Årsrapport for 2018

RGBs

 

årsrapport

 

for 2018

 

Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede

i Bærum kommune

 

 

 

 

 

 

 

Innledning

Årets viktigste saker har vært å gjøre ferdig Mobbe-plakatene
og temakvelden «Sjef i eget hus».

 

 

 

 1. Møte-aktivitet og møte-deltagelse

         Gruppen har hatt 8 medlemmer gjennom  2018

og hatt 16 møter (Møte nr. 469 til 484).

 

Medlemmer ved utgangen av 2018 er:

Tove Kjevik, Merete Bjerke,
Frøydis Jakobsen, Gro Sjønnesen,
Cora Maria Galucio og Erik Songstad.
Cecilie Dahl sluttet til sommeren
og John-Harald Wangen til jul.

 

 1. juni var det sommer-avslutning
  sammen med SAR.

Vi inviterte alle våre samarbeids-partnere

til grilling på Emma Kafe.

Det kom 30 personer.

 

 1. desember var det jule-avslutning

hos Merete på Stabekk med julemat.

 

 

 

 

Andre møter og konferanser

En eller flere av gruppens medlemmer

har deltatt på:

 

 • Sjef i eget hus – konferansen 9. mars
 • Brukerrådstreff i Norge 26. mai
 • Besøk til RiksGrunden i Sverige
  sammen med brukerrådene

fra Skedsmo og Eidsberg

 • Foredrag for vernepleierstudenter HIOA

 

 

 

 

 

 

 

        Samarbeidsmøte SAR

        – Samarbeidsrådet for områdene bolig, arbeid og fritid/kultur

 

Det har vært 4 møter i SAR i løpet av året,

samt sommer-avslutning.

 1. februar, 8. mai, 5. juni (sommer-avslutning),
  25. september og 20. november.

 

Vi har et fast punkt hvor alle gruppene

forteller hva de holder på med.

 

RGB har ansvaret for å innkalle,

lage saksliste
og skrive referat fra møtene i SAR.

 

 

SAR har jobbet med Mobbeplakatene fra Bærumskonferansen,
oppskrift og mandat for brukerråd,
temakveld «Sjef i eget hus»,

Informasjon om brukermedvirkning i Bærum kommune,
bruk av penger etter salg av tomter på Emma Hjorth,

Frivillighet i Bærum kommune

og hvordan feire RGBs 25-års jubileum.

 

 

 1. Besøk

Fra første møte i år og til møte i midten av april
har vi hatt besøk av studentene i praksis.

Vernepleier-studenter Birgitte, Nina og Hanne.

 

Vi har hatt besøk på 6 av 17 møter.

 

 

De besøkende har vært:

 • januar Else Engh fra aldring og helse
 • april mulig medlem Merete Bjerke på besøk
 • juni Britta Iversen penger Emma Hjorth
 • august Britta Iversen penger Emma Hjorth
 • oktober Helen   som jobber med kosthold
 • november Harald Vaughn om frivillighet

 

 

 

 1. Økonomi

Budsjettet for 2018 er på ca. kr. 35.000.-

Lønn til tilretteleggerne dekkes av kommunen som lønnsutgifter

og utgjorde ca. kr.100.000.-

 

 

 

 1. Internett

RGB har egen hjemme-side www.radgivningsgruppen.no.

og egen facebook-side.

John-Harald har i 2018 hatt ansvaret for sidene.

 

 

 

 1. Saker

Her kommer en kort oversikt
over de sakene

som gruppen har jobbet med dette året.

Gruppen har jobbet med 9 nye saker

og fulgt opp 5 tidligere saker.

 

 

 

 

 

Saker vi har arbeidet videre med fra tidligere år:

 

08/14         Bærum-konferanse – Mobbekonferansen

Plakater ferdig.

 

07/16          Frivillighet i Bærum

                   Tas opp på SAR.

 

09/17         Temakveld: Sjef i eget hus

Gjennomført 2 temakvelder.

 

10/17         Brukerråd for eldre

Ikke gjort så mye med denne saken.

 

11/17         Studenter i praksis våren 2018
3 studenter denne våren.

 

 

Nye saker i 2018

 

01/18         Oppskrift på brukerråd

Vi har laget et forslag til en oppskrift på hvordan et brukerråd kan jobbe.  Dette oppskriftshefte er laget etter modell fra brukerrådsarbeid i Danmark (ULF).
Heftet er nå på høring hos brukerrådene.

 

 

 

02/18         Tur til Grunden i Sverige

Vi reiste til Gøteborg
for å møte våre svenske samarbeidspartnere i RiksGrunden.  Det er en forening med over 1000 medlemmer
og 16 lokallag i hele Sverige.
Foreningen drives av utviklingshemmede
og har utviklingshemmede medlemmer.
De har noen hjelpere som de kaller coacher.
Vi reiste sammen med medlemmer
fra brukerrådene i Skedsmo og Eidsberg.

 

 

 

03/18          Informasjon om brukermedvirkning i Bærum

Britta Iversen har laget et oversiktlig og bra hefte,
hvor hun har samlet informasjon om brukermedvirkning i Bærum.  Informasjonen er sendt på høring til alle brukerrådene.
Når heftet er tilbake fra høring, vil det gis tilbakemelding
og heftet gjøres tilgjengelig på nettet
(Bærum kommunenes og RGBs hjemmesider).

