Årsrapport for 2005

ÅRSRAPPORT 2005
RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM
Innledning
2005 startet med nye krefter og ny glød.
Vi hadde fått en avtale med kommunen om samarbeid
og løfte om økonomisk støtte.
Samarbeidet skulle ordnes gjennom en skriftlig avtale.
Gruppen fikk kontakt-personer fra områdene arbeid, fritid og hjem.
Fra arbeid, Jack Eklund
leder for Bærum kommunale arbeids-sentra
Fra fritid, Kirsten Hognestad Haugen
faglig leder for fritids-tilbud for funksjonshemmede
Fra hjem, Sven Erik Tholander
Pleie og omsorgsleder
Vi hadde vært igjennom et år med stor usikkerhet
og så fram til å jobbe videre med saker
som opptar oss og andre.
1. Møte-aktivitet og møte-deltagelse
Gruppen har hatt 5 medlemmer i perioden.
Et medlem sluttet i begynnelsen av perioden
og 2 nye medlemmer har begynt.
Medlemmer ved utgangen av 2005 er:
Tove Kjevik, John-Harald Wangen, Leif Kåre Fjelde,
Rita Engen og Hanne Borthen.
Årsrapport fra Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum 2005
2
Det er blitt avholdt 20 møter i 2005.
Første møte var 4. januar 2005
7. juni var det sommer-avslutning.
Vi inviterte alle våre samarbeids-partnere til fest.
Samarbeids-avtalen ble under-skrevet.
20. desember hadde vi jule-avslutning.
Vi var sammen med kontakt-personene våre.
Andre møter og konferanser
En eller flere av gruppens medlemmer har deltatt på følgende:
 Tema helg 6. mars hvor vi planla
hva vi skulle fortelle på SOR-konferansen.
 SOR-konferanse 14 og 15. mars 2005 ”Fra ord til handling” hvor RGB fortalte om seg selv
 Foredrag på Vernepleier høgskolen i Akershus i april.
John Harald Wangen og Lars Ole Bolneset
 Årsmøte i lokal-laget av NFU
 Nasjonalt kompetanse-miljø. Møte for fagpersoner som arbeider for mennesker med utviklingshemming. Tilretteleggerne deltok.
 Akershus fylkeslag av NFU. Vår-verksted på Sørmarka
 Årsmøte i fylkeslaget av NFU 23. april
 RGB-stand på NAFO-seminar.
 Tilretteleggerne besøkte forbundsleder i NFU, Helen Holand
 Sommerfest i FFO, Tove Kjevik fortalte om RGB
 Informasjons-møte om arbeids-sentrane 20 september,
Leif Kåre Fjelde deltok.
 Foredrag på Vernepleier høgskolen i Akershus i september. John Harald Wangen, Leif Kåre Fjelde og Lars Ole Bolneset.
Årsrapport fra Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum 2005
3
Prosjekter
 ”Endret bebeoer-sammen-setting” 2 medlemmer og en tilrettelegger arbeidet med brosjyre.
2. Tilretteleggere
Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes har vært tilretteleggere.
Tilretteleggernes hjelper medlemmene på møtene og med å:
 oversette informasjon til lettlest,
 skrive brev og rapporter,
 holde kontakt med samarbeids-partnere,
 planlegge og gjøre avtaler
 utføre oppgaver medlemmene ønsker hjelp til
Mennesker med utviklingshemming,
trenger hjelp til å forstå informasjon
og til å fortelle samfunnet om sine erfaringer og meninger.
Samfunnet trenger hjelp til å motta informasjon
fra mennesker med utviklingshemming.
3. Kontaktperson i kommune
Se innledning og punkt 6 i samarbeids-avtalen.
Årsrapport fra Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum 2005
4
4. Besøk
Vi har hatt besøk på ti av årets møter.
Vi har hatt besøk av:
 Einar Kindberg som er kommunal-direktør,
 Tone Irene Kroken, hun er medlem av fredags-styret
 Jack Eklund som er leder av Bærum kommunale arbeids-sentra og kontakt-person for RGB
 Kirsten Hognestad Haugen fag-ansvarlig for fritidstilbud til funksjons-hemmede og kontakt-person for RGB
 Svein Finnanger som er leder i natur og idretts-forvaltningen
 Sven Erik Tholander som er pleie og omsorgs-leder og kontakt-person for RGB
 Johannes Wilhelm Michielsen som arbeider i natur og idrettsforvaltningen
 Kjersti Skirdal som arbeider ved Delta-senteret
som prosjekt-leder.
Delta-senteret er statens senter for til-rettelegging og
til-gjengelighet for funksjons-hemmedse i samfunnet.
 Helen Holand som er forbunds-leder i NFU, Norsk forbund for utviklings-hemmede
 Rune Heien som er rådgiver på de kommunale arbeids-sentra
 Wenche Borge som er tjenesteleder innen pleie og omsorg
 Rune Sandberg som er fag-konsulent innen pleie og omsorg
 Anne Balstad som er tidligere medlem av RGB
og medlem av fredagsstyret.
Årsrapport fra Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum 2005
5
5. Økonomi
Vi fikk tilskudd fra Bærum kommune på kr. 130 000.-. i 2005
Overskudd fra 2004 var på 19 421.50 på grunn av redusert drift.
Vi søker om kr. 155 000.- for 2006.
Økingen skyldes at vi nå må betale leie av lokaler (kr. 10 000 pr. år)
