Nr. 457 – Referat fra 28. mars 2017

Referat fra 28. mars 2017
Tilstede: Cecilie Dahl, Erik Songstad, , Tove Kjevik, Cora Galucio
John-Harald Wangen og Gro Kristine Sjønnesen
Ikke tilstede:
Møte-leder: John-Harald Wangen
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset
Sted: Emma Hjorthsvei 74
Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00
Besøk: Karoline (student) og Nikki Schei
Vedlegg: 1/457 Saksliste SAR-møte
Nikki Schei sitter i kommunestyret for De Grønne og i Fylkesstyret.
Jobber som selvstendig næringsdrivende med kommunikasjon.
Så presenterte vi oss.
Informasjon fra andre møter og konferanser
Vi gikk gjennom referatet fra møtet i sentralt brukerråd.
Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avisutklipp.
Beskjeder og informasjon
Cora har fått magasinet Utvikling i posten.
Hun har også fått invitasjon til båttur med Rotary.
Brev til gruppen
Ingen brev.
Nr.457
Referat fra møte i RGB nr. 457
Side – 2
@ E-post
Ingen e-poster.
Internett, hjemmeside og Facebook
Vi har sett på de vanlige hjemmesidene.
ULF jobber å samle inn penger til kreft-forskning
og økt kunnskap om utviklingshemmede og kreft.
”Alt om oss, med oss”
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR
BA-rådet
Neste møte i BA-rådet er 4. mai.
Saker til SAR:
Vi har laget ferdig saksliste til SAR-møtet 9. mai.
Lars Ole sender den videre til kommunenes hjemmesiden.
Referat fra møte i RGB nr. 457
Side – 3
SAKER
05/16 Politiker-stafett 2016/17
Nikki utfordrer Bjørn Agnar Larsen fra Rødt
på kommunestyret i morgen.
Neste møte er 18. april.
Vedtak: Da mangler vi bare SV.
05/17 Skedsmo foredrag
Cecilie, Gro og Karoline var på Skedsmo rådhus og fortalte om vårt arbeid. Vi viste frem hvilke saker vi har jobbet med
og årshjulet. Snakket om samarbeide med Danmark og Sverige.
Det var 30-40 deltakere, både brukere og tilretteleggere.
Vedtak: Ingen vedtak
06/17 Flytting mot eget ønske
Vi har snakket om hvordan den enkelte har det i forhold til der de bor.
Noen kan tenke seg å flytte, andre kan tenke seg å fortsette å bo der de bor.
Vedtak: Utsatt til neste møte
07/17 Brosjyre om Brobyggerprosjektet
Vedtak: Begynner på brosjyren på neste møte
Referat fra møte i RGB nr. 457
Side – 4
08/14 Bærums-konferansen
Vi har kommet halvveis gjennom rapporten fra konferansen.
Vedtak: Fortsetter på neste møte.
Godkjenning av referat nummer 457
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.
EVENTUELT
Storingsvalget
– vi snakket litt om valget
og om det er noe vi skal gjøre i forhold til dette.
Vi bestemte ingen ting.
Valg av medlemmer
– er det noen kjenner noen som kan tenke seg å være med i RGB.
Nye ord til ordbanken
– organisering og bakgrunn
Referat fra møte i RGB nr. 457
Side – 5
Vedlegg 1/457
Saksliste til møte i SAR
SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid
Tirsdag 9. mai 2017 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.
En til tre medlemmer fra hvert av bruker-rådene i Bærum, og gjerne en tilrettelegger.
Brukerrådene skal jobbe spesielt med det som er skrevet med rødt.
Sak 1: Runde rundt bordet (45 minutter)
eget hjelpeark – se vedlegg
Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?
Hvert bruker-råd får inntil 5 minutter til å fortelle.
Sak 2: Mobbe-konferanse 2016 (20 minutter)
RGB viser forslag til de tre plakatene
med teksten vi laget på konferansen i fjor.
Sak 3: Oppskrift på husmøter (20 minutter)
Tilbakemelding fra de brukerrådene
som har fått testet ut punktene.
Punktene ligger som vedlegg til referatet fra 14. februar.
Sak 4: Mandat for brukerråd (15 minutter)
Vi fortsetter på punkt 2 i mandatet (se vedlegg 2).
Mandatet finnes på brukerrådssiden på kommunens hjemmeside.
Sak 5: Hørings-uttalelse om ”På lik linje”
Se nærmere på kommunens hørings-svar.
Høringssvaret ligger på kommunens hjemmeside
for de som har lyst til å se på dette.
Eventuelt (10 minutter)
– Erfaringer med Kolonial.no
– Vise møteplan for 2017 – Sommer-avslutning 13. juni
Viktig Meld fra til Lars Ole på mobil 90 10 03 90
eller e-post lars.bolneset@baerum.kommune.no
om hvem som kommer fra dere og om dere har saker til eventuelt.
Referat fra møte i RGB nr. 457
Side – 6
Hjelpe-ark til SAR-møter, revidert november 2016 Vedlegg 1
Runde rundt bordet liste
– rekkefølge
1. Brukerråd Gjettum / Bærums Verk (pr. post)
2. Husmøte Jernbaneveien og Fornebu
3. Husmøte Per Skreddersvei
4. Brukerråd Emma Hjorth boliger
5. Brukerråd RUVE – (Hauger Park, Vangkroken, Vanningsveien og Tanumveien)
6. Husmøte Åsbråtan 71
7. BA–rådet
8. Fredags-styret
9. REGA-rådet
10. RGB
Forberedelse til runden Ditt brukerråd/husmøte får inntil 5 minutter.
Bestem på forhånd hvem som skal fortelle og lag en liste over hva som skal fortelles.
Det er lurt at den som skal fortelle kan få hjelp av en tilrettelegger til å lage denne listen.
Fortell kort om hva dere holder på med.
Hvilke saker tar dere opp osv.
Forberedelse til saker Snakk om hva dere mener om sakene på saks-listen til SAR-møtet Ta det gjerne opp på hus-møtene også.
Det som er skrevet med rødt er oppgaver dere skal forberede til SAR-møtet.
Er det andre saker dere vil at SAR skal ta opp og jobbe med?
Referat fra møte i RGB nr. 457
Side – 7
Vedlegg 2
Sak 4
2. SAMMENSETNING – hvem skal sitte i rådet?
Bruker-rådet består av 4/fire valgte brukere.
Hvert år velges 2/to representanter for 2/to år. Det er bare brukere som kan være representanter.
Representantene velges på husmøter ved skriftlig valg. Det er en egen plan for hvordan dette skal gjøres.
De som stiller til valg skal fortelle de andre hvorfor de stiller til valg.
Bruker-rådet velger leder selv.
Tjenesteleder velger en ansatt som skal være tilrettelegger.
Tjenesteleder er bruker-rådets sekretær
med ansvar for møteinnkalling/saksliste og referat.
Innkalling og saksliste sendes ut 14 dager før møtet.
Referatet skal sendes alle medlemmene innen 14 dager etter møtet.

