SAR 01/2009  ”Bruker spør bruker”

20. oktober 2009
Lars-Ove:
Fortalte at Helene Holand (NFU)
og Bærum kommune
søker om penger
for at ”Bruker spør bruker” skal bli fast.

Det betyr at brukere får 2 års opplæring i å intervjue.

At brukere etter utdanning,
får arbeid som intervjuere.

At tjenestene blir evaluert av brukerne selv.

At det arbeides med forbedringer
ut fra hva brukerne mener er viktig.

Lars-Ove
og Helene
jobber videre med søknaden
på prosjekt-møte i Brussel neste uke.

Vi vet ikke om vi får penger.

Vi vet heller ikke hvem som får jobbe videre med dette.

Leif Kåre fortalte om sine erfaringer fra piloten.

Det var veldig interessant
og veldig slitsomt.

Det handlet om selvbestemmelse.

Brukerne kom klart fram med sine meninger.

Leif Kåre tror brukerne er mer åpen
i forhold til andre brukere
enn de ville vært ovenfor
en miljø-arbeider eller til rette-legger.

Miljø-arbeidere sitter ikke i samme stolen.

Vi intervjuet 2 og 2 sammen.

En intervjuet og en viste bilder.

Vi fikk veldig gode tilbake-meldinger.

Cecilie: syntes det var Interessant og lærerikt.

Brukerne hun intervjuet,
syntes det var greie spørsmål de fikk.

En dag jobbet hun til 21.30, men ble ikke kjempe sliten.

Veldig morsomt og lærerikt.

Observatørene var veldig fornøyde både med oss
og hvordan vi jobber med selvbestemmelse i Bærum.

De syntes også at kvaliteten
på tjenestene og boligene i Bærum var god.

 

9. mars 2010
RGB har bestemt at ”Bruker spør bruker”
nå skal hete ”Utviklingshemmet spør utviklingshemmet”.

RGB har sagt ja til å lage spørsmålene
til en brukerundersøkelse i miljøarbeidertjenesten lettlest.

Deltagerne i EU-prosjektet vil også bli spurt
om å være med i prosjektgruppen.

Vi ønsker å få betalt for jobben vi gjør.

Pengene skal vi bruke til å reise på kongressen
”Inclution Internasjonal” i Berlin 14. til 19. juni.

Påmeldings-fristen er 31. mars.

Alle kan melde seg på.

Deltagelse, reise og opphold koster
kr. 6 000.- for hver deltager.

7. desember 2010
Leif Kåre forteller om prosjektet
og resultatene.

44 personer ble intervjuet.

Brukerne er stort sett fornøyd,
men spørsmålet om mobbing viser at noen blir mobbet.

Det er alvorlig.

Leif Kåre
og Cecilie
vil komme rundt i bruker-rådene
og presentere resultatene.

1. mars 2011
Leif Kåre og Cecilie har lagt frem resultatene
for alle bruker-rådene.

Bruker-rådene har begynt å jobbe med resultatene.

Siste nytt fra prosjektet;
Det har vært møte med ”Bruker-spør-Bruker”-prosjektet,
NAKU og KS.

Bærum kommune er positiv.

NFU ønsker å samarbeide med prosjektet.

Cecilie foreslår at prosjektet ”Bruker-spør-Bruker”
kan informere om mobbing på andre arbeidsplasser
i Asker og Bærum.

25. oktober 2011
Medarbeider-undersøkelse i BKA våren 2012.

Medarbeider-undersøkelsen er i start fasen,
først punkt er å bestemme hvem som skal være med i arbeidsgruppen.

Tilretteleggerne som var med i arbeidsgruppa for bolig
skal spørres om noen av dem kan være med
i arbeidsgruppa for BKA sin undersøkelse.

Rapporten blir lagt frem på neste SAR møte.

Lars-Ove forteller om rapporten
og deler den ut til brukerrådene.

28. februar 2012
Styringsgruppa for prosjektet har bestemt
at det skal søkes støtte fra NAV
til opprettelse av arbeidsplasser
for intervjuere i BKA.

Det er bevilget penger til prosjektleder fram til sommeren.

På grunn av innsparinger i kommunen
kan Lars-Ove dessverre ikke følge prosjektet videre.

Lars-Ove og Hege Rysstad foreslår at ny Prosjekt-leder
kommer fra BKA.

25. september 2012
Det jobbes med at bruker spør bruker
skal bli en ordinær arbeids-plass i kommunen.

