Referat fra 17. september 2018

1.

 

Bente Moe Eriksen

Sissel Mette Nyberg (NFU), Unni Einerkjær (NFU), Geir Hanssen (LUPE),  Lars Ole Bolneset (tilrettelegger brukerrådsarbeid) Heidi Hesselberg (seksjonsleder), Vibeke Rosenvinge (tjenesteleder), Merete Bjørke (brukerrepresentant), Bente Moe Eriksen (boligkoordinator)

 

Godkjent referat fra 04.06.18.

NFU ønsker å vite status på «Eie/leie» saken. Saken er klar fra Rådmannen i løpet av september 2018 og blir behandlet i politiske utvalg i nærmeste fremtid.

 

2. Informasjon fra seksjonsleder

–          Bruk av midlene etter salg av tomter på Emma Hjorth. Fristen for innspill er 30.09.18. Etter fristen vil seksjonsleder sammenstille de ulike innspillene. Det er ønskelig at dette skal ut på en ny runde i brukerrådene. Etter det vil politikerne få informasjon om hva som er tiltenkt at pengene fra salget skal brukes til. Dette vil skje i løpet av 1. halv år i 2019.

 

–          Trygg hjem – komfyrvakt. Med bakgrunn i politisk sak og kommentar fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er det gjort en kartlegging på hvem som har komfyrvakt i boliger for voksne. Det ble avdekket at det er18 leiligheter som ikke har komfyrvakt. Seksjonsleder har henvendt seg til Eiendom om at dette må ordnes, samt at fellesarealene også bør ha installert komfyrvakt. Innspill fra NFU; er det eller kan det lages ett informasjonsskriv som kan brukes overfor de som bor i private leiligheter? Seksjonsleder tar med det tilbake.

 

–          Bilordning i bemannede boliger. Ulike ordninger ut i fra forskjellige behov for transport. Det er gjort en kartlegging som viser at i Pleie- og omsorg er det behov 4 nye biler, i Helse og sosial 1 ny bil. Viser til notat fra sektorutvalget BIOM, 12.09.18:

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2018197195&dokid=4152869&versjon=5&variant=A&

 

3. Informasjon fra Brukerrådet

RGB – 3 møter siden sist og SAR – ingen møter siden sist.

I tillegg til sommeravslutning 5. juni på Emma kafe med 25 gjester.

 

Snakket om penger etter salg av tomter på Emma Hjorth.
Britta vært på to besøk i gruppen.
Laget lettlest utgave av regler.
Forslagene skal tas opp på SAR og kan sees på
https://radgivningsgruppen.no/sar-042018-penger-fra-salg-av-tomter-pa-omradet-emma-hjorth/

 

Tur til Gøteborg

Ikke Gjøvik kommune fordi manglet tilrettelegger.

Danmark hadde ikke mulighet og det var dårlig med plass
og Færøyene var ikke med på grunn av gruppepenger..
Ble tatt godt i mot og ivaretatt.
Ble litt kjent med nye folk fra Norge og Sverige.
Treffes igjen og holde kontakten. Kanskje holde en konferanse i Nord-Jylland?
Alle var enige om å fortsette arbeidet med å lage en paraplyorganisasjon.
Styret i RiksGrunden Sverige bestemte lørdag 8. september
at de ville gå videre med saken.

 

Rammeverkstedet på Bærum arbeidssenter avdeling Rud rammer inn bildene (mobbeplakatene). Disse skal henges opp på tjenestestedene.

 

Hva skal neste tema-kveld handle om.

Forslag til temaer skal tas opp på SAR.

 

Feiring av 25 års jubileum.
VI har snakket om hvor og hvordan.

 

–          Resultatet fra mentimeter undersøkelsen og gruppearbeidene ble vist fra temakveldene «Sjef i eget hus». Vedlegges til referatet.

–          Link til informasjon om brukerrådsarbeid; brukerrådene og SAR

https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/tilbud-til-personer-med-utviklingshemming/brukerradsarbeid/

 

4.  

Status boligprosjekter og forventet ferdigstillelse.

·         Saubakken 19, januar 2019

·         Brynsveien 153, 2. kvartal 2020

·         Tokesvei, Q12020. Seksjonsleder viste skisse av romprogram for leiligheter, fellesareal og personalfasiliteter.

·         Gabbroveien, 3.kvartal 2019

·         Elgefaret, 4.kvartal 2020. Samme skisse romprogram som Tokesvei.

·         Meglergården, 2020. Seksjonsleder viste tegninger av leilighetene, fellesareal og personalfasiliteter.

