Nr. 471 – Referat fra 27. februar 2018

Referat fra 27. februar 2018

Tilstede:             Cecilie Dahl, Tove Kjevik, Frøydis Jakobsen,
John-Harald Wangen, Gro Kristine Sjønnesen,
Cora Galucio og Erik Songstad

Ikke tilstede:    

Møte-leder:        Frøydis Jakobsen

Tilretteleggere:          Lars Ole Bolneset

         Sted:                            Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:        Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:               Student Nina, Hanne og Birgitte

Vedlegg:            Ingen vedlegg

 

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Ingen møter siden sist.

 

 

 

Avis-utklipp og andre nyheter

Erik har med avis-utklipp fra Budstikka 20. januar

om at kommunen har planer
om å bygge avlastning barnebolig for 35 personer.
Vi snakket litt om hva avlastning og barnebolig er.

 

 

 

Beskjeder og informasjon

Aktiviteter som skal skje fremover, står i kalenderen.
Viktig at alle bruker denne
og gir beskjed hvis det er noe mangler.

Cecilie må dra litt før kl. 13. i dag.

 

Brev til gruppen

Ingen brev.

 

 

@   E-post og beskjeder

E-post fra NFU og fra BA-rådet.

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

Vi så på siste nummer av ”Samfunn for alle”.
Vi synes at den lettleste teksten ikke var så lett å forstå.

 

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

 

BA-rådet

Vi gikk gjennom referatet fra møtet 8. februar.

 

 

Saker til SAR:

Vi har gått igjennom referatet fra SAR-møtet 13. februar.
Referatet er nå ferdig og vil bli lagt ut på hjemmesiden.

 

RGB lager et forslag til oppskrift
som tas opp på Tilretteleggermøte og på neste SAR-møte 8 mai.

 

Plakatene skal sendes til trykking.

SAKER       

 

09/17     Temakveld: Sjef i eget hus
Vi stemte over hva vi skal spise på tema-kvelden.
Tomatsuppe med makaroni fikk flest stemmer.

Cora ser på boken ”Sjef i eget hus” til neste møte.

Når det gjelder hvem skal si noe på temakvelden,
så tar Lars Ole dette opp med Bente.
Forslag kommer på neste møte.

I påmeldingen må man melde seg på temakvelden.
Frist mandag 9. april for begge kveldene.

Vedtak:     Lage invitasjon på neste møte.
Lars Ole sjekker en gang til om Geir Aasgaard
har lyst og anledning til å komme en av dagene.
Vi fortsetter saken på neste møte.

 

 

11/17     Studenter i praksis våren 2018
Vi testet ut Mentimeter også på møtet i dag.
Alle synes det fungerte greit.

Vi fikk også testet ut Ipad.
Viktig at man holder Ipadden å høykant for å se alle spørsmålene.

 

Vedtak:     På neste møte skal Nina og Hanne intervjue noen av oss,
for å teste ut sine spørsmål.

 

 

01/18     Oppskrift på brukerråd
Dag og tid
Årshjulet bestemmer i når på året møtene skal være.
Når det gjelder dag og tid for møtene
er det noe tjenesteleder har ansvaret for å innkalle til.
Det kan være lurt å lage en plan for hele året.

 

Hvor ofte møter?
Møter 4 ganger i året.
Kan ha flere møter hvis det er helt spesielle ting.

På hvilken dag i uken?
Brukerrådene har møter på forskjellige dager.
Velg den ukedagen som passer best for alle som skal på møtet.

Når starter og slutter møtene?
Lurt å sette av minst 1 time.
Noen har møtet rett etter jobb, nemlig kl. 16.00.

Hvor mange kommer?
Noen steder har 4 brukere.

Vi vet ikke om de andre ennå.

Spørre de som ikke kommer om hvorfor de ikke kommer.
Hvis man vet hvorfor, kan man gjøre noe med det.
Man kan også flytte møtet,
hvis det er mange som ikke kan komme.
NB ikke glemme SAR-datoen.
Hva skal vi snakke om?
Saker som tjenesteleder ønsker at skal tas opp.

Tar opp saker fra SAR.

Ta opp fellesarrangementer på tvers av alle boligene.

Ting vi er fornøyde med
og ting vi ikke er fornøyde med,
Snakker også om rettigheter og ferie.

