Nr. 10/2007 – Regional konferanse 2007 -Selvbestemmelse og brukermedvirkning

28.august 2007 – møte nr. 267

Det skal være ide-dugnad 19. september.

Invitasjon blir lagt ut på SOR sine hjemmesider.

 

Konferansen skal være et sted hvor brukere, ansatte,

politikere, pårørende og andre

kan bli inspirert til å jobbe med brukerråd i egne kommuner.

 

Vedtak:     Vi jobber med konferansen på møtene våre fremover.

 

11.september 2007 – møte nr. 268

SOR og Bærum kommune er ikke enige i

om hvordan ansvaret for konferansen skal fordeles.

 

Vedtak:     Konferansen er avlyst inntil videre.

Nr. 11/2005 – Tema-kveld / helg

11.oktober 2005 – møte nr. 230

Forslag til temaer:

 • Brukerråd i PLO
 • Seksualitet – kjæreste – venner
 • Hjelpeverge-ordningen
 • Rettigheter og lover

 

Alle temaene handler om

hvem som bestemmer hva,

på forskjellige arenaer.

 

Vedtak:     Vi satser på tirsdag 6. desember fra kl. 18.00 til 21.00.

Vi inviterer SOR, NFU lokal og sentralt.

Vi ber Sven Erik eller Tage Gam komme

og fortelle om Bruker-råd i PLO.

 

25.oktober 2005 – møte nr. 231

Se sak 10/05.

 

Vedtak:     Invitere fagkonsulenter til neste møte

og planlegge kvelden sammen med de.

 

 

8.november 2005 – møte nr. 232

Se sak 10/05.

På Tema-kvelden må Brukerne få informasjon

om hvordan systemet fungerer.

 

Hvem er tjeneste-leder for hvilke boliger.

Hva er et tjeneste-sted?

Hva er en tjeneste-leder?

Hva er en fag-konsulent?

Hvem er fag-konsulent hvor?

 

Planlegge temakveld:

Hvordan legge opp tema-kvelden?

Hvordan velge medlemmer?

Hvem har ansvaret for valgene?

 

Sende ut invitasjon

 

Vedtak:  Fortsette saken på neste møte

 

 

22.november 2005 – møte nr. 233

Vi har laget et forslag til invitasjon,

hvem som skal inviteres og program.

PLO i samarbeid med RGB inviterer.

Møtelokale er M1 og M2 i kommunegården

onsdag 14. desember kl. 18.00 til 21.00.

Hvem inviteres?

Brukere, tjensteledere, fagkonsulenter, pårørende,

NFU (sentralt og lokalt), ledere på arbeidssenter og fritidstilbud, fredagsstyret og REGA-rådet, funksjonshemmedes råd, administrasjon kommunalsjef, eldreråd, politikere og SOR.

 

Forslag til program:

 1. 18.00 start og innsjekking

John-Harald registrerer.

Hanne, Anne, Tove LON servering.

 1. 18.10 Rita ønsker velkommen
 2. 18.15 Sven Erik Tholander innledning
 3. 18.40 Leif Kåre om RGBs forarbeid
 4. 18.50 Pause
 5. 19.05 Andre innspill – andre brukerråd
 6. 19.30 Gruppearbeid og pause
 7. 20.15 Innspill fra gruppearbeid
 8. 20.50 Avslutning og oppsummering
 9. 21.00 Ferdig

 

Presse? Budstikka, Klar Tale og Samfunn for alle.

 

Hvem sender ut invitasjonene og ordner med påmelding?

Bestilling av kringle og kaffe?

 

Vedtak:     Fortsette saken på neste møte.

                   Tilretteleggerne tar dette opp med Sven Erik Tholander.

 

6.desember 2005 – møte nr. 234

Lars-Ove handler inn kaffe, te, røde telys, røde servietter,

kopper, kaffefløte og kringle.

Vi møtes kl. 17.30

Leif Kåre, Anne og Tove ordner med servering-bordet.

Rita og John-Harald tar i mot gjestene.

