Referat fra 28. oktober og 12. november 2019

Referat fra tilretteleggerforum tirsdag 29. oktober
og 12. november  2019
kl. 14-15 på Ramma, Emma Hjorthsvei 74

 

Tilstede 29.10:
Emma Hjorth – Aurelija Nilsson / Omar
Rykkinn – Arild Johansen / Fredrik Warhuus Andersen – Åsbråtan

 

Tilstede 29.10:

 

 

Ikke tilstede:
Bærum arbeidssenter –
Kim-Roger Næss / Kim Iversen

Rud/Vøyenenga – Mette Slettheim og Eli Ommedal

REGA – Anne Grete Steinveg / Kristin Myrland Ellevold

Hegnatun aktivitetssenter Heidi Skeie
Fagnatun –
Marianne Klykken eller Soriba Bangoula

                        Kastet Dagsenter – Hilde Waade / Anne-Karin Melbye

                        Sandvika/Stabekk Caroline Platou-Jensen eller Cindy Castanares

Skaret Dagsenter – ?

Rykkinn/Lommedalen – Gro Lunderby / Ruth Skaar Johansen

Bjerkelunden – Helen Nilsen / (mangler vara)

 

Informert:      Bjarne Skausvei – Geir Indseth

Gjettum/Bærums Verk – Hege Rysstad

PLO – Heidi Hesselberg og Bente Moe Eriksen

Bærum arbeidssenter – Lene Valaker og Tina Moer

 

 

Neste møte:   Kl. 14.00 til kl. 15.00 tirsdag . 21. januar eller tirsdag 4. februar 2020.

 

Runde i forhold til hva den enkelte gjør for å styrke brukermedvirkningen
og selvbestemmelsen på sitt tjenestested.

Aurelija Nilsson – Det er aktuelt med husmøte/råd på Høyrabben 8
og J.A. Lippestadveien 18-20 .  De må også eventuelt velge representant til brukerrådet.

 

Arild Johansen – Husmøtet har tatt opp diagnosen Down syndrom og epilepsi.
Så på videoer fra Youtube og snakket om temaene i 2 timer.

 

 

 

 

 

 

Forberedelse til SAR-møtet tirsdag 19. november

Viktig at tilretteleggerne forbereder de som stiller som representant fra sitt brukerråd.

Forberedelse innebærer å lage en liste over hvilke saker som skal deles med SAR.

 

Dette gjelder ikke de sakene som står på sakslisten, men hva som ellers skjer i brukerrådet.  Det skal være punkter og ikke et helt referat som leses opp.

I tillegg til å forberede brukerrådets representant som deltar på SAR-møtet i forhold til å fortelle om brukerrådets arbeid generelt i tiden fra siste SAR-møte,
skal representanten være forberedt på å presentere brukerrådets holdning
til de sakene som til enhver tid står på dagsorden til SAR.

For å kunne gjøre dette må det forberedes, samt at man om nødvendig må innhente svar og informasjon fra husmøter/husråd i enkelte saker.

 

Tilrettelegger behøver ikke stille på SAR-møtet, med mindre representanten ønsker dette.

 

 

Se sakslisten for saker som skal opp på SAR-møtet.

Ble gjennomgått på møtet.

Informasjon fra Lars Ole

 

Brukerrådsportalen

Kom gjerne med konkrete innspill eller ønsker til portalen.

Det kommer jevnlig nye deltakere på portalen, så følg med.

 

 

Diverse
Varaperson, hvis man selv er forhindret fra å møte!

Skaret og Bjerkelunden mangler varaperson.

Navn på varaperson sendes Lars Ole så snart det er avklart.

 

KalenderenRGBs hjemmeside
Alle oppfordres til å bruke denne aktivt og fortelle andre om at den finnes.

 

SAR 19. november 2019

                           Vedlegg til RGB referat 1/498


Saksliste til møte i SAR

SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

 

Tirsdag 19. november 2019 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.

En til tre medlemmer fra hvert av bruker-rådene i Bærum, og en tilrettelegger hvis behov.

Brukerrådene skal på forhånd ha jobbet med det som er skrevet med rød skrift.

For flere sakspapirer, se hjemmesiden til RGB, under SAR Samarbeidsrådet.

 

Sak 1:  Runde rundt bordet (45 minutter)
Eget hjelpeark – se vedlegg nr. 1

Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?
Hvert bruker-råd forbereder et innlegg på inntil 5 minutter.

 

Sak 2: 02/17  Oppskrift på brukerråd  (20 minutter)

Vi skal gå igjennom og godkjenne heftet
Brukerråd – for medarbeidere og beboere i 2019.
Alle brukerrådene ser på side 12 (Kan ikke komme)
og side 13 (Hva kan man bruke et brukerråd til)
og tar med sine innspill og forslag på møtet.