Mer om dette kommer senere.

20. november 2012
Det er et forslag at det kan lages et prosjekt
som skal være i 2013 til 2015.

Det er fortsatt en del ting som ikke er avklart.

Mer om saken på neste møte.

6. februar 2013
Berit Skjerve leder et utviklingssenter for hjemmetjeneste i Akershus
for Bærum kommune.

De har jobbet med prosjektet ”Bruker spør bruker” – BsB.

Prosjektet startet i 2010 og ble avsluttet i 2011.

I 2012 ble det sjekket ut
om det var mulig å få penger
til å lage arbeidsplasser i kommunen
som kunne jobbe med BsB.

Kommunen ønsker at BsB
kan være en del av de bruker-undersøkelsene
som gjøres i kommunen.

Kommunenes sentralforbund – KS
jobber med en annen bruker-undersøkelse
for mennesker med utviklingshemming.

Når denne undersøkelsen er ferdig,
skal kommunen se på om det er mulig å lage et opplegg
hvor KS-undersøkelsen og BsB kan brukes sammen.

Vedtak:
SAR fortsetter å følge denne saken

SAR 03/2008  Ferie for alle

21. oktober 2008
Skal vi jobbe med denne saken?

Anne-Marie har lenge vært opptatt av ferie.

Noen fra Asker kan også tenke seg
å være med på en slik planlegging.

Jon Erling kan tenke seg å være med å planlegge ferie-turer.

Tone-Irene foreslår at SAR kan arrangere en ferie-tur.

Anne A foreslår å kontakte Kirsten H. Haugen.

Jacob foreslår tur til Strømstad med overnatting.

Tove foreslår Kiel-tur.

Til neste møte tar alle rådene opp denne saken
og tenker på om det er noen som kan tenke seg
å være med på å planlegge en tema-kveld.

Eller ønsker bruker-rådene å jobbe med dette hver for seg?

På tema-kvelden kan alle komme med sine
ferie-planer og ferie-ønsker.

Kanskje er det noen som ønsker å dra til samme sted?

Skal vi gjøre som danskene og svenskene?
De reiser på ferie-turer uten miljø-arbeidere.
De hjelper hverandre.

2. desember 2008
Vi utfordrer de andre bruker-rådene som ikke er tilstede
til å komme med innspill til denne saken.

20. oktober 2009
Har saken blitt snakket om i bruker-rådene?

Jernbane veien har snakket om dette.

Forslag til tiltak:
Bruker-rådene planlegger ferietur(er)
og inviterer beboere
fra andre boliger til å melde seg på.

Lager en invitasjon som sendes ut
til de man ønsker å gi muligheten til.

På den måten får alle flere valg-muligheter.

Deretter må man møtes for detalj-planlegging.

SAR kan være en slik møte-plass.

Cecilie synte det var interessant,
hun tar forslaget opp i sitt bruker-råd.

I Per Skredes vei er man opptatt av
å dra på ferie med egne familier.
Men man drar på dagsturer.

9. mars 2010
Thomas synes det er viktig å dra på ferie sammen med venner.

På forrige møte 20. oktober ble det foreslått,
at man kunne invitere beboere fra andre boliger
til å delta på ferieturer.

Hvilken bolig blir den første til å invitere andre?

Vi kan søke om penger til ferieturer,
fra et fond eller fra kommunen.

7. desember 2010
RGB forteller hva de har gjort med saken.

Vi har snakket om å lage eget reisebyrå,
og samarbeid mellom de forskjellige boligene.

Ferie for alle skal opp som egen sak
i Funksjons-hemmedes-råd på tirsdag.

1. mars 2011
RGB forteller hva de har gjort siden sist – ikke så mye nytt.

RGB får besøk av Askergruppen i neste måned.

Da skal vi samarbeide om saken ”Ferie for alle”.

25. oktober 2011
Anne Marie forteller at hun har vært på ferie uten personale.

Hun reiste sammen med noen fra Hauger Park.

Anne Marie forteller at det er viktig å snakke sammen.

Finne ut hvem som har lyst til å reise
til samme sted som en selv.

Da kan man hjelpe hverandre.

Det er dyrt å betale for ledsager.

 

Temahelg i Asker om Ferie og fritid
Datoen: lørdag 12. november.

Felles transport til Asker for de som ønsker det.

Ring Lars Ole på mobil 90 10 03 90 dersom du vil være med.

