SAR 01/2007  Rapport om reformen og melding fra Bærum kommune

24. april 2007

Faktarapport
som forteller om
hvilke tjenester innenfor pleie- og omsorg
som Bærum kommune gir
til sine innbyggere med utviklingshemning.

Når politikerne har lest faktarapporten,
skal det skrives en melding
som sier noe om hvilke tjenester kommunen skal gi fremover.

I slutten av november 2007 skal meldingen være ferdig.

Før sommeren 2008 skal politikerne si noe om
hva som skal gjøres.

Har noen forslag til hvilket bilde som kan være på forsiden?

Kan ringe,
sende e-post
eller brev til Anne med forslag.

Forslagene må komme før 17. mai.

Anne leste et dikt som forfatter Pål har skrevet.

Det skal være et eget kapittel
om brukermedvirkning og selvbestemmelse.

Har dere ideer om hva som skal stå om dette?

Martin mener at brukerne er med å bestemme mye
når det gjelder brukermedvirkning.

At brukeren bestemmer alt om seg selv
når det gjelder selvbestemmelse
(Anne, Gro Anita, Cecilie og Alf er enige).

Ellen tenker på det å delta og gjøre ting sammen.
De som ikke er i stand til å bestemme selv,
må få nødvendig hjelp til å få sine ønsker ivaretatt.

Gro-Anita vil bestemme alt selv,
men også få hjelp til en del ting
(Tove,
Lise,
John-Harald,
Cecilie
og Erik er enig).

Leif Kåre lurer på om alle får muligheten til å bestemme selv?

Jacob mener man ikke kan tvinge folk
til å gjøre ting de ikke har lyst til å gjøre.

Hva skal stå om RGB?
Tas på neste møte i RGB.

Hva skal stå om SAR?
Hva som er med i SAR.

Hva vi driver med, samarbeider
– mange små grupper som jobber sammen med en stemme,
sommer-avslutning,
jule-avslutning,
Bærum konferansen,
sammen er vi sterke,
vi drar lasset sammen,
kontakte hverandre når vi trenger,
lære av hverandre,
lære av andre utenfor kommunen,
bli bedre kjent med hverandre,
vi har kommet langt i forhold til andre kommuner,
hjelpe andre grupper til å starte opp,

 

 

9. oktober 2007
Politikerne i Bærum lurer på hvordan kommunen skal være
for at innbyggerne med utviklingshemning skal trives.

Hva må det gjøres mer av,
hva må det gjøres mindre av
og hva må gjøres som man ikke gjør i dag?

 

12. februar 2008

Sven Erik Tolander holdt en kort innledning.

Lage en plan til politikerne
om hvordan tilbudet skal være for funksjonshemmede i Bærum fremover.

Hva skal vi satse på?
Hvordan skal det se ut i forhold til bolig,
Hvordan skal det se ut i forhold til aktivitet og arbeid,
Hvordan skal det se ut i forhold til ferie og fritid.

For å få til gode tilbud må vi planlegge.

Planen skal være ferdig til sommeren.
Lisbeth Hammer Krog sier at det er viktig
at VI får tid til å snakke mer om punktene.

Viktig at politikere får tilbake-melding på hva dere ønsker.

Hvordan er det med ferie- og fritids-tilbudet?
Jernbaneveien
Veldig mange snakker om ferie- og fritids-tilbudet.
Må planlegge turer over et helt år.

Levrebakken
Mer rettferdighet,
at de som har lavere inntekter eller behov for flere hjelpere,
ikke skal måtte betale mer enn andre.

Trygden burde økes like mye som lønns-økning for andre.

Gjettum
Har planlagt tre forskjellige turer,
slik at man velger den turen man har mest lyst til å dra på (Bergen, Kiel og København).

BKA
Prisen på ferie-turer
står ikke i forhold til de inntektene man har.
Ønske om flere typer tilbud.

RGB
Turene har blitt kortere og koster mer.

Færre tilbud.

Leif Kåre spurte Sven Erik
om hvordan man skal få betalt for dyre ferie-turer,
når man nesten ikke har noe igjen
etter at alle utgifter er betalt.

Noen må betale for mange hjelpere.

Ønsker og behov

Forslag fra Ingjerd om at de som bor i en bolig
kan ringe til andre i andre boliger
for å planlegge ting å gjøre sammen.

Ingebjørg er enig i det.

Hvordan er det med arbeids- og aktivitetstilbudet?
Ønsker og behov

Jernbaneveien
Mulighet for fri til å jobbe med slike ting som SAR.

Mulighet for å jobbe mer ”fleksibelt”.

Levrebakken
Ønsker et vanlig arbeid,
så jeg kan få mer lønn og mulighet for syke-penger.

Være i et miljø som er mer tilpasset mine behov og ønsker.

Gjettum
Noen ønsker å bytte arbeid,
vanlig arbeid
og høyere lønn.

BKA
Alle mennesker burde ha arbeid.

Uavhengig av nasjonalitet
eller funksjonshemning.

Viktig å være samfunns-nyttig.

Mulighet for å ta bevis for motor-sag og gartner-arbeid.

Mer lønn når man jobber uten om vanlig arbeids-tid.

RGB
Urettferdig at man ikke får syke-penger når man er syk.

En arbeidsplass som tar hensyn til den enkeltes situasjon.

Per Skredders vei
Hvis jeg ikke hadde hatt jobb
ville jeg ikke likt det.

Vi håper en politiker
og en fra administrasjonen
deltar på møtet
for å høre på hva dere har å si.

8. april 2008
Gøran Svedsæther fortalte om arbeidet
med omsorgs-meldingen.

Han skriver meldingen for politikerne,
sammen med Bjørn Røed.

