Møtereferat 9. november 2015

1. Byggeprosjekter og mulighetsstudier

Marianne Leseth Kinn fra Eiendom presenterte planer og tegninger for Damveien 3, som skal oppgraderes og utvides med 6 leiligheter. Til sammen blir det 10 leiligheter her og det er planlagt ferdigstillelse siste kvartal 2016.

Deltakerne på møtet syntes det var gode planer og gir sin tilslutning til disse.

 

Det er økende behov for boliger i årene frem mot 2023, viser blant annet til handlingsplanen for kommende periode.  På bakgrunn av det gjøres det flere mulighetsstudier, både utbygging av mindre enheter og bygging av nye boliger. Eiendom og pleie og omsorg samarbeider tett om dette og ser blant annet på: Vallerveien, denne tomten gir mulighet for to boligkomplekser.  Alternativt et dagtilbud på samme område hvis det for eksempel er egnet for deler av målgruppen det kan bygges for. Bekkestumyrene, Meglergården på Bekkestua er to andre mulighetsstudier det ses på.

 

Berget, på Emma Hjort, skal pusses opp etter jul og skal bli en del av Bærum kommunale dagtilbud. Når antallet personer med utviklingshemming øker i årene fremover, øker også behovet for arbeids og aktivitet. Berget er ett lokale det utvides med.

 

Sissel Mette har vært på frokostseminar hvor det ble snakket om hvilke behov og ønsker pårørende har i et livsperspektiv.  Hun anbefaler en rapport på temaet.

 

2. Referat fra møtet 15.10.15 ble godkjent.
Merknad: Bente Moe Eriksen startet i januar og ikke i februar.

 

3. Brukerkonferanse om mobbing

Datoen for konferansen er satt til onsdag 9. april 2016.  Starter kl. 9 og er ferdig kl. 15, fortrinnsvis i Kunnskapssenteret.

 

Det blir først en innledning på temaet mobbing generelt, så innledninger i forhold til områdene arbeid, hjem og fritid. Deretter går deltakerne i mindre grupper og diskuterer. Dagen avsluttes med en oppsummering i plenum.  Deltakere fra NFU og LUPE er velkomne til å være med.

 

4. Temakveld. Forslag til temaer: samtykkekompetanse, mobbing (videre fra brukerkonferansen), helse og ernæring, beboer som ressurs/frivillig.

 

Ønske om at temaet samtykkekompetanse blir det første som tas opp. Det er behov for en praktisk vinkling på temaet, ikke bare en juridisk.  Lars Ole sjekker om Thomas Owren kan påta seg oppdraget.  Vi spør også Petter Kramås.  Heidi sjekker muligheten for noe økonomisk støtte fra kommunen.

Vi tenker i uke 7 eller uke 9 i 2016. Lokalene i kunnskapssenteret som sist sjekkes.

5. Privateid vs kommunaleide leiligheter

Vi har tidligere drøftet dette og utsatt videre drøfting flere ganger. I sektorutvalg for bistand og omsorg den 16. juni ble det vedtatt at det åpnes for en valgfrihet for bruker om leie eller eie ved nye byggeprosjekter. Saken kan leses her: https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=moteplan_utvalg&fradato=2015-01-01T00:00:00&utvalg=12&

Denne saken er ferdig i denne omgang.

 

6. Handlingsprogrammet 2016-2019

Dersom det er spørsmål eller kommentarer utover det vi snakket om sist?

 

Spørsmål om kompetansemidler videre: det trappes ned på midler til norskopplæring, samt at det søkes om midler som dekker store deler av kostnadene ved kompetansehevende tiltak. Det står at det skal praktiseres en strengere tildelingspraksis, dette gjelder når det skal fattes nye vedtak og med bakgrunn i at det gjennomføres flere andre tiltak som vil bidra til å behovet noe fremover (se side 74 i HP for utdyping)

 

7. Avviksmeldinger

Kommunen stiller seg åpen til å offentliggjøre avviksstatistikker og rutinene for hvordan det arbeides med knyttet til avvik. Avvik og forbedringsområder registrerer på mange ulike områder, når det gjelder avvik knyttet til tjenestemottakere skal dette også registreres i den enkeltes journal. Det enkelte konkrete avviksskjemaet er ett internt dokument og det leveres som hovedregel ikke ut kopi av dette. Ansvaret for å behandle avvik ligger hos avdelingsleder/tjenesteleder, alle avvik tas også opp på personal- eller fagmøte på avdelingen.

