Nr.01/2011 – Årsrapport og regnskap

4.januar 2011 – møte nr. 332

                   Vi har begynt arbeidet med rapporten.

 

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte

 

18.januar 2011 – møte nr. 333

                   Vi har begynt arbeidet med rapporten.

Vi venter på noen regninger

før regnskapet for 2010 kan avsluttes.

 

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte

 

1.februar 2011 – møte nr. 334

                   Vi har sett på alle referatene fra 2010

og hentet ut viktig informasjon til årsrapporten.

 

Vi har skrevet kort om de sakene vi har jobbet med,

hvilke ting vi har vært på uten om møtene

og hvem vi har hatt besøk av.

 

Vedtak:     Lars Ole skal sammenfatte alle innspillene til neste møte.

John-Harald og Lars Ole skal gjøre ferdig regnskapet til neste

møte.

 

15.februar 2011 – møte nr. 335

                   Rapporten delt ut til gjennom-lesning.

Det mangler fortsatt noen tall for regnskapet  2010.

 

Vedtak:     Rapport og regnskap godkjennes på neste møte

 

1.mars 2011 – møte nr. 336

Rapport og regnskap er ferdig.

 

Vedtak:     Godkjennes på neste møte

 

15.mars 2011 – møte nr. 337

Rapport og regnskap er ferdig.

 

Vedtak:     Rapporten er godkjent.

Regnskapet er godkjent.

Budsjett og søknad sendes til kommunen.

Nr.04/2010 – Foredrag om gruppen

4.mai 2010 – møte nr. 321

Vedtak:     Vi fortsetter saken på neste møte.

 

18.mai 2010 – møte nr. 322

                   Det har kommet opp 4 forslag til temaer

for en mulig tema-dag til høsten.

 

– Tvang og makt – selvbestemmelse

– Psykisk helse og sorg

– Helse, kosthold og trim

– Brukerråd og Brukerundersøkelser

 

En tema-dag kan vare i 4 timer

for eksempel fra kl. 12.00 til kl. 16.00.

 

Alle er sammen i starten og på slutten av dagen.

 

Vedtak:     Vi har ikke hørt noe fra de andre brukerrådene.

Vi tar opp saken på SAR-møte.

 

 

1.juni 2010 – møte nr. 323

Vedtak:     Vi tar opp saken på dagens SAR-møte.

 

31.august 2010 – møte nr. 324

                   Det har ikke meldt seg nok deltakere til en arbeidsgruppe.

Vedtaket var at det måtte melde seg 5 personer.

Til nå har bare en person meldt seg.

 

Vedtak:     RGB foreslår at fagpersonene som jobber med de ulike temaene inviterer til temamøte om sitt tema.

 

14.september 2010 – møte nr. 325

                   Frøydis som skal følge opp temaet psykisk helse og sorg.

Martin stiller opp som hjelper.

Hvis det er flere som har lyst,

så gi beskjed til Frøydis på telefon 41 24 46 45.

 

 

Vedtak:     Når det gjelder temaene Tvang og makt og Kosthold,

så er det ikke avklart hva som skjer i forhold til disse.

 

 

12.oktober 2010 – møte nr. 327

04/10     JOBBE MED FOREDRAGET OM GRUPPEN

                   Vi delte oss i to grupper og jobbet med to spørsmål.

 

Hva synes jeg er viktig å jobbe med som medlem i RGB:

–    Erik vil jobbe med å legge til rette for selvbestemmelse

 • Jacob vil jobbe for å fortelle andre om vårt arbeid
 • Renate vil jobbe for samarbeid mellom grupper – SAR
 • Tove vil jobbe med saker på tema-møter
 • John-Harald vil jobbe med å legge til rette for bruker-medvirkning
 • Leif Kåre vil jobbe med holdninger i samfunnet

 

Hva kjenne-tegner en god tilrettelegger

 • Skriver og hjelper til med referat og saksliste
 • Lytte til hva sier
 • Hjelpe til med regnskap og søke om penger
 • Holder avtaler
 • Klar og tydelig i tale og handling
 • Forberede saker
 • Ledsager
 • Passe på at alle har det bra

 

Vedtak:     Vi fortsetter saken på neste møte

 

 

 

 

 

 

 

26.oktober 2010 – møte nr. 328

                   VI har laget noen spørsmål

som vi vil ta opp med studentene:

 

Hvorfor er det så få utviklingshemmede som har vanlig jobb

og hva vil du gjøre med det?

