Nr. 452 – Referat fra 13. desember 2016

 

 

 

Referat fra 13. desember 2016

Tilstede:             Cecilie Dahl, Gro Kristine Sjønnesen,

Cora Galucio og Tove Kjevik

Ikke tilstede:     John-Harald Wangen og Erik Songstad,

Møte-leder:        Cecilie Dahl for John-Harald

Tilretteleggere:          Lars Ole Bolneset

         Sted:                            Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:        Kl. 09.00 til kl. 12.00

Besøk:               Ingen

Vedlegg:            1/452  Møteplan for våren 2017
2/452           Referat fra SAR 6. desember

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Det har vært møte i sentralt brukerråd i går.

 

Avis-utklipp og andre nyheter

Ingen avis-utklipp.

 

 

Beskjeder og informasjon

Vi starter opp igjen tirsdag 3. januar med årsrapport-skriving.

Brev til gruppen

Ingen brev.

 

@   E-post

Ingen e-poster.

 

 

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

Ikke sjekket.

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

 

BA-rådet

Ikke nytt møte siden sist.

 

Saker til SAR:

Lager ferdig sakliste til SAR-møtet 14. februar
på vårt møte tirsdag 10. januar 2017.

 


 

SAKER       

 

05/16     Politiker-stafett 2016

Arnulf kommer på møtet 10. januar 2017.

 

Vedtak:     intet vedtak.

 

 

 

09/15     Ny brosjyre

 

Vedtak:     Be om penger til å trykke opp brosjyren.
 

 

02/16     Årsrapport 2015

Vi har fortsatt på rapporten.

 

Vedtak:     Godkjennes på neste møte.

 

 

 

07/16     Frivillighet i Bærum

Vedtak:     I 2017 ber vi om et møte med Anne og Harald
for å planlegge en sak til vårens første SAR-møte.

Godkjenning av referat nummer 452

Referatet ble godkjent.

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møtet.

 

 

EVENTUELT
Møtet ble avsluttet med julemat hos Cecilie.

 

Nye ord til ordbanken
– ingen nye ord denne gangen

MØTER I RÅDGIVNINGS-GRUPPEN

FOR VÅREN 2017   pr. 15.12.16 – Henges opp          

 

         Møtene starter kl. 09.00 og slutter kl. 15.00

                                               

         Dato:                                                      Møteleder:

      o  TIRSDAG              3.  januar      John-Harald

      o  TIRSDAG            10.  januar      Gro

      o  TIRSDAG             31.  januar   Erik

      o  TIRSDAG            14.  februar    Cecilie  

Løkkeåsveien 2      SAR-møte 12.30 til 15.00


oHøring-konferanse fredag 17. februar

     

o  TIRSDAG             28.  februar Cora

 

o  TIRSDAG            14.  mars      Tove

o  TIRSDAG            28.  mars      John-Harald
o  TIRSDAG              11.  april     Gro       

o  TIRSDAG            25.  april       Erik

o  TIRSDAG              9.  mai        Cora            

Løkkeåsveien 2      SAR-møte 12.30 til 15.00

o  TIRSDAG             23.  mai       Cecilie         

 • TIRSDAG   juni            Tove
  Sommer-avslutning med SAR og andre kl. 13.00 til kl.15.00

 

F   Møtene er på ”Ramma” Emma Hjorthsvei 74  (rett ved Emma kafe),

bortsett fra når det er SAR-møte, da foregår møtet i Løkkeåsveien 2.
HUSK Å GI BESKJED HVIS DU IKKE KAN KOMME til Lars Ole 90 10 03 90

 

 

Vedlegg 2/452 til RGB-møte 13.12.16

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra møte i SAR

SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Tirsdag 6. desember 2016

Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.

 

Møteleder: Cecilie

Referent:   Lars Ole

Vedlegg:   1. Oppskrift på husmøter

 

Besøk:       Heidi Hesselberg, seksjonsleder miljøarbeidertjenesten

 

Tilstede:    12 brukere (B), 2 tilretteleggere (T)
Er her for første gang:
Lene fra Jernbaneveien (T),
Diverse:     Ingen ting.
 

 

 

 

 

 

 

Sak 1:   Runde rundt bordet

Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?

 

 

 1. Gjettum / Skytterdalen / Levrestien / Bærums verk – 0 (B) 0 (T)

Ikke tilstede – beskjed gitt.

 

 

 1. Jernbaneveien – Anne og Gro Anita (B) og Lene (T)
  Planlagt julebord lørdag 17. desember.

 

Har også planlagt forskjellige
mulige aktiviteter i romjulen.

