Referat fra 12. september 2016

1.

 

Referat fra møte 02.05.16 ble godkjent. Velkommen til Vibeke, som nytt medlem.
2. Medieoppslag juli-august om voldsepisoder i kommunale omsorgsboliger.

Saken ble redegjort for politikere i Bistand og omsorg 24.08.2016.

 

NFU og LUPE ønsker eget møte med velferdsdirektør, kommunalsjef og seksjonsleder for å gå gjennom flere saker, som de har fått henvendelse om fra sine medlemmer. LUPE : Det er flere saker på landsbasis. Inntrykk av at det er bedre i Bærum kommune enn andre kommuner.

 

Velferdsdirektør Bovild Tjønn har nedsatt en arbeidsgruppe som skal gjennomgå og forbedre rutinene i forhold til å styrke rettsikkerheten til utviklingshemmede. Bør Bufdir ( Barne-,ungdoms- og familiedirektoratet være med i denne arbeidsgruppen ?

 

Det er foreløpig laget en midlertidig rutine som er spisset mot voldshendelser.

 

Overgrep bør være på dagsorden i Brukerådene. Brukerne bør bli spurt hva slags tiltak de ønsker, som må inn i tiltaksplan til den nedsatte arbeidsgruppen. Seksjonsleder skal være med på SAR møte 27.09.16.

 

3. Mandat for sentralt brukerråd.

Seksjonsleder sender mandatet ut på nytt siden flere ikke hadde fått den redigerte utgaven.

Tas opp på neste møte 17.10.2016.

4. Status byggeprosjekter.

Damveien. Innflytting 26.09.2016. Et meget vellykket prosjekt. Damveien er utvidet med 6 leiligheter, hvor 4 fra Evjebakken og 2 fra Bærumsveien skal flytte dit. De to andre i Bærumsveien skal flytte til Åsterud.

 

Saubakken  19 ( tidligere Løkka sykehjem ). Ferdig 2018.

Her rehabiliteres bygningen, og det skal bli 10 leiligheter for unge utviklingshemmede som står på ventelisten til Tildelingskontoret.

 

 

Innspill fra NFU/LUPE : Er det mulig å gjøre inngangspartiet mer åpent, slik at lysforholdene blir bedre ? Positivt at det er en vanlig blokk. Skiller seg ikke ut. Inngangsdør ved enden av bygget. Bør opprettholde glassdør, også pga lysforhold. Her bør det være noe alarmsystem som varsler dersom noen kommer inn eller går ut.

 

Brynsveien. Ferdig 2018.

Kommunen har kjøpt tomten og plantegningene av det private foretaket med 14 andelseiere ( unge utviklingshemmede ). I kjøpekontrakten er det en klausul om at andelseierne skal ha fortrinnsrett til disse leilighetene. Andelseierne har ikke tapt penger på dette prosjektet.

 

Gjennomgang av foreløpige plantegninger. Tas opp igjen når tegningene er mer ferdige.

 

Kommunen vil kun bygge 12 leiligheter. I plantegningene er det fjernet 2 leiligheter, som erstattes med eventuelt trimrom, kontor etc.

Bygget består av en underetasje hvor det skal være sportsboder, garderober, teknisk rom., 1.etg og2.etg.

 

Leilighetene er ca 50m2, ligger på bakkeplan.

Det er endret noe på personalfasilitetene, bl.a. flyttet nattevaktrom fra 2.etg til 1.etg ( midtre etasje ).

 

Det er gjort en grundig jobb i forhold til støyskjerming.

 

Vallerveien 146. Ferdig 2019.

Informasjon om at Husbanken sier nei til 24 leiligheter. Kommunen legger da opp til 12 leiligheter. Husbanken likte prosjektet og modellen.

Vallerveien 146 er også lagt frem for foreldregruppen « Mitt Hjem Meadomus «, som er positive til 24 leiligheter. De vil ta et eget møte med Husbanken.

 

Mulighhetsstudier.