Hva kan du gjøre for å tilrettelegge for

utviklingshemmedes valgdeltagelse?

Hvor lang tid tar det å bli en god vernepleier?

Hva synes dere er viktig for en vernepleier å tenke på

når hun skal jobbe med utviklingshemmede?

Hvordan kan dere hjelpe utviklingshemmede med

å ha en god helse?

Hva tenker dere om brukermedvirkning og selvbestemmelse

for utviklingshemmede?

Hva tenker dere om tilrettelegger rollen?

Hvorfor har dere valgt å utdanne dere til vernepleiere?

 

Vedtak:     Vi bruker noen av spørsmålene til studentene

 

09.november 2010 – møte nr. 329

                   Mandag 1. november møtte vi 60 studenter i 4 timer.

Renate og John-Harald opplevde at studentene

var veldig fornøyde med forelesningen.

Vi fortalte om RGBs historie, viste film og diskuterte

spørsmål.

 

VI hadde laget noen spørsmål

som ønsket å snakke med studentene om:

 

Hvorfor er det så få utviklingshemmede som har vanlig jobb

og hva vil du gjøre med det?

 • Arbeidsgiverne er redde for at de skal være lite effektive.
 • Det må til en holdningsendring.
 • Mange som ikke tilrettelegger.
 • Bedre utdanning.
 • Jobbe som en trainee ”lærling – praksisplass”.

 

Hva kan du gjøre for å tilrettelegge for

utviklingshemmedes valgdeltagelse?

 • Lett lest valgprogram og brosjyrer
 • Tilgjengelighet til valglokale
 • Fokus på sakene som utviklingshemmede er opptatt av

 

Hvor lang tid tar det å bli en god vernepleier?

 • Ikke noe tidsperspektiv,

må ha noen egenskaper,

lærer av praksis, blir aldri utlært.

 

Hva synes dere er viktig for en vernepleier å tenke på

når hun skal jobbe med utviklingshemmede?

 • Ta hensyn til brukers ønsker og at han er eksempel på eget liv.
 • Være tilpassningsdyktig
 • Se personen, legge vekt på mestring
 • Mindre fokus på tidsplaner

Hvordan kan dere hjelpe utviklingshemmede med

å ha en god helse?

 • Handle sammen og lage mat sammen.
 • Være opptatt av hva personen liker å gjøre
 • Informasjon og opplæring
 • Psykisk helse, det sosiale er viktig

 

Hva tenker dere om brukermedvirkning og selvbestemmelse

for utviklingshemmede?

 • Krever mer av oss
 • Legge til rette for virkelige valg

 

Hva tenker dere om tilrettelegger rollen?

 • Gjøre hverdagen enklere for utviklingshemmede

(lett lest og organisering)

– Være en backup og støttespiller ved behov

 

Hvorfor har dere valgt å utdanne dere til vernepleiere?

 • Omsorgsperson, bryr seg om andre som står svakere
 • Mange muligheter til å jobb med rus, utviklingshemmede, eldre, psykisk helse osv.
 • Mer mening i det å gå på jobb
 • Jobbe med å endre holdninger i samfunnet
 • Ta vare på de svakeste/minste

 

Vedtak:     Vi bruker de samme spørsmålene 26.11.

 

23.november 2010 – møte nr. 330

                   Vi har sett på sakene som studentene ønsker å høre mer om

på fredag 26. november på Fornebu.

 

Vedtak:     Lars Ole henter Jacob kl. 09.30 og Anne Marie kl. 09.45.

Nr.03/2010 – Handlingsprogram 2011-2014

6.april 2010 – møte nr. 319

Vi har invitert våre kontaktpersoner

til å komme og fortelle om arbeidet med Handlings-

programmet.

 

Vi har bare fått sikkert svar fra området arbeid ved Jack.

 

Når det gjelder arbeidet med handlingsprogrammet

har SAR tatt opp følgende temaer

som kan være aktuelle for HP-arbeidet.

– Brukerråd i alle boliger

– Feriemuligheter og utgifter

 

Når det gjelder arbeid,

er RGB opptatt av at det er de samme rettighetene på

arbeidsplassene for mennesker med utviklingshemning.

Sykepengeordningen er forskjellig mellom BKA og Løxa.

 

Vi lurer også på om kommunen har en plan

for flere tilrettelagte arbeidsplasser i det ordinære arbeidsliv?

 

Vedtak:     Vi fortsetter med saken på neste møte

i tidsrommet kl. 13.00 til kl. 14.30.

