Referat fra 5. desember 2016

Referat fra tilretteleggerforum
mandag 5. desember 2016 kl. 13-15 på Ramma

 

Tilstede:          Stian Brattbakk Skaret – Dagsenter

Grethe Moe Myrvangveien  – Dagsenter

Bård Kjetil Dahl – REGA (Regionalt aktivitetssenter Emma Hjorth)

Laila Bjerke RUVE-rådet – Rud/Vøyenenga

Anne-Karin Melbye Kastet – Dagsenter

Heidi Skeie Hegnatun aktivitetssenter og ESA – Dagsenter

Caroline Platou-Jensen Jernbaneveien – Sandvika/Stabekk

Gro Lundeby Per Skreddersvei – Rykkinn/Lommedalen

 

Ikke tilstede:   Christian BA-rådet – Bærum arbeidssenter

Ola Aanje, Åsbråtan – Rykkinn

Aleksander Liendo – Emma Hjorth

Turid Johannesen Oset – Bjerkelunden

 

Informert:       Geir Indseth – Bjarne Skausvei

Hege Rysstad – Gjettum/Bærums Verk

Heidi Hesselberg – PLO

Lene Valaker – Bærum arbeidssenter

 

Presentasjonsrunde – Runden
Vi startet med en runde hvor alle fortalte om hvem de er, utdannelse, hvor de har jobbet og jobber, samt erfaring med brukerrådsarbeid.  Hvem som skal være med fra det enkelte tjenestested må tjenestestedet avgjøre, men det er ønskelig at hvert tjenestested eller avdeling der hvor det er mest naturlig, har en fast representant til forumet.  Det er også ønskelig at det oppnevnes en vara, slik at kontinuiteten opprettholdes.

Denne runden vil være fast på hvert møte, slik at nye kan bli presentert for gruppen.
Men først og fremst for å orientere hverandre om hva man holder på med av brukerrådsarbeid.

Vedtak:          Alle forbereder et kort innlegg til dette punktet på hvert møte.

 

 

Temaer fra runden

  • I noen boliger har man tilbud om støttesamtale 1 time i uken, vedtak

Noen steder ved behov.

  • Idebank 3 timer i måneden, innebærer at bruker kan velge hva den tiden skal brukes til.

 

 

Forventninger til forumet

Et sted å dele erfaringer og få nye ideer.
Lage systemer for at brukerne skal kunne komme med sine innspill og ønsker.

Stemming – hvordan gjennomføre dette i praksis.
Bruk av spørreundersøkelser.

 

Informasjon fra Lars Ole

På RGBs hjemmeside ligger det en kalender som har som oppgave å vise mulige aktiviteter som er tilrettelagt for utviklingshemmede i Bærum kommune.  Det er opp til de som arrangerer aktiviteten å selv legge inn nødvendig informasjon.

 

Fra neste år vil Ridderne introdusere en brukerrådsportal, hvor tilretteleggere kan finne lovverk, maler/planer, tips fra andre og ikke minst bygge nettverk innad i kommunen, men også på tvers av kommuner.  Kommunenettverket forutsetter at andre kommuner abonnerer på portalen.

 

Vi avsluttet møtet med å snakke om hvilken ukedag og tid som passer best.

Det var enighet om at dagens møtedag og tid passer best.
Flere synes det var for sjelden å bare møtes to ganger i året.

Vi ble derfor enige om at det settes opp 4 møter i året, så er det opp til hvert enkelt tjenestested å prioritere denne tiden.
Møtedag og tid for 2017 blir mandager på Ramma fra kl. 13.00 til kl. 15.00.  Møtene legges midt mellom SAR-møtene, slik at forumet kan diskutere strategier vedørende saker som enten var oppe på siste SAR-møte eller som skal opp på neste SAR-møte.
Møteplan/års hjul vil bli tilsendt deltakerne i forumet.

 

 

Faglig påfyll

I november lanserte regjeringen en handlingsplan mot hatefulle
ytringer
for perioden 2016-2020.  Planen omfatter mange områder
som for eksempel skole, arbeid, tros- og livssyn, og sosiale medier.
Grupper som omfattes er barn og unge, minoriteter og personer
med nedsatt funksjonsevne.

I forbindelse med feiringen av FN-dagen for personer med nedsatt
funksjonsevne ble det presentert en forskningsstudie som omhandler personer med nedsatt funksjonsevnes erfaringer med hatytringer.

 

 

 

Diverse

Faste punkter til tilretteleggerforum:

  • Runden
  • Informasjon
  • Felles saker
  • Faglig påfyll
  • Diverse

 

Nr. 451 – Referat fra 22. november 2016

 

 

 

Referat fra 22. november 2016

Tilstede:             John-Harald Wangen, Erik Songstad,

Cora Galucio og Tove Kjevik

Ikke tilstede:     Cecilie Dahl og Gro Kristine Sjønnesen

Møte-leder:        Erik Songstad

Tilretteleggere:          Lars Ole Bolneset

         Sted:                            Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:        Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:               Ingen

Vedlegg:            1/451  Saksliste SAR-møte 6. desember 2016
Informasjon fra andre møter og konferanser

John-Harald og Erik har vært på foredrag med studenter.
Vi feiret at SAR var 10 år, i kantinen i kommunegården.

Det var en fin feiring.

Det står litt om feiringen på kommunens hjemmesider.

 

Avis-utklipp og andre nyheter

Ingen avis-utklipp.

 

 

Beskjeder og informasjon

Cecilie og Gro er på Kiel-tur med kommunen.

Erik blir borte neste møte,
fordi han også skal på Kiel-tur.

 

Brev til gruppen

Ingen brev.