 

Har også snakket om felles middag.

 

Har snakket om miljø-regler.

Reglene gjelder når alle er samlet.

 

 

Fornebu – (B) og  (T)

Ikke tilstede – beskjed gitt.

 

 

 1. Per Skreddersvei – (B) og (T)

Ikke tilstede – beskjed gitt.

 

 1. Husmøte Belsetveien boliger –

Ikke tilstede.

 

 

 1. Emma Hjorth boliger – Gro, Cora og Rune (B) ? (T).

Planlagt julebord 14. desember.

 

 

 1. RUVE (Hauger Park, Vangkroken, Vanningsveien
  og Tanumveien) – Anne og Martin (B) (T)

Har hatt en vellykket Halloween-fest.

På Hauger er det julebord førstkommende lørdag.

 

 

 

 


 1. Husmøte Åsbråtan 71 – John-Harald (B) 0 (T)

Har snakket om julebord

og om kolonial.no

 

Har også snakket om bruk av felles bil.

 

 

 1. BA–rådet – Martin og Martin (B) (T)

Har snakket om miljø-regler og nye råd på avdelingene.

Skal gjennomføre arbeidsmiljø-undersøkelse før jul.

 

Fortalte fra LAFY-konferansen
som er en konferanse som arrangeres av
landsrådet for arbeid til yrkeshemmede.
På konferansen ble det snakket om temaet sorg
og om temaet kjæresteforhold og det å sette grenser.
 

 1. Fredag-styret – Anne (B) 0 (T)
  Ingen møter siden sist.

 

 

 1. REGA-rådet – (B) 0 (T)
  Ikke tilstede – ingen beskjed.

 

 

 1. RGB – John-Harald, Gro, Erik, Cecilie og Tove (B)
  Lars Ole (T)

Siden siste møte i SAR 27. september så har vi:
Studietur til Danmark og besøkte ULF.
Der traff vi også Grunden.

Vi var på konferanse og lærte om medborgerskap.

Medborgerskap handler om å være en borger i samfunnet,

med rettigheter og plikter.

 

Feiring av SAR 10 år.

Etter på skal vi se litt video
og bilder som ble vist på festen.

 

 

Intervju med 5 studenter
som hadde lyst til å være i praksis hos oss.

Først var det to som sa ja, men nå er det en.

Hun kommer i januar.

 

Fortsatt på politiker-stafetten.
Neste politiker som kommer er fra Krf.

Han kommer på et møte i januar.

 

Besøk av Britta Iversen
som skriver en rapport fra Mobbe-konferansen.

 

Besøk av Harald og Anne
om frivillighet i miljøarbeider-tjenesten.

Er det noen som vet hva frivillighet betyr?

Hjelper til uten lønn.

 

Vi har oppdatert brosjyren vår.

Rettet opp feil og byttet ut bilder.

Har også skrevet om SAR.

Tove og Gro delte ut den nye brosjyren.

 

 

 

Aurora (e-post fra Pål)

Ikke tilstede.

 

 

 

 

Pause 13.43 til 14.00

 

 

 

 

Sak 2:   Bærums-konferanse 9. mars 2016

Vi så på forslag til bilder fra Underhaugsbakken.
De hadde kommet mange gode ideer.

 

Vedtak:     RGB kommer med et forslag
til neste SAR-møte i februar 2017.

 

 

 

 

 

 

Sak 3:   Oppskrift på husmøter

Ingen av brukerrådene har testet ut oppskriften.

Vi utsetter derfor saken til neste møte.

 

Vedtak:     Husmøtene tester ut oppskriften
og melder erfaringer til sitt brukerråd.
Brukerrådet tar dette med til neste SAR-møtet 14. februar.

 

 

 

Sak 4:   SAR fyller 10 år 11. november

Dagen ble feiret fredag 11. november
i kantinen i kommunegården fra kl. 16.00 til kl. 19.00.

 

Det ble skrevet om feiringen på kommunens hjemmeside.

 

Vi så på video fra når SAR ble startet
og bilder fra de 10 siste årene.
Vedtak:     Ingen vedtak

 

 

 

Sak 5:   Mandat for brukerråd

Vi gikk igjennom første punkt i mandatet for brukerråd.
Dette punktet handler om hva rådet skal gjøre.
I siste setning sto det at
brukerrådet ikke kan bestemme over tjeneste-leder.
Vi la til en setning helt tilslutt.
Nå står det:
Brukerrådet kan ikke bestemme over tjeneste-leder,
men tjenesteleder skal høre på brukernes meninger.