 

20.april 2010 – møte nr. 320

arbeidet med handlings-programmet

har SAR tatt opp følgende temaer

som kan være aktuelle for HP-arbeidet.

– Brukerråd i alle boliger

– Ferie-muligheter og utgifter

 

Når det gjelder arbeid,

er RGB opptatt av at det er de samme rettighetene på

arbeidsplassene

for mennesker med utviklingshemning.

Sykepenge-ordningen er forskjellig mellom BKA og Løxa.

 

Vi lurer også på om kommunen har en plan

for flere tilrettelagte arbeidsplasser i det ordinære arbeidsliv?

 

Pleie- og omsorg Bovild Tjønn

Følger Handlings-programmet opp saker

fra Omsorgs-meldingen og Helse-meldingen?

 

Det er en gruppe som jobber med arbeid og aktivitet.

Hva tenker dere om pensjons-alder?

Når skal ansatte på arbeids-sentre gå over i pensjonistenes

rekker?

Hva skal man gjøre når man blir pensjonist?

 

Leif Kåre kan tenke seg å jobbe til han blir 65.

Det er foreslått en grense på 60 år,

men med individuelle vurderinger.

 

Tove og Jacob kan tenke seg å jobbe til de er 70 år.

 

John-Harald mener at det er viktig

at man har noe fornuftig å gjøre etter at man er pensjonert.

 

 

Når det gjelder forslag fra SAR om ferie-planlegging,

så kan vi foreslå at det lages en utredning på saken.

Vi må snakke med Kirsten H. Haugen om området ferie.

 

Kan vi i Bærum gjøre noe av det samme

som Grunden og ULF har gjort?

 

Jack Eklund fortalte litt fra handlingsplan-arbeidet.

 

I handlings-programmet for 2 år siden,

ble det bevilget ekstra penger for å ta i mot flere arbeids-

takere.

I fjor ble det 10 nye plasser og i år blir det også 10 nye

plasser.

 

En utfordring er å gi et dag-tilbud,

som er tilpasset den enkeltes behov.

 

Hvilke tilbud skal man ha ?

Egne senior-tilbud?

 

 

Vedtak:     Vi fortsetter med saken på neste møte

i tidsrommet kl. 13.00 til kl. 14.30.

4.mai 2010 – møte nr. 321

Hva gjør vi med at

Sykepenge-ordningen er forskjellig mellom BKA og Løxa?

 

Bør kommunen gjøre noe for at det blir flere

tilrettelagte arbeids-plasser i det ordinære arbeidsliv?

 

Hvilke saker bør vi følge opp fra

Omsorgs-meldingen og Helse-meldingen?

 

Når det gjelder forslag fra SAR om ferie-planlegging,

så kan vi foreslå at det lages en utredning på saken.

Vi må snakke med Kirsten H. Haugen om området ferie.

Kan vi i Bærum gjøre noe av det samme

som Grunden og ULF har gjort.

 

Vedtak:     Vi ber om at spørsmålet om forskjell i sykepengeordningen

blir tatt opp i forbindelse med handlings-programmet.

 

Når det gjelder tilrettelagte-arbeidsplasser i det ordinære

arbeids-liv

så ønsker vi å finne mer ut av dette.

 

Vi inviterer Kirsten H. Haugen til å komme på neste møte

å snakke om ferie-planlegging.

 

18.mai 2010 – møte nr. 322

I løpet av våren har vi snakket om flere aktuelle temaer

for handlingsprogrammet.

 

Under temaet arbeid har vi snakket om pensjonsalder,

sykepenger og lønn.

 

Under temaet bolig har vi snakket om brukerråd i alle

boliger.

 

Under temaet fritid har vi snakket om å lage en utredning

(en undersøkelse)

på nye måter å planlegge ferieturer.

Kan vi i Bærum gjøre noe av det samme

som Grunden og ULF har gjort?

 

Vedtak:     Vi ber våre kontaktpersoner

gi oss en tilbakemelding på hvordan disse sakene

kan fremmes i handlingsprogrammet.

 

1.juni 2010 – møte nr. 323

Kai Thoresen er i streik

og kunne derfor ikke komme på møtet i dag

for å snakke om ferie for alle..

 

Vedtak:     Vi tar opp saken på dagens SAR-møte.

 

31.august 2010 – møte nr. 324

På SAR-møtet før sommeren var det enighet om

at Ferie for alle er en viktig sak å ta opp.