 

 

Sak 3:  02/19 Tema-kveld om IP og BPA (15 min)

Hva kan vi om brukerstyrt personlig assistanse – BPA
og individuell plan – IP?

 

Sak 4:  07/16  Frivillighet i Bærum (5 minutter)
Hvordan går det med denne saken?

Sak 5:  01/19 Godt for meg (15 minutter)

Helen kommer for å informere oss om prosjektet;
Kosthold for bedre helse for
mennesker med utviklingshemming i kommunale boliger.

 

Eventuelt (30 minutter)
– Besøk av brukerråd fra Fredrikstad
– Bruk av Mentimeter

– Neste SAR-møte er 25. februar 2020

  Viktig      Meld fra til Lars Ole på mobil 90 10 03 90
eller e-post lars.bolneset@baerum.kommune.no

                   om hvem som kommer fra dere og om dere har saker til eventuelt.

Referat fra 28. oktober 2020

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

Helen Røstad-Tollefsen ga oss en status på ernæringsprosjektet. Se tilsendte lysbilder.

–          Må rekruttere minimum 30 deltakere til prosjektet innen 01.12.19

–          Hvordan kan vi få flere deltakere?

–          Foreldre og ansatte kan samarbeide / motivere for å få flere deltakere til dette prosjektet.

–          Kommentar til videoen som ble vist under presentasjonen;

Gjøre den lettere med å bruke færre ord, andre bilder.

 

Referat fra 26.08.19 ble godkjent

 

Merknad til punkt 4 «Organisering av brukerrådene»;

 

Vanskelig å forstå både hensikt og «gangen» mellom brukerrådene og administrasjonen.

Lars Ole kommer med et forslag slik at det kan bli mer tydelig, forståelig og konkret.

 

Informasjon fra seksjonsleder.

–          Det er nå besluttet at seksjonsleder blir i sin stilling.

–          Gjennomgang av handlingsprogrammet (HP). Presentasjonen er sendt ut.

–          Nevner noen områder;

o   Fire hovedmål for den langsiktige utviklingen.

o   Bærum 2040 – fremtidens tjenester. Større vekt på innbyggernes deltakelse og medvirkning.

o   De viktigste satsninger i 2020.

o   Samlokalisere Atri X og EmmaMedLiv. Øke bemanning.

o   Ny beregning av enhetskostnader i nye boliger. Hvor mye koster det å drifte. Nåværende beregninger viser seg å være for lave.

–          Pleie- og omsorg synes det er vanskelig å ta små kutt hvert år Hvordan kan vi få ned kostnadene på en mer gjennomtenkt måte? I prosjektet «Pleie- og omsorg i 2024» skal det jobbes med hvordan vi kan gjøre det og samtidig gi riktige tjenester med rett kvalitet.

 

Informasjon fra brukerrådsarbeid v / Merete

 

–          RGB – 3 møter siden sist og SAR-møte

–          Frivillighet. Intet nytt.

–          Ny veileder. Ferdig med tema vold og overgrep, alkohol og andre rusmidler. Skal fortsette med helsehjelp og tannhelse.

–          Paraply-organisasjon for de Nordiske landene. Sverige, Finland, Danmark, Færøyene, Island og Norge er med. Til sammen 20 personer møttes i Danmark i slutten av august.
Frøydis fra RGB og Martin fra BA-rådet, dro sammen med Marlene fra Skedsmo kommune.

Alle var positive til en konferansen i Norge neste år med tema FN-

Konvensjonen (CRPD).
Alle ønsket at arbeidet med Nordisk paraply skal fortsette.

–          Noen av oss skal på fiktiv rettsak 8. november i Oslo.

–          Forelesning for vernepleierstudenter.

–          Politiker-stafetten starter over nyttår.

 

Informasjon fra NFU:

–          Skal arrangere seminar «Et godt liv» i januar.

–          NFU/LUPE brev vedr «gjengsleie» til kommunedirektør (ny tittel = Rådmannen) med kopi til sektorutvalget Bistand og Omsorg (BIOM).

–          Kom med innspill at tjenester til mennesker med utviklingshemming burde være i et annet programområde enn Pleie- og omsorg.

–          Årlig tur til Solknatten. Samme deltakere år etter år.

–          Gåturer, siste søndag i hver måned,

–          Innsendte spørsmål fra NFU;

–  Samarbeidsrådet (SAR) og Rådgivningsgruppen (RGB)

– Kriterier for deltakelse på Guriset

– Nattevakt i nye boliger

– Takker nei til boligtilbud og de eventuelle utfordringer det gir.