 

Vedtak:     Fortsetter med punkt 2 på neste møte.
Det handler om hvem som skal sitte i rådet.

 

 

Eventuelt
Neste møte er i midten av februar 2017.

 


 

Vedlegg 1. til SAR referat 6. desember 2016

 

«Oppskrift på husmøter»

Tjenestestedene har svart på spørsmål
om hvordan de gjennomfører husmøter i boligene.
Svarene har blitt snakket om på Samarbeidsrådet for brukerrådene (SAR).
Rådgivningsgruppen (RGB) har samlet alle svarene
og laget denne oppskriften.
Arbeidet med oppskriften har foregått i 2015 og 2016.


Dag og tid

Når det gjelder dag og tid for møtene
er dette noe hvert enkelt husmøte må finne ut av
hva som passer best for dem.

Hvor ofte møter?
Det er veldig forskjell på hvor ofte det er møter.
Noen har møter hver 14 dag og noen har bare 4 ganger i året.
Husmøter bør være minst en gang i måneden,
gjerne hver 14 dag.

På hvilken dag i uken?
Boligene har møter på forskjellige dager.
Velg den ukedagen som passer best for de som bor der.

Når starter og slutter møtene?
Tidspunktet er rett etter jobb noen steder
og fra 18.30 til 19.30 andre steder.

Møtene varer 1 time,
hvis man ikke blir ferdig tidligere.

Hvor mange kommer?
Alle stedene kommer over halvparten av de som bor der.
Det vanligste er at 3 av 4 kommer.
Alle må få beskjed i god tid.

Spørre de som ikke kommer om hvorfor de ikke kommer.
Hvis man vet hvorfor, kan man gjøre noe med det.
Man kan også flytte møtet,
hvis det er mange som ikke kan komme.

Hva skal vi snakke om?
Saker som tas opp er turer, regler,
felles aktiviteteter som grilling, helger, middager, meny,
finne på noe sammen, ting vi er forøyde med
og ting vi ikke er fornøyde med,
Snakker også om rettigheter og ferie.

Tar også opp saker fra SAR.

 

Saksliste?
Dette er veldig forskjellig.
Noen har sakliste, men de fleste har det ikke.
Det beste er å ha en liste på veggen med dato og tid for neste møte.
På listen kan alle skrive opp saker de ønsker å ta opp.
Det er viktig at man også skriver sitt navn etter saken,
slik at alle vet hvem det er som ønsker å ta opp saken.

På listen står det alltid de faste punktene som er på hvert møte
og de sakene man ikke ble ferdig med på forrige møte.
Sakslisten til neste møte henges opp når et husmøte er ferdig.

På husmøtet tar vi ikke opp saker som handler om private ting.
Eksempler; sex, personlige problemer, personlig hygiene,
private avtaler,

Referat?
De fleste stedene har referat, men ikke alle.
Det er personalet som skriver referat.

Referatet kan ligge i egen perm.
Alle får referat selv om de ikke har vært på møtet,
men kan godt ha en perm i tillegg.
Viktig at alle får muligheten til å lese referatet.

Kan også sendes på e-post,
men det er ikke alle som har e-post eller pc.

Ansvaret for møtene?

De fleste stedene har personalet ansvaret for møtene.
Noen ganger må brukerne minne personalet på
at det skal være møte.

Personalet bør ikke ha en stor rolle i møtet.
Det er vårt møte.

Hvem styrer ordet?
Det er forskjellig hvem som styrer ordet.
Noen ganger er det personalet, andre ganger brukerne,
noen ganger sammen.
Det bør velges en møteleder som kan ha et personale til å hjelpe seg.
Møteleder bør forberede møtet på forhånd og gå igjennom sakslisten.

Servering på møtene?
Noen har pizza og brus.
Noen har felles middag før møtet.
Noen har kjeks.
Noen har ikke felles servering.

 

 

 

 

Referat fra 12. desember 2016

1.

 

Velkommen til nytt medlem, Beate L. Lien, som er representant fra organisasjonen LUPE .

 

Referat fra 17.10.2016. Kommentarer til referatet;

–          Invitere BIOM leder Espelien til møte i sentralt brukerråd.

–          Vi bruker bolig i stedet for omsorgsbolig.

–          Ingen merknader til beskrivelsen av Sentralt brukerråd.

