SAR 01/2011  SOR-konferanse om HVPU-reformen

SAR 01/2011  SOR-konferanse om HVPU-reformen

 1. mars 2011

Hva skal vi fortelle til deltakerne om SAR

og hva brukerrådene i Bærum jobber med?

 

Over 500 er påmeldt til SOR-konferansen ”En ny hverdag”.

Hvorfor er SAR viktig og hvorfor er bruker-råd viktig?

Viktig å fortelle at vi kan ting selv.

Deltakerne skal få vite at samarbeid mellom bruker-råd er viktig.

 

Ring Cecilie på mobil 400 02 020

hvis det er noe du ønsker at hun skal ta opp på konferansen.

SAR 01/2010   Forslag til temakveld

SAR 01/2010   Forslag til temakveld

 1. mars 2010

Vi fikk besøk av Lene Haugen

Lene er overordnet faglige ansvar for tjenester.

Lene jobber mest med lover om rettigheter
og om hjelp som kan gis med makt og tvang.

Viktig at makt og tvang er siste utvei,
alt annet må først være prøvd.

Rettighetene her står i
sosialtjenesteloven og i pasientrettighetsloven.

Vi kan lage en liste med forslag til temaer
og sende ut til alle tjenestesteder.

De temaene som får flest stemmer
kan vi jobbe videre med.

 1. desember 2010

Hvordan går det med denne saken?

Mulig det blir en tema-dag om psykisk helse.

Martin har meldt seg frivillig til å delta som arrangør.

Frøydis Lindseth jobber med saken.

 1. mars 2011

Informasjon om Tema-dag 24. mars
med tema Sorg og angst og depresjon.

Besøk av Frøydis Lindseth fra fagenheten i Bærum kommune.

Hun informerte om tema-dagen
den 24. mars 2011, kl 12 – 15 i Kommunegården.

Martin og Frøydis har planlagt dette kurset sammen
etter at det ble bestemt på SAR – møte før sommeren.

Martin delte ut brosjyrer.

Påmelding til Frøydis på mobil 412 44 645 (ringe eller SMS)
eller e-post fli@baerum.kommune.no Førstemann til mølla…

SAR 02/2009   Stemme-Høring 2009

SAR 02/2009      Stemme-Høring 2009

 1. oktober 2009

John Harald og Leif Kåre fortalte om konferansen.

Steinar tar opp det med filming og reportasjer fra konferansen
med Tellus og med Lars Ole.

Alle hadde fått invitasjonen tidligere.
Merete spurte om det var mulig å melde seg på bare søndagen.
Hun ble rådet til å ringe Astrid og spørre.

Brosjyrer ble delt ut med oppfordring
om å reklamere for konferansen.

SAR 01/2009  ”Bruker spør bruker”

SAR 01/2009  ”Bruker spør bruker”

 1. oktober 2009

Lars-Ove: Fortalte at Helene Holand (NFU) og Bærum kommune ’
søker om penger for at ”Bruker spør bruker” skal bli fast.

Det betyr at brukere får 2 års opplæring i å intervjue.

At brukere etter utdanning, får arbeid som intervjuere.

At tjenestene blir evaluert av brukerne selv.

At det arbeides med forbedringer
ut fra hva brukerne mener er viktig.

Lars-Ove og Helene jobber videre med søknaden
på prosjekt-møte i Brussel neste uke.

Vi vet ikke om vi får penger.

Vi vet heller ikke hvem som får jobbe videre med dette.

Leif Kåre fortalte om sine erfaringer fra piloten.
Det var veldig interessant og veldig slitsomt.
Det handlet om selvbestemmelse.

Brukerne kom klart fram med sine meninger.
Leif Kåre tror brukerne er mer åpen
i forhold til andre brukere
enn de ville vært ovenfor
en miljø-arbeider eller til rette-legger.
Miljø-arbeidere sitter ikke i samme stolen.

Vi intervjuet 2 og 2 sammen.
En intervjuet og en viste bilder.
Vi fikk veldig gode tilbake-meldinger.

Cecilie: syntes det var Interessant og lærerikt.

Brukerne hun intervjuet,
syntes det var greie spørsmål de fikk.

