Nr. 505 – Referat fra 22. september 2020

Referat fra 22. september 2020

Tilstede:             Frøydis Jakobsen, Merete Bjørke,
Cora Galucio og Gro Sjønnesen

Ikke tilstede:     Tove Kjevik (permisjon) og Erik Songstad

Møte-leder:

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 10.00 til kl. 13.00

Besøk:                Ingen

Neste møte:       6. oktober 2020

Vedlegg:            Ingen

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

På grunn av korona,
nesten ingen andre møter eller konferanser.
Det har vært video-møte i sentralt brukerråd 24 august 2020.
Merete og Lars Ole deltok på dette.

 

 

Avis-utklipp og andre nyheter

Ingen aviser-utklipp eller andre nyheter.

 

 

Beskjeder og informasjon

Vi møtes neste tirsdag til hørings-møte på video.

 

@   E-post og beskjeder

Epost fra KLUBBEN,
med informasjon om at mandagen og fredagen er stengt

inntil etter høstferien i uke 40.

 

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

Intet spesielt.

 

 

 

Brukerrådsarbeid -”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR
Vi vet ikke når neste SAR-møte er på grunn av korona.

Møte med tilretteleggerne er derfor også utsatt.

 

 

BA-rådet, Sentralt brukerråd og andre råd

BA-rådet har hatt møte 19. september 2020,
men vi har ikke fått referatet.
Kim-Roger sendte det til oss i dag.

 

 

Saker til SAR:

Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.

 

Frøydis har forslag om trenings-gruppe med jenter.
Bruk anlegget på BIP. Tas opp på SAR når det er klart.
Annet:  Hva skal være tema på neste Tema-kveld?

Temaer fra Helsetilsynets veileder.

Et forslag er brukerstyrt personlig assistanse – BPA.

Et annet forslag er Individuell plan – IP.
Nordisk paraply

Det jobbes med en egen hjemmeside for den Nordiske paraplyen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAKER  

 

07/18     Det gjelder livet – lettlest rapport
         På grunn av arbeidet med årsrapporten,
må vi fortsatt utsette denne saken.

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

 

02/19     Tema-kveld om IP og BPA

Karin Sjølinder har mulighet til å komme tilbake hit
så kan vi fortsatte arbeidet.

På grunn av korona,
så tar vi det video-møte (teams).
Vedtak:     Tar kontakt med Karin etter neste møte

 

 

03/19     Politiker-stafetten 2020

Vi må sjekke med ordførerens kontor
for å komme i gang med resten av politiker-stafetten.

Vedtak:
     ingen vedtak

 

 

05/19     Skjema for «Tilbakemelding på kvalitet»

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte

 

 

 

01/19     Veileder Helsedirektoratet

Den nasjonale veilederen fra Helsedirektoratet om
«Gode helse- og omsorgstjenester
til personer med utviklingshemming»
er ute på høring.

Vi skal sammen med brukerrådet i Lillestrøm
komme med innspill.

Første møte er tirsdag 29. september.
Sted og tid er ikke bestemt.
Beskjed kommer.
Merete, Frøydis, Cora og Gro blir med.

Vedtak:     Vi skal se på brukermedvirkning på systemnivå fra kap. 3.

 

 

Godkjenning av referat nummer 505

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møte.

 

 

 

       EVENTUELT

 

Begynt å lage årsrapport for 2019, ikke ferdig.

SAR-møte 25. februar 2020

Referat fra møte i SAR

SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd i bolig, på arbeid og for fritid

Tirsdag 25. februar 2020

Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.

 

Møteleder:         Frøydis

Referent:          Lars Ole

Vedlegg:          Informasjon om prosjektet Ferie for alle

Besøk:              Helen Røstad-Tollefsen, Heidi Hesselberg

                          Kai Thoresen, Tone Rokseth og Stine Linn Isaksen
Mikael og Marius fra Bodø
Linn og Adrian

Tilstede:           14 brukere (B), 4 tilretteleggere (T)

Er her for første gang:

Alle studentene

Ruth som er tilrettelegger i Per Skreddersvei.

Stian som er Tjenesteleder på Høyrabben

 

Diverse:            Intet spesielt.

 

 

 

                Kort om studentene:
Før vi startet møte, så presenterte Linn og Adrian seg.

De er vernepleierstudenter som går 3 året på OsloMet.

Er i praksis hos Ridderne og Rådgivningsgruppen.

De skal jobbe med bruk av velferds-teknologi

på snekker-verkstedet på Emma.