Meglergården ( 2019 ). 12 leiligheter

Elgfaret 82 ( 2020 )

En ny Brekkeski ( 2020 )

Kolsåshjemmet ( 2021 )

Tokesvei 2 ( 2022 )

Bekkestumyrene ( 2023 )

Spørsmål fra LUPE om kommunen ser på området Avtjerna på Sollihøgda.

 

I fremtidige boligprosjekter bør det  også vurderes å få innspill fra rådgivningsgruppen og SAR.

 

1.etg i Gml. Drammensvei 25 blir brukt til  midlertidige flyttinger i påvente av rehablitering, eventuelt ferdigstillelse av nye bygg.

Beboerne i Damveien har bodd der i påvente av rehablitering/ påbygging av Damveien. Meget vellykket opphold for beboerne.

 

ABBL og salg av leiligheter på området Emma Hjorth.

Det skal bygges ungdomsleiligheter samt leiligheter for unge utviklingshemmede på området Emma Hjorth. 4 unge utviklingshemmede har kjøpt leilighet her. De vil få ambulerende tjenester fra Høyrabben 8, som ligger i nærheten.

 

 

 

 

Tomtesalget beløper seg på 19 mill, som er satt på kapital i Bærum kommune. Midlene skal komme utviklingshemmede til god i følge testamentet fra fru Emma Hjorth. Midlene skal ikke brukes til drift. Det må muligens en juridisk vurdering om bruk av midlene kun er knyttet til området Emma Hjorth. Det antas at det må til politisk behandling.

 

Spørsmål fra NFU om de kan komme med innspill på hva midlene skal brukes til.

Foreløpige innspill;

–          Aktivitetsdager

–          Ferietilbud

–          Bruke Altea om sommeren da det er ledig kapasitet.

–          Julebord

 

Frivillighet.

Seksjonsleder med flere fra kommunen skal på studietur til Danmark for å lære hvordan de organiserer frivillighet gjennom organisasjoner og/eller enkelt personer.

 

Informasjonsflyt – nettside.

Seksjonsleder og boligkoordinator har samarbeid og møter med foreldregruppen «Mitt Hjem Mea Domus», og andreforeldregrupper  der formålet er å ha dialog, involvering om fremtidig boligprosesser.

Drøfting hvordan informasjonsflyten skal være sett i sammenheng og i forhold til sentralt brukerråd.

Konklusjon på informasjonsflyten;

  1. Sentralt brukerråd deretter til;
  2. Foreldregrupper enten gjennom dialogmøter eller via nettsiden.

 

Nettsiden.

Det vil komme en egen nettside fra boligkoordinator, som legges ut på internett, samme side som info om øvrige tjenester til utviklingshemmede i kommunen.

 

Referat fra møtene i sentralt brukerråd.

Referatene skal legges på nettsiden til Bærum kommune under følgende; Helse og omsorg, tilbud til personer med utviklingshemming, brukerrådsarbeid, sentralt brukerråd.

5. Eventuelt.

Spørsmål fra NFU: Hvordan løser administrasjonen når en beboer flytter inn hos en annen beboer i en annen bolig for kortere eller lengre tid.

Hovedregel er at de krav på de samme vedtatte tjenestene, og det blir den tilflyttede boligen som har ansvar for å gi tjenestene. Det må søkes med begrunnelse om å få bli samboere.

 

Bistand og omsorgsleder Torbjørn Espelien ønsker samarbeid med NFU og LUPE sine medlemmer for å drøfte videre arbeid med brukerdialog. Arrangeres temamøte.

6. Neste møte.

17.10.2016 kl. 16.00

Saker :

Orientering og informasjon om dagtilbudene.

Handlingsplanen

Mandat for sentralt brukerråd.

Gjennomgang av plantegninger for Brynsveien dersom de er ferdige.