 

 

 

 

@   E-post

Vi har fått e-post fra BA-rådet og fra Anne A.

 

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

ULF skal ha Dating fest med overnatting fra 26. til 27. november.

 

 

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

 

BA-rådet

Vi har lest igjennom referat fra møte 17.11.16.
Det skal gjennomføres en ny arbeidstakerundersøkelse
i løpet av desember.

BA-rådet har valg Martin S. E. og Martin T.
som faste representanter til SAR-møtene.

På LAFY-konferansen testet deltakerne ut valg kort.
Samme system som vi bruker.

 

Saker til SAR:

Vi har laget ferdig saklisten til møtet 6. desember.

 

Kjøpe inn noe pepperkaker til møtet.

     


 

 

 

SAKER       

 

 

05/16     Politiker-stafett 2016

Vi har ikke hørt noe mer fra Arnulf.

 

Vedtak:     Lars Ole sjekker.

 

 

 

 

 

09/15     Ny brosjyre

Vi har gått igjennom den siste utgaven av brosjyren
og gjort noen endringer.

Den skal deles ut på SAR.
Vedtak:     Be om penger til å trykke opp brosjyren.
 

02/16     Årsrapport 2015

Vi har fortsatt på rapporten.

 

Vedtak:     Godkjennes på neste møte.

 

 

 

 

 

07/16     Frivillighet i Bærum

 

Vedtak:     I 2017 ber vi om et møte med Anne og Harald
for å planlegge en sak til vårens første SAR-møte.

 

 

 

 

 

Godkjenning av referat nummer 451

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møtet.

 

 

 

 

 

EVENTUELT
Husk å ta med matpakke på neste møte som er i Løkkeåsveien 2.

 

 

 

Nye ord til ordbanken
– ingen nye ord denne gangen

Nr. 450 – Referat fra 8. november 2016

 

 

 

Referat fra 8. november 2016

Tilstede:             Cecilie Dahl, John-Harald Wangen, Erik Songstad,

Gro Kristine Sjønnesen, Cora Galucio og Tove Kjevik

Ikke tilstede:    

Møte-leder:        Gro Kristine Sjønnesen

Tilretteleggere:          Lars Ole Bolneset

         Sted:                            Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:        Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:

Vedlegg:            Ingen vedlegg
Informasjon fra andre møter og konferanser

Tove, Cecilie og Gro har vært på foredrag med studenter.
Avis-utklipp og andre nyheter

Ingen avis-utklipp.

 

 

Beskjeder og informasjon

Ingen beskjeder.

 

Brev til gruppen

Ingen brev.

 

@   E-post

Ingen viktig post.

 

 

 

 

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

Fikk ikke tid til å sjekke dette.

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

 

BA-rådet

Ikke noe nytt referat ennå.

 

 

 

Saker til SAR:

Vi har flyttet datoen for feiringen til 11. november.

(se sak 11/16).

     


 

SAKER       

 

05/16     Politiker-stafett 2016

Vi har ikke hørt noe mer fra Arnulf.

 

Vedtak:     Lars Ole sjekker.

 

 

 

 

09/15     Ny brosjyre

 

Vedtak:     Utsatt

 

 

 

02/16     Årsrapport 2015

 

Vedtak:     Utsatt

 

 

 

07/16     Frivillighet i Bærum

Anne Austveg og Harald Waugh kom på besøk
for å snakke om frivillighet.
Harald jobber med kultur og frivillighet i Pleie- og omsorg.

Anne jobber som avdelingsleder på Asklia.

 

Vi så på video fra Danmark
hvor Finn med utviklingshemming
er besøksvenn for Fredrik
som bor på et eldresenter.

 

Vi så også på bilder fra aktivitets-dagen
med Abbvie på Emma Hjorth.

Det var et arrangement som mange satte stor pris på.

 

Det har vært jobbet lite med frivillighet i miljøarbeidertjenesten.

Aktivitetsdag, besøksvenn og andre opplegg.
Hvor andre kan hjelpe utviklingshemmede,

hvor utviklingshemmede kan hjelpe andre
og hvor utviklingshemmede kan hjelpe hverandre.

 

 

 

Hvorfor gjør vi det?

Slik at man kan ha vennskapsforhold,
være aktiv medborger

og bidrar til samfunnet.

 

Hva finnes i dag?

Har forsøkt med besøkshund,
Lions kjører buss til Vivil, juletrefest og Rigmortur.

REGA har Bistro hvor utviklingshemmede
hjelper utviklingshemmede.

På et av aktivitetssentrene
er det to frivillige som bidrar i det daglige.

 

Det er ønske om å prøve ut forskjellige ting.

 

Kanskje lage en spørreundersøkelse
om hvilke behov man har
og hva man kan tenke seg å bidra med.

 

Bidra i forhold til Demens-landsbyen.

 

Regler for hvordan frivillige skal jobbe
og hvordan man skal ta i mot frivillige.

 

Lage en tema-kveld
eller ha det som en sak for brukerrådene.

De foreslår at vi snakker om ordet frivillighet
og hva vi tenker om det ordet
og hvordan vi kanskje kan få til noe fint i boligene.

 

Vedtak:     Vi tar opp dette på neste SAR-møte 6. desember.

 

 

10/16     Forberede SAR-fest

Laget program og fordelt oppgaver.
Laget kort foredrag om SAR.

 

Vedtak:     Tove og Cora kommer ca. kl. 15.00 til kantinen.

Cecilie kommer kl. 15.40 og Gro så fort hun kan.

 

 

 

 

 

Godkjenning av referat nummer 450

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møtet.

 

 

 

 

EVENTUELT
Intet spesielt.

 

 

 

Nye ord til ordbanken
– ingen nye ord denne gangen