SAR 23. november 2021

Saksliste til møte i SAR
SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Tirsdag 23. november 2021 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.

En til tre medlemmer fra hvert av bruker-rådene i Bærum, og en tilrettelegger hvis behov.

Brukerrådene skal på forhånd ha jobbet med det som er skrevet med rød skrift.

For flere sakspapirer, se hjemmesiden til RGB, under SAR Samarbeidsrådet.

 

Sak 1:  Runde rundt bordet (45 minutter)
Eget hjelpeark – se vedlegg nr. 1

Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?
Hvert bruker-råd forbereder et innlegg på inntil 5 minutter.

 

 

Sak 2: 01/2020 Tilbakemelding på kvalitet 

Hvor kan du finne skjemaet på kommunenes hjemmesider?

 

 

Sak 3:  02/2019 Tema-kveld om IP og BPA (5 min.)

Fortelle om hvordan det går med saken (RGB).

 

Sak 4:  07/2016  Frivillighet i Bærum (5 min.)
Hvordan går det med denne saken?

Sak 5:  01/2019 Godt for meg (15 min.)

Helen kommer for å informere oss om prosjektet;
Kosthold for bedre helse for
mennesker med utviklingshemming i kommunale boliger.

 

Sak 6:  01/2021 Tomte-salg Emma Hjorth (30 min.)

Har du et forslag til hva pengene kan brukes til?

Eventuelt (30 minutter)
– Bruk av Mentimeter (salater, julekaker, brus og desserter)

– Neste SAR-møte er ?? februar 2022

  Viktig      Meld fra til Lars Ole på mobil 90 10 03 90
eller e-post lars.bolneset@baerum.kommune.no

                   om hvem som kommer fra dere og om dere har saker til eventuelt.

 

Hjelpe-ark til SAR-møter                                                               Vedlegg 1

 

 

 

Runde rundt bordet liste

Forberedelse til runden på SAR-møtet
Ditt brukerråd har inntil 5 minutter
på å fortelle de andre på SAR-møtet
hva dere har jobbet med siden sist.

Bestem på forhånd hvem som skal fortelle
og lag en liste over hva som skal fortelles.

Det er lurt at den som skal fortelle
kan få hjelp av en tilrettelegger til å lage listen.

Fortell kort om hva dere holder på med.

Hvilke saker tar dere opp osv.

 

 

Rekkefølge på runden rundt bordet:

 

 1. Brukerråd Gjettum / Bærums Verk (pr. e-post)
 2. Husmøte Jernbaneveien og Fornebu
 3. Husmøte Per Skreddersvei
 4. Brukerråd Emma Hjorth boliger
 5.   Brukerråd RUVE  – (Hauger Park, Vangkroken,
  Vanningsveien og Tanumveien)
 6. Husmøte Åsbråtan 71
 7. BA–rådet
 8. Fredags-styret
 9. REGA-rådet
 10. RGB

 

 

Forberedelse til saker
Snakk om hva dere mener om
sakene på saks-listen til SAR-møtet
Ta det gjerne opp på hus-møtene også.

 

Det som er skrevet med rødt
er oppgaver dere skal forberede til SAR-møtet.

 

Er det andre saker dere vil at SAR skal ta opp
og jobbe med?

Referat fra 10. mai 2021

1.

 

Referat fra møte 15.03.21ble godkjent med oppfølgingsspørsmål;

–          Hva betyr rigid; ubøyelig/stiv/streng, se referatet under pnkt «bruk av fellesareal».

–          Leie av biler; brukere som inngår leiekontrakt og betaler sin andel kan benytte disse bilene, kun dem.  Det er selvsagt frivillig å inngå leiekontrakt om å leie bil.

 

2. Informasjon fra seksjonsleder og tjenesteleder

 

Status korona pr. 09.05.21 og framdrift vaksinering.

 

–          2 beboere i Pleie og omsorg har påvist smitte og 7 er definert som nærkontakter.

–          7 ansatte påvist smitte ved omsorgsbolig for eldre, sykehjem og avlastning og 24 i karantene.

————————————————————————————

–          Stort smitteutbrudd blant beboere i en samlokalisert bolig. 2 beboere var vaksinert og mange ansatte var også vaksinert, men ble smittet.