og utgifter i forbindelse med heldags-møter (kr. 15 000 pr. år).
RGB dekker tapt arbeids-fortjeneste
(den delen som ikke dekkes av permisjon med lønn).
6. Internett
RGB har egen hjemmeside www.radgivningsgruppen.no.
Et av medlemmene har ansvar for å arbeide med hjemmesiden
7. Saker
Her kommer en kort oversikt over de sakene som gruppen har behandlet dette året. Gruppen har jobbet med 11 nye saker og fulgt opp to tidligere saker.
Saker vi har arbeidet videre med fra tidligere år:
04/04 ØKONOMISK STØTTE FRA KOMMUNEN
Vi har arbeidet med hvordan dette skal ordnes.
Vi har fått støtte som avtalt i 2005.
01/04 BOLIGSPØRSMÅL
2 av medlemmene Rita Engen og Leif Kåre Fjelde
har samarbeidet med Anne Austveg
fra prosjekt ”Endret Beboer-sammen-setting”
og tilrettelegger Lars Ole Bolneset.
De har laget en lett-lest brosjyre om bolig-spørsmål.
Brosjyren kommer bare ut på lett-lest.
Anne har også besøkt RGB flere ganger,
hele gruppa har vært med på å gå igjennom
og godkjenne brosjyren.
Årsrapport fra Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum 2005
6
Nye saker i 2005
01/05 SOR-KONFERANSE 2005
RGB var en av foredrags-holderne på denne konferansen.
Det var ca 200 deltagere på konferansen
Vi var svært fornøyd med
hva vi lærte på konferansen
og med tilbake-meldingene
på det vi fortalte om arbeidet i RGB.
02/05 SAMARBEIDS-AVTALE
RGB har inngått en samarbeids-avtale med kommunen.
Avtalen ble under-tegnet på sommer-avslutningen 7. juni 2005
I avtalen står det at vi skal ta kontakt
med mulige samarbeidspartnere (punkt 8).
Vi hatt kontakt med SOR – samordnings-rådet
og med NFU – Norsk forbund for utviklingshemmede.
Avtalen ber RGB om å søke tilknytning til organisasjoner
RGB samarbeider både med NFU og med SOR
I framtiden kan dette samarbeidet utvikle seg.
Utviklingen er avhengig av at det blir rådgivnings-grupper
i flere kommuner.
03/05 FOREDRAG FOR VERNEPLEIER STUDENTER
John Harald og Lars Ole holdt foredrag og svarte på spørsmål.
Det kom 30 studenter.
04/05 NETT-VERK HELSE ØST
På SOR-konferansen påtok RGB seg
å invitere nett-verket til en samling i Bærum.
Dette ble ikke noe av fordi SOR måte vente på mer penger.
05/05 STORTINGS-VALG 2005
Før valget inviterte vi prosjektleder for Delta-senteret
Delta-senteret er statens senter for
tilrette-legging og tilgjengelighet.
Årsrapport fra Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum 2005
7
Prosjekt-lederen fortalte at hun jobbet spesielt med tilgjengelighet ved valg.
Medlemmene fortalte om sine erfaringer
og sitt arbeid med dette
Etter valget evaluerte vi tilgjengeligheten til valg-lokalene.
Det var en del hindringer for rullestol-brukere
ellers var tilgjengeligheten god.
Tilbake-melding er sendt valg-styret.
06/05 NYTT MØTEROM
RGB måtte bytte møterom.
Vi fikk tilbud om møterom i 1. etasje i Løkkeåsveien 2
eller på RAMMA på Emma Hjorth.
Vi dro og så på begge stedene.
Alle gikk inn for å flytte møtene til RAMMA.
Det var mye bedre plass der.
07/05 TEMAER HØST 2005
Se sak 10/05 og sak 11/05
08/05 MØTER HELE DAGEN
Vi bestemte oss for å prøve å ha møter hele dager.
Vi syntes det var litt slitsomt å dra rett på møter
etter å ha vært på jobb.
Vi ville også ha mer tid til å arbeide med sakene.
RGB betaler for noe av tiden,
arbeids-stedene betaler resten.
09/05 OPPSIGELSE FRA TILRETTELAGT ARBEID
RGB har fått brev fra Jon Erling Hagen,
han er tals-person for arbeids-takerne
på Bærum arbeids-senter.
Jon Erling synes arbeids-takerne får for lite informasjon.
Årsrapport fra Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum 2005
8
Vi inviterte Jack Eklund som er leder for arbeids-sentrene
For å fortelle oss om saken.
Han synes saken er vanskelig og har mange sider.
Det er flere hensyn å ta.
Medlemmene fortalte hva de tenker om saken.
10/05 BRUKER-RÅD PLO
Vi har fått i oppgave å komme med forslag til hvordan
lage bruker-råd i miljøarbeider-tjenester
Bruker-rådene skal gi råd til tjeneste-lederne.
Bruker-råd blir et viktig tema på lokal konferanse 2006.
11/05 TEMA-KVELD / HELG
Onsdag 14. desember laget vi tema-kveld sammen med
PLO – Pleie og omsorg.
Vi snakket om bruker-råd
Det var 20 deltagere, halvparten var brukere,
resten var ansatte og NFU-representanter.
12/05 ½ ÅRS-RAPPORT
Tilretteleggerne utarbeidet forslag til ½ års-rapport
Medlemmene har gått igjennom rapporten og godkjent den.
13/05 BROSJYRE OM RGB
Vi har laget forslag til første-side og innholds-oversikt
Brosjyren blir på 16 sider.
Arbeidet fortsetter i 2006
Årsrapport fra Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum 2005
9
8. Oppfølging av samarbeids-avtale