Vi tar noen bilder og lager en liten reportasje fra kvelden.

Legger den på vår hjemmeside og sender en kopi til pressen.

 

Vedtak:     Vi møtes kl. 17.30.

Nr. 01/2004 – Bolig-spørsmål

01/04   BOLIG-SPØRSMÅL

 

2.mars 2004 – møte nr. 202

Anne Austveg jobber i kommunen

og jobber spesielt med boliger.

 

Når man har fått tildelt en bolig

er det ikke så lett å få flyttet senere hvis man ønsker det.

 

Det er ingen ekstra boliger som står ledige

og derfor må man bytte seg i mellom.

 

Noen ganger ønsker man å flytte til et bestemt sted,

for eksempel fra Rykkinn til Stabekk.

 

Noen ønsker å flytte fra en liten leilighet til en større leilighet.

 

Andre ønsker å flytte fra et sted man bor alene,

til et bofellesskap.

 

Det skal lages en brosjyre som forteller

hvordan man går frem for å søke om en annen bo-løsning.

 

Anne ber oss om hjelp til å lage en slik brosjyre

som er laget slik at alle kan forstå den.

 

Alle medlemmene sier ja til å være med på jobben.

 

John-Harald foreslår at det kan tas bilder

som kan brukes i brosjyren.

 

Kanskje det skal lages 3 brosjyrer:

 • bytte av bolig
 • leie bolig fra kommunen
 • kjøpe eller leie bolig privat

 

Det er ingen tids-frist for brosjyren,

men den bør være ferdig før sommeren 2004.

 

Hvordan skal brosjyren sendes ut?

Dette må vi tenke mer på.

 

De fleste bolig-anleggene har livsløps-standard.

Det betyr at de er tilrettelagt

med tanke på funksjonshemmede og eldre.

 

Anne skal lage et prospekt

fra de forskjellige bolig-anleggene som kommunen har.

Sender et forslag til oss som vi ser på.

 

24.august 2004 – møte nr. 211

Vi har fått E-post fra Anne Austveg

med forslag til brosjyre        om ”Ny bolig”.

 

Hun ber oss om å lese igjennom forslaget

og komme med kommentarer.

 

Vedtak:      Alle leser igjennom forslaget til neste møte

og streker under vanskelig ord og setninger.

Vi ber Anne komme kl. 15.00.

 

31.august 2004 – møte nr. 212

Vi gikk gjennom det første delen av brosjyren

sammen med Anne Austveg.

Hun satt stor pris på våre tilbake-meldinger.

 

Vedtak:     Alle fortsetter å lese i forslaget til brosjyre

til neste møte

og streker under vanskelige ord og setninger.

 

14.september 2004 – møte nr. 213

Vi gikk gjennom det første kapitelet av brosjyren

sammen med Anne Austveg.

Hun satt stor pris på våre tilbake-meldinger.

 

Vedtak:      Alle leser igjennom forslaget til neste møte

og streker under vanskelig ord og setninger.

Vi ber Anne komme kl. 15.00.

 

5.oktober 2004 – møte nr. 214

Vedtak:      Utsatt inntil videre

 

18.januar 2005 – møte nr. 217

Tas med i samarbeids-avtalen?

      

Vedtak:     Tas opp med Sven Erik Tholander

som er kontakt-person for hjem.

 

 

1.mars 2005 – møte nr. 220

       Vedtak:     Saken utsettes til neste møte

 

29.mars 2005 – møte nr. 221

sammen med Anne Austveg.

 

Hun er leder for prosjektet ”Endret beboer-sammen-setting”.

                  

         Vedtak:     Leif Kåre, Rita, Hanne og Lars Ole blir med.

 

12.april 2005 – møte nr. 222

Vi starter arbeidet med å lage en lett-lest utgave

av brosjyren som handler om det å skaffe seg bolig.

 

Leder for prosjektet Anne Austveg ønsker å være med.

 

Vedtak:     Rita, Leif Kåre og Hanne møter Lars Ole og Anne

på Kompetansehuset neste tirsdag 19. april kl. 15.15 til 17.15.