En dag jobbet hun til 21.30, men ble ikke kjempe sliten.
Veldig morsomt og lærerikt.

Observatørene var veldig fornøyde både med oss
og hvordan vi jobber med selvbestemmelse i Bærum.

De syntes også at kvaliteten
på tjenestene og boligene i Bærum var god.

 1. mars 2010

RGB har bestemt at ”Bruker spør bruker” nå skal hete ”Utviklingshemmet spør utviklingshemmet.

RGB har sagt ja til å lage spørsmålene
til en brukerundersøkelse i miljøarbeidertjenesten lettlest.

Deltagerne i EU-prosjektet vil også bli spurt
om å være med i prosjektgruppen.

Vi ønsker å få betalt for jobben vi gjør.

Pengene skal vi bruke til å reise på kongressen
”Inclution Internasjonal” i Berlin 14. til 19. juni.
Påmeldings-fristen er 31. mars.

Alle kan melde seg på.

Deltagelse, reise og opphold koster
kr. 6 000.- for hver deltager.

 1. desember 2010

Leif Kåre forteller om prosjektet og resultatene.
44 personer ble intervjuet.

Brukerne er stort sett fornøyd,
men spørsmålet om mobbing viser at noen blir mobbet.
Det er alvorlig.

Leif Kåre og Cecilie vil komme rundt i bruker-rådene
og presentere resultatene.

 1. mars 2011

Leif Kåre og Cecilie har lagt frem resultatene
for alle bruker-rådene.
Bruker-rådene har begynt å jobbe med resultatene.

Siste nytt fra prosjektet;
Det har vært møte med ”Bruker-spør-Bruker”-prosjektet,
NAKU og KS.
Bærum kommune er positiv.
NFU ønsker å samarbeide med prosjektet.

Cecilie foreslår at prosjektet ”Bruker-spør-Bruker”
kan informere om mobbing på andre arbeidsplasser
i Asker og Bærum.

 1. oktober 2011

Medarbeider-undersøkelse i BKA våren 2012.

Medarbeider-undersøkelsen er i start fasen,
først punkt er å bestemme hvem som skal være med i arbeidsgruppen.

Tilretteleggerne som var med i arbeidsgruppa for bolig
skal spørres om noen av dem kan være med
i arbeidsgruppa for BKA sin undersøkelse.

Rapporten blir lagt frem på neste SAR møte.

Lars-Ove forteller om rapporten
og deler den ut til brukerrådene.

 1. februar 2012

Styringsgruppa for prosjektet har bestemt
at det skal søkes støtte fra NAV
til opprettelse av arbeidsplasser
for intervjuere i BKA.

Det er bevilget penger til prosjektleder fram til sommeren.

På grunn av innsparinger i kommunen
kan Lars-Ove dessverre ikke følge prosjektet videre.

Lars-Ove og Hege Rysstad foreslår at ny Prosjekt-leder
kommer fra BKA.

 1. september 2012

Det jobbes med at bruker spør bruker
skal bli en ordinær arbeids-plass i kommunen.
Mer om dette kommer senere.

 1. november 2012

Det er et forslag at det kan lages et prosjekt
som skal være i 2013 til 2015.

Det er fortsatt en del ting som ikke er avklart.

Mer om saken på neste møte.

 1. februar 2013

Berit Skjerve leder er utviklingssenter for hjemmetjeneste i Akershus
for Bærum kommune.De har jobbet med prosjektet ”Bruker spør bruker” – BsB.

Prosjektet startet i 2010 og ble avsluttet i 2011.

I 2012 ble det sjekket ut
om det var mulig å få penger til å lage arbeidsplasser i kommunen
som kunne jobbe med BsB.

Kommunen ønsker at BsB
kan være en del av de bruker-undersøkelsene
som gjøres i kommunen.

Kommunenes sentralforbund – KS
jobber med en annen bruker-undersøkelse
for mennesker med utviklingshemming.

Når denne undersøkelsen er ferdig,
skal kommunen se på om det er mulig å lage et opplegg
hvor KS-undersøkelsen og BsB kan brukes sammen.

Vedtak:
SAR fortsetter å følge denne saken