SAR 02/2017   Oppskrift på brukerråd

SAR 02/2017       Oppskrift på brukerråd 

12.september 2017

Det skal være saksliste og referat

Og velges leder og nesteleder

 

Hvorfor brukerråd og hvorfor SAR?

Grunnen til at man har brukerråd
er fordi brukerne skal bli hørt.

Mulighet for å si hva man mener.

SAR startet etter Bærum-konferansen i 2006.

 

Hva kan vi gjøre med kjedelige møter.

Cecilie sier man kan komme og se hvordan det er.

Ingebjørg mener at det kan bli kjedelig
hvis man ikke forstår hva som blir snakket om.

Anne sier at da kan man spørre.

Geir ønsker mer engasjement.

 

Martin mener at man skal si i fra,

hvis ikke man får gjort noe med det.

 

Heidi mener at det er viktig
at det er spennende saker på sakslisten

 

Per foreslår at man har med seg en sak,

så blir man mer engasjert.

 

Vedtak:     Utfordrer tilretteleggerforumet til å komme med forslag

                  Saken fortsetter på neste møte.

 

 1. november 2017


Vedtak:    
Utsatt til neste møte.

SAR-møte 12. september 2017

Referat fra møte i SAR

SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Tirsdag 12. september 2017

Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.

 

Møteleder:         Cora

Referent:           Lars Ole og Heidi

Vedlegg:          ingen vedlegg

 

 

Besøk:               Heidi Hesselberg

 

Tilstede:            12 brukere (B), 6 tilretteleggere og 0 studenter (T)
Er her for første gang:
Mette fra RUVE, Emil fra Jernbaneveien
og Per fra Emma arbeidssenter.
Diverse:             Ingen ting.
 

 

Sak 1:   Runde rundt bordet

Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?

 

 

 1. Gjettum / Skytterdalen / Levrestien / Bærums verk

Ikke tilstede – beskjed gitt.

 

 

 1. Jernbaneveien – Anne, Gro Anita (B) – Emil og Caroline (T)
  Skal ha møte neste tirsdag.
  Laget miljøregler og hengt på veggen,
  gjelder for de som bor der og jobber der (Jernbaneveien)

Har grillet sammen med Fornebu.

Har hatt ett brukerråd før sommeren.

Kutt av aktivitetsturer (for eksempel buss tur til Sverige, friluftskveld)
i regi av tilrettelagt fritid.
Reduksjon i antall timer til støttekontakt.

 

 

Fornebu – (B) – (T)

Ikke tilstede – beskjed gitt.

 

 

 1. Per Skreddersvei – (B) og (T)

Ikke tilstede – beskjed ikke gitt.

 

 

 1. Husmøte Belsetveien boliger – (B) og (T)

Ikke tilstede.

 

 

 1. Emma Hjorth boliger – Gro og Cora (B) – (T).

Møte 30. september.

 

Gro forteller at når man sitter i brukerrådet
må man gå på alle møtene.

Skal snart ha valg.
Snakket om visningsleilighet
som skal lages på Emma Hjorth, Høyrabben 3.
Ta kontakt med Sarhad om dere ønsker
at han skal komme å fortelle mer.
Snakket om brannsikkerhet og brannøvelse.

 

 

 1. RUVE (Hauger Park, Vangkroken og Vanningsveien) – Anne S og Geir (B) Mette (T)

Julebord, skal leie kantina i Kommunegården.
Nytt medlem i rådet, Rune.
Avdelingsleder informerer om økonomi.

 

 

 1. Husmøte Åsbråtan 71 – John-Harald (B) (T)

Har husmøte den første onsdagen i måneden.
Snakket om SAR, men hadde ikke sakslisten.

 

Tatt opp høflighet, hvordan være mot hverandre.
Brannsikkerhet, øvelse og annet.

 

Snakket om skifte fra nøkkel til nøkkelkort.

Har snakket om kolonial.no. To som har det.

 

 

 1. BA–rådet – Martin SE (B) Per (T)

Det ble ikke gjennomført valg på nestleder,
fordi det var for få tilstede.

