Referat fra 18. mars 2019

1.

 

Sissel Mette Nyberg (NFU), Unni Einerkjær (NFU), Geir Hanssen (LUPE),  Lars Ole Bolneset (tilrettelegger brukerrådsarbeid) Heidi Hesselberg (seksjonsleder), Vibeke Rosenvinge (tjenesteleder), Merete Bjørke ( repr. brukerråd) Bente Moe Eriksen (boligkoordinator)

 

Merknad til referatet fra 28.01.19

–          Kosthold og Ernæring. I 3. avsnitt skal det stå «Kostholdet og vektstatus skal kartlegges hos alle voksne med utviklingshemming, som bor i eller i tilknytning til samlokaliserte boliger i Bærum kommune, og som ønsker å være med i denne kartleggingen.

–          Kriselager.

Heidi sjekker hva beredskapsgruppen har kommet fram til vedrørende kriselager i samlokaliserte boliger. Innspill fra NFU at boligene bør ha det samme kriselageret som anbefales for alle innbyggere.

 

Rekruttering;

Få tak i nye ansatte når det er noen som slutter i jobben.

 

Koordinerende enhet:

En avdeling som hjelper de som har mange og behov for sammensatte tjenester.

 

Koordinator:

Det er en person som hjelper en person som har mange tjenester.

 

Innspill fra Merete.

Viktig å få satt opp oppfølgingspunktene på sakslisten. Et forslag er å utvide møtetiden noen ganger. Heidi og Bente ser på dette.

 

2. Informasjon fra seksjonsleder.

Heidi slutter som seksjonsleder. Det lyses ut etter ny seksjonsleder.

Heidi skal jobbe med omstilling av Pleie- og omsorg mot 2024. Hvordan skal Pleie- og omsorg være i fremtiden?

 

Saker som har vært belyst i medier.

Hendelser i andre kommuner: Dødsfall på grunn av for varmt vann i badekar. Brannskade på grunn av for varmt vann under dusjing.

Bærum kommune iverksetter tiltak for å sikre at det ikke skal skje her;

–          Gjennomgår og eventuelt forbedre rutiner

–          Sikrer opplæring av medarbeidere

–          Informasjon på personalmøter

–          Vil vurdere om det skal være termometer på kraner.

–          Eiendom er i gag med kontroll av varmtvannsberedere og blandebatterier, at disse er i orden og etter forskriftene.

 

En bruker får ikke følge og bistand fra tjenesten i forbindelse med familieselskaper.

Dette er en prinsippsak, det vil si som kan gjelde flere. Hvor går grensen for hva som er privat og hva kommunen bør delta på? Kommunen er i dialog med Fylkesmannen for å få en vurdering av denne saken.

Tjenesten kan følge og bistå bruker som har behov for det ved bryllup, begravelse eller tilsvarende store begivenheter når det gjelder den nærmeste familie.

 

Om en har Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) som tjeneste kan det ikke forventes samme tilgang til fellesarealene. Dette på grunn av hensyn til taushetsplikt og sikkerheten.

 

3. Informasjon fra Brukerrådsarbeid

Sak 1

Godkjenning av referat (ref fra Sentralt brukerråd 28.01.19) /møteinnkalling til møtet 18.03.19.

Merete har ingen kommentarer til siste referat, bortsett fra noen vanskelige ord – rekruttering, koordinerende enhet og koordinator.

 

Sak 2 Brukerrådsarbeid – Merete

 

RGB – 3 møter siden sist og SAR-møte.

Besøk fra medlem og tilrettelegger fra brukerrådet i Skedsmo kommune

 

RGB 25 år. Kr. 9.500.- til rollups og brosjyrer
Stand på Vivillekene og Morodalsfestivalen
Utvidet sommeravslutning med spesielt inviterte gjester

 

Frivillighet – Stabekk bo- og behandlingssenter

Ny veileder – Fokusgruppe startet RGB og andre?

Egen plan for dette.

 

Snakke om penger fra salg av tomter på Emma Hjorth.

Har laget et forslag til hvordan stemming kan foregå.

 

Snakket om jobbmessen 27. mai – invitasjon.

 

Paraply-organisasjon for de Nordiske landene.

Alle med, også Island – facebook-side.
Formøte høst 2019 og konferanse vår 2020.

 

Vedr jobbmessen 27.05.19. Det er også sendt ut invitasjon til videregående skoler, som kan ha elever som er interessert i denne jobbmessen.