 

Avvik kan oppsummeres på samarbeidsmøter/ansvarsgruppemøte. Understreker at dersom det er alvorlig eller gjentakende avvik bør dette tas opp umiddelbart med bruker og evt brukers verge/pårørende (ut fra samtykke).

 

Forslag om at avvik et sted også kan brukes som forbedringsgrunnlag andre steder

 

Et nytt avvikssystem som kommer i 2016. Dette vil også gi eksternt, deriblant pårørende og bruker mulighet til å melde inn avvik/forbedringsområder i det samme avvikssystemet som kommunen.

8. Forebyggende arbeid

Viser til hovedgrep og ønsket utviklingsgrep i Handlingsplanen for pleie og omsorg.

Det er etterspurt fra NFU hva som gjøres for målgruppen.

 

Ett eksempel er kartlegging ved bruk av verktøyet «Tidlig tegn». Selv om denne kartleggingen først om fremst brukes opp mot avklaring av demens, kan den også brukes som en baseline for helse.

 

Dersom gjennomført kartlegging gir indikasjoner på at det bør gjøres forebyggende grep er det i hovedsak opp til den faglige jobbingen ved den enkelte avdeling å gjøre grep. Dette vil da også være tema på samarbeidsmøter/ansvarsgruppemøte. Det vil være faglig bistand å få ved rådgivere i kommunen, fastlege og spesialisthelsetjenesten.

 

9. Eventuelt

Friskis og svettis-tilbud. NFU etterlyser flere påmeldinger om opplæring for ansatte til Røris. REf Bærumsavisa. Seksjonsleder har også sendt ut informasjon i tjenesten.

 

Himmeljegerne anbefales som inspirerende forelesere.

 

NFU fått innspill fra foreldre til unge som er «vennegjeng» som ønsker å bo sammen. De har fått en forståelse for at dette ikke er aktuelt å være med å bestemme selv. Kommunen utdyper at det pr dags dato ikke er en avklart praksis på dette. Det er heller ikke slik at kommunen ikke tar slike hensyn. Viser til den jobben Bente Moe Eriksen gjør knyttet til invitasjon til dialog med kommende pårørende.

 

Det savnes en god forklaring på hvorfor flere mister bostøtte og hva kan man gjøre med det, fra NFU. Dette er i stor utstrekning utenfor kommunens ansvar og det bes om at det tas opp med NFU sentralt og evt meldes tilbake til sentralt brukerråd.

 