7. juni 2005 underskrev vi en samarbeids-avtale
med Bærum kommune.
Samarbeids-avtalen hadde 9 punkter som vi gjennomgår her.
1. RGB skal gi råd til enhets-lederne for arbeid, fritid og hjem.
RGB er et råd i tillegg til enhetenes egne bruker-medvirknings-råd og styrer.
Vi skal lage en brosjyre som forteller om vårt arbeid,
hva vi kan bidra med og hvordan vi kan kontaktes.
2. RGB har ansvaret for kontakten med andre grupper og råd for utviklings-hemmede i Norge og Norden.
Vi holder kontakten med våre samarbeids-partnere
lokalt, i Norge og i Norden.
I forbindelse med lokal konferanse vil vi
kontakte våre samarbeids-partnere og invitere dem.
Vi ønsker at våre samarbeids-partnere
deltar på konferansen med forelesninger.
3. RGB kan arrangere konferanser, tema-kvelder og tema-helger for utviklings-hemmede, ansatte og andre interesserte.
Vi arrangerte Tema-helg søndag 6. mars
og Tema-kveld onsdag 14. desember
Tema-kvelden 14. desember handlet om bruker-råd.
Innføring av bruker-råd er politisk bestemt.
Vi samarbeider med pleie og omsorg
for å lage en god modell for bruker-råd.
Det er viktig at brukerne selv deltar.
Årsrapport fra Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum 2005
10
Tema-kvelden arrangerte vi i samarbeid med pleie og omsorg.
Deltagere var:
Forbunds-leder i NFU og en fra styret i lokal-laget
Talspersoner fra de kommunale arbeids-sentrene
Medlemmer fra fredags-styret og Regaråd. (Se eget referat)
Andre interesserte, til sammen 20 personer.
Vi starter arbeidet med lokal konferanse i februar 2006
Bærums- konferansen – lokal konferanse
tenker vi kan arrangeres høsten 2006
4. RGB kan lage brosjyrer lett-lest for kommunen.
Vi er nettopp ferdig med å tilrettelegge en brosjyre.
Brosjyren handler om det å flytte inn i ny bolig eller bytte bolig.
Brosjyren er laget av PLO v/Anne Austveg.
2 av oss har sammen med en tilrettelegger,
gjort brosjyren lett-lest.
Vi er godt i gang med å utarbeide en lett-lest brosjyre,
som skal fortelle om hva RGB er og hva RGB driver med.
5. Bærum kommune dekker RGBs drifts-kostnader etter avtale og godkjent budsjett.
Det er laget et budsjett- forslag for 2005 og 2006.
6. Enhets-lederne:
Skal brukermedvirkning
for personer med utviklings-hemming fungere i praksis.
Trenger vi et tett samarbeide med kontakt-personene.
Vi trenger god tid til å sette oss inn i saker
og til å snakke med andre om sakene.
Årsrapport fra Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum 2005
11
Både til retteleggerne og kontakt-personene
kan gjøre mye for å få dette til å fungere bedre.
7. RGB skal lage ½-års rapporter.
RGB har skrevet en ½ års rapport.
Malen for hvordan en rapport skal se ut
og hva den skal inneholde er ennå ikke helt avklart,
Denne rapporten kan være et utgangspunkt
for diskusjon om form og innhold med kontakt-personene.
8. Tilrette-leggerne skal i 2005 utrede og fremme forslag om
alternativ organisatorisk tilknytning til:
 NFU eller lignende.  eventuelt se på alternative kommunale tilknytnings-former.
Våre tilrette-leggere har fått i oppdrag
å følge opp dette punktet
og fortelle oss om hvordan det går.
Tilrette-leggerne har tatt opp spørsmålet
med NFU lokalt og sentalt.
De har hatt et uformelt møte
med en person fra Helse- og sosial- direktoratet
SOR er også blitt kontaktet med forslag
om at RGB får en tilknytning til organisasjonen.
SOR har ansvaret for prosjektet ”Implementering av retten til
selv-bestemmelse og bruker-medvirkning for utviklingshemmede”. Det er et prosjekt som støttes av Sosial- og helse-direktoratet.
SOR sier at en tilknytning kan være mulig
hvis dette er aktuelt for flere kommuner.
Det arbeides videre med spørsmålet
i SOR-nettverket.
Årsrapport fra Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum 2005
12
9. Tilrette-leggerne har ansvaret for at det søkes om prosjekt-midler.
Det er sendt en søknad til Bærum sosial dame-klubbers legat
om støtte til studie-tur.
Studie-turen er en del av forberedelsene til
lokal konferanse høsten 2006.
Søknad om støtte til konferansen vil bli sendt til
Akershus-fondet innen mars 2006.
Akershus fylkeslag av NFU vil bli bedt om
å stå som søker av midlene.
Representanter fra andre kommuner i Akershus
vil bli invitert som observatører/ambassadører.
Senere kan de arrangere tilsvarende konferanser i sine kommuner.
Det gjøres en kartlegging av hvilke andre legater,
fond eller steder man kan søke om penger.
Hanne Borthen Tove Kjevik
Medlem Medlem
Leif Kåre Fjelde Tone Irene Kroken
Medlem Medlem
John-Harald Wangen
Medlem
Bærum, 16. mai 2006