 

Innspill fra NFU som ønsker informasjon på hvem Rådgivningsgruppen gir råd til? Enighet om at det blir tema på neste møte i Sentralt brukerråd, 20.05.19.

 

4. Status boligprosjekter.

 

Brynsveien 153. Arbeidet er godt i gang. Antas ferdig i løpet av Q3 2020.

 

Tokesvei 2. Eiendom jobber med tegninger/nye løsninger. Evt ny fremdriftsplan sendes til foreldre etter møtet med Eiendom 21.03.19

 

Gabbroveien. Det jobbes med å tegne om noe etter innspill fra foreldregruppen.

 

Meglergården. Ferdig ved årsskiftet 2020/2021

Busoppveien. Planlegging så vidt i gang. Antas ferdig i løpet av 2022

Elias Smiths plass. Byggeprosessen er i gang. Antas ferdig i løpet av Q4 2020

Elgefaret (Eiksveien). Antas ferdig i løpet av Q4 2020

Vallerveien 146. Konsept «Mixed housing». Ikke ferdigbehandlet. Sak var oppe i sektorutvalget BIOM 13.03.19.

 

J.A.Lippestadvei 14 – 20. Ombygging, fra 9 – 10 leiligheter. Bedre personalfasiliteter, som er nødvendig for å tilfredsstille arbeidsmiljølovens krav til arbeidsplasser.

 

5. Evaluering av Sentralt brukerråd.

Se vedlegg

 

6. Eventuelt

Følgende oppfølgingssaker settes på sakslisten til møte 20.05.19;

–          Invitere repr. fra valgstyret

 

 

Velkommen til et nytt møtelokale i Eivind Lyches vei 10, 20.05.19, kl. 16.00 – 18.00

 

 

Årsrapport for 2017

 

RGBs

 

årsrapport

 

for 2017

 

Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede

i Bærum kommune

 

 

 

 

 

 

 

Innledning

Årets viktigste saker har vært å.

 

 

 

 1. Møte-aktivitet og møte-deltagelse

         Gruppen har hatt 6 medlemmer gjennom hele 2017

og hatt 17 møter (Møte nr. 453 til 468)

og 4 SAR-møter.

Medlemmer ved utgangen av 2017:

Tove Kjevik, John-Harald Wangen,
Cecilie Dahl, Gro Sjønnesen,
Cora Maria Galucio og Erik Songstad.

 

 1. juni var det sommer-avslutning
  sammen med SAR.

Vi inviterte alle våre samarbeids-partnere

til grilling på Emma Kafe.

Det kom 30 personer.

 

 1. desember var det jule-avslutning

hos Cora i Lippestadveien med julemat.

 

 

 

 

 

Andre møter og konferanser

En eller flere av gruppens medlemmer

har deltatt på:

 

 • Høring «På lik linje torsdag 9. februar
 • Foredrag for vernepleierstudenter HIOA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Samarbeidsmøte SAR

        – Samarbeidsrådet for områdene bolig, arbeid og fritid/kultur

 

Det har vært 4 møter i SAR i løpet av året,

samt sommer-avslutning.

 1. februar, 9. mai, 13. juni (sommer-avslutning),
  25. september og 4. desember.

 

 

Vi har et fast punkt hvor alle gruppene

forteller hva de holder på med.

 

 

RGB har ansvaret for å innkalle,

lage saksliste
og skrive referat fra møtene i SAR.

 

 

SAR har jobbet med plakater fra Bærumskonferansen (mobbing),
Høring «På lik linje»,
temakveld om hvordan man kan bo,

mandat for brukerråd,
og oppskrift på husmøter.

 

 

Vi har også fått informasjon
fra Kirsten Viga Skretting
om Brobygger-prosjektet.

 

 

Vi har også snakket med
Bente Moe Eriksen

om hvordan vi har det der vi bor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Besøk

Fra første møte i år og til møte i midten av april
har vi hatt besøk av en vernepleier-student i praksis.

 

Vi har hatt besøk på 7 av 17 møter.

 

De besøkende har vært:

 • januar politiker Arnulf Harald Myklebust fra Krf
 • januar Vernepleier-student Karoline Wold-Mikkelsen
 • februar politiker Kjell-Ole Heggland fra Pensjonistpartiet
  og Lene Kristiansen fra Aldring og helse
 • mars politiker Nikki Schei fra De grønne
 • april politiker Bjørn A. Larsen fra Rødt
 • mai politiker Sheida Sangtarash fra SV
 • oktober besøk fra Tyskland sammen med aldring og helse

 

 

 

 1. Økonomi

Budsjettet for 2017 er på ca. kr. 35.000.-

Lønn til tilretteleggerne dekkes av kommunen som lønnsutgifter

og utgjorde ca. kr.100.000.-

 

 

 

 1. Internett

RGB har egen hjemme-side www.radgivningsgruppen.no.

og egen facebook-side.