·         Elias Smiths plass.1. kvartal 2021. Seksjonsleder viste tegninger av leiligheter, fellesareal og personalfasiliteter

 

I tillegg vurderes følgende boligprosjekter

·         Busoppveien, 2021. Det planlegges å bygge bolig for 8 utviklingshemmede på tomten til Nordby gård (tilsvarende som Brekkeski) og i tillegg et aktivitetsbygg.

·         Vallerveien, foreløpig bare på idégrunnlag, det er avholdt workshop. Konseptet er pt tenkt at flere kan bo på denne tomten; utviklingshemmede, eldre, familier etc.

·         Fornebu. 2021/2022. I dialog med en av utbyggerne på området om 8-12 omsorgsboliger i ordinær boligblokk.

·         Gullhaugsnippen. 2022/2023. Kommunen ser på mulighetene for å omregulere tomten og bygge ett eget bygg med 8-12 omsorgsleiligheter

·         Folkets hus. 2021. I dialog med utbygger, ser på mulighetene for 8-12 omsorgsleiligheter i ordinær boligblokk.

 

5. Status Brobyggerprogrammet.

Seksjonsleder gjennomgikk statusen. Vedlegges til referatet.

«Dialog og samhandling med pårørende». Temakvelder med gruppearbeid og felles samlinger. Disse temakveldene vil erstatte de temakveldene Sentralt brukerråd tidligere har arrangert. Vi kan komme med innspill på temaer og gi til ansvarlige.

 

Retningslinjer for Sentralt brukerråd må justeres siden det står at rådet skal arrangere temakvelder. Tas opp på neste møte.

 

Digital kontaktbok med Jodacare har vært prøvd ut med 12 familier, Haug skole, avlastning. Gode tilbakemeldinger, men Digitalisering og IT vil ikke godkjenne Jodacare p.g.a. personsikkerhet.

 

Pilot prosjekt på bedre og smartere bruk av resurser mellom bolig og aktivitet.

Eks. to av brukerne ved seniortilbudet har større utbytte av å få aktiviteter i sin bolig.

 

Personalet fra aktivitet bistår med morgenstell i bolig, og bolig personalet bistår på aktivitetstilbudet. En av utfordringene er geografiske avstander.  Dette pilotprosjektet er nå avsluttet. Skal evalueres.

 

Bedre ressursutnyttelse gjennom turnusordninger? Turnusordninger settes opp på dagsorden på et senere møte i Sentralt brukerråd.

 

6. Eventuelt

  • Erfaringer med å handle på nettet, Kolonial.no. Noe misnøye er meldt; har ikke godt nok vareutvalg, frukt og grønt dårligere kvalitet enn tidligere. Mulig endring i ordningen i løpet av 2019.
  • Prinsipper om størrelse på bofellesskap. Det har ikke skjedd noe i forhold til forskningsprosjekt om dette temaet. Referert 04.06.18 fra møte i Sentralt brukerråd. Seksjonsleder vurderer å ta kontakt med Storby forskning om de kan forske på «Størrelsen på bofellesskap».
  • Seksjonsleder informerte om at Tildelingskontoret også vurderer ledig kapasitet i eksisterende boliger også til unge utviklingshemmede, som har fått vedtak på bolig.
  • Handlingsprogrammet (HP) offentliggjøres 26.09.18. Tas opp på møtet 22.10.18, og eventuelle følger for boligene, dagtilbudet og Regionalt Aktivitetssenter. Sendes link til medlemmer av Sentralt brukerråd når forslag til HP er lagt ut.

 

Oppfølgingssaker (som vurderes fra gang til gang når dagsorden settes opp)

  • Gå gjennom forslag på hva midlene fra salg av tomter kan brukes til.
  • Handlingsprogrammet (HP). Endringer?
  • Redigere retningslinjer for Sentralt brukerråd
  • Turnusordninger
  • Invitere valgstyret til et møte

 

 

Neste møte er 22.10.18, Kl. 16.00 – 18.00, møterom C.

Merete Bjørke

Merete Bjørke

Hei, 
jeg heter Merete og er 45 (2018).
Jeg er ugift og bor alene
og startet i RGB 14. august 2018.

Jeg jobber på Arba inkludering as,
der pakker jeg frukt og er litt på kantinen på Rud.

Jeg bor i Jernbaneveien på Stabekk hvor jeg leier av kommunen.

På fritiden er jeg sammen med fritidskontakten min,
går i mandagsklubben
og trener håndball i ViVil.

