SAR 02/2017 Oppskrift på brukerråd

Her finner du heftet Brukerråd – for medarbeidere og beboere.

19. november 2019
Vi gikk igjennom

Kan ikke komme – side 12
Time hos spesialist er god nok grunn,
men vanlig legetime vanligvis flyttes til annen dag.
Hvis det ikke er helt nødvendig, men da er man syk.

Hva kan et brukerråd brukes til – side 13.
Saker mellom rådene,
fra husmøte til SAR via brukerråd
og tilbake til husmøte.

Vedtak:
RGB jobber ferdig et forslag.

 

24. september 2019
Vi gikk igjennom side 9 – «Referent»
Forslag om bruke TV eller projektor til å vise referatet
mens det skrives.
På denne måten kan alle følge med på
og se at det de sier blir skrevet riktig..

side 10 – «Møteplager»
Brukerråd Åsbråtan
Gi personen en sjanse eller advarsel.
Hvis ikke dette blir fulgt,
må personen forlate møtet eller gruppen.

og side 11 – «Ansvar»
Brukerråd Emma Hjorth
Enig i det som står det.

Viktig å lese referat fra forrige møte
slik at du blir minnet på det som skjedde på møtet
og hvis du ikke var på møtet,
kan du få vite hva de andre snakket om.
Se på sakslisten til møtet.

Gjøre klart de saken du har ansvaret for.

Vedtak:
Neste møte tar vi side 12 Avbud
og 13 Hva kan man bruke et brukerråd til?

 

7. mai 2019
Vi tok opp spørsmålet om valg av leder og nestleder.

Hvorfor er det lurt med leder og nestleder?

Da vet man hvem som skal stille på andre møter,
enten leder,
nestleder
eller begge.

Leder og nestleder
tar litt mer ansvar enn de andre.

Kan bytte på å være møteleder.

Vi gikk igjennom side 6 – «Møteregler for brukerråd»,
side 7 – «Eksempel på saksliste»
og side 8 – «Ordstyrer».

Det var ingen av brukerrådene
som hadde noen innspill eller forslag?

Vedtak:
Åsbråtan vil ta det opp på neste møte.
Kanskje skal Emma og Jernbaneveien/Fornebu også ta det opp.

 

12. februar 2019
Brukerrådet på Emma Hjorth hadde et spørsmål til side 4,
om hva ulikt antall personer betyr?

Ulikt antall personer betyr at det hvis man stemmer over et forslag,
så vil det ikke kunne bli likt antall stemmer for og imot.
Hvis det er 5 medlemmer, så kan 3 stemme for og 2 i mot.
Da blir resultatet for,
fordi det fikk 3 stemmer.

Kalles også oddetall.

De lurte også på valg av leder (formann eller nestformann).

I mandatet for brukerråd så står det ikke noe om valg av leder
eller nestleder.

Vedtak:
Vi tar opp spørsmålet om valg av leder og nestleder,
på neste SAR møte 7. mai.

 

20. november 2018
Delt ut to hefter til brukerrådene (i samme mappe).

Heftet som heter «Brukerråd for medarbeidere og beboere»
skal alle brukerrådene teste ut til neste gang.

Dette er et hefte som skal brukes i rådene.

Vedtak:
Alle brukerrådene tester ut det står i heftet

 

25. september 2018
Ingen av brukerrådene hadde fått gjort noe med denne saken.
Det er ikke så lett å jobbe med en sak,
uten å ha noe informasjon eller forslag å se på

På RGB-møte 9. oktober bestemte vi følgende:
Det finnes en oppskrift som vi har fått fra ULF i Danmark.
Den er oversatt fra dansk til norsk versjon.

Vedtak:
Forslaget til oppskrift sendes ut til tilretteleggerne
og tas opp på tilretteleggerforum 22. oktober.

Tilretteleggerne lager et forslag
til neste SAR-møte 20. november.

 

8. mai 2018
Brukerrådet på Emma foreslår at mobbing
og brannvern er faste punkter.

Hva man skal gjøre hvis det oppstår noe alvorlig på natten?

Noe å drikke og spise,
ikke popcorn.

Runde hvor hver representant
fra de ulike boligene
forteller hva som er nytt siden sist.

Velge en leder og en nestleder.

Vedtak:
Forslag at alle brukerrådene ber tilretteleggerne gå ut i 15 minutter,
slik at man kan snakke fritt om hva man vil.

Tilretteleggerne lager et forslag til neste SAR-møte 25. september.

 

13. februar 2018
Viktig å være forberedt til møter.

Både husmøter for å ta opp saker
og til brukerrådsmøter.

Velge leder og kanskje nestleder,
samt vara-medlemmer.

Lage et ark med viktige punkter
hvis man skal si noe på et møte.

Øve seg sammen med tilrettelegger
eller andre man er trygg på.

Vedtak:
RGB lager et forslag til oppskrift
som tas opp på Tilretteleggermøte og på neste SAR-møte 8 mai.

 

7. november 2017

Vedtak:
Utsatt til neste møte.

 

12.september 2017
Det skal være saksliste og referat
og velges leder og nesteleder.

Hvorfor brukerråd og hvorfor SAR?

Grunnen til at man har brukerråd
er fordi brukerne skal bli hørt.

Mulighet for å si hva man mener.

SAR startet etter Bærum-konferansen i 2006.

Hva kan vi gjøre med kjedelige møter.