 

Vanskelig å oppdage til å begynne med på grunn av ingen symptomer hos en ansatt og beboere. Da rekker smitten å spre seg. Tjenesten og beboerne hadde tilgang til ledige leiligheter og flere fellesarealer, som da lettet på situasjonen med smitteutbruddet.

 

Tjenesten fikk bistand fra koronaenheten, som har jobbet mer i smittevernsrutiner og er gode på å jobbe med smittede pasienter.

 

Vaksinering.

–          87% av ansatte har fått 1. dose med vaksine.

–          15% har fått 2. dose.

–          Fra uke 20 får ansatte sin 2. dose med vaksine, i tillegg til nyansatte og ferievikarer får tilbud.

 

 

–          57% av beboerne har fått 1. dose med vaksine.

–          10% har fått 2. dose.

 

Dette er sånn det er i dag, dette endrer seg da det hver dag er noen som får vaksine.

Det er veldig få som ikke vil ha vaksine, og noen få motsetter seg det.

 

Det kommer nasjonal informasjon i slutten av mai/begynnelsen av juni om vaksinepassene.

 

Stortingsvalg 2021.

Lettlest hefte «Hjelp – hvem skal bestemme» sendes til beboerne etter 17.mai.

Forslag om også å sende det til avlastning, Bærum arbeidssenter, hjemmeboende over 18 år.

 

Anskaffelse av ny leverandør for dagligvarer,

Fremdriftsplan sendes til alle i Sentralt brukerråd.

 

Midlertidig endring i ledelsen.

Kommunalsjef Morten Svarverud har valgt å fratre sin stilling, midlertidig ut året fra. Han skal i denne perioden arbeide med omstillingsarbeidet «Pleie og omsorg 2024».

 

Seksjonsleder for sykehjemmene Cecilie P. Øyen vikarierer for Morten Svarverud.

 

Seksjonsleder for ambulerende hjemmebaserte tjenester, Mariann Iversen, har fått en annen stilling i Bærum kommune, men blir i sin nåværende stilling ut året.

 

Velferdsdirektør Kristin Nilsen slutter 1. juni i Bærum kommune. Hun har fått stilling som byrådsdirektør i Vestre Aker i Oslo.

 

Kommunedirektør Geir Aga skal være med i sektorutvalget BIOM ( Bistand og omsorg)  og kommunaldirektør Bente R. Hedlevær i sektorutvalget BAUN ( Barn og unge).

 

Det er besluttet å se på antall ledernivåer, ett arbeid som skal ferdigstilles i løpet av november 2021. Ny organisering fra 01.01.2022. Tjenesteledere og avdelingsledere berøres ikke av dette.

    

 
3.

 

Bruk av midler etter salg av tomt på Emma Hjorth

 

Tiltak, som er gjennomførte i 2020;

–          Istandsetting av statue «hesten», huske og grønnsaks/sansehage.

Utgiftene til «Hesten» har eiendom dekket. Status «husken» sjekkes, samt plan for arbeidet med sansehagen.

 

–          Utstyr til treningsrom (kr. 600.000).

Det ble vist video av treningsrommet.

Andre nettsider for mer informasjon:

Nettside: https://www.feelgoodsenter.no/

Youtube presentasjon: https://youtu.be/NqNwwXQqGSk

God morgen Norge reportasje: https://youtu.be/YRjuBcCQOG4

Det er et ønske om å åpne for bruk av treningsrommet også på kveldstid. Inntil videre er det utsatt på gurnn av pandemien.

 

–          Solknatten (kr. 2 mill.) skifte vinduer, fornye utstyr, aktivitetsløype. På grunn av pandemien har disse tiltakene foreløpig stoppet opp. Kommer tilbake til disse tiltakene når de er gjennomført.

 

–          Leie av svømmehall (kr. 300.000) med badevakt. Bassenget har vært under rehabilitering, samt stengt grunnet pandemien.Tiltaket er dermed utsatt.

 

–          Utescenen på Emma Hjorth er gjort ferdig. Kostnadene er dekket av Eiendom. Det gjenstår muligens noe på å gjøre området rundt utescenen tilgjengelig for rullestol brukere.

 

–          Tiltak, som dekkes av midler etter salg av tomt objektføres, det betyr at vi kan følge med på at midlene brukes riktig.

 

Hva gjøres videre;

–          Sluttføre tiltakene som har fått midler.

 

–          Ta før og etter bilde av tiltakene dersom det lar seg gjøre.

