Nr. 468 – Referat fra 12. desember 2017

erat fra 12. desember 2017

Tilstede:             Cecilie Dahl, Tove Kjevik, Frøydis Jacobsen, John-Harald Wangen, Gro Kristine Sjønnesen og Erik Songstad

Ikke tilstede:     Cora Galucio

Møte-leder:        Gro Kristine Sjønnesen

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 12.00

Besøk:                Ingen

Vedlegg:            Møteplan for våren 2018

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Lars Ole har vært på møte med alle tjenestelederne.
Det ble snakket om tilrettelegger-forum
og brukerråds-arbeid på system-nivå.

 

 

Avis-utklipp og andre nyheter

Ingen avis-utklipp.

 

 

Beskjeder og informasjon

Vi drar til Cora kl. 12 i dag.

Vi starter opp 16. januar 2018.

 

Brev til gruppen

Ingen brev.

 

 

 

@   E-post og beskjeder

Fått e-post fra Else i Aldring og helse
som gjerne vil komme på besøk.

Hun blir invitert til 30. januar.

 

Vi har fått bekreftet datoen for 2018 i Løkkeåsveien 2.

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

Intet spesielt.

 

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

 

BA-rådet

Ikke noe nytt referat.

 

Saker til SAR:

Vi lager sakliste på første møte etter juleferien.

 

 

Fortsatt å jobbe med lettlest rapport fra mobbe-konferanse.
Kommet til side 8.

 

SAKER  

 

09/17     Temakveld: Sjef i eget hus
Forslag fra en tjenesteleder om å snakke om hva husleien går til.

              Vi inviterer Anita fra tildelingskontoret
for å snakke om vedtaket og gjennomføringen av vedtaket.

Vi inviterer også Bente til å snakke om mulighetene for å bytte bolig.

Vedtak:     Vi fortsetter saken på neste møte.

 

 

10/17     Brukerråd for eldre
Vi har ikke kommet noe videre med denne saken siden sist.
Vedtak:     Lars Ole tar opp saken med Eivind Strøm
som er tjenesteleder for dagaktivitetstilbudet.

11/17     Studenter i praksis våren 2018

Vedtak:     Studentene kommer på vårt første møte 16. januar.

 

Godkjenning av referat nummer 468

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møtet.

 

 

EVENTUELT

  • Intet spesielt