 

 

 

04/18          Penger fra salg av tomter på Emma Hjorth

Vi har lagt til rette for at brukerrådene
har kommet med forslag
til hva de 19 millionene fra salg av tomter
på området Emma Hjorth kan brukes til.
I 2019 skal vi stemme over forslagene.

 

 

 

 

 

05/18         Hvordan skal vi ferie RGBs 25-års jubileum

Vi er 25 år fra 13. september 2018 til 12. september 2019.
Det har kommet mange forslag og vi har laget en plan.
Vi planlegger å ha en stand på ViVil-lekene
og Morodals-festivalen.
På sommer-avslutningen 2019
ønsker vi å invitere utvalgte gjester.

 

 

 

06/18         Forelesning for vernepleierstudenter

Planlegging og gjennomføring av tre forelesninger for
1-års vernepleierstudenter
på Høgskolen i Oslo og Akershus -OsloMet.

Vi har laget to spørsmål
som studentene skal forberede seg på
og som vi skal snakke om på forelesningen.
En av forelesningene foregår i Sandvika på Kunnskapssenteret og de to andre på Høgskolesenteret på Kjeller.

 

 

 

07/18         Det gjelder livet – lettlest rapport

Vi går gjennom rapporten og ser på lettlestheten.
Er det ting i rapporten som vi skal se nærmere på.
Rapporten er laget av Helsetilsynet
og handler om det Fylkesmannen fant
når de var på tilsyn i noen av landets kommuner
og undersøkte helsehjelp og brukermedvirkning.

 

 

 

08/18         «Mat til begjær og ikke besvær»

Helen skal jobbe med et kostholdsprosjekt
… se i referat fra Sentralt brukerråd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Planer for 2019

 

Nye medlemmer i gruppen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bærum, 15. mars 2019

 

 

 

 

Merete Bjørke                                                          Tove Kjevik

Medlem                                                                                                   Medlem

 

 

 

 

Frøydis Jakobsen                                                   Cora  Maria Galucio

Medlem                                                                                                   Medlem

 

 

 

 

Erik Songstad                                                          Gro  K Sjønnesen

Medlem                                                                                                   Medlem

 

 

 

SAR 7. mai 2019

Vedlegg til RGB referat 1/490

Saksliste til møte i SAR

SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

 

Tirsdag 7. mai 2019 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.

En til tre medlemmer fra hvert av bruker-rådene i Bærum, og en tilrettelegger hvis behov.

Brukerrådene skal på forhånd ha jobbet med det som er skrevet med rød skrift.

For flere sakspapirer, se hjemmesiden til RGB, under SAR Samarbeidsrådet.

 

Sak 1:  Runde rundt bordet (45 minutter)
Eget hjelpeark – se vedlegg nr. 1

Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?
Hvert bruker-råd forbereder et innlegg på inntil 5 minutter.

 

 

Sak 02/17  Oppskrift på brukerråd  (20 minutter)

Vi skal gå igjennom og godkjenne heftet
Brukerråd – for medarbeidere og beboere i 2019.
Alle brukerrådene ser på side 6 (Møteregler for brukerråd), side 7 (Eksempel på saksliste) og side 8 (Ordstyrer)
og tar med sine innspill og forslag på møtet.

 

Sak 03/18  Informasjon om brukermedvirkning
i Bærum  (10 minutter)

Vise frem hefte med bilder.

Sak 04/18  Bruk av penger fra salg av tomter på området Emma Hjorth  (30 minutter)
Alle brukerrådene tar opp forslag til vedtak fra RGB,
se SAR – Saker vi jobber med på RGBs hjemmeside

 

  Sak 07/16  Frivillighet i Bærum (10 minutter)
Hvordan går det med denne saken?
Eventuelt (15 minutter)
– Jobb-messe, stolthetsparaden og Morodals-festivalen

– Sommer-avslutning på Emma kafe 4. juni 2019.

– Neste SAR-møte er 10. september 2019

 

Viktig         Meld fra til Lars Ole på mobil 90 10 03 90
eller e-post lars.bolneset@baerum.kommune.no

                   om hvem som kommer fra dere og om dere har saker til eventuelt.

 

 

 

Spyr Meg, Færøyene

         Spyr Meg

• En bestyrelse under Javni, som er en
forening for mennesker med
udviklingshæmning og deres familier

• Etableret i 2013

• Formålet er at arbejde for, at
mennesker med udviklingshæmning får
en selvstændig stemme

• Spyr Meg’s værdier tager udgangspunkt i
‘Independent Living’ og FN’s konvenGon om
reWgheder for personer med handicap, som
blandt andet siger at alle mennesker

– har ret Gl at leve et selvstændigt liv
– har samme værdi
– skal have de samme muligheder

Atak, Island

Átak er en forening for utviklingshemmede og andre på Island.
Bare personer som har utviklingshemming kan sitte i styret.

Átak kjemper for rettighetene til mennesker med utviklingshemming.

Átak er en selvstendig forening med egne vedtekter og budsjett.