Nr. 467 – Referat fra 21. november 2017

Referat fra 21. november 2017

Tilstede:             Cecilie Dahl, Tove Kjevik, Cora Galucio, John-Harald Wangen, Gro Kristine Sjønnesen og Erik Songstad

Ikke tilstede:     Frøydis Jacobsen

Møte-leder:        Erik Songstad

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:                Ingen

Vedlegg:            Referat fra SAR-møte 7.11.17.

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Merete og Lars Ole har vært på Sentralt brukerråd i går.
Det var første gangen en bruker er med på disse møtene.

NFU og LUPE fikk kopi av mobbe-plakatene.

 

Avis-utklipp og andre nyheter

Vi så på intervjuet med Kåre og Philip Willoch.

 

 

Beskjeder og informasjon

Vi har laget forslag til møteoversikt for 2018.

 

Tirsdag 12. desember skal vi ha jule-avslutning.

VI prøver med litt forandring og lager snitter denne gangen.

Forslag til pålegg er laks og eggerøre, roastbiff, ribberull og reker.

Vi lager maten sammen.

 

Brev til gruppen

Ingen brev

 

 

 

@   E-post og beskjeder

Har fått referat fra BA-rådets møte 16.11.17.
Vi har sendt e-post til RiksGrunden
og spurt om de har lagt ned hjemmesiden sin.

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

Ingen ting nytt på ULFs sider.
Vi finner ikke RiksGrundens sider.
På NFU sine sider kan vi lese om
at det på Nord Universitet

kanskje skal starte en høyere utdannelse for utviklingshemmede

neste år.

 

På SOR sine sider leste vi om ”Helt med”.

Vi så også på Vestlandsrevyen NRK fra 10.11.2017.

 

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

 

BA-rådet

Vi har sett på referat fra møtet 16. november.

 

Saker til SAR:

Vi har gått igjennom og gjort ferdig referatet fra SAR-møtet.
På grunn av data-problemer måtte vi huske hva som skjedde.

Derfor er kanskje referatet ikke helt fullstendig.

 

Viktig at alle brukerråd og husmøter
får sett på forsalg til mobbe-plakater
og gitt oss tilbakemelding på om de er godkjente.

Dette skjer på neste SAR-møte 13. februar 2018.

 

 

 

 

SAKER  

 

09/17     Temakveld: Hvordan kan man bo
Vi planlegger to tema-kvelder,
en på onsdag 28. februar
og en mandag 5. mars.

Begge dagene på Bærum idrettspark hvis det er ledig.
Forslag til tidspunkt er kl. 16.30 til kl. 20.00.
Varm suppe med rundstykker fra kl. 15.30.

Vi har utfordret Heidi Hesselberg, Bente Moe Eriksen
og Vibeke Rosenvinge til å hjelpe oss med å arrangere.

Vedtak:     Vi fortsetter saken på neste møte.

 

 

 

10/17     Brukerråd for eldre
Vi har ikke kommet noe videre med denne saken siden sist.
Vedtak:     Lars Ole tar opp saken med Eivind Strøm
som er tjenesteleder for dagaktivitetstilbudet.

 

 

11/17     Studenter i praksis våren 2018
Lars Ole skal møte studentene i desember
for å snakke om valg av tema for praksisen.

Vedtak:     Intet spesielt.

 

 

12/17     Forelesning for studenter

Vedtak:     Utbetaling av honorar for forelesningene blir 5. desember.

 

 

 

Godkjenning av referat nummer 467

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møtet.

 

 

 

 

EVENTUELT

– Intet spesielt

Referat fra 20. november 2017

1.

 

Sentralt brukerråd har fått Merete Bjørke som nytt medlem.

Velkommen til Merete!

 

Tjenesteleder Lene Valaker presenterte «Oppdragstorg og Bærum arbeidssenter. Prognosen tilsier at flere vil ha behov for arbeid de nærmeste årene

Fikk innovasjonsmidler på 300.000, som skal brukes til en Oppdragskoordinator.

Bærum arbeidssenter og Bærum kommunale dagtilbud skal samarbeide om noen arbeidsoppgaver og oppdrag. Brukere fra dagtilbudet vil da ha med seg ledsager under utførelsen av arbeidet / aktiviteten.

 

VIKANDA er merkevaren og salgskanalen til Bærum arbeidssenter;

http://vikanda.no/butikk/

 

Bærum arbeidssenter har avtale om egenregi i kommunen, som betyr at dersom de kan levere varen / etterspørselen så skal kommunale enheter først benytte dem.

 

Hospitering:

Det er besluttet at Bærum kommune skal ta betaling for hospitanter fra videregående skoler. Videregående skoler får midler fra Fylkeskommunen til å dekke utgifter ved hospitering. Midlene er ikke øremerket. Pr i dag brukes midlene til å dekke lønnsutgifter til lærere, assistenter.