RGB fikk i oppdrag å ta kontakt med K. H. Haugen.

 

Følgende punkter kom frem på SAR-møtet:

 

 • Hjelpe hverandre med å finne løsninger
 • Reisebyrå, et sted hvor man tar i mot ønsker,

samler forslagene og lager tilbud

 • Vi foreslår en utredning
  • større valgfrihet i forhold til reise-mål og -følge
  • tilbud til de svakeste
  • tilbud til de med svak økonomi
  • lære av svensker og dansker
  • se mulighetene

 

Vedtak:     Vi inviterer Hognestad til neste møte

for å snakke om videre fremdrift i saken,

fordeling av ansvar og oppgaver.

 

14.september 2010 – møte nr. 325

Vi har besøk av Kai Thoresen fra tjenestested Tilrettelagt fritid (TILF)

TLF har hatt møte med kommunalsjefen for Pleie- og omsorgsstjenester Bovild Tjønn.

 

På møtet ble det snakket om hvordan man kunne finne løsninger

hvor penger fra miljøarbeidertjenesten følger brukeren på ferietur.

 

I følge Pleie- og omsorgstjenesten har alle har krav på ferie,

som innebærer fri fra dagtilbud eller arbeid.

Boligpersonalet skal da gi nødvendig hjelp.

 

Ansvaret for ferie-turer i kommunen er i dag TILF sitt ansvar.

 

Vedtak:     Vi ber TILF om å ta saken opp med kommunen

for å om mulig fremme en sak for handlingsprogrammet.

 

28.september 2010 – møte nr. 326

Vi har fått svar på vårt vedtak på forrige møte.

Kirsten Hognestad Haugen i (TILF) tilrettelagt fritid

ber oss om å lage en bestilling,

slik at hun kan følge opp feriesaken.

I dag er det TILF som har ansvar for ferieturer i kommunen.

 

Vedtak:     Vi ønsker at TILF snarest ber om en utredning av

mulighetene til å gi utviklingshemmede større valgfrihet

i forhold til ferieturer.

Se referat fra møte 324 om saken

og referat fra møte 323 om SAR-møtet.

Vi sender saken som e-post til Kirsten.

 

12.oktober 2010 – møte nr. 327

 

Vi har fått svar Kirsten Hognestad Haugen i TILF.

Hun skriver at de utfører tjenester

og har ikke mulighet til å utrede det vi ber om.

Se også vedlagte brev.

 

Vedtak:     Vi sender saken videre i systemet

og ber rådmannen om hjelp.

 

Rådmannen i Bærum er en kvinne

og heter Marit Langfeldt Ege (se bilde).

 

26.oktober 2010 – møte nr. 328

Nå er forslag til handlingsprogram laget.

Vi har ikke fått med vårt ønske om en utredning

av mulighetene for å gi utviklingshemmede større valgfrihet,

i forhold til ferieturer (se vedlegg 1/328).

 

Vi inviterer en fra NAV til å komme å snakke med oss om

denne saken.

Vi inviterer også en fra tildelingskontoret og en fra

Funksjonshemmedes råd til det samme møtet

eller en annen tid hvis det ikke passer.

 

Vedtak:     Vi har sendt e-post med invitasjon til NAV, Tildelingskontoret

og Funksjonshemmedes råd

 

09.november 2010 – møte nr. 329

Vi brukte 15 minutter på å finne ut at Funksjonshemmedes

råd ikke skal ta opp Handlingsprogrammet før på sitt møte i

dag.

 

Vi har ikke fått svar fra NAV Bærum

på vår forespørsel om å utrede muligheten

for større valgfrihet og påvirkning

når det gjelder ferietilbud til utviklingshemmede.

Vi har fått svar fra Kari Eltvik Hanssen i NAV Tiltak Akershus,

som skriver at dette ikke er hennes arbeidsområde.

 

Vi har heller ikke fått svar fra Tildelingskontoret eller Funksjonshemmedes råd.

 

Dag Sørheim fra Rødt har sendt oss en e-post og spurt om saken.

Lars Ole forklarte han på telefon hva vi er opptatt av.

 

Vedtak:     Vi  synes det er dårlig gjort at vi ikke får noe svar.

Vi venter til neste møte før vi går videre med saken.

 

23.november 2010 – møte nr. 330

Vi har fått besøk av Sveinung Wold fra tildelings-kontoret.