 

–          Er det ønske om andre tiltak enn de som er foreslått? Åpenhet for å ta imot andre forslag. Foreslåtte tiltak må også vurderes på nytt dersom kostnadene blir for høye.

———————————————————————————

 

Bruk av midler, som var tiltenkt Guriset.

Hva skjer med disse midlene siden det ikke ble tur til Guriset?

Tilbakemelding fra Fritid og avlastning er sendt til alle i Sentralt Brukerråd pr.mail 30.03.21 og 10.05.21.

       

4 Informasjon fra brukerrådene.

 

Ny veileder
Veilederen «Gode helse- og omsorgstjenester
for mennesker med utviklingshemming» blir utsatt på grunn av pandemien

.

Regner med at den kommer i begynnelsen av juni. Kommer en lett lest versjon før jul. Lars Ole har fått denne oppgaven av Helsedirektoratet.

Politiker-stafetten Intet nytt på grunn av pandemien.

 

Paraply-organisasjon for de Nordiske landene
På møtet i juni skal vi snakke om at mange ikke har bank-id. Det fører til problemer med bruk av nye tjenester, som Vipps og kodebrikke. Det er felles nordisk utfordring på dette. Skal utveksle erfaringer, Martin og Frøydis deltar på dette.
Felles møter med Lillestrøm kommune. Det skal lages en liten kurs-rekke
for hvordan starte bolig-råd.
SAR-møtet

Lars Ole har vært i kontakt med tilretteleggere for brukerråd.

Mange har sluttet, og han jobber med å få oversikt hvem som skal følge det opp.
Har invitert til teams-møte, men få møtte opp. Fortsetter å jobbe med saken.

 

Skjema «Tilbakemelding på kvalitet»
Tilbakemelding på kvalitet har vært på høring. Det er ønskelig å bruke det i alle deltjenestene. Legges inn i nytt kvalitetssystem til høsten. Saken følges opp av Kjersti Tuvnes Lunder i kommunen.

 

Forberede temakveld IP og BPA. Ingen planlegging siden sist.

 

Dato for temakveld er ikke bestemt ennå, men satser på høsten 2021.

 

5. Informasjon fra NFU og LUPE

NFU; Arranger seminar i november med tema språkvansker. Eirik Dale har utarbeidet verktøy for dette. Kommer tilbake til dette.

 

NFU er opptatt av at kommunen ikke skal bygge den nye barneboligen på Haug området, men at kommunen finner en annen tomt, som de mener er mer egnet.

 

Bekymring rundt at brukerne ikke er på jobb på grunn av korona. Forslag om at det settes inn ekstra ressurser og gis tilbud om psykolog hjelp for de som har behov etter korona.

 

LUPE;

Alle har ikke kompetanse / mestrer den digitale hverdagen. Behov for kurs i digitalt opplæring.

 

6. Status boligprosjekter

Ingen endringer.

 

Beboerne i Brynsveien 153 og i Gabbroveien 1 stifter borettslag i mai 2021, og beboerne i Elias Smiths plass 18 stifter borettslag i løpet av høsten 2021.

 

Pris pr. leilighet;

Brynsveien 153; kr. 2 963 990

Gabbroveien 1; 2 675 972

Elias Smiths plass 18; 2 857 931

 

Det bør gis samme mulighet om å kunne eie sin bolig også for dem som i dag leier i kommunale boliger.

 

7. Eventuelt

Avviksmelding.

 

Avviksbehandling skal legges inn i det nye kvalitetssystemet, som vil være i bruk i løpet av høst 2021. Avviket sendes til nærmeste leder, som har ansvar for videre oppfølging. Dersom det ikke blir fulgt opp, går det til neste ledernivå.

 

Til orientering;

Bruk av midler etter salg av tomter på Emma Hjorth;

–          Eiendom har tatt utgiftene for restaurering av både «hesten» og husken på Emma Hjorth ved Fagnatun.

 

Eiendom utreder fremover alternativer til tomten ved Haug skole. Blant annet ser de på om det er mulig å bruke tomten barneboligen ligger på i dag i Glitterudveien.

 

Neste møte i Sentralt brukerråd 30.08.21. Vi vil komme tilbake til om det blir teams møte eller i et møterom i Eivind Lyches vei 10.

 

Med ønske om en fin sommer til dere alle!