Nr. 456 – Referat fra 14. mars 2017

Referat fra 14. mars 2017
Tilstede: Cecilie Dahl, Erik Songstad, Cora Galucio, Tove Kjevik
John-Harald Wangen og Gro Kristine Sjønnesen
Ikke tilstede:
Møte-leder: Tove Kjevik
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset
Sted: Emma Hjorthsvei 74
Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00
Besøk: Karoline (student)
Vedlegg: Ingen
Informasjon fra andre møter og konferanser
Lars Ole har vært på møte i sentralt brukerråd.
Referatet er ikke ferdig ennå.
Forslag om et fast punkt på møtet
hvor det fortelles fra brukerråds-arbeidet.
Avis-utklipp og andre nyheter
Berit Ommedal er død.
Hun har vært leder i ViVil og lærer på Haug skole.
Beskjeder og informasjon
Ferietilbudet fra Fritid og avlastning har kommet.
Vi må ha med matpakker til lunsj.
Sommer-avslutningen flyttes fra 6. til 13. juni.
Brev til gruppen
Ingen brev.
Nr.456
Referat fra møte i RGB nr. 456
Side – 2
@ E-post
Har fått e-post fra Nina Abrahamsen i Budstikka
med spørsmål om kommunen bruker oss nok!
Vi har sendt svar.
Har fått e-post fra Skedsmo kommune
om besøket til Gro og Cecilie i morgen.
Se egen sak.
E-post fra Kjell-Ole Heggeland
om at han har utfordret Nikki Schei
som er gruppeleder for MDG i Bærum
Som den neste politikeren til politikerstafetten.
Internett, hjemmeside og Facebook
Ikke tid til å gå igjennom hjemmesider denne gangen.
”Alt om oss, med oss”
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR
BA-rådet
Sett på referat fra møte 2. februar på SAR-møtet.
Saker til SAR:
Vi har gjort ferdig referatet fra SAR-møtet i februar.
Lars Ole sørger for at det legges ut på kommunens hjemmesider.
Referat fra møte i RGB nr. 456
Side – 3
SAKER
05/16 Politiker-stafett 2016/17
Kjell-Ole skulle ha utfordrer partiet Rødt,
men på grunn av sykdom har han utfordret
Nikki Schei fra MDG i stedet.
Cecilie ringte og snakket med Nikki.
Han kommer på neste møte kl. 9.00.
Vedtak: Da mangler vi bare SV og Rødt.
01/17 Høring NOU 17: 2016 ”På lik linje” Vi har gått igjennom høringssvaret fra Bærum kommune.
Flere av våre svar fra høringen har kommet med, også kommentarer.
Vi så også på noen av høringssvarene som finnes på hjemmesiden til BLD.
Vedtak: Høringen legges ved sakslisten til neste SAR-møte.
04/17 Høring om behov for boliger i Bærum
Vi har gått igjennom de delene av høringen som handler om oss.
Vi har ikke så mye å si til selve høringen,
men vil gjerne være med å snakke om velferdsteknologi.
Vedtak: Vi har sendt svar til Atle Thorud.
05/17 Skedsmo foredrag
Cecilie leste opp det hun skrevet.
I tillegg viser vi hjemmesiden og fra kommunenes side.
Vedtak: Har sendt svar til Anlaug.
Referat fra møte i RGB nr. 456
Side – 4
Godkjenning av referat nummer 456
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.
EVENTUELT
Flytting
Hva skal kommunen gjøre når det er snakk om flytting?
Lars Ole sjekker med Heidi Hesselberg
og vi lager en ny sak til neste møte.
Storingsvalget – utsatt
Valg av medlemmer – utsatt
Nye ord til ordbanken
– innvolvert