 

Det planlegges oppussing flere steder,
men det er ikke noe som er bestemt enda.

 

Tatt opp en sak om regler fra NAV,
summen av det man har lov å tjene er satt ned,
når man da overstiger en grense må man betale skatt.
Endring som gir utslag når uføretrygd teller som inntekt.

 

Snakket om å reise på konferanse eller leie inn en foreleser.
Velger å leie inn foreleser.

 

Oppussing blir utsatt til tidligst neste år.

 

Snakket om ordensregler og brannrutiner.

Snakket om beredskapsplaner dersom det skjer noe
og hvordan det håndteres.

 

Skulle hatt valg av nestleder, valget er utsatt.

 

 

 

 

 1. Fredag-styret – Anne (B) 0 (T)
  Ikke noe spesielt.

Det går fint på klubben.

 

 

 1. REGA-rådet – Ingebjørg (B) 0 (T)
  Ikke hørt noe i det siste.

 

 

 1. RGB – John-Harald, Erik, Gro, Cora, Cecilie og Tove (B)
  Lars Ole (T)
   

Siden siste møte i mai så har vi:

 

Blitt ferdig med politikerstafetten.

Den siste vi fikk besøk av var Sheida fra SV.

 

Laget lettlest rapport mobbe-konferansen.

Britta Iversen fra kommunegården har hjulpet oss ned dette.

Rapporten er ferdig og blir å finne på våre hjemmesider.

 

Snakket om flytting

Og har begynt å planlegge en temakveld denne høsten.

 

For tiden jobber vi også med

 • Få flere medlemmer i gruppen
 • Frivillighetsarbeid i kommunen
 • Velferdsteknologi
 • Tvang i kommunale tjenester

 

Stortingsvalget

 

 

 

Pause kl. 13.55 til 14.10

 

 

 

 

Sak 2:   Mobbe-konferanse 2016

 

Se på film-klipp fra filmingen i sommer.

Cecilie synes de som var med på filmen var flinke.

Alle som var med på filmingen synes det var moro å være med
og å se seg selv etterpå

Det ble også tatt mange bilder.

 

Vedtak:     Plakat kommer og vi jobber med å lage en ”levende plakat”

 

 

 

Sak 3:   Oppskrift på brukerråd

Det skal være saksliste og referat

Og velges leder og nesteleder

 

Hvorfor brukerråd og hvorfor SAR?

Grunnen til at man har brukerråd
er fordi brukerne skal bli hørt.

Mulighet for å si hva man mener.

SAR startet etter Bærum-konferansen i 2006.

 

Hva kan vi gjøre med kjedelige møter.

Cecilie sier man kan komme og se hvordan det er.

Ingebjørg mener at det kan bli kjedelig
hvis man ikke forstår hva som blir snakket om.

Anne sier at da kan man spørre.

Geir ønsker mer engasjement.

 

Martin mener at man skal si i fra,

hvis ikke man får gjort noe med det.

 

Heidi mener at det er viktig
at det er spennende saker på sakslisten

 

Per foreslår at man har med seg en sak,

så blir man mer engasjert.

 

Vedtak:     Utfordrer tilretteleggerforumet til å komme med forslag

                  Saken fortsetter på neste møte.

 

 

 

 

Sak 4:   Mandat for brukerråd

 

 1. Hva skal jobbes med? (Saker og oppgaver)

 

Ingen av rådene har forberedt denne oppgaven i dag.

 

Vi brukte litt tid på å snakke om hva e tjenestested er?

Et tjenestested er et område hvor det er flere boliger samlet.

Det kan være flere boliger og baser som hører sammen.

Mandatet finner man også på kommunens hjemmesider,

Søker etter brukerråd og finner det der.

 

Vedtak:     Saken er utsatt til neste møte.

 

 

 

Sak 5:   Tema-kveld om hvordan man kan bo

                   Saken ble første gang tatt opp på møte 28. mars i RGB.   

Den handler om flytting,
hvilken informasjon man får
og hvem som bestemmer hva.

 

Cecilie fortalte litt om saken.