 

Mikael og Marius er på besøk fra Bodø kommune.
De er på besøk hos oss for å lære mer om bruker-råd.

De skal lage en oppskrift for hvordan Bodø kommune

kan starte med brukerråd.

 

 

 

Sak 1:   Runde rundt bordet

Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?

 

 

 1. Gjettum / Skytterdalen / Levrestien / Bærums verk

Ikke tilstede – beskjed gitt.

 

 

 

 1. Jernbaneveien og Fornebu – Anne L. og Mathilde (B)
  – (T)

Anne har skrevet på telefon hva jeg skal si.
Alle har kommet med forslag til felles-Ide-bank.

Ha en «Snu-opp-ned-dag».

 

 

 

 1. Per Skreddersvei – Mari (B) Ruth (T)

Mari har spurt de andre i boligen
hva de mener om å bo i Per Skredders vei.

 

Har begynt å planlegge feiring av 17. mai.

 

 

 

 

 

 

 1. Husmøte Belsetveien boliger – (B) og  (T)

Ikke tilstede – ingen beskjed gitt.

 

 

 1. Emma Hjorth boliger – Gro (B) – Aurelia (Stian) (T).

Har hatt brukeråds-møte og snakket om Emma Festivalen.

 

Festivalen samarbeider med Emma Hjorth skole.
De skal lage en egen sang.

 

Vi har fått ny tjeneste-leder som heter Stian.

 

 

 

 1. RUVE (Hauger Park og Vangkroken og Gl. Lommedalsvei
  – Geir og Martin (B) – Jan (T)

Har arrangert julebord på Bip-hallen
med mat fra Emma kafe.

Har begynt å planlegge aktiviteter for sommeren.
Tjenesteleder er nå med på møtene.

 

 

 

 1. Husmøte Åsbråtan 71
  – John-Harald og Aleksander (B) – (T)

De ansatte har ikke hatt tid til å ha møte.

Forslag om at dere har det selv neste gang
hvis de fortsatt ikke kan.

 

 

 

 1. BA–rådet – Martin S E (B) – (T)

Har snakket litt mer om kilde-sortering.

Har også snakket om flørting på jobb –

det å skille mellom jobb og privatliv.

 

 

 

 

 1. Fredag-styret – (B) 0 (T)
  Ikke tilstede.

 

 

 

 1. REGA-rådet – Ingebjørg (B) 0 (T)
                     Var med å lage til jule-bordet.

Var også med å serverte og ryddet.


Det var plass til et par til
hvis noen andre har lyst til å hjelpe til!

 

 

 

 1. RGB – Gro, Merete, Erik, Frøydis og Tove (B)
  – Lars Ole (T)
   

Siden siste møte i november så har vi jobbet med:
– Vi har hatt jule-lunsj hos Frøydis på Fornebu

– Jobber fortsatt med lettlest heftet «Det gjelder livet».
Har hatt så mye annet å gjøre at vi har måttet utsette dette.
– Besøk av tilretteleggere og Mari den siste timen av møtet
21. januar og to andre tilretteleggere 4. februar.

 

– Besøkt ordføreren for oppstart av politiker-stafetten
og første politiker kommer 3. mars

 

– Linn og Adrian er 3-års vernepleier-studenter
som har praksis hos oss

 

– Holder på å gjøre ferdig årsrapporten for 2019

 

 

 

 

Pause kl. 13.23 til 13.35

 

 

 

 

 

 

 

Sak 2:   01/2020 Tilbakemelding på kvalitet
RGB har begynt arbeidet med å lage skjemaet mer lett lest.

 

Tone fortalte litt om skjemaet og hva det brukes til.

Tone takker for at RGB har sagt ja til å se nærmere på skjemaet.

Det er viktig med både ros og ris.

Når et skjema er utfylt,
skal det leveres det til en ansatt.

Det skal videresendes til avdelingsleder eller tjenesteleder.
De skal ordne opp i feil/svikt.

Når ting går galt flere ganger!

 

Pårørende kan også fylle ut på vegne av dere,
enten fordi dere er usikre på skriving
eller trenger hjelp til å få gitt uttrykk for det dere mener.

 

Tone har rettet litt på skjemaet,
så vi legger ut den nyeste utgave som er versjon 1.2

 

Er det noen av brukerrådene som har fått sett på skjemaet?
Har dere noen kommentarer?
Er skjemaet lett å forstå?