 

2. Referat fra 18.09.17 godkjent.

 

Oppfølgingssaker fra møte 18.09.17

–          Fellesareal. Tilbakemelding fra NFU og LUPE er at det er viktig med fellesareal. Kommunen planlegger fellesareal i nye bygg der det er hensiktsmessig. Behov og bruk av fellesareal kan være tema for drøfting og samarbeid mellom brukerne og tjenesten.

–          Besøk på Bærum Storkjøkken, 29.01.18.

–          Valgstyret inviteres til et møte i Sentralt brukerråd i løpet av vår 2018.

–          Brobyggerprosjektet. Info om status vår 2018.

–          Informasjon om bruk av midler etter salg av tomter på Emma Hjorth, ikke besluttet ennå. Kommer tilbake til saken.

 

3. Informasjon ved seksjonsleder:

 

Status byggesaker.

Vedlegger oversikten som ble vist frem på møtet. Oversikten er kun som en orientering til medlemmer av Sentralt brukerråd.  Ved spørsmål fra pårørende er følgende prosjekter sikre; Saubakken, Brynsveien, Tokesvei , Gabbroveien , Elgefaret. De øvrige i oversikten er ennå usikre.

 

Dialogmøter.

Ved nye bygg vil det bli invitert til dialog- og informasjonsmøter for aktuelle brukere og pårørende. Det har vært avholdt slike møter for Saubakken , 12.10.17 og Brynsveien 06.11.17.

 

4. Informasjon fra brukerrådsarbeid og hvilke saker som det jobbes med;

 

 • Delegasjon fra Tyskland, 3 lærere, på besøk for å lære mer om hvordan utviklingshemmede i Norge har det.
 • 3 studenter har vært til intervju. De skal være i praksis hos RGB fra januar 2018.
 • Jobbet videre med lett-lest utgaven av rapporten fra «Mobbe-konferansen»
 • Planlegges temakveld vår 2018 «Om det å bo». Pårørende inviteres også til å delta. Det blir satt opp to datoer, begge dagene fra 16.30 – 20.00. Kommer tilbake til dato og agenda.

 

 • Link til sak i BIOM 13.09.17 om gjengsleie;

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2017149133&dokid=3651277&versjon=12&variant=A&

 

 • Link til sak i BIOM, 15.11.17 om kommunal bostøtte;

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2017236827&dokid=3793126&versjon=5&variant=A&

 

 • Jobbet med lett-lest beskrivelse av brukerråds arbeid i kommunen.
 • Holdt foredrag for vernepleierstudenter på høgskolen i Oslo og Akershus.
 • Plakat om mobbing, resultat av mobbekonferansen. Sendes ut på høring; brukerrådene, husmøter etc. Ble delt ut til organisasjonene i møtet.
 • Mandat for brukerråd; hva skal jobbes med og oppskrift på hvordan et møte brukerråd kan gjennomføres i praksis.
 • Drøftet å lage et eldreråd for utviklingshemmede knyttet til seniortilbudet under Bærum kommunale dagtilbud.

 

5. Eventuelt;

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet har lyst en tilskuddsordning for å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er foreslått fra NFU representant å søke om midler til IKT opplæring, både for å gjøre hverdagen mer interessant, men også for å kunne mestre å orientere seg i det stadig mer digitaliserte samfunnet. Bærum kommune ønsker at NFU skal stå som søker. Søknadsfrist er 01.12.17.

 

Kommunen er positiv til å bidra knyttet til gjennomføring av opplæring og spredning internt og eksternt.

 

6. Handlingsprogrammet. Dersom noen har spørsmål til handlingsprogrammet 2018 – 2021, meld det til Heidi Hesselberg.

 

7. Innovasjonsmidler.

Bærum kommunale dagtilbud har fått kr. 100.000,- til å utrede mulighetene for å lage en aktivitetsløype på Emma Hjorth.

 

8. Oppfølgingssaker i 2018;

–          Valgstyret inviteres til et møte i Sentralt brukerråd i løpet av vår 2018

–          Brobyggerprosjektet. Info om status vår 2018.

–          Informasjon om bruk av midler etter salg av tomter på Emma Hjorth.

 

9. Neste møte 29.01.17 er på Bærum Storkjøkken.

SAR 7. november 2017

                                                             Vedlegg til RGB referat 1/465

 

Saksliste til møte i SAR

SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

 

Tirsdag 7. november 2017 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.

En til tre medlemmer fra hvert av bruker-rådene i Bærum, og en tilrettelegger.

Brukerrådene skal på forhånd ha jobbet med det som er skrevet med rød skrift.

 

Sak 1:  Runde rundt bordet (45 minutter)
Eget hjelpeark – se vedlegg nr. 1

Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?
Hvert bruker-råd forbereder et innlegg på inntil 5 minutter.