 

Oppfølgingssaker i 2021

 • Kommunal- og moderniserings departementet (KMD) jobber med dispensasjon fra universell utforming. Får dette konsekvens for byggeprosjekter?
 • Rekruttering og arbeidstidsordninger
 • Informasjon og involvering knyttet til Avlastning og barneboliger, erstatning av Glitterud barnebolig.

Referat fra 21. januar og 5. februar 2020

Referat fra tilretteleggerforum tirsdag 21. januar
og 5. februar  2020
kl. 14-15 på Ramma, Emma Hjorthsvei 74

 

Tilstede 21.01:
Per Skredders vei – Joakim Vågdal og ?
 

Tilstede 05.02:
Bærum arbeidssenter –
Kim-Roger Næss / Kim Iversen

Fagnatun – Marianne Klykken eller ?

REGA – Anne Grete Steinveg / Kristin Myrland Ellevold

 

Ikke tilstede:
Emma Hjorth –
Aurelija Nilsson / Omar       

Rykkinn – Arild Johansen / Fredrik Warhuus Andersen – Åsbråtan Rud/Vøyenenga – Mette Slettheim og Eli Ommedal

Hegnatun aktivitetssenter – ? (avd.l.)
Kastet Dagsenter –
Stine Marie Ekeberg

                        Sandvika/Stabekk Caroline Platou-Jensen eller Cindy Castanares

Skaret Dagsenter – ?
Åsterud – (Kate Kristine Gajic)

Rykkinn/Lommedalen – Gro Lunderby / Ruth Skaar Johansen

Bjerkelunden – Helen Nilsen / (mangler vara)

 

Informert:      Bjarne Skausvei – Geir Indseth

Gjettum/Bærums Verk – Hege Rysstad

PLO – Heidi Hesselberg og Bente Moe Eriksen

Bærum arbeidssenter – Lene Valaker og Tina Moer

 

 

Neste møte:   Kl. 14.00 til kl. 15.00 tirsdag 14. april eller tirsdag 28. april 2020.

 

Runde i forhold til hva den enkelte gjør for å styrke brukermedvirkningen
og selvbestemmelsen på sitt tjenestested.

 

Marianne – Ikke noe nytt siden sist.

 

Anne Grete – Skal snart komme i gang!

 

Kim  – På grunn av nyrestaurerte lokaler på Emma,
har det ikke blitt tid til møter.

 

 

 

 

 

Forberedelse til SAR-møtet tirsdag 25. februar

Viktig at tilretteleggerne forbereder de som stiller som representant fra sitt brukerråd.

Forberedelse innebærer å lage en liste over hvilke saker som skal deles med SAR.

 

Dette gjelder ikke de sakene som står på sakslisten, men hva som ellers skjer i brukerrådet.  Det skal være punkter og ikke et helt referat som leses opp.

I tillegg til å forberede brukerrådets representant som deltar på SAR-møtet i forhold til å fortelle om brukerrådets arbeid generelt i tiden fra siste SAR-møte,
skal representanten være forberedt på å presentere brukerrådets holdning
til de sakene som til enhver tid står på dagsorden til SAR.

For å kunne gjøre dette må det forberedes, samt at man om nødvendig må innhente svar og informasjon fra husmøter/husråd i enkelte saker.

 

Tilrettelegger behøver ikke stille på SAR-møtet, med mindre representanten ønsker dette.

 

 

Se sakslisten for saker som skal opp på SAR-møtet.

Ble gjennomgått på møtet.

 

Spesielt viktig å sjekke vedlegget til sak 1/2020 som du finner på hjemmesiden til RGB

Er skjemaet lett å forstå?
Kom gjerne med forslag til forbedringer!

Informasjon fra Lars Ole

 

Brukerrådsportalen

Kom gjerne med konkrete innspill eller ønsker til portalen.

Det kommer jevnlig nye deltakere på portalen, så følg med.

 

 

Diverse
Varaperson, hvis man selv er forhindret fra å møte!

Fagnatun, Per Kreddersvei og Bjerkelunden mangler varaperson.
Hegnatun, Åasterud og Skaret mangler begge deler.

Navn på varaperson sendes Lars Ole så snart det er avklart.

 

KalenderenRGBs hjemmeside
Alle oppfordres til å bruke denne aktivt og fortelle andre om at den finnes.