Nr. 433 – Referat fra 3. november 2015

Referat fra 15. desember 2015 Tilstede: Cecilie Dahl, Erik Songstad, John-Harald Wangen, Cora Maria Galucio, Gro Kristine Sjønnesen og Tove Kjevik Ikke tilstede: Møte-leder: Tove Kjevik Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset Sted: Emma Hjorthsvei 74 / Ramma og hjemme hos Tove Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00 Besøk: Lars-Ove og kanskje Jacob på julebordet kl. 13.00 Vedlegg: Informasjon fra andre møter og konferanser Lars Ole har vært på møte med tjenestelederne. Der ble det snakket om brukerrådsarbeid og konferansen. Forslag om at brukerrådene velger leder og nestleder. Leder stiller på SAR-møtene. Forslag om at man finner en fast tilrettelegger og at Lars Ole innkaller til to samarbeids-møter i året. Avis-utklipp og andre nyheter Ingen avis-utklipp eller andre nyheter. Beskjeder og informasjon Vi starter opp igjen tirsdag 5. januar 2016. Nr.435 Referat fra møte i RGB nr. 435 Side – 2 Brev til gruppen Regning fra NFU på John-Haralds deltagelse i RGB. @ E-post Vi har fått referat fra møte i BKA-rådet 19.11.15. Internett, hjemmeside og Facebook Ikke tid til å se på hjemme-sidene i dag. ”Ingen ting om oss, uten oss” bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR Skrevet ferdig referatet fra SAR-møtet 17. november 2016. Sendes ut sammen med referatet fra dagens møte. Neste gang: Se på siste referatene fra BKA-rådet. Se på siste referat fra bruker-rådet på Emma Hjorth. Referat fra møte i RGB nr. 435 Side – 3 SAKER 08/14 BÆRUM-KONFERANSEN OM MOBBING Vi har skrevet på vår Facebook-side at vi er i gang med Mobbe-konferansen. Vedtak: Forsetter saken på neste møte. 07/15 FORELESNING FOR STUDENTER Erik må få lagt inn det han skal si på tale-maskinen. Fint med forelesning som starter kl. 11.00. Da kan vi møtes og forberede oss litt først. Vedtak: Honorar blir utbetalt i desember. 09/15 NY BROSJYRE Bruke samme størrelse som tidligere brosjyre. Nytt punkt undere ’Hvilke typer saker jobber vi med’: – Vi jobber med politikere i Bærum. – Stafett-pinnen – SAR (Samarbeidspartnere) konferansen – Mobbe-konferansen Foto: Cora, Cecilie, Gro. Må lage tekst. Ut: Leif Kåre, Jacob, Anne Marie, Renate og Lars-Ove. Samarbeidspartnere 2016: Skal ut: Asker-gruppen Kommunalt Råd FFO Skal med: Gjøvik Kommune Eidsberg Kommune HIOA BUF-direktoratet Referat fra møte i RGB nr. 435 Side – 4 Endres: møter hver 14. dag på tirsdager fra kl. 09 – 15. Under ’Hvor finner du oss’ Skal Facebook side være med. Kartet: endres til at det er kun Sandvika og området ved Emma Hjorth. Transport: buss nr 761 til Skui. Vedtak: Vi må be om penger til å trykke opp brosjyren. 10/15 SELVBESTEMMELSE VED LEGEBESØK Alle har rett til å selv bestemme hvem som skal være med inn til legen. Ønsker du å være alene med legen så er det din avgjørelse. Selv eller med hjelp bestille legetime. Kan personalet kjøre deg hvis du er for syk til å gå til legen å få sykemelding? Vedtak: Sjekke hva det står i kommunens oppskrift / prosedyre. Godkjenning av referat nummer 434 Referatet ble godkjent. Saks-liste for neste møte Delt ut sammen med dette referatet. EVENTUELT Ingen saker Referat fra møte i RGB nr. 435 Side – 5 MØTER I RÅDGIVNINGS-GRUPPEN FOR VÅREN 2016 pr. 1.12.15 – Henges opp Møtene starter kl. 09.00 og slutter kl. 15.00 Dato: Møteleder:  TIRSDAG 5. januar John-Harald  TIRSDAG 19. januar Gro  TIRSDAG 2. februar Erik  TIRSDAG 16. februar Cecilie Løkkeåsveien 2 SAR-møte 12.30 til 15.00  TIRSDAG 1. mars Cora Mobbe-konferanse onsdag 9. mars   TIRSDAG 15. mars Tove  TIRSDAG 29. mars Cora  TIRSDAG 12. april Gro  TIRSDAG 26. april Erik  TIRSDAG 10. mai John-Harald Løkkeåsveien 2 SAR-møte 12.30 til 15.00  TIRSDAG 24. mai Cecilie  TIRSDAG 7. juni Tove Sommer-avslutning med SAR og andre kl. 13.00 til kl.15.00  Tema-kveld: 2 i forbindelse med Mobbing  Møtene er på ”Ramma” Emma Hjorthsvei 74 (rett ved Emma kafe), bortsett fra når det er SAR-møte, da foregår møtet i Løkkeåsveien 2. HUSK Å GI BESKJED HVIS DU IKKE KAN KOMME til Lars Ole 90 10 03 90

