Om Sentralt Brukerråd

Sentralt brukerråd i samlokaliserte boliger og kommunale dagtilbud – hjemmebaserte tjenester – Pleie og omsorg

Målsetting:
Sentralt brukerråd er ett rådgivende organ for seksjonsleder. Sentralt brukerrådet skal behandle og gi råd i saker, og gjennom det ha medvirkning og bidra til å utvikle tjenesten.

Sammensetning
• Seksjonsleder er brukerrådets leder
• Brukerorganisasjonene Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) og Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE) utpeker 1-2 representanter hver
• Seksjonsleder utpeker 2-3 representanter fra tjenesten
• Representantene sitter for 2 år av gangen, og kan gjenvelges
• Brukerrådet kan invitere andre aktuelle parter/personer til møtene etter behov
• 1-2 representanter fra brukerrådene i tjenesten

Møter
• Kommunenes representanter har ansvar for innkalling og referat
• Det avholdes minimum 4 møter i året
• Seksjonsleder kan innkalle til ekstraordinære møter etter behov

Saker og oppgaver
Sentralt brukerråd gir innspill og er høringsinstans i aktuelle saker som vedrører tjenesten (og som ikke omhandler enkeltpersoner). Seksjonsleder har styringsrett og den besluttende myndighet.
• Utvikling av tjenestetilbudet
• Utarbeidelse og oppfølging av brukerundersøkelser
• Virksomhetsplaner og handlingsprogram
• Budsjett og regnskap
• Gjennomgang av boligplaner og prosjekter
• Det inviteres til en årlig temakveld for brukere, pårørende og ansatte

Kontakter
• Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum (RGB)
• Samarbeidsrådet for brukerråd innen hjem, arbeid og fritid (SAR)
• Politiske sektorutvalg Bistand og omsorg
• Funksjonshemmedes råd
• Andre interesseorganisasjoner

Evaluering
Sentralt brukerråd evaluerer årlig sin virksomhet