Nr. 407 – Referat fra 9. september 2014

Referat fra 9. september 2014 Tilstede: John-Harald Wangen, Gro Kristine Sjønnesen, Tove Kjevik, Cecilie Dahl og Erik Songstad Ikke tilstede: Cora Maria Galucio Møte-leder: John-Harald Wangen Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Steinar Wangen Sted: Emma Hjorthsvei 74 Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00 Besøk: Ingen Vedlegg: Faste punkter: Informasjon fra andre møter og konferanser Lars Ole har hatt møte med Randi Krogstad på vernepleierhøgskolen. De har snakket om muligheten for at vernepleier-studenter kan bruke en av praksis-periodene sine til å være tilretteleggere for bruker-rådsarbeid. Avis-utklipp og andre nyheter Ingen avis-utklipp. Beskjeder og informasjon Fritids-kalenderen for høsten har kommet. Cecilie og Steinar har vært i kontakt med NAV i forrige uke for å få hjelp til å forstå hva livsoppholds-norm betyr. Vi ble lovet et raskt svar, men har ikke hørt noe. Vi tok kontakt med de første gang i mai 2014. Nr.407 Referat fra møte i RGB nr. 407 Side – 2 Brev til gruppen Ingen brev. @ E-post E-post fra Hulegården i Danmark som kommer på besøk om 14 dager. De skal bo på Gjestehuset og være sammen med oss i 2 dager. De ønsker å høre mer om brukerråds-arbeid. Internett, hjemmeside og Facebook Vi prøvde den nye rettighets-quizzen på NFU-sidene. Tove syntes det var lett å forstå når man svarte riktig. Ble lettere å forstå etter at man hadde tatt den et par ganger. Gro lurte på flere spørsmål om verge. Hva gjør man når den vergen man har slutter eller dør? Cecilie synes det var intressant. Noen ganger svarte jeg feil. Erik syntes den var bra. ”Ingen ting om oss, uten oss” bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR Legge ut liste over rekke-følgen på ”Runden rundt bordet” på kommunens hjemmeside under SAR-arbeidet. Vi har gjort ferdig saks-listen til SAR-møte 23. september. Saks-listen er vedlagt referatet og blir sendt ut til ledere av bruker-rådene, samt til kontakt-personene. Vi har også laget et tids-skjema for møtet. Referat fra møte i RGB nr. 407 Side – 3 SAKER 05/10 FN-KONVENSJONEN Vedtak: Vi starter igjen med artikkel nr. 1 på neste møte. Vi ser etter om artikkelen er oppfylt. 06/13 ÅRS-RAPPORTEN FOR 2013 Vedtak: Lars Ole lager ferdig et forslag til neste møte. 02/14 SKANDINAVISK SAMARBEID Vedtak: Godkjenne arbeids-dokumentet på neste møte. 05/14 BESØK FRA HULE-GÅRDEN I DANMARK Hulegården utenfor København som vi besøkte i 2006. De kommer 7 personer, 5 medlemmer av bruker-rådet og 2 medarbeidere. De skal bo på Emma gjestehus. Vi har laget et forslag til program som vi tror blir bra. Vedtak: Steinar stiller opp som vertskap Godkjenning av referat nummer 407 Referatet ble godkjent. Saks-liste for neste møte Delt ut på møte. EVENTUELT – Intet spesielt.

Nr. 406 – Referat fra 26. august 2014

Referat fra 26. august 2014Referat fra 26. august 2014Tilstede: John-Harald Wangen, Gro Kristine Sjønnesen, Tove Kjevik, Cecilie Dahl og Erik Songstad Ikke tilstede: Cora Maria Galucio Møte-leder: Erik SongstadTilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Steinar Wangen Sted: Emma Hjorthsvei 74  Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00Besøk: IngenVedlegg: saksliste til SAR-møtet 23.9 kl. 12.30 i Løkkeåsveien 2

Faste punkter:
Informasjon fra andre møter og konferanserLars Ole har vært på møte med Morten og Anne Kristin.På møtet ble det snakket om hvordan brukerråds-arbeid skal være i fremtiden.
Det må finnes en løsning på hvordan vi kan få valgt medlemmer til RGB.Vi tar saken opp på neste SAR-møte.
Det ble også snakket om å holde en konferanse med tema mobbing neste år. Morten lurte på hva brukerrådene mener om dette.Vi tar saken opp på neste SAR-møte.
Avis-utklipp og andre nyheterGro  og Tove har med utklipp fra Bæringen nr. 4 2014.der står det om vår feiring i kommune-gården i juni.

 

Beskjeder og informasjonBKA overtar ansvaret for driften av kantinen i kommunegården fra oktober.Jack skal slutte i BKA.
Brev til gruppen Ingen brev.

@   E-postE-post fra Kine som jobber for Rakett TV.  De er på jakt etter unge mennesker som kan tenke seg å være med på en TV-serie.Vi har sendt forespørselen videre til BKA-rådet fordi vi selv er for gamle.

Internett, hjemmeside og Facebook Vi fant ikke så mye på de hjemme-sidene vi sjekker.Vi så lit på vår egen hjemmeside.

 

 

”Ingen ting om oss, uten oss”bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR
Legge ut liste over rekke-følgen på ”Runden rundt bordet”på kommunens hjemmeside under SAR-arbeidet.
Vi har gjort ferdig saks-listen til SAR-møte 23. september.Saks-listen er vedlagt referatet og blir sendt ut til ledere av bruker-rådene, samt til kontakt-personene.  Vi har også laget et tids-skjema for møtet.