Årsrapport for 2003

Svein Finnanger NILK
Kristin Mehre PL
ÅRSRAPPORT 2003
FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN
FOR UTVIKLINGSHEMMEDE
I BÆRUM KOMMUNE
1. Møteaktivitet og møtedeltagelse
Gruppen har hatt 5 medlemmer gjennom hele året.
Et medlem sluttet før sommeren
og rett før jul var et nytt medlem kommet inn i gruppen.
Det er blitt avholdt 19 møter i 2003 inkludert semesteravslutninger.
I tillegg til de faste møtene
har en eller flere av gruppens deltagere deltatt på følgende:
 NFU konferanse 19. mars 2003 ”Fra ord til handling”
 Artikkel i SOR-bladet 1-2003 hvor to av gruppens medlemmer forteller om sitt arbeid i RGB (vedlegg 1/182).
 Detatt på åpningen av det nye kulturhuset.
 Intervju med RGB i ”bladet ”Hjelpepleieren
2. Tilretteleggere
Det har vært to tilretteleggere gjennom hele året.
Tilretteleggernes oppgave er å bistå medlemene på møtene
og i andre oppgaver.
Tilretteleggerne skal dekke gapet mellom medlemmenes funksjonshemning og samfunnets krav.
3. Kontaktperson i kommune
Geir Aasgaard har vært gruppens kontaktperson dette året.
Fra og med november kunne han ikke lenger være vår kontakt,
fordi han hadde fått nye oppgaver i kommunen.
Vi har kontaktet flere personer sentralt i kommunen
for å få oppnevnt en ny person,
men vi har ennå ikke fått noe endelig svar.
Årsrapport fra Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum 2003
2
4. Besøk
Vi har hatt besøk på åtte av årets møter.
Følgende personer har vært innom:
 Kirsten Hognestad Haugen fra Natur og Idrettsforvaltningen
på to møter.
 En fra Arbeidsgruppe FRAMTIDA på to møter
 Vår kontaktperson Geir Aasgaard har
deltatt på 4 møter i løpet av året.
 Rune Heien fra Bærum arbeidssenter har deltatt på to møter.
 Tora Herud journalist fra Klar Tale.
 Karin Svendsen journalist fra Basis,
medlemsblad for hjelpepleiere
5. Økonomi
Tilskudd fra Bærum kommune på kr. 140 100.-.
som har blitt satt inn på gruppens bankkonto.
Regnskapet har blitt revidert av kommunens egen revisjon.
6. Internett
RGB har egen hjemmeside www.radgivningsgruppen.no.
Et av medlemmene har samarbeidet med en fra psykisk helse
og de har jobbet med oppdatering av sidene.
Dette arbeidet fortsetter i 2004.
7. Saker
Her kommer en kort oversikt over de sakene som gruppen har behandlet dette året. Gruppen har jobbet med 11 nye saker og fulgt opp to tidligere saker.
Tidligere saker
04/00 LA KLUBBEN LEVE
Dette har vært en vanskelig sak for medlemmene,
fordi den har gått over lang tid
og fordi det har vært store mengder med saks-papirer.
11/02 TEMA-NUMMER I RAPPORT
Rett før slutten av året 2002
ble to av medlemmene intervjuet i SOR-bladet.
Årsrapport fra Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum 2003
3
Nye saker 1999
01/03 NASJONAL KONFERANSE
Arbeidet med nasjonal konferanse
som dessverre måtte avlyses på grunn av økonomiske årsaker,
har tatt stor plass i løpet av vår-semesteret.
Vi har gjennomført temahelg 1. og 3. februar hvor vi jobbet med innholdet i konferansen.
På temakvelden 13. mai samlet vi alle
som har jobbet med konferansen til et møte
hvor vi snakket om avlysningen og veien videre.
02/03 UNIKE MÅLE-KART
Et av gruppens medlemmer har vært med på to samlinger sammen med miljøarbeider-tjenesten
hvor utarbeidelse av målekart sto på programmet.
03/03 HØRING BRUKERMEDVIRKNING
Vi har sett på rapporten og jobbet med vanskelige ord
og laget innspill til høring (vedlegg 1/179).
04/03 KOMMUNE-VALG 2003
Laget et lett-lest valgprogram hvor partiene har svart på
hva de mener viktig på områdene hjem, arbeid og fritid.
I forbindelse med at mange politiske partier ikke svarte
på vår henvendelse i første omgang,
ble det skrevet en artikkel om det i ”Klar Tale”.
Brosjyren ble klar før valget og lagt ut forskjellige steder.
Tilbakemeldingene på brosjyren har vært positive.
05/03 PRINSIPPER FOR SELVBESTEMMELSE
SOR har i samarbeid med noen brukere i Trondheim
utarbeidet noen punkter
som beskriver prinsipper for selvbestemmelse.
Vi har sett på punktene og begynt en diskusjon
om hva vi mener om det de har skrevet.
Årsrapport fra Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum 2003
4
06/03 INFORMASJON OM FERIE-TILBUD
TIL MENNESKER MED FUNKSJONSHEMMING
RGB har svart å en henvendelse
fra kommunalsjef Jørgensen
om fremtidige ferietilbud til funksjonshemmede.
07/03 LOKAL KONFERANSE 2004
OG VALG AV NYE MEDLEMMER
I og med at det ikke ble noen nasjonal konferanse,
startet vi arbeidet med en ny lokal konferanse,
samt gjennomføring av valg av medlemmer til RGB.
På slutten av året sendte vi en søknad til kommunen
om økonomisk støtte til lokal konferanse.
08/03 SVERIGE BESØK
Allerede før sommeren begynte vi å planlegge
studieturen til Sverige.
Vi søkte å støtte til turen
fra Bærum sosiale dameklubbers legat, og fikk 21.000 i støtte.
Til sammen reiste 10 personer til Gøteborg
for å treffe Grunden og Klippan.
Det er to foreninger som jobber for og med utviklingshemmede.
Det var til sammen 7 brukere og 3 tilretteleggere med på turen.
09/03 BEFARING PÅ KULTUR-HUSET
Vi har vært å sett på tilgjengeligheten i det nye kulturhuset
før de åpnet.
Vi laget en rapport
hvor vi sa noe om ting vi mente ikke var godt nok ivaretatt.
10/03 POLITIKERSTAFETT
For 6 år siden gjennomførte vi en politiker-stafett,
hvor en fra hvert parti som var representanter i formannskapet, kom og var med på et av møtene våre.
Når er det mange nye politkere i formannskapet
og vi vil invitere de til våre møter til våren 2004.
Årsrapport fra Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum 2003
5
11/03 FRITIDSKALENDEREN
Medlemmene har gått igjennom fritids-kalenderen
og kommet med forslag for å gjøre den enda mer tilgjengelig.
12/03 FRITIDS-KONTAKTER
Kirsten Hognestad Haugen informerte oss om
hvordan ordningen med fritids-kontakter fungerer i dag.
13/03 EVALUERING AV FERIE-PLANER
Kirsten Hognestad Haugen informerte oss om
hvilke ferie-turer som arrangeres
for funksjonshemmede i kommunen.
8. Diverse
RGB har ikke årsmøter og ingen vedtekter.
Vi søker om den samme økonomiske støtte som vi fikk i 2003
for 2004, kr. 140 000.-
Hanne Borthen Tove Kjevik
Medlem Medlem
Jon Erling Hagen Anne Mine Bakke
Medlem Medlem
John-Harald Wangen
Medlem
Bærum, 12.10.04

