Brukerråd for medarbeidere og beboere v.1.2

Brukerråd – for medarbeidere og beboere
Vil du vite mere om brukerråd?
Hva er et brukerråd?
Hva gjør man på et møte?
Hva er reglene for et brukerråd?
www.radgivningsgruppen.no 2016 v. 1.2
Side 2
Innholdsfortegnelse:
Hva er et brukerråd
Side 3
Hvordan oppretter man et brukerråd
Side 4
Hvordan arbeider et brukerråd
Side 5
Møteregler for brukerråd
Side 6
Eksempel på saksliste
Side 7
Ordstyrer
Side 8
Referent
Side 9
Møteplager
Side 10
Ansvar
Side 11
Avbud
Side 12
Hva kan man bruke et brukerråd til
Side 13
Dette heftet er laget av ULF i Danmark og oversatt av Lars Ole og gjennomlest av RGB.
www.radgivningsgruppen.no 2016 v. 1.2
Side 3
Hva er et brukerråd?
Et brukerråd er en gruppe mennesker, som skal ta seg av de interesser og aktiviteter, som foregår på et aktivitetssenter, vernet verksted eller i en bolig.
• Det er de du skal snakke med, hvis det er noe du gjerne vil ha gjort noe med på din arbeidsplass eller der du bor
• Brukerrådet hjelper til med å lage aktiviteter for beboerne i boligen
• Du kan få innflytelse gjennom ditt brukerråd. Brukerrådet har kontakt med miljøarbeiderne og ansatte i kommunen. Så det brukerrådet tar opp kan ha betydning for din hverdag
www.radgivningsgruppen.no 2016 v. 1.2
Side 4
Hvordan oppretter man et brukerråd?
Brukerrådet snakker på vegne av medarbeiderne på deres arbeidsplass eller beboerne i deres bofellesskap.
Hvis der er flere bofellesskaper, som er sammen om at lave et beboerråd, så velger man en representant og en vara fra hver boenhet.
• Der skal alltid velges et ulikt antall personer til rådet.
• Hvis der er for mange personer, som gjerne vil være med i rådet, kan man stemme om, hvem der skal være med. Det kan også besluttes ved loddtrekning.
• Der skal velges en formann og en nestformann
Når det er besluttet, hvem der er formann, nestformann, representanter og vara i rådet, så skal der henges en lapp på felles oppslagstavle med navn og bilde. Så kan alle medarbeidere og beboere se, hvem som representerer deres arbeidsplass/bolig.
www.radgivningsgruppen.no 2016 v. 1.2
Side 5
Hvordan arbeider et brukerråd?
Brukerrådet skal lage noen regler og retningslinjer for sitt arbeid, hvor det står klart og tydelig hvilke regler som skal følges.
Det kan være følgende:
• Skal dere ha en leder
• Skal det lages vedtekter?
• Hvor ofte skal det holdes møte
Brukerråd skal lage noen mål for hva de gjerne vil arbeide med? Det kan lages en årsplan som for hva rådet gjerne vil arbeide med.
www.radgivningsgruppen.no 2016 v. 1.2
Side 6
Møteregler for brukerråd
Det er viktig å innkalle til møter i god tid (minst 14 dager før møtet)
• Det er lederen som innkaller til møter
• Innkalling til møter kan skje via brev, telefon, Facebook, E-post eller SMS. Det er viktig å sikre at alle medlemmene får beskjed
• Når man mottar en innkalling til møte er det en god ide å skrive det inn i din kalender, så man husker å komme til møtet
Hvis der er transport til møtet, er det en god ide å planlegge og eventuelt bestille transport i på forhånd ?
• Når møtet starter velges en ordstyrer og en referent
• Det kan serveres kaffe, te og vann under møtet. Eventuelt også frukt eller kaker
• Det kan være vanskelig å holde konsentrasjonen under hele møtet, så det er en god ide å holde en pause på 10 minutter etter en time eller mitt i møtet.
• Etter hvert møte eller på slutten av møtet skal det lages en saksliste til neste møte
www.radgivningsgruppen.no 2016 v. 1.2
Side 7
Eksempel på en saksliste
Valg av ordstyrer
1. Valg av referent
2. Godkjennelse av referat fra siste møte
3. Aktiviteter
4. Forslag + spørsmål fra øvrige medarbeidere/ beboere
6. Åpent punkt?
7. Eventuelt
www.radgivningsgruppen.no 2016 v. 1.2
Side 8
Ordstyrer
Når det holdes møte, er det viktig at det foregår på en ordentlig måte. Derfor er det godt å ha en ordstyrer til møtet og bestemme hvem som kan snakke. Når det er en ordstyrer som gir medlemmene lov til å snakke, så unngå man at de snakker i munnen på hverandre og at de avbryter hverandre.
En ordstyrer sørger for at det er ro og orden, og at alle medlemmer blir hørt og får lov til å si hva de har lyst til.
Når man har møte er det lett å begynne å snakke om andre ting enn det som står på sakslisten. Derfor er det en god idé at ordstyreren sørger for at man holder seg til det emne man skal snakke om.
www.radgivningsgruppen.no 2016 v. 1.2
Side 9
Referenten
Til hvert møte skal det være en referent. Referenten skal skrive referat fra møtet og skrive ned det som blir bestemt. Hvis personale hjelper til med å skrive referat, skal hvert punkt leses høyt og godkjennes av medlemmene i rådet.
www.radgivningsgruppen.no 2016 v. 1.2
Side 10
Møteplager
En møteplager er en som:
– Ødelegger møtet
– Vil bestemme alt
– Vil snakke hele tiden og som ikke gir andre lov til å snakke
– Ikke vil følge reglene
Hvis en møteplager ikke kan oppføre seg ordentlig og fortsetter med å forstyrre de andre, kan man be møteplageren om å forlate møtet. Hvis det skjer på flere møter, må møteplageren slutte i brukerrådet.
www.radgivningsgruppen.no 2016 v. 1.2
Side 11
Ansvar
Når man sitter i et brukerråd er det mange arbeidsoppgaver og mange beslutninger som skal tas. Derfor kreves det at man kan ta ansvar:
• De andre forventer at man tar det på alvor og gjør hva man kan for å være med.
• Man skal tenke over om man har tid og lyst til at komme til alle møtene.
• Hvis man lover å gjøre noe i brukerrådet, skal man også holde det man har lovet.
• Husk at be om hjelp, hvis det er noen oppgaver du har problemer med å klare selv.
www.radgivningsgruppen.no 2016 v. 1.2
Side 12
Kan ikke komme
Det er ikke likegyldig om man kommer eller ikke på møtene. Hvis du sitter i et brukerråd, kan du være sikker på at det er bruk for deg! Derfor skal du ha en gyldig grunn til ikke å komme på møter i brukerrådet. Det er ikke nok at man ikke gidder.
En gyldig grunn kan være:
Sykdom
Begravelse
Ferie
www.radgivningsgruppen.no 2016 v. 1.2
Side 13
Hva kan man bruke et brukerråd til?
Det er i samarbeide med arbeidsplassen/boligen og kommunen, hva det enkelte råd skal samarbeide med?
Medarbeidere eller beboere kan klage, komme med ønsker eller andre forslag til medlemmene i rådet. (sjekke setning)?
Det er rådets oppgave å snakke om de innkomne forslagene. Brukerrådet kan eventuelt ta kontakt med personalet, leder eller andre personer fra kommunen, hvis det er relevant ? aktuelt, nødvendig, på sin plass!
Rådet kan brukes til følgende:
• Synliggjøre selvbestemmelsen
• Medbestemmelse på arbeidsplassen/bofellesskapet
• Innflytelse på de lokale politikere
• Planlegging av lokale aktiviteter

