. Vi hadde besøk av 2 studenter som er i praksis hos RGB, praksisen deres har tema brukerrådsarbeid.

 

2. Referat fra 18.11.14

Ingen kommentar, bortsett fra årstall for ansettelse av ny tjenesteleder og koordinator som skal være

 

3. Mestrings- og motivasjonskonferanse torsdag 15. januar

 • Unni og Sissel likte spesielt den første delen, men savnet noe om utviklingshemmede under forelesningen om velferdsteknologi.
 • Heidi fikk vært innom alle parallell-tilbudene, savnet også noe mer om utviklingshemmede.
 • Studentene savnet spørsmål fra salen under paneldebatten.

 

4. Medlems-møte om boligbygging i kommunen

Morten holdt et informativt foredrag om kommunens byggeplaner de neste 20 årene. Viktig med samarbeid mellom kommunen og ulike interessegrupper som vil bygge selv.

 

5. Bruker- og pårørendeundersøkelse

Kommer denne våren.  Undersøkelsen har vært utsatt litt fordi det koster en del penger og den må gjøres i samarbeid med KS.  Det er Gøran Svedsæter som har kontakt med KS og bistår Pleie og omsorg knyttet til undersøkelsen.

 

6. Velferdsteknologi i tjenesten

 • Unni mener at våre brukere er like forskjellig som alle andre, og tenker at denne teknologien kan være et godt bidrag inn i tjenesten.  Samt at teknologi ikke skal erstatte menneskelige ressurser, der hvor det er nødvendig og ønskelig.
 • Morten ønsker innspill på hvordan vi kan komme i gang med en diskusjon rundt bruk av denne teknologien.
 • I Belsetveien boliger er det mange brukere som allerede har kunnskaper knyttet til dette, både brukere og pårørende. Mulig at det kan være et godt sted å starte opp.
 • Det ble diskutert flere forskjellige tiltak og forslag, som kan oppsummeres med at noen pårørende vil oppleve at teknologi ikke er bra, blant annet fordi de ikke kjenner teknologien. Mens andre vil være positive til mer teknologi enn det som kanskje er nødvendig eller ønskelig.

 

7. Temakveld

Torsdag 12. februar kl. 18.30 – 20.30 på Kunnskapssenteret.
Invitasjon sendes ut via kommunen på vegne av sentralt brukerråd med påmelding.  Hvis det er plass, så inviteres også ansatte.
Morten sjekker med kaffe og te.

NFU tar med pausetwist.

 

Samtykke til velferdsteknologi tas opp som eksempel.

 

Vi møtes kl. 17.45 for å gjøre i stand.

 

 

8. Eventuelt

 • Alle interesseorganisasjonene i Bærum bør representeres, i dag er det NFU og LUPE.
 • Organisasjonene velger representanter til Sentralt brukerråd og hvordan dette håndteres er opp til hver organisasjon.
 • Morten ser det som en fordel at det er stabilitet blant medlemmene, og at det er ønskelig at flest mulig av medlemmene kommer på hvert møte.
 • Når Høyrabben og Gamle Lommedalsvei bolig med service flytter til nye lokaler i løpet av våren blir det ledige leiligheter som Pleie og omsorg tenker å benytte til boliger for mennesker med utviklingshemming.
  • Det er 18 leiligheter i Høyrabben 3 og 8, samt 17 leiligheter i Gamle Lommedalsvei. For å ha rom til fellesareal og personalfasiliteter vil det bli tildelt 14 leiligheter til brukergruppen.  NFU har betenkeligheter med så store anlegg som det er planlagt på Høyrabben med 14 plasser i en blokk.   De ønsker å forholde seg til kommunens vedtak om inntil 8-12 plasser i hver enhet.
  • Leilighetene er i overkant av 60 m2 og godt tilrettelagt, de har også sprinkleranlegg for å øke brannsikkerheten for brukerne.
  • Videre informasjon om dette kommer på et senere møte.

 