 

Vi fortsetter saken på neste SAR-møte 12 mai
fordi ingen av brukerrådene har jobbet med saken.

Brukerrådene skal svare på om det lett å forstå?

Hvilke setninger eller ord som er vanskelig å forstå.

 

RUVE-rådet tar opp saken på sitt neste møte 9. mars.

 

Emma-rådet og husmøter skal se på det til neste møte i SAR.

 

Heidi oppfordrer til at alle skriver hva de mener.
Kommer det en «snakke-versjon»?

 

Vedtak:     Utsatt til neste møte

 

 

 

Sak 3:   02/2019 Temakveld om IP og BPA 

Har dere i brukerrådet snakket om
brukerstyrt personlig assistanse – BPA?

Hvem vil si noe?
Ingen har snakket om det!

 

Har dere i brukerrådet snakket om
Individuell plan – IP?

Hvem vil si noe?

 

Ingen har snakket om det!

 

 

                   Når skal vi ha tema-kveld?
Vi har forslag om en fredag fra kl. 16.00 til kl. 19.00.
Vi spiser litt sammen først.

Vi forslår å være på BIP-hallen på Rud.

 

Vedtak:     Karin Sjølinder kommer på neste møte i RGB
og skal planlegge tema-kvelden sammen med oss.

 

 

 

 

Sak 4:   SAR 07/16 Frivillighet i Bærum kommune

 

Vedtak:     Vi tar opp saken på neste SAR-møte 12. mai.

 

 

 

 

Sak 5:   SAR 01/19 Godt for meg

 

Helen forteller litt om hvordan det går med arbeidet.

Opplegget starter i midten av mars.

Det neste kurset skal starte i oktober.
Det er 30 personer som nå er med i prosjektet.

 

 

 

 

Eventuelt
                   Fritids-kalenderen

Kai presenterte seg.  Han jobber her på huset med fritid.

Før så ble kalenderen sendt ut på papir til 500 personer.

 

Etter hvert ønsket noen å få den digitalt.

Blir nå sendt ut på e-post til 200 personer.

Noen har bedt om å få den tilsendt til pårørende
eller til sin primærkontakt

 

De som har sagt ifra at de ønsker å få den på papir får det.
Det er noen som ikke har dataskriver
eller andre som kan hjelpe.

Sommer-kalender kommer om ca. to uker.

 

 

Mentimeter
RGB har laget en liten spørre-undersøkelse
som handler om sukker.

 

 

Emma-festival 2020           

Stine Linn fra REGA fortalte om Emma-festivalen
som skal være lørdag 19. september.

Hun fortalte om programmet og aktiviteter.

Det er planlagt mye spennende.
Festivalen er gratis og du finner mer informasjon her:

www.emmafestivalen.no

 

 

Prosjekt Ferie for alle
De som har lyst til å fortelle om sine erfaringer med ferie
kan være med på dette – invitasjonsbrev ble delt ut.
Hva som er viktig når man skal planlegge ferie?

NAV – test av hjemmesider
Hvem vil være med? – Merete, Gro, Frøydis, Erik,

Tar 1,5 til 2 timer.  Foregår i Oslo.

 

 

Neste SAR-møte er 12. mai 2020.

Nr. 504 – Referat fra 03. mars 2020

504-03.03.2020

 

Referat fra 3. mars 2020

Tilstede:             Frøydis Jakobsen, Tove Kjevik, Merete Bjørke,
Erik Songstad, Cora Galucio og Gro Sjønnesen

Ikke tilstede:    

Møte-leder:        Merete Bjørke

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:                Studenter Linn Martine og Adrian
Karin Sjølinder kl. 12 for å snakke om BPA/IP
Line Parvizian fra Arbeiderpartiet ca. kl. 13.30

Neste møte:       17. mars 2020

Vedlegg:            SAR-referat fra 25. februar 2020

 

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Linn, Adrian og Lars Ole var i går på foredrag om «boligen bestemmer» og om CRPD (FN-konvensjonen).
Det var Oslo NFU som arrangerte.

 

 

Avis-utklipp og andre nyheter

Ingen aviser-utklipp eller andre nyheter.

 

 

Beskjeder og informasjon

Alle skal ut og spise på Jaipur i Oslo.
Vi lurer på om Aurelia, Victoria og 2 andre også skal være med?

VI møtes ved Narvesen på Sandvika stasjon kl. 15.30.

Per Christian og Therese fra Helsedirektoratet blir også med.

 

 

@   E-post og beskjeder

Ingen beskjeder.