 

26.april 2005 – møte nr. 223

Hvem kan og ønsker å jobbe med lett-lest brosjyren

om endret beboer-sammensetning.

 

Nasjonalt senter for utviklingshemming og aldring

dekker våre utgifter til dette arbeidet.

Medlemmene får lønn for arbeidet

 

Vedtak:     Hanne, Leif Kåre og Lars Ole blir med.

 

13.september 2005 – møte nr. 228

Forslag til tekst i Ny bolig? – brosjyre.

 

Det må stå noe om samboer-skap

 

Skrive noe om hva bo-støtte er.

 

Skrive kort om RGB.

Bilde og tekst om forfatterne på side 2.

 

Kontrakt som vedlegg til brosjyren?

 

Vedtak:     Tove og John-Harald skal lese brosjyren til neste møte.

De skal snakke med andre om den

og sette røde streker der de er usikre på hva som menes

 

27.september 2005 – møte nr. 229

Rita og Leif Kåre lager et forlsag til billed-takst om seg selv.

Lager også en kort tekst om RGB.

 

Tove leser brosjyren og setter streker så fort som mulig.

Gir denne til Rita  når hun er ferdig.

 

John-Harald leser brosjyren og setter streker.

Tar den med på neste møte.

 

Vi ber Anne følge opp de punktene

vi kom frem til på forrige møte,

 • samboerskap
 • bostøtte

 

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

11.oktober 2005 – møte nr. 230

Vi jobbet med lett-lest brosjyre

Leif Kåre har laget et forslag til tekst om RGB.

Vi har sett på forslaget og lagt til noen punkter.

 

John-Harald lurte på hva til-delings-kontoret er?

Det står om det på side 3.

Forklaringen kommer på side 8.

På side 8, savner vi adresser til kontorene.

 

Bytte av bolig, betyr å bytte kommunal bolig.

 

Tove har satt strek under ordet hoved-kontakt,

forslag om å bytte ordet til personalet.

 

Skal det stå noe om kontrakt?

 

Vedtak:     Vi bruker forslaget til Leif Kåre

pluss punktene vi kom frem til.

 

Forslagene sendes til Anne Austveg.

 

 

18.april 2006 – møte nr. 243

Brukt 2 timer på å gå igjennom brosjyren

sammen med Anne Austveg.

Vi har kommet frem forslag til bilder.

 

Vedtak:     Anne kommer tilbake til oss med et nytt forslag.

Nr. 04/2003 – Kommune-valg 2003

04/03     KOMMUNE-VALG 2003

 

28.januar 2003 – møte nr. 179

Tidligere år har vi sett på tilgjengeligheten.

Vi har kommet med forslag

som kan bedre tilgjengeligheten.

til valg-styret.

 

For 2 år siden bestemte vi at ved årets valg

skal vi sikre at det blir laget lett-leste valg-program.

 

11.februar 2003 – møte nr. 180

Vedtak:     Utsatt på grunn av brann-alarmen.

 

 

25.februar 2003 – møte nr. 181

Vedtak:     Vi sender en e-post til de politiske partiene i Bærum kommune

og spørre om de har planlagt å lage lett-lest valg-program.

 

 

11.mars 2003 – møte nr. 182

04/03     KOMMUNE-VALG 2003

 

Vedtak:     Vi sender en e-post til de politiske partiene i Bærum kommune

og spør om de har planlagt å lage lett-lest valg-program.

 

25.mars 2003 – møte nr. 183

Vedtak:     Tilretteleggerne lager liste

og forslag til brev til politiske partier til neste møte.

 

8.april 2003 – møte nr. 184

I stede for å skrive et brev hvor vi sier

at vi vil ha lett-lest valg-brosjyrer.

Skriver vi et brev hvor vi forteller om

hvilke saker vi er opptatt av

 

Vi spør om hvordan partiene

stiller seg til disse sakene.

Svaret må være på lettlest.