Nr. 415 – Referat fra 13. januar 2015

Referat fra 13. januar 2015 Tilstede: John-Harald Wangen, Gro Kristine Sjønnesen, Cora Maria Galucio, Tove Kjevik og Cecilie Dahl Ikke tilstede: Erik Songstad (syk) Møte-leder: Cora Maria Galucio Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Steinar Wangen Sted: Emma Hjorthsvei 74 Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00 Besøk: Vernepleier-studenter Jorunn og Line Vedlegg: 1/414 – Mandat for brukerråd i miljøarbeider-tjenesten – slik skal et brukerråd i bolig jobbe Startet med en presentasjon av oss og våre gjester (studentene). Faste punkter: Informasjon fra andre møter og konferanser Morten har gitt ny beskjed til Göran Svedsäter om at vi ønsker besøk når undersøkelsen nærmer seg. Avis-utklipp og andre nyheter Steinar hadde med klipp fra Budstikka 2. januar hvor det står om det nye navnet til jobben til Tove. Det er skiftet fra Løxa til Arba Inkludering AS. Vi sjekket ordbanken og inkludering betyr ”at ingen skal stå utenfor”. Nr.415 Referat fra møte i RGB nr. 415 Side – 2 Beskjeder og informasjon Fritids-kalenderen for våren 2015 er kommet. Arba Inkludering AS har åpen dag lørdag 7. februar. Brev til gruppen Ingen brev. @ E-post Gjennomgått e-post. Fått e-post fra Brobygger-Ligaen om forslag til møte i Nordisk samarbeid. Se egen sak. Vi har fått e-post fra Nina i Budstikka. Kanskje hun kommer til oss i dag for å skrive om at vi ikke får svar fra NAV på de spørsmålene vi har stilt om livs-oppholds-satser. VI fikk i løpet av dagen avklart at hun ikke kommer i dag. Hun kommer kanskje neste gang. Internett, hjemmeside og Facebook SOR skal ha konferanse i Bergen 4 og 5. mai 2015. Konferansen skal handle om livs-stil og helse. ”Ingen ting om oss, uten oss” bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR Neste SAR-møte er 24. februar og vi må lage ferdig sakslisten 27. januar. Når det gjelder saken om gjengs husleie og livs-oppholds-sats, så venter vi fortsatt på svar fra NAV og er i kontakt med Budstikka i saken. Referat fra møte i RGB nr. 415 Side – 3 SAKER 02/14 SKANDINAVISK SAMARBEID Vi foreslår et samarbeids-møte med BBL på fredag 13. februar fra kl. 15.00 til kl. 19.00. Vi skal gå igjennom teksten om Norge og fordele oppgaver. Grunden har sagt de ønsker å invitere til neste treff før eller etter sommeren. Vedtak: Vi har sendt forslag til dato og klokkeslett til BBL. 07/14 ÅRS-RAPPORTEN FOR 2014 Vi har begynt på rapporten for 2014. Sett på hva vi har gjort utenom de faste møtene og hvem som har vært på besøk. Vedtak: Fortsetter med rapporten på neste møte. Fortsetter med kort beskrivelse av hvilke saker vi har jobbet med. 08/14 BÆRUM-KONFERANSEN Vi tenker oss en gang rundt september/oktober. Konferansen skal vare i to dager. Det er ønske om å diskutere temaet mobbing, på arenaene arbeid, hjem og fritid. Dele inn i mindre grupper som kan diskutere temaet mobbing. Mobbing på internett kan være en del av felles oppstart. Hvor kan vi søke om penger til å arrangere konferanse? Søke BUFdir om penger, søke helsedirektoratet om støtte, søke kommunen om penger, søke FFO og FO, SAFO, KS, FF, Fagforbundet osv. Referat fra møte i RGB nr. 415 Side – 4 10/14 KONFERANSE ”Mestring og motivasjon” Vi har gjennomgått programmet for konferansen. Det var mange vanskelige ord som måtte forklares. Vi bestemmer på konferansen hvilke av sesjonene vi skal være med på. Tove og John Harald må avklare med sine sjefer. Erik er syk, så vi vet ikke om han kommer. Vi møtes i Sandvika foran Narvesen kl. 08.00. Cora og Gro kommer til Fornebu med Alex. Vedtak: Ingen vedtak. 05/10 FN-KONVENSJONEN Vedtak: Vi starter igjen med artikkel nr. 2 på første møte etter jul. Vi ser etter om artikkelen er oppfylt. Godkjenning av referat nummer 415 Referatet ble godkjent. Saks-liste for neste møte Delt ut på møte. EVENTUELT Steinar har blitt spurt om han vil sitte i en gruppe som skal komme med forslag til hvordan personer med utviklingshemming kan få det bedre i samfunnet. Han skal være med på fire møter frem til våren 2016. Steinar tenker at hvis det er saker som kommer frem på SAR, så kan han eventuelt ta det opp videre i gruppen.

Nr. 414 – Referat fra 16. desember 2014

Referat fra 16. desember 2014 Tilstede: John-Harald Wangen, Gro Kristine Sjønnesen, Cora Maria Galucio, Tove Kjevik, Cecilie Dahl og Erik Songstad Ikke tilstede: Møte-leder: Tove Kjevik Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Steinar Wangen Sted: Emma Hjorthsvei 74 Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 12.00 Besøk: Vedlegg: 1/414 – Mandat for brukerråd i miljøarbeider-tjenesten – slik skal et brukerråd i bolig jobbe Faste punkter: Informasjon fra andre møter og konferanser LO sender en e-post til Göran Svedsäter og etterlyser svar på den e-posten vi sendte på siste møte. Avis-utklipp og andre nyheter Erik hadde med utklipp fra Bæringen nr. 6 hvor det står om jule-handel i Gråstua. Beskjeder og informasjon Den nye bedriften til Tove skal hete Arba. Nr.414 Referat fra møte i RGB nr. 414 Side – 2 Brev til gruppen Ingen brev. @ E-post Gjennomgått e-post. Rettet opp et navn som ikke var kommet med i referatet fra siste SAR-møte. Internett, hjemmeside og Facebook Vi fikk ikke tid til å gå igjennom hjemme-sidene. ”Ingen ting om oss, uten oss” bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR Vi må lage forslag til program for Konferansen om mobbing. Lager en egen sak på dette på neste møte. Når det gjelder saken om gjengs husleie og livs-oppholds-sats, så venter vi fortsatt på svar fra NAV. Vi har kontaktet Budstikka i saken. Referat fra møte i RGB nr. 414 Side – 3 SAKER 05/10 FN-KONVENSJONEN Vedtak: Vi starter igjen med artikkel nr. 1 på første møte etter jul. Vi ser etter om artikkelen er oppfylt. 07/14 ÅRS-RAPPORTEN FOR 2014 Vedtak: Begynner på rapporten for 2014 på neste møte. 02/14 SKANDINAVISK SAMARBEID Vedtak: Komme med forslag til dato på neste møte. Ber BBL om også å komme med forslag. Godkjenning av referat nummer 414 Referatet ble godkjent. Saks-liste for neste møte Delt ut på møte. EVENTUELT Vi har gjennomgått forslag til nytt mandat for bruker-råd – se vedlegg.