 

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

Intet spesielt.

 

 

 

Brukerrådsarbeid -”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR
Neste SAR-møte er 12. mai.
Tilretteleggerne kommer på RGB-møte 14. april
eller 28. april fra kl. 14.00 til kl. 15.00.

 

 

BA-rådet, Sentralt brukerråd og andre råd

Ingen andre referater siden siste møte.

 

 

 

Saker til SAR:

Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.

 

Frøydis har forslag om trenings-gruppe med jenter.
Bruk anlegget på BIP. Tas opp på SAR når det er klart.
Annet:  Hva skal være tema på neste Tema-kveld?

Temaer fra Helsetilsynets veileder.

Et forslag er brukerstyrt personlig assistanse – BPA.

Et annet forslag er Individuell plan – IP.
Vi jobber med saken,
men venter på svar fra Tone Rokseth.

 

 

Nordisk paraply

ULF i Danmark har søkt om penger til høstens samling.

 

 

SAKER  

 

07/18     Det gjelder livet – lettlest rapport
         På grunn av arbeidet med årsrapporten,
må vi fortsatt utsette denne saken.

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

02/20     Tema-kveld om IP og BPA

VI tok en rask presentasjonsrunde først.

Karin Sjølinder jobber på tildelingskontoret i kommunen.
På fritiden spiller hun fløyte.

BPA
Vi startet med å snakke om hva BPA-står for.
Brukerstyrt – personlig – assistent.

Vi snakket om hvert enkelt av ordene.

Vi ønsker å ta med litt fra historien til BPA.
Når, hvor og hvorfor startet det?

Hva kan en BPA gjøre?
Hva kan en BPA IKKE gjøre?

Kav på, rett på, rammer og regler.

Bruker-historier fra Bærum.
Vi kjenner noen som har BPA.

 

IP
Individuell – plan

Mine mål, jobbønsker, bolig ønsker …..

Hvordan nå målene?

Hvilke regler og rammer gjelder?

De som hjelper meg på forskjellige måter,
møtes sammen med meg
og vi blir enige om hvordan målene kan nåes
og hvem som kan gjøre hva!

 

Koordinator
VI avsluttet med å snakke om koordinator-rollen.
Den må vi også si noe om på tema-kvelden.

Vedtak:     Karin har mulighet til å komme tilbake hit
og så kan vi fortsatte arbeidet.
Hun kommer 14. april kl. 12.00.

Sak nr.02/19 i SAR.

03/19     Politiker-stafetten 2020

Lina er 22 år og er kommune-politiker for Arbeiderpartiet.
Jeg studerer juss, har jobbet i barnehage
og er utdannet statsviter.

Hva er dere tenker at kan bli bedre eller gjøres mer av.

Vi snakket mest om ferie og fritids-aktiviteter.

Vi er invitert til å møte politikerne fra Arbeidspartiet.
Lina tar det opp med gruppeleder
og så tar vi det derfra.

Vedtak:     ingen vedtak

 

05/19     Skjema for «Tilbakemelding på kvalitet»

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte

 

Godkjenning av referat nummer 504

Referatet ble godkjent.

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møte.

 

       EVENTUELT

 

Begynt å lage årsrapport for 2019, ikke ferdig.

Referat fra 27. januar 2020

Møtedato: 27. januar 2020

Tilstede: Sissel Mette Nyberg (NFU), Unni Einerkjær (NFU), Geir Hanssen, Lars Ole Bolneset (tilrettelegger brukerrådsarbeid), Heidi Hesselberg (seksjonsleder), Vibeke Rosenvinge (tjenesteleder), Bente Moe Eriksen (boligkoordinator) + 2 vernepleierstudenter Linn og Adrian, som er i praksis hos Lars Ole.

Forfall:

Neste møte: 16. mars 2020 kl.: 16.00 – 18.00

Møtested: Eivind Lyches vei 10, møterom Tilliten

Referent: Bente Moe Eriksen

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Referat fra 09.12.19 ble godkjent med en merknad:
Vi drøftet «bruk av privatbil ved transport av brukere», som ikke ble skrevet i referatet. Retningslinjen er fra 2016 og stemmer ikke med praksis. Praksisen er i dag følgende;
Det skal ikke brukes privatbil til transport med brukere. Retningslinjen må på bakgrunn av dette revideres.