Årsrapport for 2002

Geir Aasgaard
Seksjon Plan og analyse
Bærum kommune
ÅRSRAPPORT 2002
FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN
FOR UTVIKLINGSHEMMEDE
I BÆRUM KOMMUNE
1. Møteaktivitet og møtedeltagelse
Det er blitt avholdt 20 møter i 2002 inkludert semesteravslutninger. Fraværsprosenten for hele året er på 10 %, når man ikke tar med permisjon, sykdomsperiode og nytt medlem. I tillegg til de faste møtene har en eller flere av gruppens medlemmer deltatt på følgende:
Temahelg ”Sammen er vi sterke” Januar
Besøk i funksjonshemmedes råd 24. januar 2002
Et medlem fra RGB og et fra Framtida snakket om ……..
, to temakvelder , arbeidsgruppen “La KLUBBEN leve” og lokal konferanse ”Hvem bestemmer i mitt liv”, samt nettverkssamling i forbindelse med nasjonal konferanse.
2. Sekretær/tilrettelegger
Gruppens to tilretteleggere har hatt møter med kommunens kontaktperson Geir Aasgaard, samt at han har deltatt på 3 av gruppens møter. I tillegg til sommer og juleavslutning.
Tilretteleggerne har hatt planleggingsmøter mellom de faste møtene i gruppen, hvor sakslisten har blitt laget, samt innsamlet materiale til de ulike sakene har blitt gjennomarbeidet. Dette er en forutsetning for å kunne presentere sakene for medlemmene. Som regel er det store papirmengder, samt lite tilgjengelig skriftspråk.
Spesialpedagogisk konsulent, Lars Ole Bolneset.
2 ÅRSRAPPORT FOR RGB 1999
To tilretteleggere på gruppens faste møter har gitt medlemmene bedre oppfølging, ved at en tilrettelegger har tatt seg av referatet, mens den andre har kunnet følge diskusjonene med full oppmerksomhet hele tiden.
3. Besøk
Vi har hatt besøk på syv av årets møter. Følgende personer har vært innom:
Ingvar Kjørum NFU sentralt som fortalte om NFUs organisering
Anja Bjorøy og Wenche Jensen i forbindelse med temak ”Studietur til Danmark”
Pim Friestad i forbindelse med
Bjørg Devik Sveum (avd. arbeid, aktivitet og opplæring i forbindelse med sak ___ om godtgjøring på arbeidssentrene),
Kommunalsjef Hans Kristian Lingsom,
Karl Elling Ellingsen fra Høgskolen i
Knut Erik Tveit teaterkonsulent
4. Økonomi
Gruppens budsjett for 2002 ble endelig avklart på møte med seksjonssjefene fra Hjemmebasert, Helse, miljø og kultur, samt Arbeid, aktivitet og opplæring ___des. På det samme møte ble også økonomien for 2003 avklart med tilsvarende beløp som for 2002, med mulighet for å søke om ekstra midler i forbindelse med spesielle opplegg. Se eget regnskap for detaljer.
5. Internett og E-post
Arbeidet med gruppens hjemmesider er godt i gang, billedmateriale er samlet inn og det skriftlige materialet tilpasset Internett, men det gjenstår en del arbeid med layouten (regner med å være på nettet i løpet av våren 2000).
6. Ansvarsområder
Arbeidet med ansvarsområdene har ikke blitt fokusert dette året.
7. Saker
Her kommer en kort oversikt over de sakene som gruppen har behandlet dette året.
Gruppen har jobbet med 15 nye saker og fulgt opp fire tidligere saker.
Spesialpedagogisk konsulent, Lars Ole Bolneset.
3 ÅRSRAPPORT FOR RGB 1999
Tidligere saker
04/00 LA KLUBBEN LEVE
Denne saken ……. Vanskelig sak som ikke blir ferdig.
Har ikke vært med på å skrive saken. Står at saken er laget i samarbeid med RGB og det er ikke riktig. Den handler for det meste om Fritidstilbud til funksjonshemmede.
03/01 ENKELT-VEDTAK
02/98 SAMARBEID OM KULTUR OPPLEVELSER
Et av gruppens medlemmer har valgt kulturopplevelser som sitt ansvarsområde.
Som følge av dette deltar hun nå på Programrådets møter.
06/98 TEMA-KVELD
Dette var den andre Tema-Kvelden hvor RGB, i samarbeid med KLUBBEN, arrangerer noe for andre utviklingshemmede. Temaet var KLUBBENs historie og det ble vist video fra perioden 1987-1990. 11 personer deltok.
Nye saker 2002
01/02 TEMA-HELG JANUAR 2002
Sammen er vi sterke
Arbeidsgruppa Fremtida, Fredagsstyret i Løkkeåsveien, ansatte og oss.
Vi laget handlingsplan .
skal være tilretteleggerens oppgaver? Denne saken ble utsatt på grunn av innkjøring av ny tilrettelegger.
Hva holder de forskejllige gruppene på med, bli bedre kjent med hverandre.
