Referat fra 27. januar 2020

Møtedato: 27. januar 2020

Tilstede: Sissel Mette Nyberg (NFU), Unni Einerkjær (NFU), Geir Hanssen, Lars Ole Bolneset (tilrettelegger brukerrådsarbeid), Heidi Hesselberg (seksjonsleder), Vibeke Rosenvinge (tjenesteleder), Bente Moe Eriksen (boligkoordinator) + 2 vernepleierstudenter Linn og Adrian, som er i praksis hos Lars Ole.

Forfall:

Neste møte: 16. mars 2020 kl.: 16.00 – 18.00

Møtested: Eivind Lyches vei 10, møterom Tilliten

Referent: Bente Moe Eriksen

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Referat fra 09.12.19 ble godkjent med en merknad:
Vi drøftet «bruk av privatbil ved transport av brukere», som ikke ble skrevet i referatet. Retningslinjen er fra 2016 og stemmer ikke med praksis. Praksisen er i dag følgende;
Det skal ikke brukes privatbil til transport med brukere. Retningslinjen må på bakgrunn av dette revideres.

Pleie- og omsorg 2024.
Brukerrådene/brukerne ønsker å være med i prosessen, forslag til måter å gjøre det på:
– Seminar / temakveld, informasjon og diskutere i grupper. Arrangeres på hverdag etter jobb. Til høsten.
– Spørre brukerne ved å bruke «bruker spør bruker» metoden

NFU/LUPE ønsker å være med i prosessen, ønsker tett samarbeid, foreslår:
– Temakvelder.
– Delta i aktuelle arbeidsgrupper

 

Informasjon fra seksjonsleder

Rekruttering;
Før jul var det 15 ledige vernepleierstillinger og 3 ledige sykepleierstillinger.

Status i januar 2020;
22 ledige vernepleierstillinger (alle er 100%) og 3 ledige sykepleierstillinger (1 er 100% og 2 er 50%)

Seksjonsleder sjekker til neste møte hvor mange som er ansatt i vernepleierstillinger i tjenesten.

Hva gjøres for å få rekruttert vernepleiere?
– HR bistår nå med kampanje/markedsføring, som kan gjentas flere ganger gjennom året.
– Synliggjøre oppgavene til vernepleiere. Bør skjermes fra praktiske oppgaver.
– Ansatte kan få permisjon m/ lønn for å ta vernepleierutdanning
– Hvorfor slutter vernepleiere? Forskjellige årsaker. Har flere som bytter jobb internt i kommunen.

Kontrakten med OsloMET utgår våren 2021. Ny kontrakt med VID, vitenskapelig høyskole, Kunnskapssenteret i Sandvika. De starter sykepleierutdanning på heltid dra høsten 2021 sykepleierutdanning. Deltid vernepleierutdanning fra høsten 2022, men det blir vurdert om det også kan starte året før.

Ernæringsprosjektet
Prosjektleder har nå fått nok deltakere. Oppstart med gruppe 1 mars 2020, og gruppe 2 etter sommeren 2020. Det er få menn som har ønsket å delta.

Prosjektleder skal komme på møte i SAR gruppen for å informere om ernæringsprosjektet.

Handlingsprogrammet (HP). Det kom opp et muntlig forslag, som ble vedtatt, at det igjen skal kartlegges behov for biler i bemannede boliger.
Tidligere ble det innvilget midler til:
– 4 biler til Pleie- og omsorg (PLO)
– 1 bil til Helse og sosial (HESO)

Transportkontoret kan ikke ha alle typer biler, f.eks. biler som må spesialtilpasset for spesielle rullestoler. Slike biler kan det søkes om midler til gjennom NAV.

Boligene kan også låne dagtilbudets biler når dagtilbudet er stengt i ferier, helger etc. Det kan også leies biler fra Transport i ferier.

Informasjon fra tjenesteleder.
Husleie kontrakten bør forenkles, dersom det er mulig, samt synliggjøre ansvar og roller. Dette bør drøftes med Boligbistand Tjenesteleder sender eksisterende kontrakt til oss alle i Sentralt brukerråd. Dette bør drøftes med Boligbistand ved leder Inger Myhre.

Sammen skaper vi gode liv.
Seksjonsleder ga en kortversjon med lysbilder i arbeidet «Sammen skaper vi gode liv».
Alle tjenesteledere er involvert i denne prosessen. Den nasjonale veilederen er ferdig til sommer 2020. Da må vi se dette sammen.
Etter hvert skal det lages handlingsplan med tiltak for de ulike områdene.

Den mer omfattende versjon sendes ut til NFU/LUPE. Det oppfordres til å komme med innspill.

Seksjonsleder orienterer om status for Brobygger programmet på neste møte, 16.03.20. Hva er avsluttet? Hvilke tiltak har gått over i drift?

Sammen om velferd;
Er tilbudene tydelige og effektive nok for innbyggere? Dekker dagens tjenester nåtidenes og fremtiden behov? Er velferdstjenestene i kommunen riktig dimensjonert? Synliggjøre og tydeliggjøre sammenhengen mellom våre velferdstjenester. Det er vanskelig å orientere seg, finne ut av enkelte tilbud/områder.