Snakke om bruk av felles bil.

 

Saker og saksliste?
Innkalling med saksliste skal være sendt

ut minst 14 dager før møtet.
Ha et husmøte i forkant av brukerrådet,
slik at man kan få høre hva de andre mener.

Spørre på alle husmøter om noen har saker de øsnker at skal tas opp på brukerråd.

På listen står det alltid de faste punktene som er på hvert møte
og de sakene man ikke ble ferdig med på forrige møte.
På brukerråd tar vi ikke opp saker som handler om private ting.
Eksempler; sex, personlige problemer, personlig hygiene,
private avtaler,
Referat?
Tjenesteleders ansvar.

Ansvaret for møtene?

De fleste stedene har personalet ansvaret for møtene.
Noen ganger må brukerne minne personalet på
at det skal være møte.

Personalet bør ikke ha en stor rolle i møtet.
Det er vårt møte.

Hvem styrer ordet?
Det er forskjellig hvem som styrer ordet.
Noen ganger er det personalet, andre ganger brukerne,
noen ganger sammen.
Det bør velges en møteleder som kan ha et personale til å hjelpe seg.
Møteleder bør forberede møtet på forhånd og gå igjennom sakslisten.

Servering på møtene?
Noen har pizza og brus.
Noen har felles middag før møtet.
Noen har kjeks.
Noen har ikke felles servering.

 

02/18     Tur til Grunden i Sverige

Vi reiser torsdag 24. mai om morgenen
og kommer tilbake fredag 25. mai på kvelden.

Vedtak:     Alle må sjekke om de har lyst og mulighet til å dra.

 

Fortsette med rapporten fra mobbe-konferansen neste gang (s.20).

Godkjenning av referat nummer 471

Referatet ble godkjent.

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møtet.

 

 

EVENTUELT

  • Oppdatere Om oss. Lars Ole legger dette inn.

 