Ellers bruker jeg tiden med gode venner.

Jeg er med i RGB fordi
jeg lærer mange nye viktige ting.
Det er også hyggelige mennesker der
og et godt vennskap.

Jeg er også med i sentralt brukerråd.

SAR 25. september 2018

Vedlegg til RGB referat 1/479
Saksliste til møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Tirsdag 25. september 2018 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. En til tre medlemmer fra hvert av bruker-rådene i Bærum, og en tilrettelegger hvis behov. Brukerrådene skal på forhånd ha jobbet med det som er skrevet med rød skrift. For flere sakspapirer, se hjemmesiden til RGB, under SAR Samarbeidsrådet.

Sak 1: Runde rundt bordet (45 minutter) Eget hjelpeark – se vedlegg nr. 1 Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå? Hvert bruker-råd forbereder et innlegg på inntil 5 minutter.

Sak 02/17 Oppskrift på brukerråd (10 minutter) Tilretteleggerne jobber med oppskriften. Se sakspapirer for innkomne forslag. Alle brukerråd og husmøter kommer med forslag.

Sak 03/18 Informasjon om brukermedvirkning i Bærum (25 minutter) Informere om heftet og hva som står i det.

Sak 04/18 Bruk av penger fra salg av tomter på området Emma Hjorth (30 minutter) Hva kan de 19 millionene brukes til? Alle kan komme med forslag før 30. september 2018. Se også på reglene for bruk av pengene.

Sak 05/18 Hvordan feire RGBs 25 års jubileum? RGB startet i 1993 og har hatt nesten 500 møter. Er det noen som har gode forslag til hvordan vi kan feires? Hvem skal inviteres, hvor skal vi feire, når skal vi feire …….

Eventuelt (10 minutter) – Møteplan for 2018, neste SAR-møte er 20. november. – Nye forslag til Tema-kvelder – Bilder fra sommeravslutning

Viktig Meld fra til Lars Ole på mobil 90 10 03 90 eller e-post lars.bolneset@baerum.kommune.no om hvem som kommer fra dere og om dere har saker til eventuelt

Referat fra 4. juni 2018

MØTEREFERAT FRA SENTRALT BRUKERRÅD

Dato: Arkivkode: 05.06.18

Møtedato: 4. juni 2018 Tilstede: Sissel Mette Nyberg (NFU), Geir Hanssen(LUPE), Lars Ole Bolneset (tilrettelegger brukerrådsarbeid) Heidi Hesselberg (seksjonsleder), Vibeke Rosenvinge (tjenesteleder), Merete Bjørke (brukerrepresentant), Bente Moe Eriksen (boligkoordinator) Forfall: Neste møte: 17. september 2018 kl. 16.00 – 18.00
Møtested: Kommunegården, møterom C

Referent: Bente Moe Eriksen Oppfølgingsansvarlig 1.
Godkjenning av referatene fra møtene 20.11.17, 29.01.18 og 12.03.18. Kommentarer til nevnte referater; – Handlingsprogrammet (HP) gjennomgås i Sentralt brukerråd. – Saker som utsettes, blir satt opp som oppfølgingssaker i referatene.

2. Informasjon fra seksjonsleder – Salg av tomter på Emma Hjorth og bruk av midlene. Det er utarbeidet kriterier for bruk av midlene. Brukerrådene, tjenesten, NFU og LUPE kan innen 30.09.18 sende forslag på hva midlene kan brukes til. Forslagene sendes til seksjonsleder Heidi Hesselberg, som tar opp innkomne forslag i Sentralt brukerråd 22.10.18.

– Presentasjon med lysbilder av Regionalt Aktivitetssenter (REGA). Emma Spelet planlegges å settes opp igjen i 2019.

– Aktivitetsdag på Emma Hjorth, 07.06.18. For tredje året stiller firmaet AbbVie frivillig opp og er med på å arrangere aktivitetsdag i samarbeid med Bærum kommunale dagtilbud og Emma Kafe. o Minner om at Rådgivningsgruppens kalender gir en god oversikt over aktiviteter m.m. https://radgivningsgruppen.no/kalender/

– Presentasjon med lysbilder av Avlastnings- og barneboligene. Alt er per definisjon avlastning og vedtak om avlasting gis til foreldrene. I Det benyttes likevel to ulike begreper for å vise en forskjell på avlastningsbolig kontra avlastning i barnebolig. Forskjellen er omfanget av vedtaket i antall døgn pr måned.