02/02 TEMA-KVELDER VÅREN 2002
.
Spesialpedagogisk konsulent, Lars Ole Bolneset.
4 ÅRSRAPPORT FOR RGB 1999
03/99 SAMSPILL 99
RGB ønsket å sende et par representanter til SAMSPILL 99 i Trondheim, men på grunn av at den økonomiske situasjonen ikke var klarlagt og avslag på søknad om støtte, fikk vi ikke mulighet til å reise.
04/99 VALG 99
Vi tok kontakt med samtlige politiske partier for å innhente informasjon om mulighet for valgbrosjyre på lettlest. Flere partier ville stille opp, men visste ikke hvordan de skulle gjøre det. Vi kontaktet valgstyret for å få hjelp, fordi dette var en for stor oppgave for oss alene. Valgstyret skulle ta seg av saken. Det hele endte med at det ikke ble noen brosjyre. Valgstyret skulle sørge for at en lettlest brosjyre om det å stemme skulle være tilgjengelig på valglokalene, men dette ble ikke gjort.
05/99 TEMA-HELG
Dette var den første Tema-Helgen og den ble arrangert sammen med KLUBBEN. Teamaet for helgen var KLUBBENs historie første dagen og Livsløpskjema andre dagen,
deltakerne fortalte sin “Livshistorie” til de andre. 16 deltagere deltok og overnattet.
06/99 ARIADNE-PROSJEKTET
Medlemmene stilte opp som testpersoner i forbindelse med SINTEFs tilgjengelighets-prosjekt i kommunegården.
07/99 INNLEGG TIL FYLKESMØTE
På forespørsel fra fylkesstyret for vernede arbeidsplasser i Akershus skulle to av gruppens medlemmer stille på et møte og snakke om medbestemmelse på arbeidsplassene, samt fortelle om gruppens arbeid (vedlegg 1/108). Møtet ble avlyst og det har ikke kommet noen ny forespørsel.
08/99 FORMIDLING 99
Vi sendte inn forslag til FO om at RGB kunne holde en forelesning om gruppens arbeid.
Dessverre fikk vi beskjed om at det passet med seminarets program.
Spesialpedagogisk konsulent, Lars Ole Bolneset.
5 ÅRSRAPPORT FOR RGB 1999
10/99 BOLIG-MELDING
Vi gjennomgikk boligmeldingen og den kunne fortelle oss at kommunen har mulighet til å bygge flere boliger til de som har problemer med å skaffe seg egen bolig, gjennom å låne penger av husbanken. Vi fikk ikke mulighet til å uttale oss i denne saken. Vi sendte en e-post til komite for arbeid og fritid og ba om å få gi uttalelse i lignende saker.
11/99 TEMA-HELG «EMMAS HISTORIE»
Vi har brukt mye tid på å planlegge programmet for denne Tema-Helgen. Medlemmene har gitt tilretteleggerne mandat til å jobbe videre med de temaene medlemmene var opptatt av. Det ble satt av en helg, men fordi Hauger verksted skulle ha åpen dag, valgte vi å utsette datoen. Tema-Helgen blir arrangert 17. og 18. mars 2000. Vi regner med at 25 – 30 utviklingshemmede kommer til å delta.
12/99 INFORMASJONS-TELEFON
På Internett kom vi over en utviklingshemmet som bor i Sandefjord og jobber for PROFF. Det sto at han kunne hjelpe folk med hva som helst. Vi ringte han, men han var ikke interessert i å snakke med oss fra Bærum.
13/99 HP 2000 – 2003 TEMAKVELD 7. NOVEMBER 1999
Denne Tema-Kvelden samlet 15 personer som dannet arbeidsgruppen “La KLUBBEN leve”. Arbeidsgruppen planla og gjennomførte avisintervju, informasjon på fredagstreff, underskriftskampanje samtaler med politikere/administrasjon og demonstrasjon utenfor Rådhuset i forbindelse med kommunestyremøte 15.12.99.
14/99 FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2000-2003
Vi har sett på Handlingsprogrammet, men hadde store problemer med å forstå konsekvensene av det som sto der. En representant for administrasjonen ble invitert for å forklare noen av punktene nærmere. Det var mange saker som burde vært jobbet med, men på grunn av tidspress og lite informasjon bestemte gruppen seg for å jobbe for å beholde KLUBBEN.
Spesialpedagogisk konsulent, Lars Ole Bolneset.
6 ÅRSRAPPORT FOR RGB 1999
15/99 OPPRYDDING
Vi har begynt å gjennomgå reglene og listene vi bruker i arbeidet.
Denne saken fortsetter inn i det nye årtusenet.
8. Fremtidsplaner 2000

 4 Tema-Kvelder og 2 Tema-Helger med gjennomgående tema: Utviklingshemmedes medbestemmelse og medvirkning.

 Gjennomføre valg av tre medlemmer og en vararepresentant til RGB.
Alle utviklingshemmede i kommunen deltar i valget.