4 områder det skal jobbes videre med:
Riktige tjenester. Tiltaksoversikt: hva har vi av tjenester. Har kommunen tjenester som gjør det samme, er det noe som mangler?
Effektive tjenester. Hvordan måle effekt av det som gjøres. Se på ulike måleverktøy.
Tverrfaglige tjenester. Samhandling på tvers. Ta i bruk en samhandlingsmodell, det vil si ett verktøy som kan hjelpe oss til å samarbeide bedre.
Oversiktlige tjenester. Forbedre informasjon for innbyggere. Intern oversikt over alle tiltak i kommunen for å hjelpe ansatte til å finne frem og kunne veilede.

 

Informasjon fra brukerrådsarbeid;

RGB – 2 møter siden sist, på siste møte hadde vi besøk av 2 vernepleier-studenter (Adrian og Linn), samt en tilrettelegger og en bruker fra et tjenestested den siste timen av møtet.

Frivillighet
Intet nytt, men jobber videre med saken .

Ny veileder
Skal ut å spise på Helsedirektorates regning som takk for arbeidet.
Ble bestemt å spise indisk mat fredag 13. mars.
Paraply-organisasjon for de Nordiske landene
Intet nytt siden sist.

Tilbakemelding på kvalitet
Har laget ferdig et forslag som er sendt til Tone Rokseth.
Saken skal opp på neste SAR-møte som er 25. februar.

Politiker-stafetten
Politiker-stafetten starter nå på nyåret
og Frøydis og Merete skal treffe ordføreren 6. februar
for å overlevere stafett-pinnen.

IP og BPA
Jobber med en tema-kveld på nyåret i samarbeid med Karin Sjølinder.

Mentimeter
Teste ut mentimeter om sukker sammen med dere.
Ble ikke utført under dette møtet.

 

 

Informasjon om hvordan «gangen» mellom brukerrådene er, og opp mot administrasjonen.

Tilrettelegger for brukerrådsarbeid orienterte om gangen mellom SAR, RGB og administrasjon.
Brukerråd = tjenestested. 2 fra hver brukerråd er representert i SAR + tilretteleggere. Mellom 15-20 personer møter på møtene. RBG har en sekretærfunksjon, forbereder og innhenter informasjon fra husmøter og brukerråd, som så går videre til SAR.

Hvordan velges representanter til RGB? Utvelgelsen er om «du har lyst». Noen blir værende, og noen slutter etter kort stund.

Det kunne ha vært en undergruppe av RGB, som består av eldre/seniorer. Alternativt om det det kan være et «Eldreråd» for mennesker med utviklingshemming, for eksempel knyttet til Kastet seniorsenter.

Hvordan saker går videre til Sentralt brukerråd, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnen, til administrasjonen er mer innviklet. Hvem kan og skal ta saker videre fra brukerrådene? Her må det skilles på hva som skal til politikerne og hva som skal til administrasjonen. Det er enighet om at dette er noe det kan ses mer på, for å sikre reell medvirkning. Det er da like viktig at politiske saker m.m. kommer til høring i brukerrådene før det fattes vedtak. Dette for å sikre at de det gjelder skal få anledning til å uttale seg.

 

Informasjon fra NFU:
– NFU har arrangert seminar med tema «Et bedre liv».
– Innspill fra en pårørende vedr boligprosjektet i Busoppveien.
– BPA, invitert ULOBA 05.02.20.
– Kuttes for mye i dagtilbudet
– Innspill til administrasjonen: Temakveld om ernæringsprosjektet for pårørende, som ikke «tilhører» samlokaliserte boliger.
– Ønsker informasjon om status på boligprosjekt ved Haug skole?

Informasjon fra LUPE;
– Gjengsleie, brev sendt til kommunedirektøren i november 2019. Purret på svar.
– Dagtilbud reduseres i flere kommuner. Burde lovfestes.
– Begge deler samarbeides det om med NFU.

 

Status boligprosjekter;
Tomten ved siden av Haug skole, her ser kommunen på muligheten til å erstatte Glitterudveien barnebolig.
– 8 – 10 plasser med ev 2 avdelinger (4+4 eller 5+5).
– Går ikke bredt ut i forhold til involvering, men involverer dem det gjelder.
– Det skal være et møte med foreldrene og det er ønskelig at NFU/LUPE deltar. Seksjonsleder sender invitasjon.

Seksjonsleder redegjorde for Busoppveien boligprosjekt og hvorfor det det er tiltenkt der.

Brynsveien.Vanskelig å beregne eksakt kjøpesum i god tid før innflytting. Det kan være nyttig at alle starter med å leie i en bestemt periode, vurdere eie i etterkant.

Øvrige byggeprosjekter går etter planen, det vil si ingen endringer fra sist.

Møteplan 2020:
27.01, 16.03, 25.05, 24.08, 26.10, 07.12.