John-Harald har ansvaret for sidene.

 

 

 

 

 

 

 1. Saker

Her kommer en kort oversikt over de sakene

som gruppen har jobbet med dette året.

Gruppen har jobbet med 12 nye saker

og fulgt opp 2 tidligere saker.

 

 

 

Saker vi har arbeidet videre med fra tidligere år:

 

 

05/16          Politiker-stafett 2016

Vi har sendt en e-post til ordførerens sekretær

med spørsmål om oppstart av årets politiker-stafett.

                   Cecilie dro til ordførerens kontor onsdag 30. mars.

 

08/14         Bærum-konferanse – Mobbekonferansen

Jobbet med lettlest rapporten fra konferansen
og bilder/plakat.

 

 

 

Nye saker i 2017

 

01/17         Høring NOU 17:2016 «På lik linje»

Arrangert høring 6. februar og laget arbeidshefte.
Sendt inn høringssvar sammen med kommunen.

 

02/17         Artikkel om aldring i bladet «Utvikling»

VI har skrevet en liten artikkel om temaet.

 

03/17         Seniorkurs med Aldring og helse

Svart på spørsmål og snakket om innhold på kurset.

 

04/17         Høring om behov for boliger i Bærum

Forespørsel fra Atle Thorud
som jobber med behovet for boliger i kommunen.

 

 

 

 

 

 

 

05/17         Skedsmo foredrag

Foredrag om vårt arbeid for brukerrådet i Skedsmo kommune.

 

06/17         Flytting mot eget ønske

Vi har snakket om informasjon om mulig flytting.

 

07/17         Brosjyre om Brobyggerprosjektet
Vi har bidratt til å gjøre brosjyren mer lettlest.

Brosjyren handler om hvordan kommunen
kan tilrettelegge for at innbyggere som har behov for hjelp
får riktig hjelp til riktig tid
og at de som jobber med dette i kommunen
snakker sammen.

 

08/17         Valgdeltakelse ved stortingsvalget
Vi laget en liten spørreundersøkelse
som ble sendt ut til arbeidsplassene
for å finne ut hvor mange som hadde tenkt å stemme
ved årets valg.

 

09/19         Temakveld: Sjef i eget hus

Vi har begynt arbeidet med å lage en konferanse
om det å «være sjef i eget hus».

                  

10/17          Brukerråd for eldre

Vi har snakket om muligheten
for å lage et eget brukerråd for eldre.
De eldste medlemmene i RGB
kan være med å bidra til dette arbeidet.

 

11/17          Studenter i praksis våren 2018

Vi har hatt intervju
med mulige studenter.

Det kommer en student neste år.

 

12/17          Forelesning for studenter

Vi har holdt tre forelesninger
for vernepleierstudenter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Planer for 2018

 

Velferdsteknologi
– hvordan kan teknologien hjelpe oss

Frivillighet – hvordan kan vi få til det?

FÅ nye medlemmer i gruppen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bærum, 12. mars 2019

 

 

 

 

Merete Bjerke                                                          Tove Kjevik

Medlem                                                                                                   Medlem

 

 

 

 

Frøydis Jakobsen                                                   Cora  Maria Galucio

Medlem                                                                                                   Medlem

 

 

 

 

Erik Songstad                                                          Gro  K Sjønnesen

Medlem                                                                                                   Medlem

Referat fra 15. januar 2019

Referat fra tilretteleggerforum tirsdag 15. januar 2019 kl. 13-15 på Ramma, Emma Hjorthsvei 74

 

Tilstede:          Rykkinn – Arild Johansen / Fredrik Warhuus Andersen – Åsbråtan

                        Fagnatun – Marianne Klykken eller Soriba Bangoula

Emma Hjorth – Aurelija Nilsson eller ?

                        Hegnatun aktivitetssenter Heidi Skeie

 

Ikke tilstede:  Kastet Dagsenter – Hilde Waade / Anne-Karin Melbye

Rud/Vøyenenga – Marie Skistad / Mette Slettheim og Eli Ommedal

REGA – Anne Grete Steinveg / Kristin Myrland Ellevold

                        Sandvika/Stabekk Caroline Platou-Jensen eller Cindy Castanares

Skaret Dagsenter – ?