 Hjemmeside

 Informasjonsavis 4 x i året som forteller om de sakene RGB arbeider med.
9. Nødvendige avklaringer

 Budsjett for 2000
 Mål for 2000 i samsvar med kommunens mål
 RGB som høringsinstans
 Brukermedvirkning i kommunen
Bærum, 21.01.00
Lars Ole Bolneset
Spesialpedagogisk konsulent

Årsrapport for 2001

Geir Aasgaard
Seksjon Plan og analyse
Bærum kommune
ÅRSRAPPORT 2001
FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN
FOR UTVIKLINGSHEMMEDE
I BÆRUM KOMMUNE
1. Møteaktivitet og møtedeltagelse
Det er blitt avholdt 21 møter i 1999 inkludert semesteravslutninger. I tillegg til de faste møtene har en eller flere av gruppens deltagere deltatt på følgende: valgbefaring, to temakvelder, møte i komité for barn og eldre , Ariadne -prosjektet i kommunegården, tre møter i forbindelse med Bærum NFU, arbeidsgruppen “La KLUBBEN leve” og demonstrasjon i forbindelse med handlingsprogram 2000-2003, samt planleggingsmøter i forhold til den enkeltes ansvarsområde.
Fraværsprosent for hele året er på 14 %.
2. Sekretær/tilrettelegger
I 1999 har det vært to tilretteleggere mot tidligere en. I tillegg til å ha gjort gruppen mindre sårbar for tilretteleggers fravær, har to tilretteleggere åpnet for deltagelse på flere aktuelle møter, samt individuell oppfølging av ansvarsområde. En stor pedagogisk gevinst er tilretteleggernes mulighet gjennom diskusjon og utprøving å videreutvikle rollen som tilrettelegger.
To tilretteleggere på gruppens faste møter har gitt medlemmene bedre oppfølging, ved at en tilrettelegger har tatt seg av referatet, mens den andre har kunnet følge diskusjonene med full oppmerksomhet hele tiden.
3. Besøk
Spesialpedagogisk konsulent, Lars Ole Bolneset.
2 ÅRSRAPPORT FOR RGB 1999
Vi har hatt besøk på syv av årets møter. Følgende personer har vært innom:
Kirsten Hognestad Haugen fra Natur og Idrettsforvaltningen (gruppens kontaktperson i Levekår), Ola Elvemo (gruppens kontaktperson i BIOM), Trond Schliemann (Ariadne -prosjektet se sak 06/99), Irene Aaen (Bærum bibliotek), Kjell Kåre Fjelde (tillitsmann i VIVIL), Bjørg Devik Sveum (avd. arbeid, opplæring og fritid i forbindelse med Handlingsprogrammet) og Bjørn Krogsrud (Venstre i forbindelse med HP 2000 – 2003).
4. Økonomi
Gruppen fikk en nødvendig budsjettøkning i 1999. Tidligere års budsjett har vært på kr. 40.000. Årets budsjett var på kr. 99.000, fordelt på kr. 40.000 fra Natur og Idrettsforvaltningen (opprinnelig tildeling) og kr. 59.000 fra BIOM (ny tildeling). Se eget regnskap for detaljer.
5. Internett
I tråd med resten av samfunnets satsning på Internett, vil også RGB ta i bruk dette kraftige mediet til å innhente, men ikke minst distribuere informasjon. RGB har allerede E-postadresse, men ingen hjemmeside. Kr. 10.000 av budsjettet var øremerket IKT (Informajsons- og kommunikasjonsteknologi) for å utvikle en egen hjemmeside. Arbeidet med gruppens hjemmesider er godt i gang, billedmateriale er samlet inn og det skriftlige materialet tilpasset Internett, men det gjenstår en del arbeid med layouten (regner med å være på nettet i løpet av våren 2000).
6. Ansvarsområder
Alle medlemmene har sitt eget ansvarsområde som de følger opp alene med hjelp fra en tilrettelegger. Følgende områder er dekket: vernede arbeidsplasser, biblioteket/ lesegruppe, lag og foreninger, kulturtilbud, området Emma Hjorth og KLUBBEN.
Det er laget beskrivelse og mål for arbeidet.
7. Saker
Her kommer en kort oversikt over de sakene som gruppen har behandlet dette året.
Gruppen har jobbet med 15 nye saker og fulgt opp fire tidligere saker.
Tidligere saker
Spesialpedagogisk konsulent, Lars Ole Bolneset.
3 ÅRSRAPPORT FOR RGB 1999
07/97 RGB SOM PROSJEKT
Det har lenge vært jobbet med å lage et prosjekt over gruppens arbeid, med klare målsettinger og evaluering. Planleggingen av prosjektet startet i 1997, men har ennå ikke funnet noen endelig form. Dette skyldes blant annet skifte av kontaktperson i kommunen. Denne saken avsluttes, men bør settes på dagsorden igjen så fort som mulig.
01/98 EMMA MUSEUM
Vi har hatt befaring på Emma Hjorth museum og vurdert tilgjengeligheten. Vi tok utgangspunkt i en del av utstillingen og kom med forslag til en lettlest versjon. Denne teksten ble gjennomarbeidet over flere møter.
02/98 SAMARBEID OM KULTUR OPPLEVELSER
Et av gruppens medlemmer har valgt kulturopplevelser som sitt ansvarsområde.
Som følge av dette deltar hun nå på Programrådets møter.
06/98 TEMA-KVELD
Dette var den andre Tema-Kvelden hvor RGB, i samarbeid med KLUBBEN, arrangerer noe for andre utviklingshemmede. Temaet var KLUBBENs historie og det ble vist video fra perioden 1987-1990. 11 personer deltok.
Nye saker 1999
01/99 TILRETTELEGGERS ARBEIDSOPPGAVER OG ANSVAR