Pleie- og omsorg 2024.
Brukerrådene/brukerne ønsker å være med i prosessen, forslag til måter å gjøre det på:
– Seminar / temakveld, informasjon og diskutere i grupper. Arrangeres på hverdag etter jobb. Til høsten.
– Spørre brukerne ved å bruke «bruker spør bruker» metoden

NFU/LUPE ønsker å være med i prosessen, ønsker tett samarbeid, foreslår:
– Temakvelder.
– Delta i aktuelle arbeidsgrupper

 

Informasjon fra seksjonsleder

Rekruttering;
Før jul var det 15 ledige vernepleierstillinger og 3 ledige sykepleierstillinger.

Status i januar 2020;
22 ledige vernepleierstillinger (alle er 100%) og 3 ledige sykepleierstillinger (1 er 100% og 2 er 50%)

Seksjonsleder sjekker til neste møte hvor mange som er ansatt i vernepleierstillinger i tjenesten.

Hva gjøres for å få rekruttert vernepleiere?
– HR bistår nå med kampanje/markedsføring, som kan gjentas flere ganger gjennom året.
– Synliggjøre oppgavene til vernepleiere. Bør skjermes fra praktiske oppgaver.
– Ansatte kan få permisjon m/ lønn for å ta vernepleierutdanning
– Hvorfor slutter vernepleiere? Forskjellige årsaker. Har flere som bytter jobb internt i kommunen.

Kontrakten med OsloMET utgår våren 2021. Ny kontrakt med VID, vitenskapelig høyskole, Kunnskapssenteret i Sandvika. De starter sykepleierutdanning på heltid dra høsten 2021 sykepleierutdanning. Deltid vernepleierutdanning fra høsten 2022, men det blir vurdert om det også kan starte året før.

Ernæringsprosjektet
Prosjektleder har nå fått nok deltakere. Oppstart med gruppe 1 mars 2020, og gruppe 2 etter sommeren 2020. Det er få menn som har ønsket å delta.

Prosjektleder skal komme på møte i SAR gruppen for å informere om ernæringsprosjektet.

Handlingsprogrammet (HP). Det kom opp et muntlig forslag, som ble vedtatt, at det igjen skal kartlegges behov for biler i bemannede boliger.
Tidligere ble det innvilget midler til:
– 4 biler til Pleie- og omsorg (PLO)
– 1 bil til Helse og sosial (HESO)

Transportkontoret kan ikke ha alle typer biler, f.eks. biler som må spesialtilpasset for spesielle rullestoler. Slike biler kan det søkes om midler til gjennom NAV.

Boligene kan også låne dagtilbudets biler når dagtilbudet er stengt i ferier, helger etc. Det kan også leies biler fra Transport i ferier.

Informasjon fra tjenesteleder.
Husleie kontrakten bør forenkles, dersom det er mulig, samt synliggjøre ansvar og roller. Dette bør drøftes med Boligbistand Tjenesteleder sender eksisterende kontrakt til oss alle i Sentralt brukerråd. Dette bør drøftes med Boligbistand ved leder Inger Myhre.

Sammen skaper vi gode liv.
Seksjonsleder ga en kortversjon med lysbilder i arbeidet «Sammen skaper vi gode liv».
Alle tjenesteledere er involvert i denne prosessen. Den nasjonale veilederen er ferdig til sommer 2020. Da må vi se dette sammen.
Etter hvert skal det lages handlingsplan med tiltak for de ulike områdene.

Den mer omfattende versjon sendes ut til NFU/LUPE. Det oppfordres til å komme med innspill.

Seksjonsleder orienterer om status for Brobygger programmet på neste møte, 16.03.20. Hva er avsluttet? Hvilke tiltak har gått over i drift?

Sammen om velferd;
Er tilbudene tydelige og effektive nok for innbyggere? Dekker dagens tjenester nåtidenes og fremtiden behov? Er velferdstjenestene i kommunen riktig dimensjonert? Synliggjøre og tydeliggjøre sammenhengen mellom våre velferdstjenester. Det er vanskelig å orientere seg, finne ut av enkelte tilbud/områder.

4 områder det skal jobbes videre med:
Riktige tjenester. Tiltaksoversikt: hva har vi av tjenester. Har kommunen tjenester som gjør det samme, er det noe som mangler?
Effektive tjenester. Hvordan måle effekt av det som gjøres. Se på ulike måleverktøy.
Tverrfaglige tjenester. Samhandling på tvers. Ta i bruk en samhandlingsmodell, det vil si ett verktøy som kan hjelpe oss til å samarbeide bedre.
Oversiktlige tjenester. Forbedre informasjon for innbyggere. Intern oversikt over alle tiltak i kommunen for å hjelpe ansatte til å finne frem og kunne veilede.