Meldingen skal være ferdig før sommeren,
slik at planer kan komme med i neste handlings-program.

Politikerne skal denne gangen
være med på å lage meldingen.

De har sagt hva de mener om
noen problemstillinger i meldingen.

Brukerne skal også få sagt det de mener.

Det er satt ned en bruker-gruppe
som også skal være med å bidra.

Det skal også være en hørings-runde.

Kommentarene fra runden
blir lagt til saken
før den skal vedtas i kommune-styret.

Det er ikke bestemt når høringen skal være.

Det blir laget en workshop
hvor de som skal skrive meldingen
får innspill fra ulike brukergrupper
og fagpersoner.

Leif Kåre mener at det er viktig
at meldingen blir skrevet
på en måte som brukerne forstår.

Hvis man ikke forstår hva som er skrevet,
kan man heller ikke si hva man mener.

Meldingen skal sannsynligvis
behandles i BIOM i midten av mai
og i kommunestyret  21. juni.

21. oktober 2008

Hvordan går det med omsorgsmeldingen?
Informasjon om hvordan det går med meldingen.

Lars-Ove fortalte fra hva som er skrevet i meldingen så langt.

HJEM
Vi skal få større valg-mulighet når vi trenger bolig.

Hvor vi vil bo og hvem vi vil bo sammen med.

Flere og flere kommer til å eie sin egen bolig,

TJENESTER
At vi får hjelp når vi trenger det.

Mer brukermedvirkning.

ARBEID
Vi trenger flere tilrettelagte arbeids-plasser.

Vi trenger også flere arbeids-plasser i det vanlige arbeidsliv.

Aktivitets-tilbud er viktig for å oppleve glede i livet.

BRUKER-MEDVIRKNING
Skal økes og bli sterkere for å møte fremtiden.

Flere arenaer for bruker-medvirkning.

VÅRT ANSVAR
Vi som sitter i et bruker-råd
skal snakke for alle brukere,
ikke bare oss selv.

ANSATTES ANSVAR
Ansatte skal lytte til brukerne.

Ansatte og brukere må vise hverandre respekt.

Brukernes egne valg skal respekteres.

Kommune-styret har ikke godkjent omsorgs-meldingen ennå.

Skal RGB lage noe lett-lest på områdene
arbeid,
hjem
og fritid?

2. desember 2008
Kommune-styret har godkjent omsorgs-meldingen.
Politikerne er veldig fornøyde med meldingen

Meldingen ble litt forsinket,
fordi det var behov for nøye å gå igjennom  innspillene.

Meldingen er på vei fra trykkeriet.

Tove lurte på om meldingen er lett-lest.

Gøran fortalte at i begynnelsen av meldingen
er det et sammen-drag som er lett å lese.

Gøran fortalte om en helse-melding som skal skrives.

Politikerne ønsker at brukerne
skal få komme med sine tanker og meninger.

Leif Kåre syntes det var en fin måte gjøre det på.
Det var mange fine samtaler.

John-Harald lurer på
om helse-meldingen går fra vugge til krav.

Gøran svarte at den tar for seg alles behov,
også for mindre grupper i samfunnet.

SAR 03/2006  Konferanse i Danmark og Sverige

31. august 2006
Vi skal besøke Grunden i Gøteborg.
Konferansen i Sverige starter fredag 8. september
og varer til lørdag 9. september.

Avreise blir torsdag 9. september
og vi kommer hjem på lørdag 9. september.

Hvem reiser til Sverige?

John-Harald,
Lars Ole

Kanskje:
Tone Irene,
Martin,
Erik,
kanskje andre som vil være med?

Vi skal besøke ULF i Danmark.

Konferansen i Danmark er på torsdag 14. september.

Avreise blir onsdag 13. september med fly på kvelden.

Reiser tilbake med fly på fredag 15. september på kvelden.

Hjemme om kvelden ca. 23.00.

Hvem reiser til Danmark:
Jon Erling,
Tove,
Lars-Ove,
Leif Kåre,
Martin,
Lars Ole,
Erik,
Rune,
Bodil
og Anne

Kanskje:
Alf Petter

SAR 02/2006  Tema-helg – Lokal konferanse 2006

8. mars 2006
Vi har tatt et bilde av alle sammen
med banner tekst på veggen.

Lage arbeids-gruppe.

Alle her ønsker å være med,
men må sjekke at det passer med andre planer.

Det må lages felles-gruppe,
arbeids-gruppe,
hjem-gruppe
og fritid-gruppe.

Arbeids-hefte
Det blir laget et arbeids-hefte
som deles ut til alle.

Heftet blir byttet ut
etter hvert som ny utgave kommer.

Invitasjon til tema-helg
Fordele oppgaver og sette sammen grupper.

Ellen Johansen sjekker ut mulighet
for å søke penger andre steder.

Hvem inviterer vi til tema-helgen 22. og 23. april 2006?

 • Bærum arbeidssenter
 • Fredagstreff
 • Mandagstreff
 • Eldretreff
 • Emma Hjorth
 • Dissimilis
 • Vivil
 • Løxa
 • Convis
 • Aurora
 • Lese-gruppa
 • Miljøarbeid
 • NFU
 • LUPE
 • Politikere
 • Andre råd
 • Fritid ++

Kan komme kl. 11.00 på lørdag og søndag:
Tove,
Erik,
Rita,
Anne B,
Tone Irene
og Anne Dorin.

Handling:                   Tone Iren og Anne.
Rigge:                          Erik og Ann Dorin
Lage kaffe og te:        Rita og Tove

Alle sørge for å få med seg flest mulig.

Slik at vi blir mange som deltar.