NFU kom med innspill på «takker nei til boligtilbud». Kan det gjøres mer forpliktende, betale egenandel, søke på nytt.

–          Vedlegger tilbakemeldingene fra seksjonsleder.

 

Dersom det i fremtiden blir en utfordring for kommunen, må vi søke råd hos kommuneadvokaten i forhold til om det kan bli mer forpliktende.

 

Status boligprosjekter.

Meglergården er utsatt til Q2 2022.

Ellers ingen endringer siden sist.
Eventuelt.

–          NFU får tilbakemelding på at ved noen boliger så kommer en beskjed ikke frem til alle ansatte. God rutiner skal sikre at beskjeder går til hele personalgruppen.

–          Lars Ole informerte om at det blir 2 dagers konferanse i Asker Kulturhus, 23.01.2020 og 24.01.2020. Tema?

–          NFU tok opp privat leilighet, som skal selges.

Pårørende har vært i kontakt med boligkoordinator, som ga kontakt informasjon til NFU/ v Unni.

–          Spørsmål til kommunen om vi blander beboere med psykiske lidelser og mennesker med utviklingshemming i bofellesskap.

o   Ikke alle «våre» beboere har diagnosen utviklingshemming, men har tilsvarende diagnoser og i behov av denne typen hjelp. Noen har også flere diagnoser.

o   Det er viktig å ha brukerfokus med tanke på hvor er det rette miljøet med fagkompetanse. For eksempel en som har diagnosen utviklingshemming med tilleggs diagnose psykiske lidelser kan få tjenester enten fra Pleie og omsorg eller fra Helse og Sosial. Hvilken diagnose som er mest dominerende og hvilken type hjelp er den enkelte i behov av, er det som er avgjørende.

–          Boligkoordinator refererte til Budstikka innlegg fra NFU og «tvangsflytting». Siden 2015 har en del små enheter med inntil 4 beboere blitt avviklet. Ingen er blitt tvangsflyttet. Gjennom dialog med beboer, pårørende/verge og med ett brukerfokus om nytt botilbud i en større enhet, så er tilbakemeldingene at det har vært vellykket for beboerne.

 

 

Neste møte 09.12.19 kl. 16.00 – 18.00,

Eivind Lyches vei 10, Sandvika.

                       

 

 

Oppfølgingssaker:

 

Informasjon om følgende 09.12.19:

– «Pleie og omsorg 2024»

– Strategisk arbeid «Sammen skaper vi gode liv»

 

Oppfølging i 2020:

– Hva står om/hvordan ligger Bærum an når det gjelder utviklingshemmede i

Kommunebarometret.

(vente til januar 2020 dersom det ikke blir tid på møte 09.12.19)

 

– Rekruttering, arbeidstidsordninger (vente til januar 2020)

 

 

 

28

SAR 01/2019 Godt for meg

Dokumenter:
Presentasjon av studiet
Samtykkeerklæring
Forespørsel til verge
Hva innebærer det for ansatte
Film om prosjektet

24, september 2019
Sak 5: SAR 01/19 Godt for meg
Helen som er ernæringsfysiologen
fortalte om et prosjekt hun holder på med.

Prosjektet handler om kosthold for bedre helse
for mennesker med utviklingshemming
i omsorgsboliger
og kosthold-kurset: «Godt for meg».

Hvis du vil være med og lære om god mat
som også er godt for kroppen og smake på nye ting
må du si fra til de ansatte i boligen din om det.

For å melde deg på (se vedlegg under SAR)
må du skrive navnet ditt på arket som ligger vedlagt
og be ansatte i boligen om å kontakte meg.

Når du har gjort det
kommer jeg hjem til deg,
snakker med deg og gjør noen undersøkelser av deg.

Hvis ting er ok inviteres du med i studien

og kosthold-kurset som starter på nyåret.

Jeg håper du vil bli med
og gleder seg til å bli bedre kjent med deg!

Gå inn på RGBs hjemmeside under fanen SAR
for å finne egne vedlegg til denne saken.

 

19, november 2019
Hele forteller om kostholds-kurset.
Hva skal vi gjøre!
Jeg kan mye om mat og drikke.
På kurset skal vi sammen lage spennende og god mat.
Vi skal også ha konkurranser og leker.
Dere får noen oppgaver.
Skal sjekke om dere har lært noe nytt.

 

25, februar 2020
Helen forteller litt om hvordan det går med arbeidet.
Opplegget starter i midten av mars.

Det neste kurset skal starte i oktober.

Det er 30 personer som nå er med i prosjektet.