 

Informasjon fra brukerrådsarbeid;

RGB – 2 møter siden sist, på siste møte hadde vi besøk av 2 vernepleier-studenter (Adrian og Linn), samt en tilrettelegger og en bruker fra et tjenestested den siste timen av møtet.

Frivillighet
Intet nytt, men jobber videre med saken .

Ny veileder
Skal ut å spise på Helsedirektorates regning som takk for arbeidet.
Ble bestemt å spise indisk mat fredag 13. mars.
Paraply-organisasjon for de Nordiske landene
Intet nytt siden sist.

Tilbakemelding på kvalitet
Har laget ferdig et forslag som er sendt til Tone Rokseth.
Saken skal opp på neste SAR-møte som er 25. februar.

Politiker-stafetten
Politiker-stafetten starter nå på nyåret
og Frøydis og Merete skal treffe ordføreren 6. februar
for å overlevere stafett-pinnen.

IP og BPA
Jobber med en tema-kveld på nyåret i samarbeid med Karin Sjølinder.

Mentimeter
Teste ut mentimeter om sukker sammen med dere.
Ble ikke utført under dette møtet.

 

 

Informasjon om hvordan «gangen» mellom brukerrådene er, og opp mot administrasjonen.

Tilrettelegger for brukerrådsarbeid orienterte om gangen mellom SAR, RGB og administrasjon.
Brukerråd = tjenestested. 2 fra hver brukerråd er representert i SAR + tilretteleggere. Mellom 15-20 personer møter på møtene. RBG har en sekretærfunksjon, forbereder og innhenter informasjon fra husmøter og brukerråd, som så går videre til SAR.

Hvordan velges representanter til RGB? Utvelgelsen er om «du har lyst». Noen blir værende, og noen slutter etter kort stund.

Det kunne ha vært en undergruppe av RGB, som består av eldre/seniorer. Alternativt om det det kan være et «Eldreråd» for mennesker med utviklingshemming, for eksempel knyttet til Kastet seniorsenter.

Hvordan saker går videre til Sentralt brukerråd, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnen, til administrasjonen er mer innviklet. Hvem kan og skal ta saker videre fra brukerrådene? Her må det skilles på hva som skal til politikerne og hva som skal til administrasjonen. Det er enighet om at dette er noe det kan ses mer på, for å sikre reell medvirkning. Det er da like viktig at politiske saker m.m. kommer til høring i brukerrådene før det fattes vedtak. Dette for å sikre at de det gjelder skal få anledning til å uttale seg.

 

Informasjon fra NFU:
– NFU har arrangert seminar med tema «Et bedre liv».
– Innspill fra en pårørende vedr boligprosjektet i Busoppveien.
– BPA, invitert ULOBA 05.02.20.
– Kuttes for mye i dagtilbudet
– Innspill til administrasjonen: Temakveld om ernæringsprosjektet for pårørende, som ikke «tilhører» samlokaliserte boliger.
– Ønsker informasjon om status på boligprosjekt ved Haug skole?

Informasjon fra LUPE;
– Gjengsleie, brev sendt til kommunedirektøren i november 2019. Purret på svar.
– Dagtilbud reduseres i flere kommuner. Burde lovfestes.
– Begge deler samarbeides det om med NFU.

 

Status boligprosjekter;
Tomten ved siden av Haug skole, her ser kommunen på muligheten til å erstatte Glitterudveien barnebolig.
– 8 – 10 plasser med ev 2 avdelinger (4+4 eller 5+5).
– Går ikke bredt ut i forhold til involvering, men involverer dem det gjelder.
– Det skal være et møte med foreldrene og det er ønskelig at NFU/LUPE deltar. Seksjonsleder sender invitasjon.

Seksjonsleder redegjorde for Busoppveien boligprosjekt og hvorfor det det er tiltenkt der.

Brynsveien.Vanskelig å beregne eksakt kjøpesum i god tid før innflytting. Det kan være nyttig at alle starter med å leie i en bestemt periode, vurdere eie i etterkant.

Øvrige byggeprosjekter går etter planen, det vil si ingen endringer fra sist.

Møteplan 2020:
27.01, 16.03, 25.05, 24.08, 26.10, 07.12.

Oppfølgingssaker:
– Rekruttering, arbeidstidsordninger