SAR-møte 7. mai 2019

Vedlegg 2/492 til RGB-møte 21.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra møte i SAR

SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd i bolig, på arbeid og for fritid

Tirsdag 7. mai 2019

Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.

 

Møteleder:         Cora

Referent:          Lars Ole

Vedlegg:          Oversikt over forslag til bruk av penger
etter salg av tomter på Emma Hjorth

Besøk:              Heidi Hesselberg

Tilstede:           13 brukere (B), 5 tilretteleggere (T)

Er her for første gang:

Hildegunn fra Jernbameveien
og Liridon fra Vangkroken 3.

 

Diverse:            Ingen ting.
 

Sak 1:   Runde rundt bordet

Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?

 

 

 1. Gjettum / Skytterdalen / Levrestien / Bærums verk

Ikke tilstede – beskjed gitt.

 

 

 1. Jernbaneveien og Fornebu – Anne L, Gro Anita
  og Kathrine (B) – Hildegunn (T)

 

                   Har snakket om frivillighet
og ferie-planer (Guriset).

 1. Per Skreddersvei – (B)  (T)

Ikke tilstede – ingen beskjed gitt.

 

 

 1. Husmøte Belsetveien boliger – (B) og  (T)

Ikke tilstede – ingen beskjed gitt.

 

 

 1. Emma Hjorth boliger – Gro, Cora og Victoria (B) – Omar (T).

Har snakket om aktivitetsdag på Emma onsdag 12. juni.

Snakket om Emma MeDLiv.

Er det noen som har lyst til å være frivillig hjelper i denne leiligheten.  Så bare ta kontakt.

 

Helen var på besøk og fortalte om kosthold-prosjektet.

 

 

 1. RUVE (Hauger Park og Vangkroken og Gl. Lommedalsvei
  – Martin og Geir  (B) – Liridon (T)

Har snakket om å ha en aktivitetsdag 19. juni.
Forslag om å grille.

Er med i et kompetanse-prosjekt (kunnskap)
– Geir finner mer ut av det.

 

 

 

 1. Husmøte Åsbråtan 71
  – John-Harald og Aleksander (B) – Kristin (T)

Har snakket om sommer-ferien.

Tur til Langedrag, Hamar, Fredrikstad og Bjørnparken.

 

 

 1. BA–rådet – Martin T og Martin S.E (B) – (T)

Har snakket om mulig besøk fra en arbeidsplass i Sarpsborg.
Har snakket om Jobb-messe.

 

 

 1. Fredag-styret – (B) 0 (T)
  Ikke tilstede.

 

 

 1. REGA-rådet – (B) 0 (T)
                     Ikke tilstede – beskjed gitt.

 

 

 

 1. RGB – Gro, Victoria, Merete, Cora, Frøydis og Tove (B)
  – Lars Ole (T)

Snakket om Nordisk samarbeide
og paraply-organisasjon.

 

Det skal være et formøte i Danmark for alle de Nordiske landene.
Island, Norge (ikke bestemt hvem), Finland, Færøyene, Sverige
og Danmark. 3 personer fra hvert land.

 

Vi skal være sammen fra tirsdag 27. august til fredag 30. august.

Vi skal snakke om å lage en konferanse i Norge neste år.

Skal vi lage en paraply-organisasjon
hvor de som vil fra Norge
kan melde seg inn.

 

 

 

 

Jobber fortsatt med lettleste heftet «Det gjelder livet».
Besøk av tilretteleggere i de andre brukerrådene
de to siste timene av møtet 9. april

 

 

Jobbet med forslag til hva pengene fra salg av tomter
på Emma Hjorth skal brukes til.

 

Jobbet i fokusgruppe med spørsmål fra Helsedirektoratet
med temaene kosthold og helse, fysisk aktivitet,
vold og overgrep,

selvbestemmelse og brukermedvirkning.
De to neste temaene er kropp og seksualitet
og personlig assistanse.

 

 

Besøk av Kim-Roger
som skal jobbe med blant annet brukermedvirkning
i Vikanda -26. mars.

 1. april hadde vi besøk av Martin T.
  som ville se hvordan det var å være med i RGB.

 

Hadde besøk av Victoria på forrige møte 23. april.

Planlagt stand på Vivil-leken og på Morodalfestivalen.