Cecilie sier man kan komme og se hvordan det er.

Ingebjørg mener at det kan bli kjedelig
hvis man ikke forstår hva som blir snakket om.

Anne sier at da kan man spørre.

Geir ønsker mer engasjement.

Martin mener at man skal si i fra,
hvis ikke man får gjort noe med det.

Heidi mener at det er viktig
at det er spennende saker på sakslisten.

Per foreslår at man har med seg en sak,
så blir man mer engasjert.

Vedtak:
Utfordrer tilretteleggerforumet
til å komme med forslag.

Saken fortsetter på neste møte.

 

SAR 05/2016   Mandat for brukerråd

6. desember 2016
Vi gikk igjennom første punkt i mandatet for brukerråd.

Dette punktet handler om hva rådet skal gjøre.
I siste setning sto det at
brukerrådet ikke kan bestemme over tjeneste-leder.

Vi la til en setning helt tilslutt.
Nå står det:
Brukerrådet kan ikke bestemme over tjeneste-leder,
men tjenesteleder skal høre på brukernes meninger.

Vedtak:
Fortsetter med punkt 2 på neste møte.
Det handler om hvem som skal sitte i rådet.

 

14. februar 2017
Det var meningen at vi skulle ta opp punkt 2 i dag,
men fikk ikke tid.

Vedtak:
Fortsetter med punkt 2 på neste møte.
Det handler om hvem som skal sitte i rådet.

 

9. mai 2017

2. SAMMENSETNING – hvem skal sitte i rådet?
Bruker-rådet består av 4/fire valgte brukere.
– Disse  skal velges av brukerne på hele tjenestestedet

Hvert år velges 2/to representanter for 2/to år.
– For at ikke alle fire skal byttes ut samtidig.

Det er bare brukere som kan være representanter.
– Det betyr at det ikke kan være verger eller pårørende.

Representantene velges på husmøter ved skriftlig valg.
– Det er et eget opplegg for hvordan dette skal gjøres.

De som stiller til valg skal fortelle de andre hvorfor de stiller til valg.
– Viktig for de andre å vite.

Bruker-rådet velger hvem som skal være leder.
– Behov for å beskrive leders oppgave.

Tjenesteleder velger en ansatt som skal være tilrettelegger.

– Brukerrådet kan komme med forslag.

Tjenesteleder er bruker-rådets sekretær
med ansvar for møte-innkalling/saksliste og referat.
– Skriv gjerne referatet i møte og bruk projektor.

Innkalling og saksliste sendes ut 14 dager før møtet.
– Dette er viktig at følges opp.

Referatet skal sendes til alle medlemmene
innen 14 dager etter møtet.
– Dette er viktig at følges opp.

Vedtak:
Vi fortsetter med punkt 3. neste gang.

 

12.september 2017

3. Hva skal jobbes med? (Saker og oppgaver)

Ingen av rådene har forberedt denne oppgaven i dag.

Vi brukte litt tid på å snakke om hva e tjenestested er?

Et tjenestested er et område hvor det er flere boliger samlet.

Det kan være flere boliger og baser som hører sammen.

Mandatet finner man også på kommunens hjemmesider,
søker etter brukerråd og finner det der.


Vedtak:

Saken er utsatt til neste møte.

 

7. november 2017

3. Hva skal jobbes med? (Saker og oppgaver)
Bruker-rådet skal gi råd
i saker som handler om tjenestestedet.

De skal bli spurt og hørt
i saker som handler om bruker-undersøkelser
og kommunens handlings-program.

Bruker-rådet skal se tjenestestedets budsjett og års-regnskap.

Vedtak:
Saken fortsetter på neste møte med punkt 4.

 

13. februar 2018
Brukerrådet på Åsbråtan og i SAST har snakket om dette punktet.

4. Hvor ofte møtes vi? (Møte-hyppighet)
Det skal holdes 4/fire møter i året.
Års-hjulet for bruker-rådene viser når møtene skal være.

Rådets leder kan innkalle til ekstra møter ved behov.

Tjenesteleder er rådets sekretær
med ansvar for møte-innkalling / saksliste og referat.

Innkalling og saksliste sendes ut 14 dager før møtet.
Referatet skal sendes alle i rådet innen 14 dager etter møtet.

Nå går vi gjennom punkt for punkt
og snakker om hva det betyr.

Vedtak:
Vi er ferdige med å gjennomgå mandatet.

SAR 04/2016  Sak fra Budstikka

27. september 2016
Seksjonsleder Heidi Hesselberg i Pleie- og omsorg
har kommet for å svare på spørsmål
om det som har stått i avisene i sommer.

John-Harald tenkte på saken om nattevakten.

Nattevakten glemte å hjelpe personen i en situasjon,
men personen var ikke glemt på badet hele natten.

Det er ikke alltid det som står i avisen er riktig.

Leif Kåre mener at det er viktig
at det som skrives i Budstikka bør være riktig.

En ble slått,
en som brukte fysisk makt.

Det synes Ingebjørg ikke går an.

Skal ikke bli brukt makt eller vold
mot utviklingshemmede.

Cecilie tenker at de som slår burde miste jobben.

Innspill – hva gjør man når det skjer overgrep.

Si ifra til primærkontakt,
som kan ta det videre med tjenesteleder.

Si det til noen man kjenner.

Kan også ringe politiet.

Det skal gjøres noe med en gang
og ikke vente før man gjør noe med det.