SAR-møte 13. februar 2018

Referat fra møte i SAR
SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid
Tirsdag 13. februar 2018
Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.
Møteleder: Tove
Referent: Lars Ole
Vedlegg:
Besøk: Heidi Hesselberg
Tilstede: 18 brukere (B), 7 tilretteleggere og 3 studenter (T)
Er her for første gang:
Herman ny nest-leder fra BA-rådet, Cendy fra Fornebu,
Rita fra Jernbaneveien, Eli fra Vangkroken 3.
Hanne, Nina, Birgitt
2
Sak 1: Runde rundt bordet
Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?
1. Gjettum / Skytterdalen / Levrestien / Bærums verk
Ikke tilstede – beskjed ikke gitt.
2. Jernbaneveien – Anne L, Gro Anita (B) – Karoline og Rita (T)
Har snakket om hvilke felles saker vi har med de som bor på Fornebu.
Felles aktivitets-dag med Belset skole – superkoselig og gøy.
Snakket om regler for brannvern.
Spørre Torstein om å vise filmen for andre (Lars Ole).
«Snu opp ned-dag» og snakket om påsken.
Fornebu – Frøydis, Mathilde og Kathrine (B) – Cendy (T)
Har snakket om konferansen.
«Snu opp ned-dag» og ”være-snill-dag”
Felles brukerråd.
3. Per Skreddersvei – (B) og (T)
Ikke tilstede – ingen beskjed gitt.
4. Husmøte Belsetveien boliger – (B) og (T)
Ikke tilstede – ingen beskjed gitt.
5. Emma Hjorth boliger – Gro og Cora (B) – (T).
Gro, Rune og Cora er gjenvalgt som brukerråds-representanter.
I april skal det være åpning av en test-leilighet med velferdsteknologi
på Høyrabben 8.
Der skal det være mange forskjellige ting
man kan se på og på prøve.
Bærum kommune kan ikke lenger lease (leie) bil til brukerne.
6. RUVE (Hauger Park, Vangkroken og Vanningsveien) – Anne S, Geir
og Martin S.E. (B) Eli (T)
Har arrangert karneval og spiste pizza.
Ny representant fra Gamle Lommedalsvei inn i brukerrådet.
3
7. Husmøte Åsbråtan 71 – John-Harald og Aleksander (B) – Arild (T)
Har snakket om å lage et årshjul
som viser hvilke aktiviteter vi har gjennom året.
8. BA–rådet – Martin S.E. og Herman (B) – (T)
Planlegger nytt hygiene-kurs dette året.
HMS-plan er gjennomgått.
Skal lage T-skjorter med «Vi kan da».
Hyggelig med aktivitetsdag og felles sommerfest,
kanskje i kantinen i kommunegården.
Representant til BA-rådet
fra de som har kantinen i kommunegården som sin arbeidsplass.
9. Fredag-styret – Anne (B) 0 (T)
Intet nytt.
10. REGA-rådet – Ingebjørg (B) 0 (T)
Kantinen er stengt frem til mars,
fordi de pusser opp.
12. RGB – John-Harald, Erik, Gro, Cora, Cecilie, Frøydis og Tove
(B) -Lars Ole (T)
Siden siste møte i november så har vi:
Hyggelig Jule-avslutning hjemme hos Cora.
Vi har fått 3 studenter på besøk.
Jobbet videre med lett-lest utgaven
av rapporten fra mobbe-konferansen.
Merete har startet som bruker-representant i sentralt brukerråd.
Temakveld: ”Sjef i eget
4
Sak 2: Mobbe-konferanse 2016
Tok en runde med tilbakemeldinger fra brukerrådene.
Jernbaneveien
Mobbeplakatene er fine og burde henges opp i basen
Åsbråtan
Veldig fornøyd med alle tre plakatene.
Kan også tenke seg å ha det på PC.
BA-rådet
Ønsker også bilder av personalet.
Vedtak: Når plakatene er godkjent, blir de sendt til trykking.
Be tjenestelederne dele ut plakater til sine steder.
Utfordre personalet og arbeids-ledere
til å lage sine egne plakater.
Forslag om å sette de i glass og ramme.
Sak 3: Oppskrift på brukerråd
Viktig å være forberedt til møter.
Både husmøter for å ta opp saker
og til brukerrådsmøter.
Velge leder og kanskje nestleder,
samt vara-medlemmer.
Lage et ark med viktige punkter
hvis man skal si noe på et møte.
Øve seg sammen med tilrettelegger eller andre man er trygg på.
Vedtak: RGB lager et forslag til oppskrift
som tas opp på Tilretteleggermøte og på neste SAR-møte 8 mai.
5
Sak 4: Mandat for brukerråd
Brukerrådet på Åsbråtan og i SAST har snakket om dette punktet.
4. Hvor ofte møtes vi? (Møte-hyppighet)
Det skal holdes 4/fire møter i året.
Års-hjulet for bruker-rådene viser når møtene skal være.
Rådets leder kan innkalle til ekstra møter ved behov.
Tjenesteleder er rådets sekretær
med ansvar for møte-innkalling / saksliste og referat.
Innkalling og saksliste sendes ut 14 dager før møtet.
Referatet skal sendes alle i rådet innen 14 dager etter møtet.
Nå går vi gjennom punkt for punkt
og snakker om hva det betyr.
Vedtak: Vi er ferdige med å gjennomgå mandatet.
Sak 5: Tema-kveld «Sjef i eget hus»
Tidligere forsalg til temaer:
– Det å flytte, hjemmefra eller fra en bolig til en annen
– Når kan man flytte, hvem bestemmer?
– Hvem bestemmer hva, farger, møbler osv.
– Hva koster det, husleie, eie eller leie
Spørsmålet om fellesareal kan vi ta med på programmet.
Hvor stort bør et fellesareal være?
Bør det være fellesareal?
Hva skal være reglene for fellesareal?
Snakke om bostøtte (NFU)
6
16. og 18. april på Bærum idrettspark på Rud.
kl. 15.30 Vi starter med suppe
kl. 16.30 Innledning starter
kl. 17.15 Pause
kl. 17.30 Gruppearbeid
kl. 18.30 Pause
kl. 18.45 Oppsummering
kl. 19.30 Slutt
Nye temaer er valg av middag og bruk av storkjøkkenet
Hvordan foregår handling av mat i butikken?
Forslag om å ta opp spørsmålet
om hvor mange som skal bo sammen.
Studentene skal nå vise oss noe.
Vi bruker Mentimeter til å bestemme
om vi skal servere betasuppe eller tomatsuppe.
Vedtak: RGB jobber videre med saken.
Evaluerer temakvelden på neste SAR-møte.
7
Eventuelt
Det er viktig at det finnes flere måter enn bare å kunne melde seg på
enn bare internett.
Dette gjelder for eksempel Dansegalla.
Da føler man seg ikke så uselvstendig.
For eksempel kunne bruke telefon.
Neste møte er tirsdag 8. mai 2018.