SAR-møte 7. mai 2019

Vedlegg 2/492 til RGB-møte 21.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra møte i SAR

SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd i bolig, på arbeid og for fritid

Tirsdag 7. mai 2019

Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.

 

Møteleder:         Cora

Referent:          Lars Ole

Vedlegg:          Oversikt over forslag til bruk av penger
etter salg av tomter på Emma Hjorth

Besøk:              Heidi Hesselberg

Tilstede:           13 brukere (B), 5 tilretteleggere (T)

Er her for første gang:

Hildegunn fra Jernbameveien
og Liridon fra Vangkroken 3.

 

Diverse:            Ingen ting.
 

Sak 1:   Runde rundt bordet

Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?

 

 

 1. Gjettum / Skytterdalen / Levrestien / Bærums verk

Ikke tilstede – beskjed gitt.

 

 

 1. Jernbaneveien og Fornebu – Anne L, Gro Anita
  og Kathrine (B) – Hildegunn (T)

 

                   Har snakket om frivillighet
og ferie-planer (Guriset).

 1. Per Skreddersvei – (B)  (T)

Ikke tilstede – ingen beskjed gitt.

 

 

 1. Husmøte Belsetveien boliger – (B) og  (T)

Ikke tilstede – ingen beskjed gitt.

 

 

 1. Emma Hjorth boliger – Gro, Cora og Victoria (B) – Omar (T).

Har snakket om aktivitetsdag på Emma onsdag 12. juni.

Snakket om Emma MeDLiv.

Er det noen som har lyst til å være frivillig hjelper i denne leiligheten.  Så bare ta kontakt.

 

Helen var på besøk og fortalte om kosthold-prosjektet.

 

 

 1. RUVE (Hauger Park og Vangkroken og Gl. Lommedalsvei
  – Martin og Geir  (B) – Liridon (T)

Har snakket om å ha en aktivitetsdag 19. juni.
Forslag om å grille.

Er med i et kompetanse-prosjekt (kunnskap)
– Geir finner mer ut av det.

 

 

 

 1. Husmøte Åsbråtan 71
  – John-Harald og Aleksander (B) – Kristin (T)

Har snakket om sommer-ferien.