Nr. 447 – Referat fra 30. august 2016

 

 

 

 

Referat fra 30. august 2016

Tilstede:             Cora Maria Galucio, John-Harald Wangen, Erik Songstad

Cecilie Dahl, Gro Kristine Sjønnesen og Tove Kjevik

Ikke tilstede:    

Møte-leder:        Gro Sjønnesen

Tilretteleggere:          Lars Ole Bolneset

         Sted:                            Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:        Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:               Politikerstafetten – Siw Wikan fra Høyre

Vedlegg:            1/447  Saksliste til SAR-møtet 27. september 2016
2/447  Program for Medborger-konferanse i Danmark
 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Ingen møter siden sist.

 

 

Avis-utklipp og andre nyheter

På siste møte så vi på Kathrine-saken i Budstikka.

Nå er det en ny sak et annet sted som handler om en
som ble glemt av nattevakten i 8 timer.

 

Erik hadde med utklipp fra Bæringen nr. 4 – 2016
hvor det står om et arrangement på Emma Hjorth
hvor frivillige fra firmaet AbbVie bidro på aktivitetsdag

i samarbeid med REGA og miljøarbeidertjenesten.

 

 

 

Beskjeder og informasjon

Cecilie er i Spania på neste møte.

 

Vi har sett litt på vår nye hjemmeside.

 

Brev til gruppen

Ingen brev.

 

 

@   E-post

Referat fra BA-rådet og fra Anne Austveg om frivillighet.
 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

Intet spesielt fra hjemmesidene.

 

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

Vi har gjort ferdig sakslisten til møtet 27. september.
Sendes ut sammen med dagens referat
og til andre samarbeidspartnere.

 

 

Saker til SAR:

På SAR-møtet i september skal
oppskriften på husmøter gjøres ferdig.
Vi  har bestemt oss for å ha teamkveld
hvor vi også feirer SARs 10 års jubileum.

Det vil foregå i kantinen på kommunegården fredag 30. september.

Lokalet er bestilt.

 

 

     


 

SAKER       

 

 

09/15     Ny brosjyre

Vi må be om penger til å trykke opp brosjyren.
Vedtak:     Utsatt til høsten.

 

 

 

 

02/16     Årsrapport 2015

                   Vi har fortsatt på rapporten.

 

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

 

 

05/16     Politiker-stafett 2016

Siw er 47 år og kommer opprinnelig fra Vesterålen.

Har bodd i Bærum snart 20 år.

Har to jenter.

 

Har vært politiker i kommunen siden 2003 for Høyre.

Var leder for Bistand- og omsorg i forrige periode.

Sitter også i eierutvalget som styrer 11 selskaper
som Bærum kommune eier eller har eierinteresser,
blant annet brannvesenet, Arba og vannverket.

Sitter også i Formannskapet.

 

Vi laget en lettlest valgbrosjyre i 2011.
Snakket om mobbing på arbeidssted og boliger.
Snakket også om det å tilrettelegge informasjon
når det er nye ting, som for eksempel gjengs husleie.

 

Vedtak:     På neste møte kommer Wenche Steen fra Venstre

 

 

 

 

06/16     Tema-kvelder om mobbing

 

Vedtak:     Godkjenne og trykke opp plakat

 

07/16     Frivillighet i Bærum

Vi har invitert gruppen som jobber med dette

til å komme til oss 8. november.

 

Vedtak:     Vi har ikke hørt noe mer
fra de som kontaktet oss for 14 dager siden.

 

 

 

08/16     Medborgerskap

Sett på programmet til ULFs konferanse om medborgerskap.
Vi har lyst til å reise, men må betale litt av utgiftene selv.

Kanskje vi kan lage en god avtale med danskene om pris.

De som ønsker å reise er Cecilie, Erik, Gro og Tove.

Lars Ole blir med som tilrettelegger.

Se vedlegg 1/447.

 

Vedtak:     Vi bruker de siste pengene som står på reise-kontoen til turen
og legger ut litt selv for mat på turen.

 

 

 

Godkjenning av referat nummer 447

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut sammen med dette referatet.

 

 

 

EVENTUELT
Intet spesielt.

 

 

Nye ord til ordbanken
internasjonal