– Forskningsprosjekt på ernæring. Det er sendt søknad til Forskningsrådet. Forventet behandlingstid er 3 mnd. Planen er oppstart 01.01.2019 med prosjektperiode på 3år.

– Politiske saker. Eie eller leie. Saken er utsatt til over sommeren.

1

Prinsipper om størrelse på driftsenheter. Notat til politisk utvalgsmøte i BIOM 6.6.18. Rådmannen tar initiativ til at Bærum kommune deltar i et forskningsprosjekt om dette temaet, for eksempel i samarbeid med Bergen kommune og Husbanken.

3. Informasjon fra Brukerrådet Planlagt og gjennomført Temakveld: ”Sjef i eget hus?”. Innlegg, Mentimeter og gruppearbeid. https://radgivningsgruppen.no/temakveld-sjef-i-eget-hus/ Jobbet med lett-lest beskrivelse av brukerråds-arbeid i kommunen. Denne er nå ute til høring.

Rapporten fra mobbe-konferansen og plakatene er ferdige og overlevert til tjenestelederne.

Vi jobber også med å få flere medlemmer i gruppen.

Tur til Gøteborg i mai har blitt utsatt til august 2018 for å få med alle kommunene. Vi reiser brukere fra Gjøvik, Eidsberg, Skedsmo og Bærum. Vi regner med å bli nesten 25 fra Norge.

På fredag 25. mai hadde vi et «Bli kjent treff» med alle brukerrepresentanter og tilrettteleggere fra kommunene. https://www.facebook.com/search/str/brukerr%C3%A5d/keywords_search Avreise mandag 20.8 på ettermiddagen og hjem igjen onsdag 22.8 på kvelden. I Gøteborg skal vi også treffe RiksGrunden, ULF fra Danmark og kanskje Spyr meg fra Færøyene. Vi skal bli litt kjent, så skal vi snakke om brukerrådsarbeid og muligheten for å starte en Skandinavisk forening og samlingspunkt.

Frivillighetsarbeid i kommunen og Velferdsteknologi er to saker som vi også skal jobbe videre med.

I morgen er det sommeravslutning for SAR på Emma kafe.

4. Status boligprosjekter Prosjekter som er nevnt i tidligere referat går sin gang. I tillegg er jevnlig kontakt med Eiendom for å vurdere nye boligprosjekter.

5. Boligprosjekt i Gabbroveien (Kolsås) Det ble vist tegninger av bygget, leilighetene, personalfasiliteter, aktivitetsrom. Tegningen sendes ut med referatet og innspill kan sendes seksjonsleder.

6. Eventuelt

– Temakvelder NFU stilte spørsmål rundt temakvelder for pårørende. Kan det bli for mange? Som ett resultat av Brobyggerprogrammet, har en arbeidsgruppe jobbet med nettverk, samhandling og tilbakemelding. Det er videre lagt opp til 2 til 4 temakvelder pr. år. Seksjonsleder tar opp videre samarbeid om temakveldene drøftes videre med involverte parter. Sentralt brukerråd

2

ønsker å komme med innspill til temaer for temakvelder fremover.

– Temakveld 12.4.18 NFU kom med tilbakemelding fra sine medlemmer på temaet» Foreldre i det lange løp», 12.04.18 på at det var gode og dyktige foredragsholdere, men det kunne være enda tydeligere på temaets vinkling og fokus, da ikke alle opplevde temaet som like aktuelt.

– Pårørendeskole Informasjon om ny runde med Pårørendeskole med tema aldring og helse er sendt ut. Det legges opp til 5 temakvelder i løpet av høst 2018. Dette er tt opplegg som er utarbeidet av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og som kommunen søker midler om til gjennomføring. NFU har gjennom sine medlemmer fått tilbakemelding på at pårørende skolen er ett godt tilbud. Har også fått tilbakemelding om at det er omfattende og for flere vanskelig å sette av så mange kvelder. Det er ønske om at kommunen ser på mulighetene for om dette kan gjøres på andre måter. For eksempel lenger, men færre kvelder. Seksjonsleder tar med seg innspillet videre i arbeidet.

Oppfølgingssaker (som vurderes fra gang til gang når agendaen settes opp) – Gå gjennom forslag på hva midlene fra salg av tomter kan brukes til. – Status Brobyggerprogrammet – Resultat fra mentimeter undersøkelsen blant deltakere på «Sjef i eget hus» – Invitere valgstyret til et møte

Møtedatoer; – 17.09.18 – 22.10.18 – 17.12.18 Møterom C, kommunegården fra 16.00 – 18.00.