28. februar 2012

19 personer deltok på seminar 12. november 2011.

De laget FUS, som er en gruppe (tenke-tank)

F = fakta / kunnskap
U = utviklingshemmede
S = samfunn

Det skal planlegges et nytt FUS-seminar
som skal jobbe videre med temaet ferie og fritid til høsten.

Et forslag er Tyrkia-tur i 2013 etter modell fra ULF og Grunden.

SAR synes Tyrkia høres ut som et spennende reise-mål.

25. september 2012
Reise-byrå for og med utviklingshemmede

Hvordan skal vi jobbe videre med denne saken?

Vedtak:     
Kommer tilbake til det.

20. november 2012
Flere fra Hauger park
har reist med UFO–Unike Ferie Opplevelser.

Neste år så går turene til Frankrike,
tidligere år har turen gått til Hellas og Tyrkia.

Ingen har noe mer å si til saken denne gangen.

6. februar 2013
Hvordan skal vi jobbe videre med saken?

Vi så på Utviklingshemmedes landsforbund i Danmark
– ULFs sitt tilbud for året 2013.

De lager tur til Spania, Frankrike og Thailand.

De har også andre turer.

Forslag om å sende en e-post til NFU
og spørre om de kunne tenke seg å lage
noe som ligner på det som ULF har laget.
Eller om de har forslag til andre måter å gjøre det på.

Vedtak:
RGB sender e-post til NFU

30. april 2013
RGB har sendt e-post til NFU med spørsmål
om de kan bidra i forhold til å lage reisebyrå
for og med utviklingshemmede.

General-sekretæren svar på vegne av NFU
at det har de ingen mulighet til.

Forslag fra Erik om å spørre NAKU om hjelp
til å få jobbet videre med saken.

Vedtak:
RGB skriver en e-post og ber NAKU om hjelp.

24. september 2013
Steinar leste opp svarbrevet fra Barne- likestillings-
og inkluderings-departementet (BLD).

Svar-brevet handlet om begge forslagene som vi kom med
i vårt hørings-forslag til BLD.

BLD foreslå at vi tar kontakt med NFU og LUPE
for at de kan komme med forslag
om hvordan saken kan løses videre.

Vedtak:
RGB tar opp saken om reisebyrå på et av sine møter
og informerer SAR om hva som skjer videre.

19. november 2013
BLD foreslå at vi tar kontakt med NFU og LUPE
for at de kan komme med forslag
om hvordan saken kan løses videre.

RGB foreslår at SAR gir tillatelse
til at det sendes en forespørsel
til NFU og LUPE på nytt.

Siden dette var et forslag fra BLD.

Vedtak:
Alle synes dette var et godt forslag.

25. februar 2014
På siste møte fikk RGB i oppdrag
å sende en ny forespørsel til NFU og LUPE.
Siden dette var et forslag fra BLD.

Vi har vært i kontakt med NFU.
De foreslår at vi tar det opp med lokallaget
for å fremme en sak for årsmøtet til NFU.

RGB foreslår art vi tar opp saken
med våre svenske og danske venner
som kommer i slutten av april.

De har erfaring med turer og reise-byrå
for og med utviklingshemmede.

I jernbaneveien har de i mange år reist til «All sang på grensen».

Dette kunne man ikke gjøre sist år,
fordi det var kommet nye regler
i forhold til bruk av penger til dette.

Det kom frem flere eksempler
på at mange ikke er fornøyde med
hvordan det er med ferie-turer.

Vedtak:
Alle synes dette var et godt forslag å ta det opp med ULF og Grunden.

6. mai 2014
ULF har et eget reisebyrå som heter ULF-ferie.

De reiser på ferie-turer uten miljø-personalet,
men med frivillige.

Prisen ligger rundt kr. 9.000.-

De har i 2014 turer til Tyrkia, Afrika, Spania. England,
Frankrike og Danmark.

Grunden i Sverige har ikke hatt turer det siste året.
Svenske utviklingshemmede kommer seg ikke på ferie-turer.

Vedtak:
Vi må finne mer ut av hvordan dansken har fått det til.
Vi ønsker også reise-byrå i Norge.

23. september 2014
Danskene fortalte om sine opplevelser med ULF ferie.
Ferie-turen koster ikke mer enn det gjør for andre dansker.
Det er frivillige hjelpere med på turen.