 

2. Informasjon fra seksjonsleder ;

–          Hyggelig feiring av SARS 10 års jubileum 11. november. Det var ikke så mange som kunne komme. Mulig at tidspunktet ikke passet.

 

–          Status byggeprosjekter;

 • Sauebakken går som planlagt. Forventet ferdig i løpet av 2018.
 • Vallervein 146 blir tegnet om p.g.a. at det blir færre leiligheter enn det som var planlagt i 1.utkast. Det blir nå 12 leiligheter. Forventet ferdig i løpet av 2019. Eiendom vurderer hva resten av tomten skal brukes til.
 • Meglergården er utsatt til 2020.

 

–          Temakveld 2017 om Aldring og Helse.

Frode K. Larsen fra Nasjonalkompetansesenter kommer og holder foredrag om temaet Aldring og Helse, 27.02.2017 kl. 18.00 i Kunnskapssenteret i Sandvika.

 

Det er ønskelig med en plan på hvordan man kan forebygge demens i boligene. Heidi hører med Frode K. Larsen om han kan legge det inn i sitt foredrag.

 

 

3.  Prosjekt Brynsveien.

Heidi gikk gjennom tegningene. Bygget er forventet ferdig i løpet av 2018. Det blir 12 leiligheter, fellesareal og personalfasiliteter.

Kommentarer på at det kan være en fordel å ha 2 dører inn til bad, slik at gjester ikke trenger å gå gjennom soverommet. Hva tenker Husbanken om dette?

 

Valgfriheten på å eie eller leie bolig informeres om når vi vet hvordan det skal håndteres i de kommende boligprosjektene.

 

4. NOU 2016:17 På lik linje

Høringsfristen er 2.3.2017.  Viktig å få innspill / høring fra brukerne selv. Lars Ole kommer med forslag på hvordan det kan arrangeres temadag(er) på temaene arbeid, bolig og helse.

 

–          Invitere prosjektleder Kirsten V. Skretting til sentralt brukerråd for å informere om prosjektet «Brobygging«, som også handler om å videreutvikle muligheter for nye arbeids- aktivitetsoppgaver.

–          NFU og Lupe kan søke om midler til ernæring fra Ekstrastiftelsen.

–          Ønske om at Storkjøkkenet kan lage en film / veileder på «ung mat«, tilsvarende som er laget til de eldre.

 

5. Eventuelt:

Det er ønskelig at vi legger også de tidligere referatene fra Sentralt brukerråd ut på internettet.

 

Lars Ole har etablert et forum hvor tilretteleggerne av brukerrådene kan dele sine erfaringer etc.

 

6. Neste møte er 13.03. 16 fra 16.00 – 18.00, kommunegården, møterom C.

 

 

P.S

Jeg har snakket med Anita H. Gustavsen på Tildelingskontoret i forhold til bruk av begrepet « Omsorgsbolig «.

Tildelingskontoret bruker omsorgsbolig når de sender ut brev om tilbud om omsorgsbolig. Det er da i forkant fattet vedtak at det er behov for oppfølging i bolig.

Husbanken bruker også begrepet « omsorgsbolig «

 

Det er ingen lovhjemmel at det skal hete omsorgsbolig, men mer for å skille fra for eksempel « Velferdsboliger «  i det kommunale systemet der det ikke fattes vedtak om behov for oppfølging.

 

Fant noe på nettet;

 

 

https://www.helsetilsynet.no/no/Regelverk/Tolkningsuttalelser/Helse-omsorgstjenester/Svar-pa-henvendelse-vedr-rettslig-grunnlag-for-omsorgsbolig/

 

 

 

god jul og godt nytt år !

SAR-møte 6. desember 2016

Sak 2:   Bærums-konferanse 9. mars 2016   Vi så på forslag til bilder fra Underhaugsbakken.   De hadde kommet mange gode ideer.   Vedtak: RGB kommer med et forslag  til neste SAR-møte i februar 2017.

 5

Sak 3:   Oppskrift på husmøter  Ingen av brukerrådene har testet ut oppskriften.  Vi utsetter derfor saken til neste møte.

Vedtak: Husmøtene tester ut oppskriften  og melder erfaringer til sitt brukerråd.   Brukerrådet tar dette med til neste SAR-møtet 14. februar.

Sak 4: SAR fyller 10 år 11. november   Dagen ble feiret fredag 11. november  i kantinen i kommunegården fra kl. 16.00 til kl. 19.00.

Det ble skrevet om feiringen på kommunens hjemmeside.