Vi tar opp spørsmål som eie eller leie?
Hvem bestemmer spørsmål om flytting?
Vi inviterer foreldre og pårørende til å være med på diskusjonen.

 

Her er noen spørsmål vi har tenkt på:
– Det å flytte, hjemmefra eller fra en bolig til en annen
– Når kan man flytte
– Hvem bestemmer hva, farger, møbler osv.
– Hva koster det

 

Sjef i eget hus   to historier fra boken

Historien om Truls – Cecilie forteller

Hvorfor får noen bostøtte og noen ikke.

 

Jernbaneveien har snakket litt om husleie og om maling.

Gro synes husleien er for dyr.

Hvem kan overta etter andre?

 

Vedtak:     RGB jobber videre med saken.

Fortsetter på neste møte.

 

 

 

 

Eventuelt
Neste møte er 7. november 2017.

 

 

Valgdeltagelse:

Det kom inn svar BA (mangler fortsatt noen svar) og Aurora

 

Så langt viser en rask telling
at det er mange flere enn 1 av 5
som stemmer ved årets valg.

 

 

De 13% er personer som enten trenger hjelp,
men ikke får det,

ikke forstår spørsmålet eller ikke vil svare på spørsmålet

 

Ta opp brobygger-prosjektet på neste møte

 

Kort om sentralt brukerråd

I Sentralt brukerråd sitter Heidi som trenger hjelp og for å få råd.

Vibeke sitter der som representant for tjenestelederne.

Bente Moe Eriksen som jobber med boligspørsmål.

NFU og LUPE. 4 representanter og Lars Ole som tilrettelegger.

Nr. 463 – Referat fra 5. september 2017

Referat fra 5. september 2017

Tilstede:             Cecilie Dahl, Tove Kjevik og Cora Galucio, John-Harald Wangen og Gro Kristine Sjønnesen

Ikke tilstede:     Erik Songstad

Møte-leder:        Gro Sjønnesen

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                    Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:                Ingen

Vedlegg:

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Det har vært møte med tilrettelegger-gruppen i går.
Det ble ikke tid og anledning til å ta opp saken
om mal for sakliste og referat for brukerråds-møter.

Denne saken er utsatt til neste møte som er 16. oktober.

 

 

Avis-utklipp og andre nyheter

Tove hadde med utklipp fra Budstikka 4. september

hvor det står om 10-års jubileet til Per Skreddersvei 2.

Omsorgsboligen er privat og det bor 12 beboere der.

 

 

Beskjeder og informasjon

Er det noen som har forslag til en representant for utviklingshemmede

som kan være med i sentralt brukerråd i en periode frem til jul.
Oppgaven er å finne ut hva som må tilrettelegges
for at det skal kunne bli en fast ordning.

Det er snakk om to eller tre møter på mandager
fra kl. 16.00 til kl.18.00.

 

Brev til gruppen

Ingen brev

 

 

@   E-post

Spørsmål fra Aldring og Helse om besøk fra Tyskland

på vårt møte 10. oktober.
Kai har sendt ut fritidskalenderen for høsten 2017.

 

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

Så på video om appen ”Kjenn meg”.

Den er laget av en far til en sønn som ikke kan snakke med ord.

Appen viser hvordan sønnen uttrykker seg med video.

 

 

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

 

BA-rådet

Ingen nye referater.
Saker til SAR:

Vi har laget saksliste til SAR-møtet 12. september
Den er lagt ut på kommunens hjemmeside.

 

I sommer ble det filmet og tatt bilder til mobbe-plakaten.

Noe av resultatet vil bli vist på SAR-møtet.

 

SAKER  

 

 

08/17     Valg-deltagelse ved stortings-valget
Så langt har vi fått inn 87 svar.

Vi venter på svar fra Arba og REGA, samt noen fra Wøyen.

Før undersøkelsen ble sendt ut, la vi til spørsmålet:
Jeg forstår ikke dette spørsmålet.

Så langt viser en rask telling
at det er mange flere enn 1 av 5
som stemmer ved årets valg.

De 13% er personer som enten trenger hjelp,
men ikke får det,
ikke forstår spørsmålet eller ikke vil svare på spørsmålet.