I april eller mai 2015 vil det bli arrangert en ferie-tur til Spania.
Det kalles Aktiv Spaniaferie
og handler om å være aktiv, lære å lage mat og ha litt ferie.

Vedtak:
Ingen vedtak.

18. november 2014
Brosjyre fra Aktiv Spania-ferie er ikke ferdig.

Vedtak:
Ingen vedtak.

24. februar 2015
Brosjyre fra Aktiv Spania-ferie er nesten ferdig.

Den første turen er utsatt til etter sommeren.

Vedtak:
Ingen vedtak.

19. mai 2015

Nye regler for ferie-turer
Usikkert om det er noen nye regler eller ikke.

Vi må snakke med Morten Svarverud om saken.

Vedtak:
Morten har svart at det ikke er noen nye regler.

Saken tas opp på første SAR-møte til høsten.

SAR 02/2008 Samarbeide mellom alle brukerrådene

8. april 2008

  • Hvordan informere hverandre?
  • Hvordan kan vi møtes?
  • Skal det møte representanter fra de ulike brukerrådene?
  • Skal alle som sitter i et brukerråd inviteres
    sammen med tilretteleggere til felles møte?

RGB sender sine referater til alle registrerte brukerråd.

RGB sørger for et fast punkt
som heter referat fra andre brukerråd.

REGA-rådet
Anne Dorin skal be om at referatene fra REGA-rådet
blir sendt til RGB.

Vi snakket om hvor mange ganger SAR skal møtes i året.

Det er nesten enstemmig i at 4 ganger i året er fint å møtes.

På spørsmålet om hvor mange
som kan stille fra hvert brukerråd
var det stort flertall for at 1-3 personer
kan stille fra hvert brukerråd.

RGB stiller med hele gruppen
på grunn av ansvaret for å innkalle
og samle deltakerne i SAR.

Neste møte blir et sted i Sandvika,
forslag Løkkeåsveien 2
eller kommunegården.

20. oktober 2009
Bruker-råd på alle tjeneste-steder
Hvordan hjelpe de som ikke har bruker-råd
med å komme i gang?

Sende brev til samlokaliserte boliger
som ikke har bruker-råd,

RGB kan sende det ut.

De som har bruker-råd
kan sende E-post til boliger som ikke har
og oppmuntre de til å ha brukerråd.

Vangkroken: Jacop og Renate (Beboere)
De jobber med å starte bruker-råd der!

Bærums Verk: Leif Kåre (Medlem RGB)
Vanskelig å få til bruker-råd,
stort område med mange brukere.

Leif Kåre har tatt opp temaet med tjenesten på Bærums Verk.

Erfarne bruker-råds-representanter
kan hjelpe uerfarne med å komme i gang.

Hauger Park: Martin (Beboer)
På Hauger Park har vi bruker-møter,
som nå skal ledes av brukerne selv.

9. mars 2010
Hvordan kunne RGB hjelpe tjenestestedene?

Ringe rundt til tjenestelederne og spørre dem
om de er interessert i å ha brukerråd
og om de er interessert i å delta på SAR-møtene.

7. desember 2010

Hvordan hjelpe de som ikke har bruker-råd
med å komme i gang med dette?

Bruker-undersøkelsen skal presenteres i bruker-råd.

Bruker-undersøkelse og bruker-råd henger sammen.

Hvis brukerundersøkelse skal gjennomføres
må man lage brukerråd.

1. mars 2011
Hvordan hjelpe de som ikke har bruker-råd
med å komme i gang med dette?

Alle bruker-råd bør skrive referat
og sende dette til RGB post@radgivningsgruppen.no

Tips om å henge opp saksliste til neste bruker-råd
i god tid før møtet.

Sakslisten bør henge slik
at alle brukerne kan skrive på saker
etter hvert som de kommer på dem.

25. oktober 2011

Denne saken utsettes til neste møte.

28. februar 2012
Morten Svarverud (seksjonssjef) skulle orientere
om dette på møtet i dag.

John-Harald etterlyser e-postadresser
til de forskjellige brukerrådene i kommunen.

BKA har opprettet egen e-postadresse og hjemmeside.

Kunne det lages en felles brukerråds adresse?

25. september 2012
Lars Ole viste lysbilder om de forskjellige brukerrådene
og hvordan de samarbeider.

Hvem skal hjelpe de aller svakeste?

Det er sentralt brukerråd som skal ivareta
ønskene og behovene til denne gruppen.