 

 

Vi jobber også med

 • Velferdsteknologi og frivillighet
 • Få flere medlemmer i gruppa

 

 

 

 

Pause kl. 13.22 til 13.40

 

 

 

 

Sak 2:   SAR 02/17 Oppskrift på brukerråd

 

Vi tok opp spørsmålet om valg av leder og nestleder.

 

 

Hvorfor er det lurt med leder og nestleder?
Da vet man hvem som skal stille på andre møter,

enten leder, nestleder eller begge.
Leder og nestleder tar litt mer ansvar enn de andre.

Kan bytte på å være møteleder.

 

 

Vi gikk igjennom side 6 – «Møteregler for brukerråd»,

side 7 – «Eksempel på saksliste»
og side 8 – «Ordstyrer».

 

Det var ingen av brukerrådene
som hadde noen innspill eller forslag?

 

Vedtak:     Åsbråtan vil ta det opp på neste møte.

Kanskje skal Emma og Jernbaneveien/Fornebu også ta det opp.

 

 

 

 

 

 

Sak 3:   SAR 03/18 Informasjon om brukermedvirkning

             i Bærum kommune

                  Heftet «Brukermedvirkning for utviklingshemmede i Pleie og omsorg»                 ligger på hjemmesiden til rådgivningsgruppen.

 

Heftet er ferdig og klar til bruk
Vedtak:     Skal gjøres kjent i brukerrådene og på husmøter.
 

 

 

 

 

 

 

Sak 4:   SAR 04/18 Bruk av penger fra salg av tomter

             på området Emma Hjorth        

 

BA-rådet støtter RGBs forslag.

Det ivaretar de de ønsker å sette øverst på listen.
Forslag nr. 5 og 6

 

Åsbråtan har også sett på forslaget.
Alle var fornøyde med forslaget fra RGB.

Forslag nr. 2 og 6.

 

Emma Hjorth har også sett på forslaget
og er fornøyde med forslaget fra RGB.

Forslag nr. 3.

 

Saken skal opp i Sentralt-brukeråd til høsten.

 

Vedtak:     Vi sender saken videre til kommunen.

 

 

 

 

Sak 5:   SAR 07/16 Frivillighet i Bærum kommune

Harald og Kari har vært på møte på Fornebu.
Det er en fra Jernbaneveien som har lyst til å prøve.

 

Torstein og Alexander fra Åsbråtan
ønsker mer informasjon om frivillighet.

 

Vedtak:     Vi følger med på saken videre.

 

 

 

 

Eventuelt
Neste møte er 10. september 2019.

Jobb-messe 27. mai 2019

Morodals-festivalen 15. juni 2019

Aktivitetsdag på Emma 12. juni 2019

 

Kosthold prosjekt «Mat til begjær og ikke besvær»
– får vite mer om etter hvert.

Referat fra 20. mai 2019

1. Kommunevalg 2019

 

Leder for valgarbeidet Borgny Danielsen og kollega Stig Olai Kapskarmo presenterte valget i Bærum. Vedlegger lysbildene fra presentasjonen.

 

Alle kan stemme, som er over 18 år. Det kan stemmes uavhengig av hvilken valgkrets man tilhører.

Valgdagen er 09.09.19. Det kan forhåndsstemmes fra juli..

 

Det utarbeides instruks og veiledning på hvordan valgarbeidet skal utføres. De som jobber med valget får opplæring i dette.

 

Utgaven av Bæringen i august har mye informasjon om valget.

 

Det ble gitt tilbakemelding på noen konkrete situasjoner som ble erfart ved Stortingsvalget 2017;

–          Pårørende fikk ikke være med inn i avlukket. Ble avvist. Her kan man be om at også en valgmedarbeider blir med inn i avlukket.

–          Urolig velger. Fikk ikke stemme. Kan man i slike tilfeller forhåndsstemme eller stemme utendørs? Viktig å finne gode fleksible løsninger dersom det er mulig.

 

Tjenesten har kun positive erfaringer. De opplever at brukerne blir møtt på en svært god måte i valglokalene. Noen forbereder også beboerne på kommende valg og gjør det til en festdag.