Nr. 470 – Referat fra 30. januar 2018

Referat fra 30. januar 2018Referat fra 30. januar 2018Tilstede: Cecilie Dahl, Tove Kjevik, Frøydis Jakobsen, John-Harald Wangen, Gro Kristine Sjønnesen og Erik SongstadIkke tilstede: Cora Galucio og student Nina (kommer senere)Møte-leder: John-Harald WangenTilretteleggere: Lars Ole Bolneset Sted: Emma Hjorthsvei 74  Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00Besøk: Student Hanne og Birgitte  Else Engh fra Aldring og helseVedlegg: Ingen vedlegg

Vi startet med en presentasjonsrunde hvor alle fortalte hvem de er.
Else kommer fra et kompetansesenter for eldre som ligger i Tønsberg.De ønsker å lage et brukerråd for de målgruppene som de gir tjenester til.Har hørt om oss for mange år siden og har gledet seg til å komme og se hvordan vi jobber.  Elses oppgave er å få til mer medbestemmelse.

 

Informasjon fra andre møter og konferanserMerete og Lars Ole har vært på sentralt brukerråd.

Avis-utklipp og andre nyheter Ingen avis-utklipp.

 

Beskjeder og informasjonFrøydis må inn på listene.
Frøydis har blitt et ordentlig medlem av gruppen i dag.Vi ønsker henne velkommen.

Brev til gruppenIngen brev.

@   E-post og beskjederIngen e-poster denne gangen.
Internett, hjemmeside og FacebookVi så en artikkel om kosthold på siden til NAKU.Artikkelen var fra et bofelleskap i Tromsø.

”Alt om oss, med oss”bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

BA-rådetIkke noe nytt referat.  BA-rådet har sitt første møte er 8. februar.

Saker til SAR:
Fortsatt å jobbe med lettlest rapport fra mobbe-konferanse.Kommet til side 8.
Vi fikk inn en sak om mobbing på sosiale medier.Forslaget til løsning ligger på arbeidsplassen og vi foreslår at saken tas opp den veien.
SAKER
09/17 Temakveld: Sjef i eget hus Datoene for tema-kvelden er 16. og 18. april.Snakket om servering av tomatsuppe eller betasuppe.Studentene lager forslag til avstemming. Frøydis ser på boken ”Sjef i eget hus” til neste møte.Vedtak: Lars Ole sjekker om Geir Aasgaardhar lyst og anledning til å komme en av dagene.Vi fortsetter saken på neste møte.

 

10/17 Brukerråd for eldreVi har ikke kommet noe videre med denne saken siden sist.
Lars Ole tar opp saken med Eivind Strøm som er tjenesteleder for dag-aktivitetstilbudet.
Vedtak: Saken utsettes inntil videre

 

11/17 Studenter i praksis våren 2018VI synes det er hyggelig å ha studenter på besøk.
Hanne og Nina skal skrive om å tilrettelegge for bruk av teknologi i valgsituasjoner.
Birgitte skal skrive om sjekkliste som hjelpemiddel for å lage brukerråd.Vi testet ut mentimeter på møtet i dag.Alle synes det fungerte greit.  Burde vært norsk språk.
Vedtak: Ingen vedtak

 

Vi fortsatte med gå igjennom rapporten fra mobbe-konferansen.Vi kom til side 20.

Godkjenning av referat nummer 470Referatet ble godkjent.

Saks-liste for neste møte Delt ut på møtet.

 

EVENTUELT – Oppdatere Om oss.  Lars Ole legger dette inn.
– Sverige-besøkBlir i begynnelsen av juni.  Første helgen i juni er det ViVil-lekeneErik, Frøydis, Tove, John-Harald, Gro og Cora har lyst til å være med.Gjøvik, Eidsberg og Skedsmo blir også invitert.