Rykkinn/Lommedalen – Gro Lunderby / Ruth Skaar Johansen

Bærum arbeidssenter – Christian Fosmo / Kim Iversen / Kristin Barhaugen

Bjerkelunden – Helen Nilsen eller ?

 

Informert:      Bjarne Skausvei – Geir Indseth

Gjettum/Bærums Verk – Hege Rysstad

PLO – Heidi Hesselberg og Bente Moe Eriksen

Bærum arbeidssenter – Lene Valaker, Tina Moer og Kristin Barhaugen

 

Neste møte:   Kl. 13.00 til kl. 15.00 tirsdag 9. april 2019.

 

Runde i forhold til hva den enkelte gjør for å styrke brukermedvirkningen
og selvbestemmelsen på sitt tjenestested.

Ikke tatt opp denne gangen.  Blir fast punkt til neste gang.  Kort innlegg på 1-2 minutter.

 

 

Forberedelse til SAR-møtet tirsdag 12. februar

Viktig at tilretteleggerne forbereder de som stiller som representant fra sitt brukerråd.

Forberedelse innebærer å lage en liste over hvilke saker som skal deles med SAR.  Dette gjelder ikke de sakene som står på sakslisten, men hva som ellers skjer i brukerrådet.  Det skal være punkter og ikke et helt referat som leses opp.

I tillegg til å forberede brukerrådets representant som deltar på SAR-møtet i forhold til å fortelle om brukerrådets arbeid generelt i tiden fra siste SAR-møte, skal representanten være forberedt på å presentere brukerrådets holdning til de sakene som til enhver tid står på dagsorden til SAR.

 

Tilrettelegger behøver ikke stille på SAR-møtet, med mindre representanten ønsker dette.

 

 

 

 

 

Gjennomgang av og tips til forberedelse av saker

Som skal opp på SAR-møtet:

 

Sak 02/17 Oppskrift på brukerråd
Vi skal gå igjennom og godkjenne heftet Brukerråd
– for medarbeidere og beboere i løpet av 2019.
Alle brukerrådene ser på side 3 (Hva er et brukerråd),

side 4 (Hvordan opprette )
og side 5 (Hvordan arbeider et brukerråd)
og tar med sine innspill og forslag på møtet.

 

 

Sak 03/18 Informasjon om brukermedvirkning i Bærum

Det er lagt til bilder og rettet opp småting.
RGB viser frem heftet.
Dette blir så lagt ut i NY fane på RGBs hjemmeside under SAR-SAMARBEIDSRÅDET.
Fanen skal hete «Hefter og brosjyrer».

 

 

Sak 04/18 Penger fra salg av tomter på området Emma Hjorth
For at brukerne og brukerrådene skal få uttalt seg, så vil dette foregå i to forskjellige løp.
Runde 1: Skal være klar til SAR-møtet 12. februar

Først ser brukerrådene på forslagene og kommer med sine kommentarer/innspill på hva som er bra med de enkelte forslagene:

 

Hva er bra med forslaget om ……….å pusse opp hesten og reparere husken på Fagnatun?

 

Forslagene er samlet i eget vedlagt dokument Oversikt over forslag til bruk av midler ved salg av tomter på Emma Hjorth.

 

Vi samler alle brukerrådenes kommentarer/innspill i en liten rapport som sendes til politikerne.

 

Runde 2: Blir i løpet av februar og begynnelsen av mars

Den andre runden er at det lages et opplegg som den enkelte bruker i tjenesten kan svare på.  Det er de som har lyst til å svare som gjør det.  Det blir laget en liten veileder som primærkontakt kan bruke og et system som kan fungere for flest mulig.  Resultatet av denne kartleggingen sendes også til politikerne.

 

 

Sak 07/16 Frivillighet i Bærum
Blir en informasjonssak.
Hvis noen av brukerrådene har noen innspill, er det bare fint.

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasjon fra Lars Ole

 

Brukerrådsportalen

Kom gjerne med konkrete innspill eller ønsker til portalen.

Det kommer jevnlig nye deltakere på portalen, så følg med.

 

 

Diverse
Varaperson, hvis man selv er forhindret fra å møte!

Skaret, Emma Hjorth og Bjerkelunden mangler varaperson.

Navn på varaperson sendes Lars Ole så snart det er avklart.

 

KalenderenRGBs hjemmeside
Alle oppfordres til å bruke denne aktivt og fortelle andre om at den finnes.