__

2. Referat fra møte 18.03.19 godkjent

 

Spørsmål vedr bruk av Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og fellesareal i et bofellesskap. En som har vedtak på tjenesten BPA har ikke de samme tilganger til fellesarealene når man er sammen med den som yter BPA. Det handler om taushetsplikt og sikkerhet.

Assistenes kunnskap i forhold til utfordrende situasjoner vil være varierende på grunn av at de ikke har nødvendig kjennskap til de øvrige beboernes handlingsmønster. Det kan utgjøre en sikkerhetsrisiko. Det betyr at det må lages avtale i forkant av å komme til fellesarealet.

 

BPA er tjenester som ytes til bruker i brukers eget hjem, altså i den enkeltes leilighet.

 

SAR jobber med BPA ordningen.

 

3. Informasjon fra seksjonsleder:

–          Tjenesteleder for Regionalt aktivitetssenter (REGA) går av med pensjon etter sommerferie.

–          Tjenesteleder for Bærum kommunale dagtilbud overtar REGA med en overlapping fra 01.06.19.

–          Leder for Emma MedLiv slutter og begynner som tjenesteleder ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter. Ergoterapeut ansatt ved Høyrabben 8, overtar ansvaret for Emma MedLiv, sammen med de andre medarbeiderne som bidrar der.

–          Det er 4 kandidater som er innkalt til intervju på ledig stilling som seksjonsleder.

–          Forskningsprosjekt Ernæring. Forskningsrådet har innvilget søknaden. Det er kommet innspill og noen kritiske spørsmål fra Etisk komite; Hvorfor skal alle kartlegges og etterpå plukke ut aktuelle personer? Alle bør kunne delta, også på kursene som arrangeres i prosjektet.

o   Vi inviterer Helen etter sommerferien for å presentere endringene ernæringsprosjektet.

–          Rekruttering.

o   Egen sak til høsten. Pr d.d. 10 ledige vernepleierstillinger. Ingen ledige sykepleierstillinger.

 

4. Informasjon fra brukerrådene

Planleggingsmøte 14. mai 2019 kl. 15.30 til 17.30

Startet med å lese opp referatet og sakslisten.

Spørsmål fra gjennomgang av referatet er skrevet inn i sak 2.

 

Sak 1

Kommunevalg 2019

Hjelp til å avgi stemme.

Vise informasjon fra 2011.

Befaring av tilgjengelighet i valglokale

Undersøkelse i 2017, som viste at 7 av 10 fra Aurora og BA stemte ved årets valg. Dersom en velger har behov for hjelp til å avgi stemme, kan velgeren be om hjelp fra en valgfunksjonær.

 

Valgfunksjonærene har taushetsplikt.

Velgere med alvorlig fysisk eller psykisk funksjonshemming kan i tillegg peke ut en ekstra hjelper – etter eget valg – blant dem som er tilstede.

 

For å beskytte velgere mot utidig press, skal det alltid være en valgfunksjonær til stede når velgere mottar hjelp ved stemmegivningen.

 

https://valg.no/valgene2017/stortingsvalget-2017/valgdag-og-gjennomforing/tilgjengelighet-til-valg/

 

Sak 2

Godkjenning av referat / møteinnkalling til møtet

Merete har en kommentar til siste referat. Hva betyr dette punktet?

«Om en har Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) som tjeneste kan det ikke forventes samme tilgang til fellesarealene. Dette på grunn av hensyn til taushetsplikt og sikkerheten.»

 

Sak 3

Informasjon fra seksjonsleder. Har gjennomgått stikkordene fra Heidi.

Så vi er godt forberedt.

 

Sak 4

Brukerrådsarbeid

RGB – 3 møter siden sist og SAR-møte som var 7.

Nytt medlem prøver seg og besøk av tilretteleggere.

 

RGB 25 år

Rollups og brosjyrer er ferdig (dele ut).

Stand på Vivil lekene lørdag 25. mai, og Morodalsfestivalen lørdag 15. juni.

 

Utvidet sommer-avslutning 4. juni med spesielt inviterte gjester – alle i sentralt brukerråd får en invitasjon.

 

Frivillighet

Jobber med saken, En fra Stabekk og kanskje to fra Åsbråtan vil være med.

 

Ny veileder

Fokusgruppe har startet, RGB og en gruppe fra Emma.