 

Saker vi er opptatt av:

Arbeid     Flere arbeidsplasser til funksjonshemmede.

–   Flere muligheter for arbeid til funksjonshemmede.

 • Bedre lønn til funksjonshemmede.

Hjem      Bedre utvalg av boliger til funksjonshemmede

og lavere husleie priser.

Fritid      Vi vil bestemme selv hvordan fritids-tilbudet skal

være.

Vi vil bestemme mer selv på egne fritids-arenaer.

 

Vedtak:     Alle spør kjente om hva som er viktig å vite om et parti,

før man stemmer på det.

 

22.april 2003 – møte nr. 185

Lettlest informasjon:

Mye informasjon som angår utviklingshemmede

kommer ikke på Lettlest.

Mye av det som skrives på lettlest

er for dårlig skrevet.

Klar Tale skriver godt lettlest.

 

Tips:  Kunne Klar Tale kunne hjelpe departementer og partier

med å skrive lettlest ?

 

Arbeid

Flere arbeidsplasser til funksjonshemmede.

–   flere muligheter for arbeid til funksjonshemmede.

 • tjene mer penger

 

Spørsmål til politikerne:

 

Tema arbeid:

Hva mener ditt parti om

arbeidsplasser til funksjonshemmede?

Vil dere gi funksjonshemmede:

–  flere valgmuligheter?

 • Bedre lønn?
 • Bedre tilrettelegging på arbeids-plassene?

 

Tema hjem:

Hva mener ditt parti om:

 • Flere boliger og bedre utvalg av boliger til funksjonshemmede?
 • Husleie-priser og støtte til bolig-kjøp for funksjonshemmede?

 

Tema fritid:

Hva mener ditt parti om:

 • Funksjonshemmedes rett til fritids-tilbud?

–  Transport og nødvendig hjelp.

.    selvbestemmelse på egne fritids-arenaer.

–  Brukerstyrte hus for funksjonshemmede?

 

Vedtak:              Vi inviterer Klar Tale til neste møte 6. mai 2003.

Vi vil snakke med dem om Lettlest  informasjon

og om parti-programmene.

 

Tilretteleggerne lager brev til de politiske partiene.

Spørsmålene vi har bestemt skal stå i brevet.

 

6.mai 2003 – møte nr. 186

Vi skrev et brev til de politiske partiene.

 

Brevet ble skrevet under av alle sammen.

 

Vedtak:     Vi sender det til de politiske partier i Bærum kommune

og til partienes hovedkontorer (se vedlegg 1/186).

 

25.mai 2003 – møte nr. 187

Klar Tale sier de er interessert i å komme på besøk.

Vi vet ikke når de kommer.

 

Vi har ennå ikke fått noen svar fra politiske partier,

men de har fortsatt 10 dager på seg til å svare.

 

Vedtak:     Sender en e-post til Klart Tale

og spør om de kommer på neste møte.

 

3.juni 2003 – møte nr. 188

Vi har bare fått svar fra Arbeiderpartiet.

Hva skal vi gjøre nå ?

 

Vi hadde besøk av Tora Herud fra Klar Tale.

Hun spurte oss om hva vi synes

om at vi ikke hadde fått svar

fra de andre politiske partiene.

 

Vi synes det er dumt.

 

Herud vil skrive om saken i neste nummer av Klar Tale.

 

Vedtak:     Vi følger opp saken på neste møte.

 

 

 

 

 

17.juni 2003 – møte nr. 189

Bente og Jon Erling lager en arbeids-gruppe.

De ser på svarene fra de politiske partiene.

 

Sende et nytt brev til politiske partier.

 

Tove mener at valg-brosjyren må ut i  midten av august.

Alle er enige i det.

 

Vedtak:     Tilretteleggerne lager et brev til partiene

og inviterer  og tilbyr hjelp.

 

26.august 2003 – møte nr. 190

Skal vi på befaring

for å se på tilgjengelig-heten i valg-lokalene ?

 

Vedtak:     Vi bestemmer det på neste møte.