Oppfølgingssaker:
– Rekruttering, arbeidstidsordninger

 

Nr. 503 – Referat fra 04. februar 2020

Referat fra 4. februar 2020

Tilstede:             Frøydis Jakobsen, Tove Kjevik, Merete Bjørke,
Erik Songstad og Gro Sjønnesen

Ikke tilstede:     Cora Galucio

Møte-leder:        Erik Songstad

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:                Studenter Linn Martine og Adrian
Tilretteleggere

Neste møte:       SAR 25. februar og vanlig møte 3. mars

Vedlegg:            ingen

 

 

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Merete har vært på møte sentral brukerråd forrige mandag.
Det tar litt tid før vi får referatene – Merete gir tilbakemelding.

 

 

Avis-utklipp og andre nyheter

Artikkel i Budstikka 27. januar om danse-gallaen på Ramstad skole
med Haug skoles musikk-korps for psykisk funksjonshemmede
og andre med spesielle behov.
 

 

Beskjeder og informasjon

Cora kommer tilbake til møtet 3. mars.

 

 

 

@   E-post og beskjeder

Vi har ikke fått svar fra Kai og sender en påminnelse.

 

Vi har fått et spørsmål fra Anders Mitsundstad
i Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge
med funksjonsnedsettelser (NKBUF)
som lurer på om noen fra brukerrådene
ønsker å være med på gruppe-intervju om temaet ferie.

 

Intervjuet vil foregå i mars april og vare ca. 1 time.

 

Vi ble enige om å ta opp spørsmålet på neste SAR-møte

og spørre hvem som har lyst til å være med.

 

Vi ber Anders lage en liten lettlest-invitasjon som vi kan dele ut.

 

 

Vi har fått e-post fra to studenter, Marius og Mikael,
som går sosialt arbeid ved Nord Universitet i Bodø.
De er for tiden i praksis hos Miljøtjenesten i Bodø Kommune.
Studentene er svært interessert i å besøke oss i Bærum
for å se hvordan vi arbeider
og for å høre hva som er viktig å ha med
når det kommer til å starte et brukerråd.

 

De ønsker å komme 24. og 25. februar
og være med på SAR-møtet.

Vi ønsker de velkommen.

 

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

Intet spesielt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukerrådsarbeid -”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR
Neste SAR-møte er 25. februar.
Tilretteleggerne kommer på RGB-møte enten i dag
eller 4. februar fra kl. 14.00 til kl. 15.00.

 

Kim fra Emma arbeidssenter (vikar for Kim-Roger),
Anne Grete fra REGA / Emma kafe

og Marianne Klykken Fagnatun.

 

BA-rådet, Sentralt brukerråd og andre råd

Ingen andre referater siden siste møte.

 

 

 

Saker til SAR:

Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.

 

Frøydis har forslag om trenings-gruppe med jenter.
Bruk anlegget på BIP. Tas opp på SAR.

Gruppe-intervju om ferie-tilbud.

 

Studenter fra Bodø på besøk.

 

 

 

Annet:  Hva skal være tema på neste Tema-kveld?

Temaer fra Helsetilsynets veileder.

Et forslag er brukerstyrt personlig assistanse – BPA.

Et annet forslag er Individuell plan – IP.
Vi jobber med saken,
men venter på svar fra Tone Rokseth.

 

 

Nordisk paraply

Martin har påtatt seg ansvaret for en hjemmeside,

hvor alle kan finne informasjon om paraply-samarbeidet.
Marlene har påtatt seg ansvaret for Facebooksiden.

 

 

 

 

 

SAKER  

 

07/18     Det gjelder livet – lettlest rapport
         På grunn av arbeidet med årsrapporten,
må vi fortsatt utsette denne saken.

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

 

02/20     Tema-kveld om IP og BPA

Vi har invitert Karin Sjølinder til møte 3. mars
for å starte arbeidet med å lage tema-kvelden.

Venter på svar!

Vedtak:     Vi fortsetter saken på SAR og i RGB. Saksnummer i SAR er 02/19.

 

 

03/19     Politiker-stafetten 2020

Vi møtes på Narvesen på togstasjonen i Sandvika kl. 15.00.

Vi tar med stafett-pinnen, valgbrosjyren fra 2011,
RGB-brosjyrer og liste over vårens møter.

Politikerne som skal komme,
avtaler med Lars Ole om dato og tidspunkt.

Vi vil fortelle om RGB, svare på spørsmål
og snakke om sakene i brosjyrene.

Politikerne kan stille spørsmål
og fortelle hva de er opptatt av.

Vi ønsker å bli litt kjent med hverandre.

Vedtak:     ingen vedtak

 

 

 

 

05/19     Skjema for «Tilbakemelding på kvalitet»

Vi har tatt kontakt med Tone Rokseth
og spurt om hun vil komme på neste SAR-møte.

Vårt forslag ligger på hjemmesiden
under saker vi jobber med i SAR.

Vedtak:     Vi venter fortsatt på svar fra Tone

 

 

 

Godkjenning av referat nummer 503

Referatet ble godkjent.

 

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møte.

 

 

 

 

       EVENTUELT

 

Begynt å lage årsrapport for 2019, ikke ferdig.

 

Studenter fra Bodø, se tidligere i referatet.

NSD – Nasjonalt kompetansetjeneste for barn og unge
med funksjonsnedsettelser, se tidligere i referatet.