Ferdig med mat, fysisk helse, selvbestemmelse og brukermedvirkning.

–          Holder på med seksualitet og personlig assistanse.

 

Penger fra salg av tomter på Emma Hjorth

Vi går inn for full støtte til 6 av forslagen,

½ penger til to av forslagene, og to forslag som vi vil vite mer om før vi stemmer over.

 

Jobbmessen 27. mai

Alle i gruppa skal delta på messen.

 

Paraply-organisasjon for de Nordiske landene

Alle med, også Island – facebook-side.

Formøte i august 2019 utenfor København, og kanskje konferanse vår 2020 med tema utdannelse.

 

Brukerrådene har kommet med forslag på bruk av midler ved salg av tomter på Emma Hjorth. Settes opp som sak i Sentralt brukerråd til høsten.

 

 

 

 

Organisering av brukerrådene.

Strukturen mellom brukerrådene og administrasjonen. Brukermedvirkning. Kan det konkretiseres og formaliseres mer. Mer tydelighet.

Forslag på å lage et flytskjema, som kan illustrere det rutinemessige på oppgaver/saker, flyten og ansvar mellom brukerrådene og administrasjonen.

 

5. Informasjon fra NFU og LUPE

 

Ferie.

Er det begrensninger på ferie når man bor i omsorgsbolig? Mangler alternative

ferietilbud. En søkte om opphold ved Guriset. Fikk avslag uten begrunnelse.

 

Administrasjonen besluttet i 2004 at det ikke er et kommunalt ansvar å tilrettelegge for ferie. Ulik praksis i kommunene.

 

Prøveordning sommeren 2018 med at fysiske handikappede ungdommer hadde opphold på Altea. Retningslinjene og formålet for Altea har en begrensning i forhold til hvem de kan ta imot på rehabiliteringsopphold, og barn og unge er ikke i målgruppen per nå.

 

Setter opp ferie på vår møteplan høst 2019 ev vår 2020.

 

Gjengsleie.

NFU og LUPE samarbeider om å lage et felles notat / sak på gjengsleie.

 

6. Status boligprosjekter

Brynsveien 153 forventet ferdigstillelse Q4 2020. Det er laget en oversikt på hva det vil utgjøre pr. mnd å eie vs å leie.

 

Gabbroveien. Ca ½ år forsinket pga at boligprosjektet er tegnet om. Forventet ferdigstillelse Q2/Q3 2020.

 

Tokesvei 2. Det blir laget nye tegninger. Kjeller fordyrer prosjektet. Kommuen prøve å unngå det og da må det evt tegnes om.

 

Elgefaret. Forventet ferdigstillelse Q4 2020. Miljøbygg. Tegningene sendes til NFU og LUPE.

 

Meglergården, som tidligere nevnt antas ferdigstilt 2021.

 

Busoppveien. Antatt ferdigstillelse 2022.

 

Vallerveien 146. «Mixed housing», ref politisk sak. Antatt ferdigstillelse 2023/2024.

 

Elias Smiths plass antas ferdig 2020/ 2021.

 

J.A. Lippestadvei 14 – 16 og 18-20 Bygges om. Sende tegningene til NFU og LUPE.

 

Bjørnegårdsvingen. Antas ferdig sommer 2021. Privat prosjekt.

 

Vurderer også boligprosjekter på Fornebu og Gullhaug.

 

 

 

7. Eventuelt

 

Spørsmål fra NFU om det er retningslinjer på overgrep mellom brukere.

Vedkommende som blir overgrepet, hvordan informeres pårørende? Pårørende blir umiddelbart informert. Når det gjelder informasjon til pårørende til eventuell overgriper er dette mer komplisert. Ved slike tilfeller er det politiet som har og tar ansvar for prosessen, da også for informasjon.

 

Det bør arbeides videre med overgrep mellom brukere/beboere.

 

 

 

 

 

Møteplan høst 2019 inkludert oppfølgingssaker:

 

26.08.19          Ernæring

Bruk av midler etter salg av tomter på Emma Hjorth

 

28.10.19          Rekruttering/turnusordninger, ferieordninger

 

09.12.19          Informasjon om arbeidet «Pleie og omsorg 2024» og «Sammen skaper vi gode liv»

 

 

 

Ønsker alle en riktig God Sommer!