 

9.september 2003 – møte nr. 191

Steinar Wangen har gitt oss en kommentar på brosjyren.

Han synes det var en fin brosjyre.

Han foreslår at vi tar kontakt med stortings-politikere

ved valget om 2 år

og at det blir laget en lett- lest utgave

av partienes valg-program.

 

Jon Erling ønsker svar på flere spørsmål fra politikerne.

Det er lurt å bli kjent med de nye politikerne som blir valgt.

 

For mange år siden hadde vi politiker-stafett i RGB.

Da inviterte vi politikere fra Formannskapet,

Som kom fra de forskjellige partiene.

De var med på hvert sitt møte.

 

Vedtak:     Vi inviterer politikere fra Formannskapet til stafett.

Vi drar ikke på felles befaring ved dette valget.

Alle ser på tilgjengeligheten når de stemmer.

 

23.september 2003 – møte nr. 192

Jon Erling så på TV

at de i Oslo ikke hadde bokstav-skilt

som viste alle bokstavene.

 

Vi inviterer politikere fra Formannskapet til stafett.

 

Der hvor John-Harald stemte

var det for dårlig tilrettelagt for elektriske-rullestoler.

Rampen klarte ikke vekten.

 

Vedtak:     Vi sender et brev til det nasjonale valgstyret.

 

21.oktober 2003 – møte nr. 193

Vedtak:     Tove lager et forslag til brev til det nasjonale valg-styret.

Hun skriver det som et kort.

 

 

4.november 2003 – møte nr. 194

Vedtak:     Tove har laget et forslag til brev til det nasjonale valg-styret.

Vi tar det opp på neste møte.

 

18.november 2003 – møte nr. 195

Tove fortalte om sin valg-dag.

Når jeg sto i kø for å komme inn til Levre skole

for å stemme til kommune-valget.

Det sto en vakt utenfor å spurte ”Skal du stemme?”

”Ja, jeg skal stemme”, svarte jeg.

 

Så gikk jeg inn.

Der sto det en vakt

og han viste meg hvordan

jeg skulle bruke to forskjellige ark og legge det sammen.

 

Så gikk jeg til et bord

hvor det ble sjekket at jeg sto i mann-tallet.

Over bordet var det skilt som viste alle bokstavene fra A til Å.

Derfor var det lett for meg å gå til min bokstav.

Der ble arkene stemplet til slutt.

 

I sak 05/95 tok vi for første gang opp

saken om tilgjengeligheten i valg-lokalene.

Bærum Kommune har etter hvert fulgt opp

de tingene vi har foreslått.

 

Et av medlemmene i RGB så på TV at det ikke var slik i Oslo.

 

Vedtak:     Sender brevet til nasjonalt valg-styre på neste møte.

 

 

 

 

 

2.desember 2003 – møte nr. 196

Tove:  Når jeg sto i kø for å komme inn på Levre skole

for å stemme til kommune-valget.

Det sto en vakt utenfor å spurte ”Skal du stemme?”

”Ja, jeg skal stemme”, svarte jeg.

 

Så gikk jeg inn.

Der sto det en vakt

og han viste meg hvordan

jeg skulle bruke to forskjellige ark og legge det sammen.

 

Så gikk jeg til et bord hvor det ble sjekket at jeg sto i mann-tallet.

Over bordet var det skilt som viste alle bokstavene fra A til Å.

Derfor var det lett for meg å gå til min bokstav.

Der ble arkene stemplet til slutt.

 

I sak 05/95 tok vi for første gang opp saken om

tilgjengeligheten i valg-lokalene.

Kommunen har etter hvert fulgt opp de tingene vi har foreslått.

Et av medlemmene i RGB så på TV at dette ikke var slik i Oslo.

 

Vedtak:     Utsatt – Sender brevet neste gang.

 

6.januar 2004 – møte nr. 198

Vi skrev ferdig brevet til det Nasjonale valg-styret,

Jon Erling som dagens møte-leder

skrev under brevet på vegne av RGB.

 

Vedtak:     Lars Ole sørger for at brevet blir sendt.