 

 

 

Sak 2: Mobbe-konferanse 2016 (15 minutter)

RGB viser forslag til plakat.

 

 

 

                   Sak 3: Oppskrift for brukerråd  (20 minutter)

Tilrettelegger-gruppen en legger frem forslag til
mal for saksliste og referat fra brukerrådsmøter.

 

 

Sak 4: Mandat for brukerråd (15 minutter)

Vi fortsetter på punkt 3 i mandatet (se vedlegg nr 2).

Mandatet finnes på brukerrådssiden på kommunens hjemmeside.

 

 

 

Sak 5: Tema-kveld om hvordan man kan bo

Hva har vi tenkt så langt.
Hva er viktig temaer å snakke om på tema-kvelden.
Hva ønsker ditt brukerråd at skal tas opp på temakvelden?

 

 

 

                          Eventuelt (30 minutter)

 • Kristin Viga Skretting fra Strategi og utvikling
  forteller om Brobygger-prosjektet
 • Møteplan for 2018

 

 

Viktig         Meld fra til Lars Ole på mobil 90 10 03 90
eller e-post lars.bolneset@baerum.kommune.no

                   om hvem som kommer fra dere og om dere har saker til eventuelt.

 

Hjelpe-ark til SAR-møter, revidert november 2016                      Vedlegg 1

 

 

 

Runde rundt bordet liste

Forberedelse til runden på SAR-møtet
Ditt brukerråd har inntil 5 minutter
på å fortelle de andre på SAR-møtet
hva dere har jobbet med siden sist.

Bestem på forhånd hvem som skal fortelle
og lag en liste over hva som skal fortelles.

Det er lurt at den som skal fortelle
kan få hjelp av en tilrettelegger til å lage listen.

Fortell kort om hva dere holder på med.

Hvilke saker tar dere opp osv.

 

 

Rekkefølge på runden rundt bordet:

 

 1. Brukerråd Gjettum / Bærums Verk (pr. post)
 2. Husmøte Jernbaneveien og Fornebu
 3. Husmøte Per Skreddersvei
 4. Brukerråd Emma Hjorth boliger
 5.   Brukerråd RUVE  – (Hauger Park, Vangkroken,
  Vanningsveien og Tanumveien)
 6. Husmøte Åsbråtan 71
 7. BA–rådet
 8. Fredags-styret
 9. REGA-rådet
 10. RGB

 

 

Forberedelse til saker
Snakk om hva dere mener om
sakene på saks-listen til SAR-møtet
Ta det gjerne opp på hus-møtene også.

 

Det som er skrevet med rødt
er oppgaver dere skal forberede til SAR-møtet.

 

Er det andre saker dere vil at SAR skal ta opp
og jobbe med?

Vedlegg 2

 

 

 

Sak 4  Mandat for brukerråd

 

 

 

 1. SAKER OG OPPGAVER – hva skal jobbes med?Bruker-rådet skal jobbe med og gi råd i saker som handler om tjenestestedet.De skal være hørings-instans i aktuelle saker.

  De skal bli spurt og hørt i saker som handler om bruker-undersøkelser

og handlings-program.

Bruker-rådet skal se tjenestestedets budsjett og års-regnskap.

SAR-møte 7. november 2017

Referat fra møte i SAR

SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Tirsdag 7. november 2017

Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.

 

Møteleder:         Cecilie

Referent:           Lars Ole

Vedlegg:           3 mobbe-plakater

Besøk:               Heidi Hesselberg og Kirsten Viga Skretting

Tilstede:            18 brukere (B), 5 tilretteleggere og 0 studenter (T)

Er her for første gang:
En fra Jernbaneveien og en fra Fornebu
som vi ikke husker hva heter.
Diverse:             Ingen ting.
 

Sak 1:   Runde rundt bordet

Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?

 

 1. Gjettum / Skytterdalen / Levrestien / Bærums verk

Ikke tilstede – beskjed gitt.

 

 

 1. Jernbaneveien – Anne L, Gro Anita (B) – vikar (T)
  Snakket om julebord.

 

 

Fornebu – Frøydis, Mathilde, Martin T og Kathrine (B) – ? (T)

Har snakket om julebord.

 

 

 1. Per Skreddersvei – (B) og (T)

Ikke tilstede – ingen beskjed gitt.

 

 

 1. Husmøte Belsetveien boliger – (B) og (T)

Ikke tilstede – ingen beskjed gitt.

 

 

 1. Emma Hjorth boliger – Gro, Rune og Cora (B) – (T).

Har snakket om brann-øvelse
og visnings-leiligheten for velferds-teknologi.

 

 

 1. RUVE (Hauger Park, Vangkroken og Vanningsveien) – Anne S og Martin S.E. (B) (T)

 

 

 1. Husmøte Åsbråtan 71 – John-Harald, Aleksander og Torstein (B) – Arild (T)

Har snakket om familie-fest.
Har også snakket om brannvern og brann-øvelse.