Nr. 432 – Referat fra 27. oktober 2015

Referat fra 15. desember 2015 Tilstede: Cecilie Dahl, Erik Songstad, John-Harald Wangen, Cora Maria Galucio, Gro Kristine Sjønnesen og Tove Kjevik Ikke tilstede: Møte-leder: Tove Kjevik Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset Sted: Emma Hjorthsvei 74 / Ramma og hjemme hos Tove Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00 Besøk: Lars-Ove og kanskje Jacob på julebordet kl. 13.00 Vedlegg: Informasjon fra andre møter og konferanser Lars Ole har vært på møte med tjenestelederne. Der ble det snakket om brukerrådsarbeid og konferansen. Forslag om at brukerrådene velger leder og nestleder. Leder stiller på SAR-møtene. Forslag om at man finner en fast tilrettelegger og at Lars Ole innkaller til to samarbeids-møter i året. Avis-utklipp og andre nyheter Ingen avis-utklipp eller andre nyheter. Beskjeder og informasjon Vi starter opp igjen tirsdag 5. januar 2016. Nr.435 Referat fra møte i RGB nr. 435 Side – 2 Brev til gruppen Regning fra NFU på John-Haralds deltagelse i RGB. @ E-post Vi har fått referat fra møte i BKA-rådet 19.11.15. Internett, hjemmeside og Facebook Ikke tid til å se på hjemme-sidene i dag. ”Ingen ting om oss, uten oss” bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR Skrevet ferdig referatet fra SAR-møtet 17. november 2016. Sendes ut sammen med referatet fra dagens møte. Neste gang: Se på siste referatene fra BKA-rådet. Se på siste referat fra bruker-rådet på Emma Hjorth. Referat fra møte i RGB nr. 435 Side – 3 SAKER 08/14 BÆRUM-KONFERANSEN OM MOBBING Vi har skrevet på vår Facebook-side at vi er i gang med Mobbe-konferansen. Vedtak: Forsetter saken på neste møte. 07/15 FORELESNING FOR STUDENTER Erik må få lagt inn det han skal si på tale-maskinen. Fint med forelesning som starter kl. 11.00. Da kan vi møtes og forberede oss litt først. Vedtak: Honorar blir utbetalt i desember. 09/15 NY BROSJYRE Bruke samme størrelse som tidligere brosjyre. Nytt punkt undere ’Hvilke typer saker jobber vi med’: – Vi jobber med politikere i Bærum. – Stafett-pinnen – SAR (Samarbeidspartnere) konferansen – Mobbe-konferansen Foto: Cora, Cecilie, Gro. Må lage tekst. Ut: Leif Kåre, Jacob, Anne Marie, Renate og Lars-Ove. Samarbeidspartnere 2016: Skal ut: Asker-gruppen Kommunalt Råd FFO Skal med: Gjøvik Kommune Eidsberg Kommune HIOA BUF-direktoratet Referat fra møte i RGB nr. 435 Side – 4 Endres: møter hver 14. dag på tirsdager fra kl. 09 – 15. Under ’Hvor finner du oss’ Skal Facebook side være med. Kartet: endres til at det er kun Sandvika og området ved Emma Hjorth. Transport: buss nr 761 til Skui. Vedtak: Vi må be om penger til å trykke opp brosjyren. 10/15 SELVBESTEMMELSE VED LEGEBESØK Alle har rett til å selv bestemme hvem som skal være med inn til legen. Ønsker du å være alene med legen så er det din avgjørelse. Selv eller med hjelp bestille legetime. Kan personalet kjøre deg hvis du er for syk til å gå til legen å få sykemelding? Vedtak: Sjekke hva det står i kommunens oppskrift / prosedyre. Godkjenning av referat nummer 434 Referatet ble godkjent. Saks-liste for neste møte Delt ut sammen med dette referatet. EVENTUELT Ingen saker Referat fra møte i RGB nr. 435 Side – 5 MØTER I RÅDGIVNINGS-GRUPPEN FOR VÅREN 2016 pr. 1.12.15 – Henges opp Møtene starter kl. 09.00 og slutter kl. 15.00 Dato: Møteleder:  TIRSDAG 5. januar John-Harald  TIRSDAG 19. januar Gro  TIRSDAG 2. februar Erik  TIRSDAG 16. februar Cecilie Løkkeåsveien 2 SAR-møte 12.30 til 15.00  TIRSDAG 1. mars Cora Mobbe-konferanse onsdag 9. mars   TIRSDAG 15. mars Tove  TIRSDAG 29. mars Cora  TIRSDAG 12. april Gro  TIRSDAG 26. april Erik  TIRSDAG 10. mai John-Harald Løkkeåsveien 2 SAR-møte 12.30 til 15.00  TIRSDAG 24. mai Cecilie  TIRSDAG 7. juni Tove Sommer-avslutning med SAR og andre kl. 13.00 til kl.15.00  Tema-kveld: 2 i forbindelse med Mobbing  Møtene er på ”Ramma” Emma Hjorthsvei 74 (rett ved Emma kafe), bortsett fra når det er SAR-møte, da foregår møtet i Løkkeåsveien 2. HUSK Å GI BESKJED HVIS DU IKKE KAN KOMME til Lars Ole 90 10 03 90