Hva skal være tilretteleggerens oppgaver? Denne saken ble utsatt på grunn av innkjøring av ny tilrettelegger.
02/99 MØTE I KOMITE FOR BARN OG ELDRE
Vi var i møte med komite for barn og eldre 11. Februar. Der fortalte medlemmene om hva de jobber med og om RGBs arbeid. Vi fortalte at vi ønsket saker å jobbe med.
De lovet å sette oss på listen over høringsinstanser.
03/99 SAMSPILL 99
Spesialpedagogisk konsulent, Lars Ole Bolneset.
4 ÅRSRAPPORT FOR RGB 1999
RGB ønsket å sende et par representanter til SAMSPILL 99 i Trondheim, men på grunn av at den økonomiske situasjonen ikke var klarlagt og avslag på søknad om støtte, fikk vi ikke mulighet til å reise.
04/99 VALG 99
Vi tok kontakt med samtlige politiske partier for å innhente informasjon om mulighet for valgbrosjyre på lettlest. Flere partier ville stille opp, men visste ikke hvordan de skulle gjøre det. Vi kontaktet valgstyret for å få hjelp, fordi dette var en for stor oppgave for oss alene. Valgstyret skulle ta seg av saken. Det hele endte med at det ikke ble noen brosjyre. Valgstyret skulle sørge for at en lettlest brosjyre om det å stemme skulle være tilgjengelig på valglokalene, men dette ble ikke gjort.
05/99 TEMA-HELG
Dette var den første Tema-Helgen og den ble arrangert sammen med KLUBBEN. Teamaet for helgen var KLUBBENs historie første dagen og Livsløpskjema andre dagen,
deltakerne fortalte sin “Livshistorie” til de andre. 16 deltagere deltok og overnattet.
06/99 ARIADNE-PROSJEKTET
Medlemmene stilte opp som testpersoner i forbindelse med SINTEFs tilgjengelighets-prosjekt i kommunegården.
07/99 INNLEGG TIL FYLKESMØTE
På forespørsel fra fylkesstyret for vernede arbeidsplasser i Akershus skulle to av gruppens medlemmer stille på et møte og snakke om medbestemmelse på arbeidsplassene, samt fortelle om gruppens arbeid (vedlegg 1/108). Møtet ble avlyst og det har ikke kommet noen ny forespørsel.
08/99 FORMIDLING 99
Vi sendte inn forslag til FO om at RGB kunne holde en forelesning om gruppens arbeid.
Dessverre fikk vi beskjed om at det passet med seminarets program.
10/99 BOLIG-MELDING
Spesialpedagogisk konsulent, Lars Ole Bolneset.
5 ÅRSRAPPORT FOR RGB 1999
Vi gjennomgikk boligmeldingen og den kunne fortelle oss at kommunen har mulighet til å bygge flere boliger til de som har problemer med å skaffe seg egen bolig, gjennom å låne penger av husbanken. Vi fikk ikke mulighet til å uttale oss i denne saken. Vi sendte en e-post til komite for arbeid og fritid og ba om å få gi uttalelse i lignende saker.
11/99 TEMA-HELG «EMMAS HISTORIE»
Vi har brukt mye tid på å planlegge programmet for denne Tema-Helgen. Medlemmene har gitt tilretteleggerne mandat til å jobbe videre med de temaene medlemmene var opptatt av. Det ble satt av en helg, men fordi Hauger verksted skulle ha åpen dag, valgte vi å utsette datoen. Tema-Helgen blir arrangert 17. og 18. mars 2000. Vi regner med at 25 – 30 utviklingshemmede kommer til å delta.
12/99 INFORMASJONS-TELEFON
På Internett kom vi over en utviklingshemmet som bor i Sandefjord og jobber for PROFF. Det sto at han kunne hjelpe folk med hva som helst. Vi ringte han, men han var ikke interessert i å snakke med oss fra Bærum.
13/99 HP 2000 – 2003 TEMAKVELD 7. NOVEMBER 1999
Denne Tema-Kvelden samlet 15 personer som dannet arbeidsgruppen “La KLUBBEN leve”. Arbeidsgruppen planla og gjennomførte avisintervju, informasjon på fredagstreff, underskriftskampanje samtaler med politikere/administrasjon og demonstrasjon utenfor Rådhuset i forbindelse med kommunestyremøte 15.12.99.
14/99 FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2000-2003
Vi har sett på Handlingsprogrammet, men hadde store problemer med å forstå konsekvensene av det som sto der. En representant for administrasjonen ble invitert for å forklare noen av punktene nærmere. Det var mange saker som burde vært jobbet med, men på grunn av tidspress og lite informasjon bestemte gruppen seg for å jobbe for å beholde KLUBBEN.
15/99 OPPRYDDING
Vi har begynt å gjennomgå reglene og listene vi bruker i arbeidet.
Spesialpedagogisk konsulent, Lars Ole Bolneset.
6 ÅRSRAPPORT FOR RGB 1999
Denne saken fortsetter inn i det nye årtusenet.
8. Fremtidsplaner 2000

 4 Tema-Kvelder og 2 Tema-Helger med gjennomgående tema: Utviklingshemmedes medbestemmelse og medvirkning.

 Gjennomføre valg av tre medlemmer og en vararepresentant til RGB.
Alle utviklingshemmede i kommunen deltar i valget.

 Hjemmeside

 Informasjonsavis 4 x i året som forteller om de sakene RGB arbeider med.
9. Nødvendige avklaringer

 Budsjett for 2000
 Mål for 2000 i samsvar med kommunens mål
 RGB som høringsinstans
 Brukermedvirkning i kommunen
Bærum, 21.01.00
Lars Ole Bolneset
Spesialpedagogisk konsulent