 

 

 1. BA–rådet – Martin S.E. og Martin T. (B) – (T)

Har ikke hatt møte enda.

 

 

 1. Fredag-styret – Anne (B) 0 (T)
  Intet nytt.

 

 1. REGA-rådet – Ingebjørg (B) 0 (T)
  Julebord for alle 5. og 6. desember på Emma Kafe.

 

 

 1. RGB – John-Harald, Erik, Gro, Cora, Cecilie, Frøydis og Tove (B) -Lars Ole (T) 

Besøk av 3 lærere fra Tyskland som ville lære mer om hvordan utviklingshemmede i Norge har det.
De skal sende oss en rapport senere.

 

Intervjuet 3 studenter

som skal være sammen med oss fra januar 2018.
Kanskje dere får treffe de på neste møte.

 

Jobbet videre med lett-lest utgaven
av rapporten fra mobbe-konferansen.

 

Snakket om sentralt-brukerråd
og representant med utviklingshemming.

I dag sitter det ingen med utviklingshemming i dette rådet.
Seksjonsleder Heidi Hesselberg ønsker at det skal være det.

 

Temakveld: Hvordan man kan bo?”.
Temakvelden blir til våren og står på dagens saksliste.

 

Jobbet med lett-lest beskrivelse
av brukerråds-arbeid i kommunen.

 

Holdt foredrag for vernepleierstudenter
på høgskolen i Oslo og Akershus.

 

Vi jobber også med

 • Få flere medlemmer i gruppen.
 • Frivillighetsarbeid i kommunen.
 • Velferdsteknologi

 

 

 

Pause kl. 13.55 til 14.10

 

 

 

 

 

 

Sak 2:   Mobbe-konferanse 2016

Erik og Frøydis delte ut tre plakater til hvert Brukerråd.

Alle skal ta de med til sine husmøter
og spørre andre hva de synes.

 

Alle husmøtene/brukermøtene
må få mulighet til å se på plakatene
og komme med sine innspill.

 

Plakatene er vedlagt dette referatet.

 

Vedtak:     Svarene fra husmøtene samles
og tas opp som egen sak på brukerrådsmøte
i forkant av neste SAR-møte.

På neste SAR-møte
blir den endelig resultatet av plakatene bestemt

 

 

 

Sak 3:   Oppskrift på brukerråd

 

Vedtak:     Utsatt til neste møte.

 

 

 

 

Sak 4:   Mandat for brukerråd

 

 1. Hva skal jobbes med? (Saker og oppgaver)

 

Bruker-rådet skal gi råd
i saker som handler om tjenestestedet.

 

De skal bli spurt og hørt
i saker som handler om bruker-undersøkelser
og kommunens handlings-program.

 

Bruker-rådet skal se tjenestestedets budsjett og års-regnskap.

 

Vedtak:     Saken fortsetter på neste møte med punkt 4.

 

 

 

 

Sak 5:   Tema-kveld om hvordan man kan bo

                   Saken ble første gang tatt opp på møte 28. mars i RGB.   

Den handler om flytting,
hvilken informasjon man får
og hvem som bestemmer hva.

 

Her er noen spørsmål vi har tenkt på:
– Det å flytte, hjemmefra eller fra en bolig til en annen
– Når kan man flytte, hvem bestemmer?
– Hvem bestemmer hva, farger, møbler osv.
– Hva koster det, husleie, eie eller leie

 

RGB-forslag:
Det er kanskje best å arrangere en tema-kveld på 3,5 timer.
Vi foreslår mandag eller onsdag fra kl. 17.00 til kl. 20.30.
fordi da er det minst andre ting som skjer.

De som inviteres er alle utviklingshemmede
og de pårørende som ønsker å komme.

 

Vi satser på februar eller mars 2018.

 

Vi foreslår at det først blir det en felles innledning på 1 time.
Så er det gruppearbeid 1 time.
Avslutter kvelden med felles oppsummering 1 time.

Hvor skal vi være? Bærum idrettspark?  Andre forslag?

 

Spørsmålet om fellesareal kan vi ta med på programmet.
Hvor stort bør et fellesareal være?
Bør det være fellesareal?
Hva skal være reglene for fellesareal?

Snakke om bostøtte (NFU)
Vi stemte over hvilken dag som er best, mandag eller onsdag.

Begge dagene fikk like mange stemmer.

Vi prøver å lage to like tema-kvelder,

En på mandag og en på onsdag,
slik at alle kan få vært med.

 

 

Vedtak:     RGB jobber videre med saken.

Fortsetter på neste møte.

 

 

Eventuelt
Kirsten Viga Skretting fortalte om Brobygger-prosjektet.

 

Neste møte er tirsdag  13. februar 2018.