Vi så på video fra når SAR ble startet  og bilder fra de 10 siste årene.

Vedtak: Ingen vedtak

Sak 5: Mandat for brukerråd   Vi gikk igjennom første punkt i mandatet for brukerråd.   Dette punktet handler om hva rådet skal gjøre.      I siste setning sto det at     brukerrådet ikke kan bestemme over tjeneste-leder.

Vi la til en setning helt tilslutt.

Nå står det: Brukerrådet kan ikke bestemme over tjeneste-leder, men tjenesteleder skal høre på brukernes meninger.

Vedtak: Fortsetter med punkt 2 på neste møte. Det handler om hvem som skal sitte i rådet.

SAR 05/2016   Mandat for brukerråd

6. desember 2016
Vi gikk igjennom første punkt i mandatet for brukerråd.

Dette punktet handler om hva rådet skal gjøre.
I siste setning sto det at
brukerrådet ikke kan bestemme over tjeneste-leder.

Vi la til en setning helt tilslutt.
Nå står det:
Brukerrådet kan ikke bestemme over tjeneste-leder,
men tjenesteleder skal høre på brukernes meninger.

Vedtak:
Fortsetter med punkt 2 på neste møte.
Det handler om hvem som skal sitte i rådet.

 

14. februar 2017
Det var meningen at vi skulle ta opp punkt 2 i dag,
men fikk ikke tid.

Vedtak:
Fortsetter med punkt 2 på neste møte.
Det handler om hvem som skal sitte i rådet.

 

9. mai 2017

2. SAMMENSETNING – hvem skal sitte i rådet?
Bruker-rådet består av 4/fire valgte brukere.
– Disse  skal velges av brukerne på hele tjenestestedet

Hvert år velges 2/to representanter for 2/to år.
– For at ikke alle fire skal byttes ut samtidig.

Det er bare brukere som kan være representanter.
– Det betyr at det ikke kan være verger eller pårørende.

Representantene velges på husmøter ved skriftlig valg.
– Det er et eget opplegg for hvordan dette skal gjøres.

De som stiller til valg skal fortelle de andre hvorfor de stiller til valg.
– Viktig for de andre å vite.

Bruker-rådet velger hvem som skal være leder.
– Behov for å beskrive leders oppgave.

Tjenesteleder velger en ansatt som skal være tilrettelegger.

– Brukerrådet kan komme med forslag.

Tjenesteleder er bruker-rådets sekretær
med ansvar for møte-innkalling/saksliste og referat.
– Skriv gjerne referatet i møte og bruk projektor.

Innkalling og saksliste sendes ut 14 dager før møtet.
– Dette er viktig at følges opp.

Referatet skal sendes til alle medlemmene
innen 14 dager etter møtet.
– Dette er viktig at følges opp.

Vedtak:
Vi fortsetter med punkt 3. neste gang.

 

12.september 2017

3. Hva skal jobbes med? (Saker og oppgaver)

Ingen av rådene har forberedt denne oppgaven i dag.

Vi brukte litt tid på å snakke om hva e tjenestested er?

Et tjenestested er et område hvor det er flere boliger samlet.

Det kan være flere boliger og baser som hører sammen.

Mandatet finner man også på kommunens hjemmesider,
søker etter brukerråd og finner det der.


Vedtak:

Saken er utsatt til neste møte.

 

7. november 2017

3. Hva skal jobbes med? (Saker og oppgaver)
Bruker-rådet skal gi råd
i saker som handler om tjenestestedet.

De skal bli spurt og hørt
i saker som handler om bruker-undersøkelser
og kommunens handlings-program.

Bruker-rådet skal se tjenestestedets budsjett og års-regnskap.

Vedtak:
Saken fortsetter på neste møte med punkt 4.

 

13. februar 2018
Brukerrådet på Åsbråtan og i SAST har snakket om dette punktet.

4. Hvor ofte møtes vi? (Møte-hyppighet)
Det skal holdes 4/fire møter i året.
Års-hjulet for bruker-rådene viser når møtene skal være.

Rådets leder kan innkalle til ekstra møter ved behov.

Tjenesteleder er rådets sekretær
med ansvar for møte-innkalling / saksliste og referat.

Innkalling og saksliste sendes ut 14 dager før møtet.
Referatet skal sendes alle i rådet innen 14 dager etter møtet.

Nå går vi gjennom punkt for punkt
og snakker om hva det betyr.

Vedtak:
Vi er ferdige med å gjennomgå mandatet.