Tur til Langedrag, Hamar, Fredrikstad og Bjørnparken.

 

 

 1. BA–rådet – Martin T og Martin S.E (B) – (T)

Har snakket om mulig besøk fra en arbeidsplass i Sarpsborg.
Har snakket om Jobb-messe.

 

 

 1. Fredag-styret – (B) 0 (T)
  Ikke tilstede.

 

 

 1. REGA-rådet – (B) 0 (T)
                     Ikke tilstede – beskjed gitt.

 

 

 

 1. RGB – Gro, Victoria, Merete, Cora, Frøydis og Tove (B)
  – Lars Ole (T)

Snakket om Nordisk samarbeide
og paraply-organisasjon.

 

Det skal være et formøte i Danmark for alle de Nordiske landene.
Island, Norge (ikke bestemt hvem), Finland, Færøyene, Sverige
og Danmark. 3 personer fra hvert land.

 

Vi skal være sammen fra tirsdag 27. august til fredag 30. august.

Vi skal snakke om å lage en konferanse i Norge neste år.

Skal vi lage en paraply-organisasjon
hvor de som vil fra Norge
kan melde seg inn.

 

 

 

 

Jobber fortsatt med lettleste heftet «Det gjelder livet».
Besøk av tilretteleggere i de andre brukerrådene
de to siste timene av møtet 9. april

 

 

Jobbet med forslag til hva pengene fra salg av tomter
på Emma Hjorth skal brukes til.

 

Jobbet i fokusgruppe med spørsmål fra Helsedirektoratet
med temaene kosthold og helse, fysisk aktivitet,
vold og overgrep,

selvbestemmelse og brukermedvirkning.
De to neste temaene er kropp og seksualitet
og personlig assistanse.

 

 

Besøk av Kim-Roger
som skal jobbe med blant annet brukermedvirkning
i Vikanda -26. mars.

 1. april hadde vi besøk av Martin T.
  som ville se hvordan det var å være med i RGB.

 

Hadde besøk av Victoria på forrige møte 23. april.

Planlagt stand på Vivil-leken og på Morodalfestivalen.

 

 

Vi jobber også med

 • Velferdsteknologi og frivillighet
 • Få flere medlemmer i gruppa

 

 

 

 

Pause kl. 13.22 til 13.40

 

 

 

 

Sak 2:   SAR 02/17 Oppskrift på brukerråd

 

Vi tok opp spørsmålet om valg av leder og nestleder.

 

 

Hvorfor er det lurt med leder og nestleder?
Da vet man hvem som skal stille på andre møter,

enten leder, nestleder eller begge.
Leder og nestleder tar litt mer ansvar enn de andre.

Kan bytte på å være møteleder.

 

 

Vi gikk igjennom side 6 – «Møteregler for brukerråd»,

side 7 – «Eksempel på saksliste»
og side 8 – «Ordstyrer».

 

Det var ingen av brukerrådene
som hadde noen innspill eller forslag?

 

Vedtak:     Åsbråtan vil ta det opp på neste møte.

Kanskje skal Emma og Jernbaneveien/Fornebu også ta det opp.

 

 

 

 

 

 

Sak 3:   SAR 03/18 Informasjon om brukermedvirkning

             i Bærum kommune

                  Heftet «Brukermedvirkning for utviklingshemmede i Pleie og omsorg»                 ligger på hjemmesiden til rådgivningsgruppen.

 

Heftet er ferdig og klar til bruk
Vedtak:     Skal gjøres kjent i brukerrådene og på husmøter.
 

 

 

 

 

 

 

Sak 4:   SAR 04/18 Bruk av penger fra salg av tomter

             på området Emma Hjorth        

 

BA-rådet støtter RGBs forslag.

Det ivaretar de de ønsker å sette øverst på listen.
Forslag nr. 5 og 6

 

Åsbråtan har også sett på forslaget.
Alle var fornøyde med forslaget fra RGB.

Forslag nr. 2 og 6.

 

Emma Hjorth har også sett på forslaget
og er fornøyde med forslaget fra RGB.

Forslag nr. 3.

 

Saken skal opp i Sentralt-brukeråd til høsten.

 

Vedtak:     Vi sender saken videre til kommunen.

 

 

 

 

Sak 5:   SAR 07/16 Frivillighet i Bærum kommune

Harald og Kari har vært på møte på Fornebu.
Det er en fra Jernbaneveien som har lyst til å prøve.

 

Torstein og Alexander fra Åsbråtan
ønsker mer informasjon om frivillighet.

 

Vedtak:     Vi følger med på saken videre.

 

 

 

 

Eventuelt
Neste møte er 10. september 2019.

Jobb-messe 27. mai 2019

Morodals-festivalen 15. juni 2019

Aktivitetsdag på Emma 12. juni 2019

 

Kosthold prosjekt «Mat til begjær og ikke besvær»
– får vite mer om etter hvert.