 

SAKER

05/10 FN-KONVENSJONEN  Artikkel 30
Å delta i kultur, fritidsliv og idrett
Mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til å være med i kulturlivet.
Kultur, fritid og idrett skal være tilgjengelig. Norge skal sørge for at alle finner bøker de kan forstå.
De skal sørge for at TV, film, teater og andre aktiviteter er tilgjengelige.
De skal kunne ha glede av museer, biblioteker og turistmål.
De skal få støtte til å besøke steder som er særlig viktige i Norge. Ingen lover og regler må hindre noen i å delta i kulturlivet.
Alle skal kunne bruke sine kunstneriske evner til glede for seg selv og for resten av samfunnet.
Alle har rett til å dyrke sin egen kultur og sitt eget språk, for eksempel tegnspråk.
Alle skal kunne delta i idrett og andre fritidsaktiviteter.
Det betyr
at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan delta i idrett som er tilrettelagt for dem

 

at de skal få samme utdannelse og støtte som alle andre
at de skal ha adgang til idrettsplasser, fritidsaktiviteter og reiseliv
at alle barn skal kunne være med på lek og idrett på skolen og i fritiden
Vedtak: Vi starter igjen med artikkel nr. 1 på neste møte. Vi ser etter om artikkelen er oppfylt.

 

06/13 ÅRS-RAPPORTEN FOR 2013
Vedtak: Lars Ole lager ferdig et forslag til møte 9. september.

 

02/14 SKANDINAVISK SAMARBEID Vedtak: Godkjenne arbeids-dokumentet på møte 9. september.

 

Godkjenning av referat nummer 406Referatet ble godkjent.

Saks-liste for neste møte Delt ut på møte.

 

EVENTUELT  Nicolas har søkt om permisjon fordi han skal gå på skole.Vi stemte over spørsmålet og det ble fler-tall for at han ikke får permisjon.Noe av grunnen til dette er at han ofte har vært borte fra møtene tidligere.

Nr. 405 – Referat fra 12. august 2014

Referat fra 12. august 2014
Tilstede: John-Harald Wangen, Gro Kristine Sjønnesen,
Tove Kjevik, Cecilie Dahl og Erik Songstad
Ikke tilstede: Nicholas Andrè Sørlie og Cora Maria Galucio
Møte-leder: Cecilie Dahl
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Steinar Wangen
Sted: Emma Hjorthsvei 74
Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00
Besøk: Ingen
Vedlegg:

 

Faste punkter:

Informasjon fra andre møter og konferanser
Ingen møter siden sist på grunn av sommer-ferien.

Avis-utklipp og andre nyheter
Gro har med siste nummer av Samfunn for alle hvor det står om Nordisk samarbeid, Nordisk lunsj i Bergen og Aktiv Spania-ferie.

 

Beskjeder og informasjon
Løxa ha nå økt motivasjons-lønnen til kr. 32.- pr. time.
Pascal-festivalen arrangeres helgen 6-7. september på Gjøvik.

Brev til gruppen
Ingen brev.

 

@ E-post
Vi har fått referat fra BKA-rådets møte 26. juni.

Randi fra Vernepleierhøgskolen
har sendt oss bekreftelse på høstens forelesninger.

 

Internett, hjemmeside og Facebook
Ikke så mye nytt på grunn av sommer-ferien.

 

”Ingen ting om oss, uten oss”
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

Gått igjennom BKA-rådets referat fra deres møte 26. juni.
De jobber med regler for pauser
og skal jobbe med regler for mobil-bruk.

Høstens møter skal være på Ramma på Emma
fra kl. 12.30 til kl. 14.30.
Møteleder kommer en halv time før og ordner med kaffe.

4. september, møteleder Marie
25. september, møteleder Dag
16. oktober, møteleder Fredrik
6. november, møteleder Mathilde
27. november, møteleder Kenneth
18. desember, Juleavslutning møteleder Mads

 

 

 

SAKER

 

05/10 FN-KONVENSJONEN

Artikkel 29

Å være med i politikken

Norge skal sørge for
at mennesker med nedsatt funksjonsevne
får delta i politikken
og ellers i samfunnet.

Det betyr
at de skal ha mulighet til å stemme ved alle valg
at valg-lokalene er tilgjengelige
at valg-materialet er lett å forstå
at den som trenger hjelp, får en hjelper

at valg er hemmelige,
og at hjelperen ikke kan si
at noen skal stemme på noe de ikke vil.

mennesker med nedsatt funksjonsevne
kan stå på lister og bli valgt.
Hvis de blir valgt,
må de få de hjelpe-midlene
de trenger for å mestre oppgaven.

De skal kunne være medlemmer
av foreninger, organisasjoner og politiske partier.

De skal også kunne være med
i egne foreninger og organisasjoner
som samarbeider med organisasjoner andre steder i Norge
og i andre land.

Vedtak: Cecilie gjennomgår artikkel 30 på møte nr. 406 26. august.

 

 

06/13 ÅRS-RAPPORTEN FOR 2013
Jobbet med hva som skal stå i rapporten for 2013.

Vedtak: Lars Ole lager ferdig et forslag til møte 26. august.

 

 

02/14 SKANDINAVISK SAMARBEID

Vedtak: Godkjenne arbeids-dokumentet på neste møte.

 

 

Godkjenning av referat nummer 405
Referatet ble godkjent.

 

Saks-liste for neste møte
Delt ut på møte.

 

 

EVENTUELT
Intet på eventuelt.