 

Tildelings-kontoret har ingen mulighet

til å skrive vedtak når det gjelder å få ledsager på ferie-turer.

 

Planlegge og gjennomføre ferie,

betyr i følge veileder i saksbehandling for pleie- og omsorg følgende: Planlegge og gjennomføre ferie

når bruker oppholder seg i boligen under ferien.

 

Funksjonshemmedes råd skal se på saken vår

på sitt møte 14. desember.

På møtet i funksjonshemmedes råd 9.11 ble følgende

bestemt:

 

Behandlingen i møtet

Ad dokument 3 (10/189067) fra Rådgivningsgruppen i Bærum vedrørende Ferie for alle.

Saken utsettes til neste møte, slik at Ellen Johansen er til stede.

 

Vedtak:     Vi tar saken opp på SAR-møte 7. desember

og spør om noen vil dra på møtet i Funksjonshemmedes råd

og høre på hva de sier.

 

Sende en e-post til Kirsten Sannes som er leder av rådet

og spørre om mulighet for å komme å høre på saken.

 

 

4.januar 2011 – møte nr. 332

Vi har fått svar fra  Kommunalt råd for funksjonshemmede

(se vedlegg 1/322).

 

Vedtak:     Lars Ole får i oppdrag å sjekke hva NFU sentralt har gjort

med spørsmålet om ferie for utviklingshemmede.

 

18.januar 2011 – møte nr. 333

I referat fra møte i funksjonshemmedes råd står det følgende.

 

002/10 FERIE/TURER FOR BRUKERE MED BISTANDSBEHOV

GJELDENDE REGLER OG RUTINER – SVAR FRA NAV OG

KOMMUNEN

 

Forslag til vedtak:  Rådet følger opp saken slik: …..

 

Behandlingen i møtet

På grunn av manglende tilbakemelding fra NAV og kommunen, utsettes

behandling til neste ordinære møte 8. februar

 

Votering: Enstemmig

 

FRÅD-002/10 – 12.01.2010

 

Vedtak:  Vedtak utsettes til neste ordinære møte.

 

Vedtak:     Vi avventer referat fra neste møte i funksjonshemmedes råd

 

 

1.februar 2011 – møte nr. 334

03/10     FERIE FOR ALLE (HP 2011-2014)

Under arbeidet med Handlings-programmet for 2011-2014

har vi på de siste møte jobbet mest med temaet ferie.

Vi har derfor valgt å kalle saken Ferie for alle (HP 2011-2014).

 

Det kommer 10 personer fra Asker-gruppen 12. april.

Vi skal blant annet snakke om ferie-tilbud

og muligheten for i felles-skap å lage et reise-byrå.

 

Vedtak:     Vi tar opp saken på SAR-møte 1. mars.

Hva mener de andre om forslaget

til å lage et reise-byrå i samarbeid med Asker.

Nr.02/2010 – Verdens-kongress i Berlin

23.mars 2010 – møte nr. 318

På siste møte sa vi ja

til å jobbe med spørsmålene i brukerundersøkelsen.

Våre tilretteleggere fikk i oppdrag å tilrettelegge.

 

Vi delte oss i to grupper og jobbet med spørsmålene.

 

Mulig forslag er å ha svaralternativene ja og nei,

for så å gradere dette i neste omgang med bruk av

vekt/bilder.

 

Vedtak:     Vi jobber videre med spørsmålene på neste møte.

 

6.april 2010 – møte nr. 319

På møte i arbeidsgruppen for brukerundersøkelsen

ble det bestemt at det skal settes ned en gruppe

med ansatte og brukere

som skal jobbe videre med undersøkelsen.

 

Det planlegges også en pilotundersøkelse i Asker.

 

Vedtak:     Vi venter på neste forslag fra arbeidsgruppen.

 

20.april 2010 – møte nr. 320

Vedtak:     Vi venter på neste forslag fra arbeidsgruppen.

 

4.mai 2010 – møte nr. 321

Lars-Ove har vært på møte i planleggings-gruppa.

Berit Skjerve i prosjekt undervisnings-hjemme-tjenesten

og Jack Eklund leder for arbeidssentrene var også med på

møtet.

 

Arbeidstakere som deltar fra arbeidssentrene

får permisjon med lønn for å delta i arbeidsgruppa.

 

Planleggings-gruppen lurer på om RGB

kan tenke seg å være referanse-gruppe.

 

Vedtak:     Vi kan tenke oss å våre referanse-gruppe,

men det blir en av flere saker vi jobber med.