 

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte og på SAR

 

 

 

 

 

09/17     Hvordan kan man bo

Vi planlegger en tema-kveld denne høsten med tema bolig.

Lars Ole var på møte Bente og Heidi.
Vi snakket om en tema-kveld til høsten
for å snakke om det å flytte.

VI ønsker å invitere interesse-organisasjonene,
NFU og LUPE, med på kvelden.

Viktig å ta opp de vanskelige spørsmålene.

Her er noen spørsmål vi har tenkt på:
– Det å flytte, hjemmefra eller fra en bolig til en annen
– Når kan man flytte
– Eie eller leie
– Hvem bestemmer hva, farger,
– Hva koster det

                   Cecilie og Cora ser på to

Vedtak:     Vi fortsetter saken på neste møte og på SAR.

 

 

Godkjenning av referat nummer 463

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møtet.

 

 

 

EVENTUELT


Valg av medlemmer
– er det noen kjenner noen som kan tenke seg å være med i RGB.

 

 

Nye ord til ordbanken
– ingen nye ord

Nr. 462 – Referat fra 15. august 2017

Referat fra 15. august 2017

Tilstede:             Cecilie Dahl, Erik Songstad, Tove Kjevik og Cora Galucio, John-Harald Wangen og Gro Kristine Sjønnesen

Ikke tilstede:    

Møte-leder:        Cecilie Dahl

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:                Ingen

Vedlegg:

 

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Lars Ole var på møte Bente og Heidi.
Vi snakket om en tema-kveld til høsten
for å snakke om det å flytte.

NFU og LUPE inviteres med på kvelden.

Viktig å ta opp de vanskelige spørsmålene.
Lage en mal for sakliste og referat fra brukerråds-møter.

Lars Ole tar dette opp med tilrettelegger-gruppen.

 

Snakket også om at en representant for utviklingshemmede

skal være med i sentralt brukerråd i en periode
for å finne ut hva som må tilrettelegges
for at det skal kunne bli en fast ordning.

 

 

Avis-utklipp og andre nyheter

Ingen avisutklipp eller andre nyheter.

 

 

 

 

Beskjeder og informasjon

Det er tre uker til neste møte.

Så kommer det to møter rett etter hverandre.

 

Når det gjelder tur til Grunden,

så venter vi fortsatt på svar fra ULF.

 

 

Brev til gruppen

Magasinet Utvikling har kommet.

 

 

@   E-post

Ingen e-poster.

 

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

 

 

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

 

BA-rådet

Ingen nye referater.
Saker til SAR:

Vi har laget saksliste til SAR-møtet 12. september
Legges ut på kommunens hjemmeside onsdag 16. august.

 

SAKER  

 

08/17     Valg-deltagelse ved stortings-valget
På nettet kan vi lese
at det bare er 1 av 5 personer med utviklingshemming
som stemmer ved valg.
Av de som stemmer bor fleste av disse bor hjemme hos foreldrene
og ikke i kommunale boliger.

Vi lurer på hvordan det er i Bærum.
Derfor lager vi en liten undersøkelse.

Vi stiller disse spørsmålene til de som jobber på
Vikanda, Aurora, Arba og REGA.

Kryss av for hva som gjelder for deg.
Ingen får vite hva du har svart, fordi undersøkelsen er anonym.

Her er spørsmålene:

Hvor bor du ?

\ Leier kommunal bolig
\ Eier egen bolig
\ Bor hos mine foreldre
\ Annet
Ved årets valg skal jeg?
\ Jeg forhånds-stemmer

\ Jeg stemmer på valgdagen

\ Jeg skal ikke stemme

\ Jeg vil stemme, men får ikke den hjelpen jeg trenger

\ Jeg vil ikke svare på dette spørsmålet

 

 

Godkjenning av referat nummer 462

Referatet ble godkjent.

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møtet.

EVENTUELT

Valg av medlemmer
– er det noen kjenner noen som kan tenke seg å være med i RGB.

Nye ord til ordbanken
– tabu eller tabubelagt